48996

Розробка шляхів підвищення ефективності операційного менеджменту ІФД УДППЗ «Укрпошта»

Курсовая

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Теоретикометодичні основи дослідження системного аналізу Поняття системи і системного аналізу Сутність системного аналізу Класифікація методів та прийомів системного аналізу Аналітична частина.

Украинкский

2013-12-18

618 KB

84 чел.

Зміст

ст.

Вступ……………………………………………………………………

5

1

Теоретико-методичні основи дослідження системного аналізу ……

7

1.1

Поняття системи і системного аналізу ……………………………….

7

1.2

Сутність системного аналізу……………………………………………

10

1.3

Класифікація методів та прийомів системного аналізу………………

13

2

Аналітична частина……………………………………………………..

20

2.1

Загальна характеристика підприємства……………………………….

20

2.2

Аналіз системи операційного менеджменту підприємства………….

31

2.3

Застосування системного аналізу на підприємстві…………………..

39

 2.4

Класифікація і оцінка резервів підвищення ефективності операційного менеджменту ІФД УДППЗ «Укрпошта»….. ………….

44

3

Проектна частина………………………………………………………..

46

3.1

Розробка шляхів підвищення ефективності операційного менеджменту ІФД УДППЗ «Укрпошта»………………………………

46

3.2

Обґрунтування запропонованих заходів на підприємстві ІФД УДППЗ «Укрпошта»……………………………………………………

47

Висновки………………………………………………………………….

51

Список використаної літератури


ВСТУП

В умовах інтеграції України  у світовий простір, входження країни до міжнародної економічної спільноти, центр господарської діяльності все більше зміщується до галузей інфраструктури, від яких залежить економічне зростання країни.

Поштовий зв’язок відіграє виключно важливу роль у розвитку економіки країни, побудові національної та глобальної інформаційної інфраструктури, прискоренні інтеграційних процесів у світі.

Українське державне підприємство поштового зв’язку (УДППЗ) «Укрпошта», до складу якого входить і Івано-Франківська Дирекція, є головним структуроутворюючим елементом економіки підгалузі, у виробничому процесі якого  поєднуються трудові, матеріальні та фінансові ресурси з метою виробництва та надання різноманітних послуг поштового зв’язку споживачам.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є використання системного аналізу на підприємстві.

Предмет дослідження – шляхи підвищення ефективності використання системного аналізу та покращення роботи оперативного менеджменту.

Метою роботи є дослідження сутності системного аналізу, його етапів проведення та принципів, використання системного підходу безпосередньо на підприємстві, оцінка та виявлення шляхів його удосконалення.

Задля досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:

1) розгляд умов існування та наявність ресурсів, які дозволяють нормальне  функціонування обраного підприємства, а також аналіз основних показників, що характеризують його діяльність;

2) вивчення основних теоретичних питань, які стосуються системного аналізу;

3) аналіз операційної системи на підприємстві;

4) на основі проведеного дослідження встановлення основних проблем в операційного менеджменту, наведення рекомендацій по їх усуненню.

Досліджувана мною тема є досить актуальною для будь-якого підприємства, в тому числі поштового зв’язку, адже при ґрунтовному системному аналізі  окремої послуги чи підрозділу або ж і всього підприємства вдасться побачити взаємозв’язок окремих факторів, та визначити їхній вплив на головну проблему, що в кінцевому результаті дозволить підвищити ефективність роботи всього підприємства, а отже і  отримання відповідних доходів, положення на ринку, наявність конкурентних переваг тощо.

Загалом системний аналіз є каркасом, що з'єднує усі необхідні наукові знання, методи та дії для вирішення складних проблем. Методи мають далеко не рівноцінне значення й використовуються на різних етапах аналізу.

Більшість з методів було розроблено задовго до виникнення системного аналізу і використовується самостійно. Те нове, що вносить тут системна методологія, - це підхід не від методу, а від завдання, вимога комплексного використання цілої серії методів або їх системного використання до рішення різних частин та етапів проблеми. Але цілий ряд слабо формалізованих методів був породжений розвитком саме системної методології та потребами системного аналізу неструктурованих або слабо структурованих проблем.


1 Теоретико-методичні основи дослідження системного аналізу

1.1 Поняття системи і системного аналізу

 Системній  методології приділялося достатньо уваги багатьох вчених. Так, у 20-х роках XX століття О. О. Богдановим у науковій праці "Общая организационная наука", був викладений перший варіант загальної теорії систем, яка наголошувала на необхідності використання закономірностей організації живої природи для пізнання соціальних явищ.  В  40-х роках минулого століття Л. фон Берталанфі була сформульована сучасна концепція загальної теорії систем, яка розглядає систему як комплекс елементів, що знаходяться у процесі взаємодії. Згідно цієї концепції, основна задача  системної  методології полягає у визначенні законів, які пояснюють поведінку, функціонування і розвиток систем різних класів [4, c.14] .

Теорія систем, починаючи з другої половини двадцятого сторіччя, стала привертати увагу вчених різних галузей знань: економістів, математиків, філософів, соціологів, кібернетиків та ін. Значний внесок у розвиток  системних  досліджень зробили представники кібернетичної науки У. Ешбі, О. Ланге, М. Месарович, Р. Акоф і наш співвітчизник  В . М. Глушков.  В  науці і техніці поняття системи широко використовується до багатьох явищ (сонячної системи, гірської системи), а також до самостійних понять (економічна система, транспортна система та ін.).

Система - це внутрішньо організована сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, що утворюють єдине ціле і спільно діють для досягнення поставленої мети [6, с.67]. Залежно від підходу та мети вивчення об'єкта, його (об'єкт) можна розглядати і досліджувати як організацію, систему або як її елемент.

Елемент - це відокремлена частина системи, що має специфічні властивості і особливе призначення. Елемент системи виконує відповідну функцію і не відокремлюється при визначенні процесу функціонування систем, а ними можуть бути люди, різні предмети, явища, знання, методи тощо. Збільшення кількості елементів системи призводить до її складності і внутрішніх зв'язків у ній.

Зв'язки системи поєднують об'єкти (елементи) у  системному  процесі, які можуть бути: речовими (канали обміну речовинами), енергетичними (каналами обміну різними видами енергії) та інформаційними (сигнали, відомості про стан об'єкта).

Класифікація зв'язків між елементами, системами і підсистемами проводиться за такими ознаками [15, c.16] :

 •  Cпрямованістю (односторонні, взаємозалежні);
 •  Ресурсами (трудові, матеріальні, фінансові тощо);
 •  Тривалістю (короткострокові, довгострокові, періодичні або епізодичні);
 •  Циклічністю виконання функцій (планування, організація, контроль та ін.);
 •  Характером формування (лінійні, функціональні).    

Зв'язки  в   менеджменті  розрізняють: першого порядку - функціонально необхідні; другого порядку, які поліпшують діяльність системи, і третього порядку - зайві або суперечні. Параметрами системи є: вхід, процесор, вихід, управління за допомогою зворотнього зв'язку і обмеження.

Графічний вигляд системи наведений на рис. 1.1

Рисунок 1.1 - Графічне зображення системи

Вхід системи - це ресурси, елементи, над якими здійснюється процес або операція, сукупність факторів і явищ зовнішнього середовища, що впливають на процеси системи і не піддаються прямому управлінню.

Процесор - перетворює ресурси системи, споживає їх і трансформує у вихідні результати діяльності системи.

Вихід системи - це продукт чи результат її діяльності, який показує ступінь досягнення цілей системи. Система повинна бути стабільною і надійною [5,c17].

Для вивчення явищ і процесів у будь-яких системах широко використовується  системний  підхід, який розглядає кожен об'єкт як систему і орієнтує дослідника на розкриття його цілісності, виявлення  в  ньому різноманітних типів зв'язків.

Системний  підхід полягає у вивченні найбільш загальних форм організації, передбачає перш за все вивчення частин системи, взаємодію між ними, дослідження процесів, що пов'язують частини системи з її цілями.

Складовими частинами організаційних систем є окремі індивідууми, формальні структури, неформальні фактори, групи, групові відносини, типи статусів і ролей. Структурні частини пов'язані між собою певними організаційними формами, формальними і неформальними зв'язками, використовуючи при цьому різні канали комунікації і процедури прийняття рішень.

Основні принципи системного підходу наведені в табл. 1.1 [2, с.45] .

Таблиця 1.1Принципи системного підходу

Принцип

Коротка характеристика

Системності

відбиває загальність погляду на об’єкти, явища і процеси світу як на системи з усіма властивими їм закономірностями.

Цілісності

полягає у неможливості виведення окремих властивостей системи
Продовження табл. 1.1

Єдності

сумісний розгляд системи і як цілого, і як сукупності компонентів (елементів, підсистем, системотворчих відношень)

Функціональності

спільний розгляд структури і функції системи з пріоритетом функції над структурою

Ієрархічності

враховує можливості поділу системи на підсистеми і елементи.

Кінцевої мети

абсолютний пріоритет кінцевої цілі системи;

          Проте, для конкретної системи чи проблемної ситуації принципи системного підходу повинні бути конкретизовані, тобто насамперед повинна бути дана відповідь на запитання: «Що означає той чи інший принцип у цій предметній області та в цій конкретній ситуації?» Наповнення принципів конкретним змістом виконується системним аналітиком. Це дозволяє у випадку складних систем краще побачити суттєві особливості проблеми, врахувати важливі взаємні зв'язки. В багатьох випадках інтерпретація системних принципів в конкретних умовах дозволяє піднятися на новий рівень розуміння системи загалом, вийти за межі розгляду її «зсередини». Така інтерпретація може приводити до висновків про відсутність умов для застосування деяких з принципів або їх незначного впливу в певних конкретних умовах [7, с. 54].

          Отже, системою є сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле і спільно діють для досягнення поставленої мети. Системний підхід – напрям дослідження, який полягає в дослідженні цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.

В свою чергу, системний підхід реалізується через  системний   аналіз .

1.2 Сутність системного аналізу

Сутність системного аналізу була сформульована американським дослідником Квейдом. Він зазначав, що аналіз систем є способом розгляду проблем. В будь-якому аналізі, пов'язаному з підготовкою рішення за умов наявності невизначеностей, незалежно від його складності, присутні окреслені елементи. Ці елементи - мета або цілі, альтернативи або засоби для досягнення цих цілей, витрати або все те, що необхідно витратити для досягнення кожної з альтернатив, модель або опис залежності між альтернативами і тим, що вони виконують і що коштують.

Таким чином, системний аналіз - це методологія дослідження властивостей та відношень в об'єктах за допомогою відображення цих об'єктів як цілеспрямованих систем та вивчення властивостей цих систем, а також взаємозв'язків між цілями та засобами їхньої реалізації.

При цьому об'єкт аналізу виявляється як сукупність підсистем у зв'язку з іншими системами. Аналіз систем - це спосіб розгляду будь-якої складної проблеми. За допомогою системного аналізу проблеми досліджуються шляхом створення систем [13, c.45].

Предметом  системного   аналізу  є складні ситуації і системи, для яких необхідно визначити цілі і напрямки дій.

На сьогодні дослідники, які послуговуються методологією системного аналізу, використовують вельми розгалужений науковий інструментарій, з якого складається технологія системного аналізу. Причому кожен з авторів складає свою класифікацію етапів системного аналізу. Зрозуміло, що науковець, працюючи в певній сфері і на певному рівні управління, створює таку класифікацію, яка найбільш підходить для вирішення завдань цієї галузі.

У системному аналізі система, що окреслює проблему (первинно - спостерігач), - це єдність чотирьох фаз. Вони й складають первинну основу системного аналізу[17, c.1] :

1. Постановка завдання. Перетворення невиразно сформульованої проблеми хоча б на слабо структуровану форму. Це здійснюється шляхом

декомпозиції проблеми, розкладом її на взаємопов'язаний комплекс підпроблем, уточненням кожної з них до ступеня постановки завдання (завдання характеризується постановкою: "дано"; "треба визначити"). Цей крок в системному дослідженні називають  проблемним аналізом.

  2. Визначення позиції спостерігача відносно об'єкта дослідження. Спостерігач може бути віддалений від об'єкта і здійснювати його дослідження ніби збоку. Чи навпаки, складати його невідокремлену частину. При виявленні позиції спостерігача вирішується питання, чи буде система розглядатися відкритою чи закритою.

          Закрита система являє собою пару "спостерігач - об'єкт"; за випадку побудови відкритої системи встановлюються взаємні відносини трьох категорій: "спостерігач-об'єкт-середовище". Спостерігач фактично має справу з двома об'єктами: об'єктом, який є сукупністю відокремлених підоб'єктів, та додатковим, який має назву середовища, що також складається з підоб'єктів. Тут уже можливі три випадки положення спостерігача: він відокремлений від об'єкта та середовища, зливається з об'єктом, зливається із середовищем.

      3. Формулювання предмета аналізу. Спочатку формується завдання критеріїв, за якими ті чи інші об'єкти включаються або не включаються в систему, що буде предметом аналізу. За цими критеріями складається список об'єктів, тобто іде визначення меж системи. У випадку побудови відкритої системи об'єкти відбираються за двома типами критеріїв: об'єкти, над якими вирішується завдання, і об'єкти, вплив яких треба ураховувати при вирішенні завдання. Таким чином, виявлення об'єкта у сферах державного управління, є важливою та важкою частиною системного аналізу.

   4. Добір мови аналізу. Цей процес, по суті, зводиться до класифікації проблеми, до відбору конкретного наукового апарату. Внутрішні властивості відібраної для вирішення проблеми мови накладаються на властивості системи, що досліджується, і впливають на результати її аналізу.

     Системний аналіз - це складний, спеціально розроблений і досить громіздкий науковий апарат, який мусить бути використаний тільки для вирішення досить складних, великих проблем, пов'язаний з діяльністю багатьох людей, з великими матеріальними та іншими витратами.

У загальному вигляді системне дослідження проблеми складається з таких етапів (додаток А) [14, c.76]:

• формулювання проблеми;

• виявлення цілей;

• формулювання критеріїв;

• визначення наявних ресурсів для досягнення цілей;

• генерація альтернатив та сценаріїв.

Таким чином, системний аналіз для вирішення завдань після формулювання проблеми має досить розгалужену технологію, яка гнучко використовується залежно від цілей та завдань цього аналізу.

1.3  Класифікація методів та прийомів системного аналізу

Основу системного аналізу, становить не формальний математичний апарат, а загальні ідеї, оригінальний підхід до проблеми, що вирішується, своєрідний понятійний апарат. Проте, ґрунтуючись на загальній теорії систем, він увібрав до себе ряд інших дослідницьких підходів з розробки багатьох споріднених і суміжних наук. Тому при його здійсненні широко використовуються різні методи і математичний апарат інших наук (різний науковий інструментарій), зокрема кількісні (економічний аналіз, статистичні, морфологічні методи), неформальні (метод сценаріїв, експертних оцінок, діагностичні методи), графічні (теорія графів, сітьове планування, способи графічного відображення взаємозв'язків, пропорцій, структури тощо).

Загалом системний аналіз є каркасом, що з'єднує усі необхідні наукові знання, методи та дії для вирішення складних проблем. Методи мають далеко не рівноцінне значення й використовуються на різних етапах аналізу.

          На всіх етапах системного аналізу широко використовуються різноманітні методи моделювання (табл. 1.2)

         Таблиця 1.2 - Науковий інструментарій системного аналізу

Інструменти системного аналізу

Етапи,на яких вони застосовуються(наведені в додатку А)

Метод сценаріїв

1, 7

Метод експертних оцінок ("дельфійський")

6, 7, 8

Діагностичні методи

1,3, 10,12

Метод дерев цілей

1, 4, 5, 7, 9, 12

Матричні методи

2, 3, 9, 10, 11, 12

Сітьові методи

3, 5, 7, 9, 12

Методи економічного аналізу

1, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Морфологічні методи

3, 4, 8, 9

Статистичні методи

7

Кібернетичні моделі

2, 3, 4, 10, 12

Описувальні моделі

6, 7, 11

Нормативні операційні моделі (оптимізаційні, імітаційні, ігрові)

4, 11

Більшість з методів було розроблено задовго до виникнення системного аналізу і використовується самостійно. Те нове, що вносить тут системна методологія, - це підхід не від методу, а від завдання, вимога комплексного використання цілої серії методів або їх системного використання до рішення різних частин та етапів проблеми. Але цілий ряд слабо формалізованих методів був породжений розвитком саме системної методології та потребами системного аналізу неструктурованих або слабо структурованих проблем [11, с.52] .

        До власних інструментальних досягнень системної методології треба віднести методи сценаріїв, отримання та аналізу експертних оцінок ("дельфійський" метод) - і методи побудови та аналізу дерева цілей. Тісно пов'язані з розвитком системного аналізу також і діагностичні методи. Розглянемо детальніше дані методи.

          Метод сценаріїв є засобом первинного упорядкування проблеми і засобом отримання та збору інформації про взаємозв'язки проблеми з іншими проблемами ї про можливі та ймовірні напрямки майбутнього розвитку.

         Дельфійський метод  був розроблений американським дослідником О. Хелмером. На відміну від методу сценаріїв, "дельфійський" метод передбачає попереднє знайомство експертів, що залучаються, із ситуацією за допомогою якої-небудь моделі. Фахівцям пропонується оцінити структуру моделі в цілому і дати пропозиції про включення до неї неврахованих зв'язків[10, c.321].

       Діагностичні методи – це добре відпрацьовані прийоми масового обстеження підприємств, органів управління й т. ін. з метою удосконалення форм та методів їхньої роботи. До графічних методів системного аналізу науковці відносять наступні: 

       Дерево цілей – став центральним, головним методом системного аналізу. Дерево цілей являє собою ієрархічну деревоподібну структуру, яка отримується поділом загальної цілі на підцілі, а їх, у свою чергу, — на детальніші складові — нові підцілі, функції тощо. Якщо всі ці елементи зобразити графічно, то одержимо «дерево цілей», повернуте «кроною» донизу (рис. 1.2). При цьому головну ціль розміщують на найвищому рівні.

Рисунок 1.2 -  Граф дерева цілей

Матричні методи використовуються на різних етапах системного аналізу частіше, ніж допоміжні засоби. Матриця - це таблиця, яка є не тільки дуже наглядною формою відображення інформації, але і формою, що в багатьох випадках розкриває внутрішні зв'язки між елементами, допомагає уяснити та проаналізувати ті частини структури, які не можна спостерігати.

Найбільш наочними та зручними засобами відображення динамічних, що розвиваються в часі, процесів, їх аналізу та плануванню з включенням елементів оптимізації є широко знані мережеві методи. Вони використовуються в системному аналізі, головним чином, на етапі побудови комплексних програм розвитку [9, с.143] .

          На багатьох стадіях системного аналізу можна використовувати добре відпрацьовані методи економічного аналізу. В процесі системного аналізу значна частина інформації не має кількісних оцінок або в принципі не може їх мати, тому основним завданням системного аналізу є завдання шляхом структуризації та введення суб'єктивних оцінок переформувати систему в певний комплекс завдань, які найкращим чином вирішуються за допомогою саме методів економічного аналізу.

          Широке коло статистичних методів аналізу трендів, факторного аналізу, статистичної екстраполяції та ряд інших можуть бути використані в принципі як інструменти отримання інформації про майбутнє на сьомому етапі системного аналізу - під час прогнозування майбутніх умов розвитку. В той же час використання цих методів потребує великої кількості досить достовірної вихідної інформації, що пов'язано зі значними витратами зусиль дослідників. Тому в системному аналізі надають перевагу отриманню інформації за допомогою менш трудомістких та більш ефективних процедур експертних оцінок, статистичні методи використовують тільки за наявністю наперед підготованого доброго статистичного матеріалу [1, c.89].

         Кібернетичні методи, що відображають процеси управління, наприклад в економічних системах, повинні використовуватися щоразу, коли саме ці процеси стають предметом системного аналізу. В кібернетичних моделях можуть використовуватися найрізноманітніші засоби зображення - схеми, блок-схеми, таблиці, діаграми та інше. Оскільки процес системного аналізу являє собою дослідницький процес здобуття, систематизації та переробки інформації, то сам процес системного аналізу може бути розглянутий за допомогою кібернетичних моделей різного типу [15,c.94].

          Економічно-математичі моделі описувального типу (що описує стан об'єкта або його поведінку) є важливий засіб відображення, наприклад, економічних систем, в процесі системного аналізу в тій чи іншій частині, де має місце достатня кількісна інформація. Найбільш практичне застосування знаходять при цьому добре відпрацьовані та відносно прості моделі матричного типу (наприклад, моделі галузевих, міжгалузевих та міжрегіональних балансів типу "видатків-доходів") [3, c.343].

          Нормативні моделі служать для находження оптимальних та приблизно оптимальних рішень. Моделі такого типу - оптимізаційні, імітаційні, ігрові - можуть бути застосовані в системному аналізі в тому випадку, якщо вони вже наперед розроблені і щодо них є зібрана та проаналізована інформація. В такому разі методологія системного аналізу є тим інструментом, за допомогою якого ці моделі об'єднуються для вирішення проблем, наприклад державного управління [15,c.95].

Вирішення складних проблем прискорюється у спілкуванні та сумісній роботі з колегами. Оскільки творча діяльність є соціальним та колективним процесом, необхідні методи колективного вироблення рішення проблем.

Найкращим способом колективного генерування альтернатив є мозковий штурм (атака). Він покликаний віднайти якомога більше ідей, за допомогою яких можна вирішити проблему. Для створення творчих підходів необхідно відділити винайдення альтернатив від їх оцінки та якомога більше розширити коло цих альтернатив, а не шукати єдине рішення.

Синектичний метод передбачає створення постійно діючих груп, які спільно вирішують творчі завдання впродовж тривалого часу. Інтелектуальна потужність групи по мірі накопичення досвіду вирішення різних завдань постійно зростає (синектика - це творчий процес, що ґрунтується на використанні при вирішенні поставленого завдання аналогії.

Метод сценаріїв одночасно є засобом первинного впорядкування проблеми та засобом збору інформації про її взаємозв'язки з іншими проблемами (а разом із тим - про можливі та вірогідні напрямки майбутнього розвитку).

Сценарій дозволяє створити попереднє уявлення про систему чи проблему в ситуації, коли не вдається відразу відобразити її формальну модель. тому його слід розглядати як основу для розробки в подальшому більш формалізованого уявлення.

   Важливе місце в науковому інструментарії системного аналізу займає морфологічний метод ("метод Цвіккі"). Основоположна ідея морфологічного підходу полягає в систематичному пошуку можливих варіантів вирішення поставленої проблеми або реалізації проблеми шляхом комбінування основних, виділених дослідником структурних елементів чи ознак. При цьому система чи проблема може розбиватися на частини різними способами та розглядатися в різних аспектах [12, c.185].

   Системний аналіз передбачає планомірно спрямовані дії, сукупність певним чином виділених та впорядкованих етапів та підетапів з рекомендованими методами та прийомами їх виконання. Методики вирішення складних та надскладних проблем найчастіше недостатньо формалізовані.

   Будь-яка методика має межі застосування, за якими вона не працює. Немає універсальних алгоритмів, що працювали б для вирішення всіх проблем. Тому ефективність використання конкретної методики полягає в тому, щоб встановити межу, яка б чітко розділяла сфери системного аналізу, де вона може дати бажаний результат.

   При виконанні всіх етапів системного аналізу широко використовується моделювання. Це дає можливість отримати інформацію про різні боки функціонування системи в цілому та її окремих елементів, дослідити тривалість поведінки системи під впливом зовнішніх та внутрішніх зворушень, досліджувати залежність кінцевих результатів роботи системи від її характеристик та віднайти оптимальний варіант.

   При моделюванні бажано передусім виявити центр вирішення проблеми (використовуючи традиційний для економічної теорії макропідхід). На периферії вузлових проблем системи для аналізу використовується мікропідхід. Оскільки кількість периферійних проблем зазвичай велика, то найкраще використати аналогове рішення шляхом ідентифікації проблем відповідно до відомих рішень.

   Отже, наведені вище методи є "каркасом" системного аналізу. Їхнє застосування проводиться вибірково, задля виконання конкретного завдання, яке й зумовлює необхідний інструментарій.


2 Аналітична частина

2.1 Загальна характеристика підприємства

У Станіславові пошта була створена 1830 р. У ті часи звичної для нас конскрипційної адресації будинків (назва вулиці та номер будинку на вулиці з парною і непарною сторонами) ще не існувало. Будинки одержували порядковий номер у межах певного передмістя.

У спогадах мемуариста С.Токарського про Станіславів 1850 р. згадується, що листи зі Львова часом доходили за тиждень. Місто на той час утримувало ли-ше двох листонош.

Поштовий зв'язок пожвавився в середині ХІХ ст. з побудовою залізниць, винайденням поштової марки та штемпельних конвертів.

Галичина, Буковина і Закарпаття до 1918 р. були охоплені державною австрійською поштою. Її офіційна назва – Цісарсько-королівська пошта, скоро-чено – Ц.К. пошта. Такі написи бачимо на документах, поштівках, штемпелях тих часів. У Західно – Українській Народній Республіці, столицею якої був Ста-ніславів (січень – травень 1919 р.) діяв державний секретаріат шляхів, пошти і телеграфу, були впроваджені власні знаки поштової оплати шляхом надруків на австрійських марках.

Перед Першою світовою війною станція мала 457 номерів і міжміський зв'язок з Віднем, Львовом, Краковом, Чернівцями, а 1939 р. – понад 800 номерів.
Наприкінці ХІХ ст. населення міста становило понад 30 тис. чоловік. Одного поштового відділення для обслуговування городян було замало. Додатково були відкриті два відділення (на вокзалі і по вул. Дністровській, 2).

Невдовзі і цього було замало, тому протягом 1908-1909 рр. власник друкарні і співвласник газети «Кур’єр Станіславський» С.Хованець на замовлен-ня влади спорудив чотириповерховий будинок за проектом відомого архітектора Я.Кудельського.

Поштово – телеграфний уряд тут знаходився протягом 19 наступних літ. Сюди надходили листи з фронтів Першої світової війни, а під час українсько-польської війни від вояків Українсько-Галицької армії.

З апаратів Станіславського телеграфу розповсюджувалися по краю розпо-рядження уряду ЗУНР в 1919 р. Цікаво, що шоста за числом у місті державна пошта, будівництво якої розпочали за спеціальним проектом у період міжвоєнної Польщі в 1937 р. – це нинішній поштамт, що був вдало розширений 1968 р. Під час війни було повністю знищено мережу підприємств зв'язку, вивезено облад-нання.

27 липня 1944 р. Станіславів був звільнений, і в цей же день встановлено комутатор ЦБ, встановлено апаратуру телеграфу і зв'язок з Києвом. У вересні 1944 р. область була звільнена повністю.

Зв’язківці розпочали відновлювати роботу засобів зв'язку. В управлінні зв'язку були створені оперативні групи. Під їхнім керівництвом почали прово-дитися спрощені поштові операції, здійснювалася доставка кореспонденції в міські пункти, а також обмін пошти в сільській місцевості.

Працю зв’язківців Станіславської міськконтори зв'язку в 1947 р. було відзначено міністром зв'язку СРСР (наказ №494). Присуджено третю грошову премію в розмірі 8 тис. крб. 1958 р. започаткував піднесення і розвиток засобів зв'язку в усіх напрямках. Населенню області доставлялося 367 тис. примірників газет, журналів. Рішенням Президії обласної Ради профспілок до обласної книги «Трудові Слави» в 1959 р. занесено бригаду переводного відділу Станіславської міськконтори зв'язку (начальник відділу Л.Николенко, листоноша Перегинської райконтори зв'язку Д.Яцишин).

За 1959-1965 р. перевезення пошти гужовим транспортом було повністю переведено на автомобільний, і контрольні терміни доставки поштової корес-понденції значно скоротилися.

У 1966 – 1968 р. у всіх районних вузлах зв'язку, поштамті, ОПП були вста-новлені й уведені в експлуатацію засоби поштової механізації, які в 5-6 разів збі-льшили продуктивність праці на вантажно-розвантажувальних роботах, штемпе-люванні кореспонденції і на транспортуванні пошти до поштових вагонів та ав-томашин. Уже в період державної незалежності України в 2004 р. відбувся перший етап реструктуризації Укрпошти і вона почала функціонувати як самостійна господарська одиниця.

Івано-Франківська дирекція УДППЗ “Укрпошта” (надалі Дирекція) є філією Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, утворена наказом генерального директора Підприємства від 24.06.98р. № 202 та наказом   від 02.11.98р. № 370.

Дирекція не має статусу юридичної особи, працює на підставі положення, затвердженого наказом генерального директора УДППЗ “Укрпошта” від 02.11.98р. № 370.Дирекція здійснює свою діяльність від імені Підприємства у межах наданих їй повноважень.  

У своїй роботі Дирекція керується Конституцією України, Законом України «Про поштовий зв’язок», та іншими законами України та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, розпорядженнями Кабінету міністрів України, наказами, розпорядженнями, іншими нормативно-правовими актами профільних міністерств та відомств, а також Статутом підприємства «Укрпошта», наказами, розпорядженнями УДППЗ Укрпошта. Дирекція має окремий баланс, розрахункові рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та додаткові номерні  печатки для кожного безбалансового виробничого підрозділу, штампи та бланки із своєю назвою.

ІФД УДППЗ «Укрпошта» надає понад 50 різновидів послуг, які можна розділити на 3 великі групи (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Різновиди послуг, що надає підприємство

1) Послуги національної пошти

• пересилання внутрішніх та міжнародних

поштових відправлень;

• виплата та доставка пенсій, грошової допомоги;

• передплата та доставка вітчизняних,

зарубіжних періодичних друкованих видань;

• кур’єрська доставка.

2) Фінансові послуг

• пересилання поштових переказів (простих,

електронних, через Інтернет) як у межах, так і за

межі України, а також грошових переказів за

міжнародними платіжними системами;

• приймання платежів;

• оформлення кредитних договорів;

• видача готівкових гривень.

3) Інші комерційні послуги

• послуги засобів зв’язку та Інтернет3пунктів;

• розміщення реклами (у відділеннях поштового

зв’язку, на конвертах, у поштових виданнях);

• доставка друкованої рекламної та/або

інформаційної продукції;

• пересилання замовленої за каталогами

продукції (товарів);

• транспортні послуги;

• реалізація електронних ваучерів;

• пересилання кореспонденції з оплаченою

відповіддю;

• туристичні та інші послуги.

Всі управлінські рішення підприємства втілюють у життя через управління трудовими ресурсами. Кількість працівників станом на 2011 рік становила 3186 осіб. Характеристику персоналу можна побачити з табл. 2.2

Згідно табл. 2 ми можемо сказати, що чисельність працівників скоротилась з 3320 до 3186 , тобто на 134 чоловіка. Таке різке скорочення пояснюється реорганізацією підприємства. Також можна зауважити, що основними працівниками є жінки , а саме 2869 станом на 2011 рік.   

Кількість працівників з вищою освітою є відносно невеликою, що є  досить негативним, оскільки спричиняє падіння кваліфікації персоналу. Так, кількість працівників з освітою III-IV рівнів акредитації становить на 2011 рік лише 294 чоловіка. Проте варто зауважити, що їх кількість збільшилась у порівнянні з 2010 роком (+ 10) , а це свідчить про рух у позитивну сторону.

Таблиця 2.2 - Профіль людських ресурсів ІФД УДППЗ «Укрпошта"

2010рік (осіб)

2011рік (осіб)

+ ( – ), осіб

Чисельність штатних працівників

1

2

3

4

Всього

3320

3186

- 134

З них жінок

2966

2869

- 97

Освіта

І-ІІ рівень акред.

714

671

- 43

III-IV рівень акред.

284

294

+ 10

Склад працюючих за віком

15-24 р.

206

208

+2

25-34 р.

709

689

- 20

35-50 р.

1633

1495

- 138

51-54 р.

396

410

+ 14

55-59 р.

226

229

+ 3

більше 59 р.

150

155

+5

                                       

З табл. 2.2 видно, що у 2011 році значно зменшилась кількість працівників віком  від 35 до 50 років, а саме з 1633 до 1495 чоловік (-138). А це є досить негативним явищем, адже у такому віці діяльність працівників є досить продуктивною, натомість зросла кількість працівників понад 50 років (+20).

Для забезпечення успіху на ринку підприємство повинно створити конкурентоздатний виріб, в нашому ж випадку - послугу. З цією метою в межах розробленої стратегії поєднуються різні ресурси для виробництва конкурентоздатного продукту за вартістю, якістю та іншими атрибутами відносно аналогічних товарів і товарів-замінників.

Специфіку технологій надання послуг ІФД УДППЗ «Укрпошта» зумовлюють наступні фактори:

 •  розташування організації визначається, в основному, розташуванням клієнта, тому відділення поштового зв’язку широко розповсюдження по території області, зокрема  на разі функціонують 470 відділень поштового зв’язку в т.ч. 66 міських, 399 сільських ВПЗ та 5 пересувних відділень поштового зв’язку;
 •  високий рівень диференціації послуг, що приводить до створення великої кількості ринкових ніш та збереження конкуруючими організаціями своєї клієнтури. І тут, для прикладу, окрім послуг поштового зв’язку підприємство займається розповсюдженням побутових товарів;
 •  низькі бар'єри вступу в галузь, завдяки яким Укрпошта вже не є єдиним підприємством, що надає послуги поштового зв’язку;
 •  залежність календарного планування діяльності від поведінки споживачів;
 •  проблематичність (а часто і неможливість) створення запасів продукту в періоди низького попиту для їх використання в періоди максимального попиту;
 •  необхідність володіння персоналом добрими навиками роботи з клієнтурою (в зв'язку з цим актуальним є питання набору та відбору кадрів, розвитку персоналу);

Діяльність будь-якого підприємства характеризується системою техніко-економічних показників, які дають можливість оцінити результати цієї діяльності і служать основою для пошуку резервів підвищення її ефективності.

Діяльність будь-якого підприємства характеризується системою техніко-економічних показників, які дають можливість оцінити результати цієї діяльності і служать основою для пошуку резервів підвищення її ефективності.

Здійснимо оцінку та покажемо динаміку таких техніко-економічних показників роботи підприємств як (табл. 2.3):

 •  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 •  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.
 •  Чистий прибуток, тис. грн.
 •  Продуктивність праці працівників, тис. грн./чол.
 •  Чисельність працюючих, чол.
 •  Рентабельність продукції          

Таблиця 2.3 - Основні техніко-економічні показники ІФД УДППЗ «Укрпошта» за 2009, 2010, 2011 роки

Показник

Роки

2009

2010

2011

1

Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

74323

79730

76387

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

68348

72939

73851

3

Чистий прибуток, тис. грн.

375

410

399

4

Продуктивність праці працівників, тис. грн./чол.

907,4

1080,2

1110,8

5

Чисельність працюючих, чол.

3320

3186

3170

6

Рентабельність продукції, %

0,5

0, 6

0, 5

Динаміку цих показників (абсолютна зміна, темпи росту, темпи приросту) наведено в табл. 2.4.

Таблиця 2.4- Динаміка основних техніко-економічних показників ІФД  УДППЗ «Укрпошта» за 2009-2011 роки

Показник

2009

2010

2011

Абсолютна зміна

Темп росту

Темп приросту

Абсолютна зміна

Темп росту

Темп приросту

Абсолютна зміна

Темп росту

Темп приросту

Баз

ланц

Баз

ланц

Баз

ланц

Баз

ланц

Баз

ланц

Баз

ланц

Баз

ланц

Баз

Ланц

Баз

ланц

1

Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

––

––

100

100

––

––

5407

5407

107,3

107,3

7,3

7,3

2064

-3343

102,8

95,8

2,8

- 4,2

2

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

––

––

100

100

––

––

4591

4591

106,7

106,7

6,7

6,7

5503

912

108,1

101,3

8,1

1,3

3

Чистий прибуток, тис грн

––

––

100

100

––

––

35

35,0

109,3

109,3

9,3

9,3

24

-11

106,4

97,3

6,4

-2,7

4

Продуктивність праці працівників, тис. грн./чол.

––

––

100

100

––

––

172,8

172,8

119,0

119,0

19

19

203,4

30,6

122,4

102,8

22,4

2,8

Продовження табл. 2.4

5

Чисельність працюючих, чол.

––

––

100

100

––

––

-134

-134

96,0

96,0

-4

-4

-150

-16

95,5

99,5

-4,5

-0,5

6

Рентабельність продукції, %

––

––

100

100

––

––

0,001

0,001

120,0

120,0

20

20

0,0

-0,001

100

83,3

0

-16,7

На основі табл. 2.4 побудуємо  графік  темпу  росту  техніко-економічних     показників за 2009 – 2011 роки (рис. 2.1).

 

    Рисунок 2.1 -  Темп росту ТЕП за 2009– 2011 роки

Отже, взявши до уваги техніко-економічні показники можна підсумувати, що в 2011 році чистий дохід та чистий прибуток зменшились на 4,2 % та 2,7% в порівняні з попереднім роком, але при цьому спостерігається їх зростання на 2,8 % та відповідно 6,4% в порівнянні із базовим (2009) роком.

Собівартість реалізації продукції, робіт, послуг у 2011р. також зросла на 1,3 % в порівняні з попереднім роком та на 8,1 в порівнянні з базовим періодом (абсолютна зміна становить 912 тис грн. та 5503тис. грн. відповідно). Зростання собівартості є одним із факторів зменшення чистого доходу.

Незважаючи на те, що кількість працівників в 2011 році скоротилась на 16 чоловік, тобто на 0,5 %, продуктивність праці у цьому ж році зросла на 2,8 %. в порівнянні із 2010роком. Це пояснюється введенням автоматизованої системи управління (АСУ), яка пришвидшила виконання завдання по часу та призвела до зростання їх обсягу.

Рентабельність послуг практично не змінювалась за досліджувані періоди, і коливалась від 0,6% до 0,5 %.

Отже, порівняно низькі тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку створюють несприятливу ситуацію з прибутковістю та рентабельністю діяльності ІФД УДППЗ «Укрпошта». Це знижує інвестиційну привабливість підприємства. Структуру національного ринку розподілено таким чином, що найбільше навантаження з надання універсальних поштових послуг лежить саме на Укрпошті.

Таким чином, негативний вплив державного регулювання тарифів на універсальні послуги є її слабким місцем, з точки зору виконавця – Укрпошти, але в той самий час – низькі тарифі (майже в 9 разів нижчі порівняно з конкурентами) є суттєвою перевагою, з точки зору споживачів даної послуги. Але, за рахунок якості обслуговування приватні підприємства досить успішно конкурують з Укрпоштою в найбільш привабливому сегменті ринку цієї послуги, а саме - у містах, зосереджуючи зусилля на корпоративних клієнтах.

УДППЗ Укрпошта за своєю організаційною та економічною суттю є державною корпорацією. Необхідність існування такої форми господарювання обумовлена об’єктивними причинами, до яких відносяться єдина технологія створення продукції корпорації – послуг поштового зв’язку.

Ця технологія включає такі технологічні, організаційні й управлінські системи:

- єдину національну мережу поштових перевезень;

- єдині поштові правила надання послуг поштового зв’язку;

- єдині корпоративні правила з надання послуг.

Організаційна структура ІФД УДППЗ «Укрпошта» представлена на рис. 2.2. З огляду на рис. 2.2 помітно, що організаційна структура ІФД УДППЗ «Укрпошта» є лінійно-функціональною.

 Рисунок 2.2 - Організаційна структура ІФД УДППЗ «Укрпошта»


Повноваження та відповідальність розмежовуються за функціями та прийняттям рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

Переваги лінійно-функціональної структури - це поєднання переваг лінійних та функціональних структур, а саме:

чіткість і простота взаємодії;

надійний контроль та дисципліна;

оперативність прийняття управлінських рішень;

економічність за умов невеликих розмірів організації;

спеціалізація функціональних керівників;

інформаційна оперативність;

розвантаження вищого керівництва.

До недоліків можна віднести:

складність взаємодії лінійних і функціональних керівників;

перевантаження керівників в умовах реорганізації;

опір змінам в організації.

Отже, ІФД УДППЗ «Укрпошта» - підприємство, що є великим за масштабом, зі стабільним асортиментом продукції і незначними технологічними змінами, а виконувані задачі на ньому є такими, що постійно повторюються. Саме тому використання лінійно-функціональної структури є доцільним .

2.2 Аналіз системи операційного менеджменту підприємства

Операційна система ІФД УДППЗ «Укрпошта» — це сукупність взаємопов’язаних підсистем:  переробної, забезпечення, планування і контролю.

Переробна підсистема здійснює продуктивну діяльність, пов’язану з перетворенням вхідних величин – інформації про стан ринку поштових послуг, споживацькі запити, необхідні матеріали та засоби на вихідні результати – якісно надану клієнтську послугу. Усі перетворення ресурсів у переробній підсистемі здійснюються точно відповідно до прийнятої технології, під якою у широкому значенні розуміють поєднання кваліфікаційних навичок, обладнання, інфраструктури, інструментів і технічних знань, необхідних для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації або людях.  

Підсистема забезпечення не пов’язана прямо з наданням послуг, але виконує необхідні функції забезпечення переробної системи. До підсистеми забезпечення належать допоміжні та обслуговуючі господарства, наприклад, транспортне обслуговування.

Підсистема планування і контролю отримує від переробної системи інформацію про стан системи. Інформація надходить із внутрішнього середовища (про цілі, політику підприємства, персонал тощо) та зовнішнього середовища (про попит, вартість ресурсів, тенденції розвитку технологій, законодавство, конкурентів тощо). Ця підсистема повинна опрацювати всю інформацію і видати рішення, як має працювати переробна підсистема. Конкретні питання, що підлягають вирішенню охоплюють планування виробничих потужностей, оперативне управління, управління матеріальними запасами, контроль якості тощо.

Підсистема планування та контролю планує діяльність підприємства на наступний період, здійснює контроль за виконанням рішень, визначає стратегічні напрями розвитку організації.

Аналіз системи операційного менеджменту «Укрпошти» насамперед полягає у визначенні головних функцій, які він забезпечує на підприємстві, а саме - планування поточної та майбутньої діяльності, що містить в собі визначення місії, мети, концепції розвитку, поточних та стратегічних планів підприємства.

Місією ІФД УДППЗ «Укрпошта» є задоволення потреб користувачів в отриманні універсальних послуг поштового зв'язку визначеного рівня якості та інших загальнодоступних послуг. В Україні до універсальних послуг поштового зв'язку належать: пересилання простих і рекомендованих поштових карток, листів,бандеролей, секограм, а також посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг. Укрпошта забезпечує також розвиток державного інформаційного простору, доставляючи періодичні друковані видання в усі населені пункти країни.

Основними завданнями ІФД УДППЗ «Укрпошта» є такі:

 •  одержання прибутку від надання послуг поштового зв’язку та іншої підприємницької діяльності;
 •  забезпечення своєчасного споживачів у послугах поштового зв’язку;
 •  забезпечення ефективного розвитку єдиної мережі поштового зв’язку України.

Отже, в попередніх розділах вже було з’ясовано, що ІФД УДППЗ «Укрпошта» надає широкий спектр поштових послуг та є монополістом у галузі.

Розглянемо детальніше процеси, що проходять в межах операційної системи підприємства. Отож, основна діяльність пошти полягає в прийманні, вихідному сортуванні, транспортуванні, вхідному сортуванні та доставці поштових одиниць. Дану систему можна представити у наступному вигляді (рис. 2.3):

Рисунок 2.3 – Спрощена система механізму поштових відправлень

Так, як клієнтами пошти виступає безпосередньо населення та комерційні споживачі, то в процесі надання послуги вони одночасно виступають і в ролі постачальника.

На першому етапі відбувається збирання письмової кореспонденції, яка надається відправником шляхом опускання листа у поштову скриньку, або в спеціальні поштові скриньки, встановлені в об’єктах поштового зв'язку. Якщо розміри не дозволяють опустити їх до поштової скриньки, вони подаються для пересилання до об’єкта поштового зв’язку. Рекомендовані листи та листи з оцінкою вартості, посилки, бандеролі подаються для пересилання до об’єкта поштового зв’язку з одержанням розрахункового документу, що підтверджує прийняття.

Після чого Поштовий центр (відділення зв’язку) збирає кореспонденцію та перенаправляє її на ЦОПП (цех оброблення і перевезення пошти).

ЦОПП – цех оброблення і сортування пошти. Він складається із дільниць:сортування періодичних видань, сортування листів та сортування посилок.

На ЦОППі, який розміщується по вул. Привокзальній, відбувається обробка отриманої кореспонденції та сортування її за напрямком на відділення поштового зв’язку-отримувача. Після чого листоноші розприділяють отриману кореспонденцію по адресатах. Причому прості листи вручаються шляхом вкладання до абонентської поштової скриньки адресата, а рекомендовані та з оголошеною цінністю вручаються адресатові під розписку на об’єкті поштового зв’язку.

Для забезпечення оперативного вирішення завдань оптимізації матеріальних потоків на підприємстві створена внутрішня логістична система, яка характеризується не надто високим рівнем автоматизації операцій. Однак, планується перевести всі відділення зв’язку на автоматизовану систему управління (АСУ), а морально застаріле обладнання замінити.  

Єдиним виробничим обладнанням, що використовується в роботі є стрічковий транспортер (конвеєр) по якому і рухається продукція від поштового автомобіля (їх в автопарку 86 машин, віковий склад 105-ти автомобілів, які перебувають на обліку понад 10 років складає 66,7% від загальної їх кількості) до відповідної дільниці сортування. Для визначення пропускної спроможності конвеєра та його завантаженості не достатньо даних. В цеху працює 21 чол.: - 4 ос. на дільниці сортування посилок, 6 – періодичних видань,8 – сортуванні письмової кореспонденції, 1 начальник, 1 заступник начальника, 1 інженер. Все сортування здійснюється вручну.

Розподільчу функцію виконують ЦПЗ (центри поштового зв’язку). Послугами посередників підприємство не користується.

Загальна виробнича структура підприємства показана на рис. 2.4.

До її складу входять п’ять центрів поштового зв’язку та Поштамт, цех перевезення пошти(ЦПП) та цех оброблення пошти (ЦОПП).

м

Рисунок 2.4 Структура ІФД УДППЗ «Укрпошта»

 

Вибираючи розміщення розподільчого центру виходять із транспортної доступності місцевості, розміру ділянки та, звісно, плану міської/сільської ради.

Розглянемо детальніше транспортне забезпечення, виділимо окремі бізнес-процеси відділу маркетингу та проведемо їх оцінку.

Забезпечувальну підсистему операційного менеджменту Для пересилання поштових відправлень по області використовують автомобільний вид транспорту.  Наявність автомобілів різної вантажності (від 0,5 до 24 тонн) дозволяє запропонувати найбільш ефективний і економічний варіант для доставки вантажів у будь-яку точку України .

Орієнтовна вартість перевезень вантажів найбільш популярними моделями автомобілів наступна:

    Volvo FH-12 (вантажопідйомність 24т) – 8,41 грн/км

    МАЗ 544008-030-021 (вантажопідйомність 24т) – 8.93 грн/км

    МАЗ 543208-020 (вантажопідйомність 22т) – 8.93 грн/км

    МАЗ 533603 (вантажопідйомність 8т) – 7,15 грн/км

    Hyundai HD-72 (вантажопідйомність 2.6т) – 4,76 грн/км

    ГАЗ-3309 (вантажопідйомністю 4т) – 41,19 грн/год + 3,65 грн/км (але не менш ніж 108,72 грн/год)

    Hyundai HD-72 (вантажопідйомністю 2,6 т) – 44,11 грн / год + 3,73 грн / км (але не менш ніж 113,12 грн/год)

    ГАЗ-3302 (вантажопідйомністю 1,5 т) – 41,77 грн / год + 3,39 грн / км (але не менш ніж 104,49 грн/год)

    ГАЗ-2705 (вантажопідйомністю 1,5 т) – 37,39 грн / год + 3,36 грн / км (але не менш ніж 99,55 грн/год)

    ИЖ-27175 (вантажопідйомністю 0,6 т) – 35,67 грн / год + 2,30 грн / км (але не менш ніж 78,22 грн/год).

Підсистема планування й контролю отримує інформацію від: 1) переробної підсистеми (стан системи, незавершене виробництво); 2) внутрішнього середовища відносно мети, політики, основних напрямків виробництва та його внутрішніх параметрів; 3) зовнішнього середовища відносно попиту­ на поштові послуги; вартість ресурсів, тенденцій розвитку технології, урядові нормативно-директивні акти та ін. Підсистема планування й контролю, переробляючи отриману інформацію, видає рішення про те, як повинна працювати переробна підсистема, плануючи для неї завантаження виробничих потужностей з та здійснюючи контроль за наданими послугами (за кількісними, натуральними та якісними показниками.

Зважаючи на масштаби підприємства та кількість послуг, що надаються операційна система підприємства є складною.

Управління операційною системою на підприємстві ІФД УДППЗ «Укрпошта» здійснюється шляхом організації технічної, фінансової та маркетингової діяльності.

Основою діяльності є орієнтація на ринок, яке базується на технології та безпосередньому задоволенні клієнтів. Ефективно управляти маркетинговою діяльністю ІФД УДППЗ «Укрпошта» означає так побудувати систему збору інформації, проведення досліджень ринку, організації реклами, операцій по збуту і обслуговуванню, щоб забезпечити максимум результатів при мінімумі витрат. Операційна діяльність зосереджена у відділі закупівель та продаж (відділі збуту). До функцій менеджера тут слід віднести аналіз конкурентного середовища та визначення маркетингової стратегії .

Розглянем основні стадії операційного процесу відділу маркетингу, керівником якого є Семак Є.Ф., та проранжуємо їхню вагомість (табл.2.5 ).   

Таблиця 2.5 Класифікація  функцій і їх витрат

Функції

Класифікація

Витрати,

Грн

1

Комплексне вивчення ринку

А

5600

2

Дослідження споживчої властивості нових та існуючих послуг

С

1500

3

Вивчення споживачів

В

1200

4

Визначення шляхів та методів удосконалення маркетингових досліджень

С

1250

5

Формування стійкого позитивного іміджу підприємства

В

2000

6

Вивчення асортименту та якості друкованої продукції, послуг

В

1100

7

Дослідження доцільності введення нових факультативних послуг

В

1000

8

Визначення стратегії і тактики реалізації послуг та товарів

А

3400

9

Організація роботи з аналізу ефективності використання різних каналів реалізації послуг

В

1500

10

Вивчення громадської думки щодо послуг

С

500

11

Створення інформаційного банку даних

В

4300

12

Планування маркетингової діяльності

А

3000

13

Контроль маркетингової діяльності

А

2000

14

Пошук шляхів розширення ринку

В

1450

Всього

-

29800

Класифікацію функцій розглядаємо в табл. 2.5 (по таких групах А - важливі, В - другорядні, С - зайві), а також загальні витрати на реалізацію функцій.

Загальна сума витрат на функції, які виконує відділ маркетингу ІФД УДППЗ «Укрпошта» становить 29800 грн. Найбільша сума витрат йде на вивчення ринку – 5600 грн. Найважливішими функціями, що їх виконує відділ є: комплексне вивчення ринку, визначення стратегії і тактики реалізації послуг та товарів, планування маркетингової діяльності та контроль за маркетинговою діяльністю.

Зайвими виявились функції: дослідження споживчої властивості нових та існуючих послуг, вивчення громадської думки щодо послуг та визначення шляхів та методів удосконалення маркетингових досліджень.

З позиції життєвого циклу організації підприємство перебуває на стадії спаду ефективності, для якої характерні “сигнали тривоги” про втрату досягнутих значень ефективності та решти параметрів системи.

На разі про питання щодо ліквідації підприємства не піднімається. Управління підприємством займається модернізацією операційної системи.

Зменшення ефективності на даному етапі залежить від двох груп впливу:

• зміна зовнішніх умов функціонування (скороченні обсягу надання послуг та активізації конкуренції);

• внутрішні деструктивні процеси, пов’язані з послабленням дисципліни

і відповідальності, погіршенням відносної “якості персоналу”, фізичним і моральним старінням устаткування.

Тому потрібно забезпечити формування гнучкого, чутливого до інновацій

менеджменту, що забезпечить прийняття обґрунтування рішення щодо подальшої долі системи. На цій стадії відбувається заміна колишнього керівництва на нове, а також об’єднання відділів та автоматизація роботи метою скорочення витрат та підвищення продуктивності праці.

Отже, операційна система підприємства знаходиться на стадії стабільного функціонування, цьому сприяє використання налагодженої технології, співпрацювання із  зарекомендованими постачальниками та наявність постійних крупних клієнтів, а основним орієнтиром системи операційного менеджменту залишається  оптимізація часу виконання замовлень та мінімізація витрат.  

2.3 Застосування системного аналізу на підприємстві

Загальним для всіх методик системного аналізу є формування варіантів подання системи (процесу розв’язання задачі) та вибір кращого варіанта. На кожній стадії дослідження, від інтуїтивної постановки проблеми до вибору оптимальних рішень за допомогою строгих математичних методів, використовуються різнома-нітні наукові методи і прийоми, що складаються із неоднакової кількості етапів аналізу, зміст яких залежить від складності розв’язуваних завдань.

При вирішенні рутинних завдань системний аналіз на підприємстві не застосовується. Потреба в СА виникає в тому випадку, коли виникають наступні

ситуації:

• розв’язується нова проблема, і за допомогою СА вона формулюється, визначається, що і про що потрібно дізнатися, і хто повинен знати;

• здійснюється вдосконалення, реконструювання виробництва, необхідна реінженерія бізнес-процесів;

• коли важливі рішення повинні прийматися за наявності невизначеності та ризику та (або) на достатньо віддалену перспективу.

Отож, системне дослідження складної проблеми на підприємстві починається з формулювання та опису проблемної ситуації. Попереднє формулювання проблеми є досить наближеним та може істотно відрізнятися від того, яким насправді має бути робочий варіант сформульованої проблеми.

Наприклад, керівника фірми можуть цікавити таке питання: «Як підвищити попит на послуги»? Розіб’ємо аналіз на кілька етапів:

Етап 1. Аналіз проблеми.

Для початку визначимо чи дійсно попит є низьким. За відсутності статистичних даних з цього питання здійсними приблизну оцінку, спираючись на ОТЕП. Доходи за надані послуги за 2010-2011 зменшились на 4,2 % (табл. 2.4), це при зростанні собівартості на 1,3%. Тобто можемо дати ствердну відповідь про зниження попиту.

Етап 2. Формулювання мети.  

Метою дослідження є виявлення фактора/факторів, які б сприяли підвищенню попиту на пропоновані підприємством послуги.

Етап3. Декомпозиція мети.

Так,  як даний етап  характеризуються великою кількістю та складним характером взаємозв’язків, то для його структуризації застосуємося метод системного аналізу – дерево цілей (рис. 2.5). Дерево цілей — це наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв’язку цілей, що демонструє розподіл загальної (генеральної) мети або місії на підцілі, завдання та окремі дії. При генеруванні альтернатив використовувався евристичні методи: метод сценаріїв – за допомогою аналізу ймовірних шляхів розвитку формувався певний варіант можливого розвитку подій, деякий логічно обґрунтований прогноз та метод експертної оцінки.

Рисунок 2.5  – Граф дерева цілей для підприємства

Етап 4. Оцінка альтернатив.

На наступному етапі необхідно визначити критерії та обмеження, які допоможуть вибрати із запропонованих альтернатив захід, який необхідно пустити в розробку та який б в дійсності призвів до підвищення попиту на послуги. Зробимо це завдяки ранжуванню цілей за допомою експертної оцінки.

Також, припустимо, що для повної розробки нової рекламної кампанії, без її запуску, в яку входитиме і дослідження попиту, кон’юнктури ринку, аналіз становища підприємства, тенденцій рекламних повідомлень, та безпосереднього створення нового рекламного образу необхідно витратити 45600грн.

Для запуску роз’яснення щодо існування нових послуг на обласному теле-та радіо мовленні, а також на біл-бордах впродовж двох місяців необхідно 30100 грн.

Збільшення швидкості пересилання посилок можливе завдяки купівлі додаткового транспортного засобу, - 250 000 грн.

Підвищення схоронності можливе за умови зростання контролю за процесом сортування та пересилки кореспонденції. Це можливо завдяки введенню контрольної групи, яка б здійснювала вибірковий. Її утримання обійшлось в (3чол.х1500 грн ЗПх12) 54000грн /рік

Підвищення мотивації наразі можливе завдяки видачі премій, грамот, привілегій. Підприємство обрало видачу додаткової премії персоналу, що безпосередньо працюють з клієнтами (236чол х 800грн=188880 грн).

Навчання персоналу було вирішено здійснювати вибірково  для обслуговуючого персоналу (236 чол.) на базі підприємства в кілька етапів, -30420грн.

Вагомість кожного із запропонованих заходів проілюстрована в табл. 2.6

Таблиця 2.6 Експертна оцінка стосовно згенерованих підцілей

Підцілі

Експерти

Сер. знач.

Ранг

1

2

3

4

5

1

Розробка рекламної кампанії

4

5

5

4

4

4,4

1

2

Запуск увідомлення про пропоновані підприємством послуг

1

2

3

3

4

2,4

4

3

Збільшення швидкості пересилання посилок

2

3

3

2

3

2,6

3

4

Підвищення схоронності посилок

2

4

1

2

1

2

6

5

Підвищення мотивації

3

2

3

4

5

3,4

2

6

Навчання персоналу

3

1

2

2

3

2,2

5

Всього

-

-

21


Таблиця 2.7
- Визначення вагомості  та питомої ваги та коефіцієнта вагомос

Функції

Ваго-мість %

Пито-ма вага у витратах %

Коеф. вагомості

1

Розробка рекламної кампанії

25,88

-7,61

0,18

2

Запуск увідомлення про пропоновані підприємством послуг

14,12

-5,03

0,09

3

Збільшення швидкості пересилання посилок

15,29

-41,74

-0,26

4

Підвищення схоронності посилок

11,76

-9,02

0,03

5

Підвищення мотивації

20,00

-31,53

-0,12

6

Навчання персоналу

12,94

-5,08

0,08

Всього

100

-100,0

-

Етап 5. Оцінка результатів.

При проведеному аналізі альтернатив вдалось показати, що на даний момент найбільш ймовірнісним засобом підвищення попиту на послуги з-поміж наданих варіантів є розробка рекламної кампанії для підприємства, що дало б змогу популяризувати пропоновані послуги серед населення та ще раз нагадати про підприємство.

Нагадаємо, що рекламна кампанія - комплекс заходів, спрямованих на досягнення конкретної маркетингової мети, що охоплюють певний період часу і розподілених у часі так, щоб одне рекламне захід доповнювало інше.

У більшості випадків, при правильному системному підході та врахуванні особливостей підприємства вона дає нульовий ефект (коли збільшення попиту дозволяє покрити всі затрати по рекламній кампанії, але не надає додаткового прибутку) або ж позитивний (дійсне зростання попиту). Ттому й зростає доцільність реалізації задуму на конретному підприємстві.

2.4 Класифікація і оцінка резервів підвищення ефективності операційного менеджменту ІФД УДППЗ «Укрпошта»

Підприємство здатне досягти зростання ефективності діяльності реалізуючи різні стратегічні підходи. Так, можна збільшити обсяг виробництва без зростання кількості ресурсів. Іншим шляхом зростання продуктивності є скорочення кількості ресурсів при стабільності обсягів послуг. Крім того, продуктивність покращується за умови випереджальних темпів зростання обсягів виробництва порівняно з темпами зростання кількості використаних ресурсів, або навпаки, при скороченні обсягів виробництва більш повільними темпами, ніж скорочення кількості ресурсів. Кожний із шляхів зростання продуктивності діяльності залежить від чинників зовнішнього середовища (клієнти, конкуренти, постачальники тощо) та стану мікросередовища організації (мета,технологія, персонал тощо). Потенційний клієнт, який має свободу вибору, віддасть перевагу, безумовно, послугам більш продуктивної організації.

При розгляді операційної системи підприємства в попередніх розділах вдалось виявити кілька кілька проблемних моментів, які необхідно використати у свою користь:

1) Недоліки у процесі планування виникають через недалекоглядність планового відділу та не дотримання всіх правил та принципів планування в процесі побудови системи планів. Так, визнається пріоритетность тієї чи іншої  проблеми, що дає підстави направляти в неї ресурси і таким чином надавати їй прискорення на шкоду загального розвитку галузі. Тобто потрібно слідувати принципу пропорційності.;

2) Надмірне навантаження на працівників, яке виникло у зв’язку з процесом реструктуризації підприємства. Адже за планом частка операторів скорочувалась через закриття нерентабельних відділень зв’язку, а частка завдяки впровадженню автоматизованої системи управління. Однак в другому випадку не всі працівники виявились готовими працювати на ЕОМ, а сама робота системи супроводжується частими збоями, завдяки чому працівникам знову доводиться виконувати велику частку роботи вручну.

3) Впровадження нових технологій та технічного оснащення.

Використання застарілого матеріально-технічного забезпечення, яке шкодить продуктивності праці працівників, швидкості пересилання кореспонденції та їх схоронності.  Тим більше, що обладнання повинно бути не тільки у відмінному фізичному стані, а й бути морально не застарілим.

Це деякі з можливих резервів підвищення ефективності операційної системи ІФД УДППЗ «Укрпошта». Якщо провести глибший аналіз, звичайно їх можна знайти набагато більше. Та в разі проведення відповідних змін на підприємстві, то загалом можна досягти хороших результатів. Тим більше, їх здійснення не є дуже складним чи не можливим, проте потребує значних матеріальних затрат. Проте керівництво повинно усвідомлювати, що підприємству не можна стояти на місці, не можна залишатись в минулому столітті та не змінювати методів роботи. Потрібно рухатись в ногу з часом, використовувати нові способи для підвищення ефективності операційного менеджменту на підприємстві.  Адже вже сьогодні провідні світові поштові компанії та невеличкі вітчизняні становлять конкуренцію. А при кількох роках бездіянь є можливість повної втрати конкурентних переваг.


3 Проектна частина

3.1 Розробка шляхів підвищення ефективності операційного менеджменту ІФД УДППЗ «Укрпошта»

Незважаючи на монопольне становище підприємства в наданні універсальних послуг та досить непогане становище по відношенню до іншиг послуг, що пропонуються, проте існує тенденція втрати самих споживачів, які з розвитком новітніх технологій переходять у нову площину спілкування і за яких потрібно вести жорстку боротьбу.

Одною з переваг діяльності підприємства може стати ефективно організована операційна система. Адже на разі виконується безліч операцій та бізнес-процесів, які є недоречними і потребують значних затрат. Такі витрати сприяють зменшенню прибутку і заважають концентрації на основній діяльності. Окрім того, так як не проводиться достатньо активна маркетингова політика в сфері аналізу ринку та становища на ньому організації, товариству все важче задовольняти потреби споживачів.

На основі цієї інформації ми можемо запропонувати кілька заходів щодо покращення ефективності операційного менеджменту на підприємстві і збільшення можливостей розвитку ІФД УДППЗ «Укрпошта»:

 •  для повної оцінки роботи підприємства та при безпосередньому плануванні діяльності проводити системний аналіз, що дав би змогу комплексно оцінити стан справ, виявити неточності та помилки у роботі служб;
 •  запровадження комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, використання високоефективних багатоканальних систем зв’язку, систем автоматичного управління зв’язком, модернізація існуючого обладнання з метою підвищення продуктивності праці;
 •  економія витрат на електроенергію та на матеріали і запасні частини. Мова йде не про абсолютну економію витрат, величина, яких зростає зі збільшенням обсягу роботи, а про відносну економію їх на одиницю обсягу робіт. А зекономлені кошти, для прикладу, можна пустити на розробку рекламної кампанії чи купівлі нових машин, які б дозволили збільшити швидкість наданих послуг чи підвищити їхню схоронність;
 •  контроль за якістю наданих послух, що пропонується. Адже висока якість сприятиме довірі і довгостроковим зв’язкам;
 •  розробка ефективної маркетингової політики, створення рекламної кампанії та організація public rilations на підприємстві з метою покращення іміджу організації,
 •  проведення навчання персоналу з метою кращого виконання ними поставлених завдань. Кожна організація діє на сьогодні в динамічному середовищі, яке постійно змінюється, відповідно доцільним було б проведення різнх навчальних курсів для працівників, щоб ознайомити їх з новітніми тенденціями роботи з персоналом. Адже на разі ми бачимо, що операторам, які працюють на поштових відділеннях бракує навичок з якісного обслуговування клієнтів;
 •  процесу планування завжди повинен передувати аналіз ринку та можливостей підприємства, виходячи з якого установлюється хто, що, коли і яким чином має діяти. При цьому необхідно застосовувати прийоми і методи комплексного дослідження ринку та дотримання всіх принципів процесу планування;
 •  ліквідація бізнес-процесів, що в процесі дослідження не приносять бажаного ефекту та є збитковими для підприємства.

3.2 Обґрунтування запропонованих заходів на підприємстві ІФД УДППЗ «Укрпошта»

Так, як ІФД УДППЗ «Укрпошта» є філіалом і підпорядковується державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта», то і на стратегічному рівня ніяк не може впливати на складання стратегічних планів. Цим займається вище керівництво, а філіали згідно положення про діяльність повинні в повній мірі і точності реалізовувати поставлені задачі.

Однак, до обов’язків керівництва філіалу входить складання тактичного плану діяльності, і для підвищення ефективності цього процесу слід:

 •  для повної оцінки роботи підприємства та при безпосередньому плануванні діяльності проводити системний аналіз, що дав би змогу комплексно оцінити стан справ, виявити неточності та помилки у роботі служб;

-    притримуватися у роботі всіх принципів планування;

 •  ліквідувати бізнес-процеси, що процес дослідження виявив їхню неефективність та  не приносять бажаного ефекту, та є збитковими для підприємства.

Чітке дотримання принципів та правил, використання автоматизованих систем дозволить уникнути супреречності та грубих помилок при побудові системи планів. Однак, ми не маємо змогу розрахувати вплив таких дій на показники, що свідчать про ефективність діяльності підприємства, а можемо тільки гадати про позитивні наслідки даної пропозиції.

Щодо використання системного аналізу, як інструмента, який береться до уваги при аналізі складних погано структуризованих проблем, то в нього безумовно є переваги з-поміж інших заходів, адже таким чином виникає можливість всебічно усвідомити основні фактори, що мають відношення, для прикладу,  до підвищення попиту на послуги, а також дало змогу визначити той з них, що при впровадженні давав максимальний очікуваний результат.

Отож, доходи від надання послуг підприємством станом на 2011 рік становлять 76387тис. грн.  при собівартості послуг в 73851тис.  грн.

Пропонована розробка рекламної кампанії з-поміж інших факторів стала одною з найменш затратних, та за думкою експертів найбільш результативною (коефіцієнт вагомості = 0,18).

Припустимо, що в суму 45600 грн входять наступні витрати:

 •  на проведення ринкового аналізу силами служби маркетингу підприємства – 2 000грн.
 •  розробка притягуючого слогану та образу філіалу – 7 000грн.
 •  друк футболок для операторів (106 чол. * 50грн), і таким чином часткове формування корпоративної культури підприємства – 5 300 грн
 •  додаткове оформлення поштових відділень -8 800
 •  періодична реклама на обласному радіо-та телемовленні  - 15 000
 •  реклама на біл-бордах – 7 500 грн.

Ми повинні розуміти, що сума витрат в 45600 грн становить 0,06% від загальних. А в результаті, завдяки рекламній кампанії були б популяризовані послуги організації, або ж і доведені до відома про саме їх існування, створення позитивного іміджу підприємства та вкладена у свідомості споживачів необхідність використання даних послуг у даного оператора.

Якщо припустити  збільшення попиту на 1% при заданих затратах, відповідно призведе до зростання в наступному періоді доходів на 763, 87 тис. грн.

Виходячи з вищесказаного стає зрозуміло, що чітке планування, розрахунок впливу різноманітних факторів на підприємство є важливим і вкрай потрібним. Адже при виявленні щонайменших резервів та їх вмілому використанні існує можливість підвищити дохідність підприємства, та змінити відношення до нього громадськості.

Оптимізація бізнес-процесів.

У розділі 2 ми розглянули основні бізнес процеси на підприємстві і їх вартість. Окрім того було визначено, які з них є найменш важливими. До таких операцій можна віднести: дослідження споживчої властивості нових та існуючих послуг(витрати=1500), вивчення громадської думки щодо послуг (витрати= 500) та визначення шляхів та методів удосконалення маркетингових досліджень (витрати= 1250). Тому можна спробувати вилучити ці бізнес-процеси із роботи відділу маркетингу та проаналізувати подальшу ефективність його роботи. Зрозуміло, що загальна сума (=3250) не є значною, однак це зайві витрати, а їх накопичення за місяць, квартал, рік можна потратити на інші продуктивніші справи.

Вплив даних заходів на основні техніко-економічні показники можна відобразити у таблиці 3.1, при цьому:  покращення роботи відділу маркетингу з розробкою  нової рекламної кампанії— захід 1, зменшення витрат на утримання маркетингового відділу та ліквідація окремих бізнес-процесів—захід 2.

Таблиця 3.1 - Вплив запропонованих заходів на ОТЕП

Показник

роки

Вплив за перший рік після впровадження

2010

2011

Захід 1

Захід 2

%

Грн.

%

грн

Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

79730

76387

1%

77150,87

(+763, 87)

 •  

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

72939

73851

+0,06%

73896,6

(+45,6)

- 0,004%

73893,35

- 3,25

Представлені розрахунки носять теоретичний характер за рахунок широкого асортименту і номенклатури продукції. Це можливі сценарії розвитку подій. Але ми бачимо, що гавіть беручи до уваги песимістичний прогноз можна спостерігати певний розвиток товариства—збільшення прибутків за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції і зменшення витрат підприємства. Наступним етапом досягнення мети повинна стати реалізація запланованих заходів і контроль керівництва за цим процесом.

Висновки

ІФД УДППЗ «Укрпошта» є філіалом національного оператора поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта», основними завданнями якого є :

 •  одержання прибутку від надання послуг поштового зв’язку та іншої підприємницької діяльності;
 •  забезпечення своєчасного споживачів у послугах поштового зв’язку;
 •  забезпечення ефективного розвитку єдиної мережі поштового зв’язку України.

 В курсовій роботі були розглянуті умови існування та наявність ресурсів на обраному підприємстві, був проведений аналіз основних показників, що характеризують його діяльність, детально досліджені зовнішнє таа внутрішнє середовище. Зокрема, було виявлено, що за організаційною суттю підприємство є корпорацією та має лінійно-функціональну структуру.

Кількість працівників зменшилась в порівнянні з аналізованим роком на 134 завдяки реструктуризації, яка передбачала широке впровадження АСУ та ліквідації не рентабельних відділень.

Показники ефективності діяльності впали: в 2011 році чистий дохід та чистий прибуток зменшились на 4,2 % та 2,7% в порівняні з попереднім роком, а собівартість зросла на 1,3%. Тому й не дивно, що рентабельність послуг практично не змінювалась за досліджувані періоди, і коливалась від 0,6% до 0,5 %.

Зважаючи на масштаби підприємства та кількість послуг, що надаються операційна система підприємства є складною. Було розглянуто основні стадії операційного процесу відділу маркетингу, керівником якого є Семак Є.Ф

Загальна сума витрат на функції, які виконує відділ маркетингу ІФД УДППЗ «Укрпошта» становить 29800 грн. Найбільша сума витрат йде на вивчення ринку – 5600 грн. Найважливішими функціями, що їх виконує відділ є: комплексне вивчення ринку, визначення стратегії і тактики реалізації послуг та товарів, планування маркетингової діяльності та контроль за маркетинговою діяльністю.

Зайвими виявились функції: дослідження споживчої властивості нових та існуючих послуг, вивчення громадської думки щодо послуг та визначення шляхів та методів удосконалення маркетингових досліджень.

Операційна система підприємства знаходиться на стадії стабільного функціонування, цьому сприяє використання налагодженої технології, співпрацювання із  зарекомендованими постачальниками та наявність постійних крупних клієнтів, а основним орієнтиром системи операційного менеджменту залишається  оптимізація часу виконання замовлень та мінімізація витрат.  

Завдяки проведеному системному аналізі вдалось показати, що на даний момент найбільш йморнісним засобом підвищення попиту на послуги з-поміж наданих альтернатив є розробка рекламної кампанії для підприємства, що дало б змогу популяризувати пропоновані послуги серед населення.

Також були внесені пропозиції по удосконаленню операційного менеджменту, а саме: в процесі роботи притримання принципів і правил планування, комплексне дослідження ринку та самого підприємства, використання системного аналізу та підходу як основного, які передбачають, що до будь-якої проблеми необхідно відноситись не як до ізольованої, а як до комплексу взаємопов’язаних проблем, оптимізація бізнес-процесів.

Внаслідок скорочення збиткових бізнес-процесів вдалось б зекономити за 3250 грн/міс. Зрозуміло, ця сума не є значною, однак це зайві витрати, а їх накопичення за квартал, рік можна потратити на інші продуктивніші справи.

Також, якщо припустити, що розроблена бізнес кампанія призведе до збільшення попиту на 1% при заданих затратах, відповідно призведе до зростання в наступному періоді доходів на 763, 87 тис. грн.

Зрозуміло, що представлені розрахунки носять теоретичний, це можливі сценарії розвитку подій. Та беручи до уваги песимістичний прогноз можна спостерігати  розвиток діяльності підприємства.

Список використаної літератури

 1.  Акофф Р. Л. Планування у великих економічних системах / Пер. з  англ. — М.: Сов. радио, 1999. — 223 с.
 2.  Анфілатов В. С.  Финанси і статистика/ Анфілатов В. С.,  Емельянов А. А., Кукушкін А. А. Системний анализ в управлінні. — М: Дело, 2002. — 368 с.
 3.  В.М.Орлов. Економіка поштового зв’язку: навчальний посібник/В.М. Орлов, Н.Ю. Ротапова-Сінько, О.С Редькін Н.П. Спільна, Л.А.Захарченко, Г.А Отливанська, Л.В. Кузнецова. – Одеса: ВМВ, 2006. 486 с.
 4.  Виханский О. С. Стратегічне управління. — М.: Гардарики, 1999. — 296 с.
 5.  Дивак М. П. Системний аналіз: Методичний посібник , 2004 – 136 с.
 6.  Завадський І.С. Менеджмент: Management. - У 3т. - Т. 1-3-вид., доп. - К.: Вид-во Свроп. ун-ту - 2001. - 542с .
 7.  Зубенко Ю. Д . Менеджмент на базі системного аналізу: Навч. посібник/ Зубенко Ю. Д ., Носач А. К. пособие / Під ред.  А. Д. Шарапова. — Донецьк—Київ, 2002. – 312с.
 8.  Лафта Дж. К. Ефективність менеджменту організацій. — М.: ділова література, 2007. — 320 с.
 9.  Макаров І. Теорія вибору та прийняття управлінських рішень: Навч. пос. — М.: Наука, 2002 — 328 с.
 10.  Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджмента. — М.: Дело, 1993. — 704 с.
 11.  Пономаренко О. І. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі/ Пономаренко О. І. Пономаренко В. О. — К.: Либідь, 2003. – 168с.
 12.  Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
 13.  Саймон Г. Менеджмент організацій/ Пер. з англ.  Г.Саймона, Д.Смитбурга, В.Томпсона/Під ред. А.М. Емельянова. - М.: Экономика, 2000. - С. 335.
 14.  Черняк Ю. І. Системний аналіз в управлінні економікою — М.: Економіка, 1999. – 210с.
 15.  Шарапов О. Д. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ Шарапов О. Д, Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є.  — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.
 16.  Електронний ресурс : Камионский С.А. Системний аналіз в сучасному менеджменті/http://www.aup.ru/books/m57/2.htm
 17.   Електронний ресурс: Технологія системного аналізу/ http://center.uct.ua/ distants/courses/pu01/htm/p06_03.htm               


Додаток А

Принципова послідовність етапів системного аналізу

Назва етапу

Зміст виконуваних робіт

1.Аналіз проблеми

Чи існує проблема?

Точне формулювання проблеми.

Аналіз логічної структури проблеми.

Розвиток проблеми (у минулому і в майбутньому).

Зовнішні зв’язки проблеми (з іншими проблемами).

Принципова можливість розв’язання проблеми.

2. Визначення системи

Формулювання завдань, виходячи з проблеми.

Визначення позиції спостерігача.

Визначення об’єкта дослідження.

Виділення елементів (визначення меж поділу системи).

Визначення зовнішнього середовища

3. Аналіз структури системи

Визначення рівнів ієрархії.

Виділення підсистем.

Визначення функціональних і структурних зв’язків.

4. Формулювання загальної мети і критерію системи

Визначення цілей — вимог надсистеми.

Визначення обмежень середовища.

Формулювання загальної мети.

Визначення критеріїв.

Декомпозиція критеріїв по підсистемах.

Композиція загального критерію з критеріями підсистем.

5. Декомпозиція мети, виявлення потреби в ресурсах

Формулювання цілей вищого рангу.

Формулювання цілей підсистем.

Виявлення потреб у ресурсах.

6. Виявлення ресурсів, композиція цілей

Оцінювання існуючої технології і виробничих потужностей

Оцінювання теперішнього стану ресурсів.

Оцінювання можливостей взаємодії з іншими системами.

Оцінювання соціальних факторів.

Композиція цілей.

7. Прогноз і аналіз майбутніх умов

Аналіз стійких тенденцій розвитку системи.

Прогноз розвитку і зміни середовища.

Передбачення виникнення нових факторів, що можуть впливати на розвиток системи.

Аналіз майбутніх можливостей та ресурсів.

8. Оцінювання цілей і засобів

Обчислення оцінок за критерієм.

Оцінювання взаємозалежності цілей.

Оцінювання відносної важливості цілей.

Оцінювання дефіцитності і вартості ресурсів.

Оцінювання впливу зовнішніх факторів.

Обчислення комплексних розрахункових оцінок.

9. Вибір варіантів

Аналіз цілей на сумісність.

Перевірка цілей на повноту.

Відсікання надлишкових цілей.

Розроблення варіантів досягнення окремих цілей.

Оцінювання і порівняння варіантів.

Синтез комплексу взаємозалежних варіантів.

10.Діагноз існуючої системи

Моделювання технологічних процесів.

Розрахунок потенційної та фактичної потужностей.

Аналіз утрат потужності.

Виявлення недоліків організації системи й управління.

Виявлення та аналіз заходів з удосконалення організації.

11. Побудова комплексної програми розвитку

Формулювання заходів, проектів і програм.

Виявлення послідовності цілей і заходів щодо їхнього досягнення.

Розподіл сфер діяльності.

Розподіл сфер компетенції.

Розробка комплексного плану заходів в межах обмежень з ресурсів у часі.

Розподіл за відповідальними організаціями, керівниками та виконавцями.

12. Проектування організації для досягнення цілей

Призначення цілей організації.

Формулювання функцій організації.

Проектування організаційної структури.

Проектування інформаційних механізмів.

Проектування режимів праці.

Проектування механізмів матеріального та морального стимулювань.

Вим.   Лист      № Докум.           Підп.         Дата                     

 Літера         Лист          Листів

у

Розроб.

Перев.

Н.Контр.

Затв.


Директор

Заступник директора

бухгалтерія

Заступник директора

Заступник директора

Головний бухгалтер

диспетчерська служба

технічний відділ

служба охорони праці

відділ поштової безпеки

служба пожежної безпеки

контрольно-ревізійний відділ

відділ з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони та надзвичайних ситуацій

перший відділ

відділ обліку, підготовки, аналізу та руху кадрів

юридичний відділ(група)

відділ технології послуг

відділ організації праці та заробітної плати

навчальний центр

відділ бюджетування

відділ фінансів та економічного аналізу

відділ матеріально-технічного забезпечення

відділ маркетингу та продажу послуг

відділ періодичних видань

відділ

будівництва та експлуатації будівель

дільниця умовних цінностей

роздрібна база

група з контролю експлуатаційних, виробничих та організаційних питань

загальний відділ

група з метрологічного забезпечення

група з вимірювання  опору ізоляції і контурів заземлення

група з ремонту обладнання

відділ транспортної логістики

виробничо-вимірювальна лабораторія

відділ інформаційних технологій

Центр оброблення пошти(ЦОП)

Поштамт

Центр перевезення пошти (ЦПП)

Вхід:

Матеріальні ресурси(листи, посилки, бандеролі надіслані відправником)
Людські ресурси

Інформація

Вихід:
Надана послуга: листи, посилки, бандеролі надіслані на адресу отримувача

ЦОПП

(обробка отриманої кореспонденції та сортування її за напрямком)

скарга про втрату посилки, пошкодження, тощо

ІФД УДППЗ «Укрпошта»

ІФД ЦПЗ №2

Поштамт

ІФД ЦПЗ №3

ЦПП

ІФД ЦПЗ №4

ІФД ЦПЗ №5

ЦОП

ІФД ЦПЗ №6

головна

мета

підвищення попиту на послуги

ідвищення рівня обслуговування

підвищення якості наданих послуг

планування рекламної кампанії

підцілі першого рівня

підвищення схоронністі посилок

підвищення мотивації

збільшення швид-кості пересилання

запуск увідомлення про послуги

розробка рекламної кампанії

навчання персоналу

підцілі другого

рівня


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71997. Число і цифра 6. Порівняння чисел у межах 6. Написання цифри 6 37 KB
  Розкрити зміст поняття число і цифра 6; вчити порівнювати числа в межах 6; формувати вміння складати приклади на додавання за предметними малюнками; познайомити учнів з поняттями футбол волейбол баскетбол гандбол; виховувати акуратність інтерес до математики спорту.
71998. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Поняття «умова», «запитання», відповідь» задачі 28.5 KB
  Сьогодні ми проведемо урок разом із героями відомої казки Колобок. Яка зараз пора року Отже коли Колобок від Баби та від Діда втік і покотився по стежинці повалив пухкий білий сніг. Колобок ніколи не бачив снігу і розгубився.
72001. Таблиці додавання і віднімання числа 4. Додавання і віднімання за допомогою числового відрізка. Складання і розв’язування задач за коротким записом 42 KB
  Мета: Скласти таблицю додавання і віднімання 4; вправляти учнів у розв’язуванні прикладів на додавання й віднімання чисел 3 і 4; вдосконалювати навички усної лічби; розвивати мислення. Обладнання: таблиця «Додавання і віднімання числа 4»; предметні малюнки; картки для роботи в парах...
72002. Урок-сказка «Новые приключения Красной Шапочки» 67 KB
  Цели: совершенствовать вычислительные навыки детей и умения решать задачи; развивать внимание, логическое мышление и воображение детей; воспитывать интерес к предмету. Оборудование: картонные фигурки главных героев сказки, полоски из бумаги, таблицы, часы.
72003. Нахождение неизвестной части по целому и известной части 64 KB
  Цели урока. Выделить и зафиксировать неизвестную величину. Сконструировать способ нахождения части по известному целому и другой части. Обучать учащихся составлению моделей различных видов. Тип урока. Моделирование выделенного отношения в предметной, графической и знаковой формах.
72004. Число і цифра 3. Порівняння чисел у межах 3. Написання цифри 3. Порівняння довжини і товщини предметів 64 KB
  МЕТА. Розкрити зміст поняття число і цифра 3;ознайомити учнів з утворенням числа 3, учити писати цифру 3, порівнювати числа в межах трьох; порівнювати предмети за товщиною, користуючись словами: «товстий», «тонкий», «товщий», «тонший», «однакові».
72005. Узагальнення навичок розв’язувати приклади в межах 10. Задачі на знаходження суми 41.5 KB
  Мета: узагальнювати вміння учнів розв’язувати приклади в межах 10, порівнювати число і вираз, знаходити невідомий доданок, зменшуване, від’ємник; розв’язувати задачі на знаходження суми, порівнювати числа та вираз, визначати одиниці виміру рідини, довжини, маси...