49008

АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТIҢ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Аудиторлық қызметтiң компьютерлік ақпараттық жүйесiнiң (КАЖ) атқарымдық есептерi. Аудиторлық қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар (ААТ). Аудиторлық қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық технологияларды (ААТ) программалық қамтамасыз ету

Казахский

2014-03-30

26.85 KB

10 чел.

Дәріс № 8. Тақырыбы: АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТIҢ АҚПАРАТТЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Мақсаты: Аудиторлық қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар туралы түсінік беру

 Жоспары:  

 1.  Аудиторлық қызметтiң компьютерлік ақпараттық жүйесiнiң (КАЖ) атқарымдық есептерi
 2.  Аудиторлық қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар (ААТ)
 3.  Аудиторлық қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық технологияларды (ААТ) программалық қамтамасыз ету

8.1. Аудиторлық қызметтiң компьютерлік

ақпараттық жүйесiнiң атқарымдық есептерi

«Аудитті компьютердің көмегімен жүргізу» ережесіне (стандартқа) сәйкес аудитта компьютерді пайдаланудың негізгі мақсаты – адам мен компьютердің ара қатынасының көмегімен аудиторлық әрекеттердің тиімділігін арттыру. Аудитті компьютердің көмегімен жүгізу барысында аудиттің методологиясының негізгі элементтері мен мақсаты қатаң сақталады. Аудиторлық қызметтің ақпараттық жүйесін (АЖ) жобалауда (АҚ КАЖ) құру принциптері ерекшеліктері қатаң сақталады.

Тәжірибе жүзінде аудиторлық қызметтің компьютерлік ақпараттық жүйесі екі айырмашылығы бар тәсілдің пайда болуымен жүргізіледі

 1.  Бухгалтерлік есептің осы және басқа да ережелерін тұрақты ақпараттарды (ИЯ немесе ЖОҚ) енгізуге тесттер жинағын пайдалануға бағытталған. Сонымен қатар клиенттің бухгалтерлік ақпараты толық немесе бір бөлігі кері қайтарылады. Бұл амал қателерді жіберу қауіпіне алып келуі мүмкін, сондықтан екінші тәсіл ыңғайлы болады.
 2.  Шаруашылық қызметте синтетикалық және аналитикалық деңгейде байқалған клиенттің алғашқы ақпаратына бағдарланады. Бұл жағдайда клиент туралы мәліметтерді енгізуге бірталай уақыт кетеді.

Екінші жағдайда АҚ КАЖ құруда екі тәсіл болуы мүмкін.

 1.  Кезеңдер бойынша аудитті компьютерлендіру жүйесі;
 2.  Тапсырмалар кешендері бойынша аудитті компьютерлендіру жүйесі.

Аудитті кезеңдер бойынша компьютерлендіру жүйесі жүйенің қолданушылары сәйкес деңгейдің тіркелген қол жетімділігіне ие болатын желілік сәулет пен бірыңғай базада сақталатын барлық ақпараттарды қолдануды ұсынады. Пайдаланушыларға жүйемен жұмыс барысында қарапайым түрде екі деңгейде бөлінген құқықтар беріледі: тексеруді басқарушы және аудиторлар. Мәліметтер қорында жазылған барлық ақпарат бір уақытта аудиторлық топтың барлық мүшелеріне қолжетімді болуы қажет.

АҚ КАЖ шарттарындағы аудитор жұмысы технологияларының үш кезеңі ерекшеленеді:

 1.  дайындық кезеңі;
 2.  тексеру жүргізу;
 3.  аяқтау кезеңі.

Дайындық кезеңінде мәліметтер базасына клиент туралы ақпарат, негізгі кітаптағы мәліметтер, бухгалтерлік есептің көрсеткіштері және т.б. ақпараттар жазылады. Бухгалтерлік есеп жүйесі және  аудит жүргізілетін тұлғаны ішкі бақылауларды деректерді компьютерлік өңдеу жүйесі (ДКӨ) арқылы аудитор орындайды.

ДКӨ жүйесі арқылы өткізген аудитті жүргізу әдістерін анықтаудың  негізгі қадамдары мен мақсаты сақталады. Алайда ДКӨ жүйесі аудиторлық бухгалтерлік есеп жүйесі және аудит жүргізілетін тұлғаның ішкі бақылауын зерттеуге әсерін тигізеді.

ДКӨ ортасында жұмыс істегенде, аудитор мәліметтерді өңдеудің ұйымдастыруымен формасын, бухгалтерлік есепберу формасын және оның автоматтандырылған бөлімдерін, деректерді өңдеудің желілік және жергілікті қолдану нұсқасын қолдануды, деректерді сақтау және архивтеуді қамтамасыз етуін сипаттауы керек. Аудитор сонымен қатар оның техникалық, ақпараттық технологиялық ДКӨ-дің қамтамасыз етілуін сипаттап беруі керек. Ол компьютерлік жүйенің мүмкіндіктерін бағалайды, оның шаруашылық заңдылыққа байланысты көзқарасын, жеңіл әрекетін, өзгеруін, басқару есебінің реттелуін, аналитикалық жоспардың жүргізілуін, ақпараттық технология аясында есептік біліктілігін көрсетеді.

ДКӨ жүйесінде аудит жүргізгенде келесі мәселелерді жүзеге асыру керек.

 1.  Міндетті түрде деректерді өңдеуді ұйымдастыру формасымен және оның автоматтандырылған басқару есебі, оның ішінде бухгалтерлік есеп берумен танысу т.б.
 2.  Деректерді өңдеудің ақпараттандыру технологиясын дұрыс жолға қойылуына есептеу бөлімшелерінде, жұмыс орындарында аудитор баға беріп әрі оның ақпаратты өңдеуде үлкен нәтижеге ие болатынын ескеру керек. Бұл жерде ескеретін бір жағдай автоматтандыратын жүйесі бірінші бөлімнің ең жүктемелі бөлімшелерінде болу керек. Сонымен бірге автоматтандыру ең алдымен есеп және девиторлық берешекті талдауға қолданылуы керек.
 3.  Тексеру барысында аудитор құжат-алмасу жүйесінің ұйымдастырылуымен таныстырылып оған баға беруде: қалыптастыру реті, тіркеу, сақтау, құжаттарды өңдеу және алғашқы құжаттарды түрлендіруде бухгалтерлік шот жүйесінде болуы. Сонымен бірге алғашқы мәліметтердің пайда болуы және тіркелуі жағдайын қадағалау үшін аудитор автоматтандырылған жұмыс орындарын (АЖО) басқару схемасымен толық танысу керек.
 4.  Аудитор шаруашылық операцияларды қалыптастыру мәліметтерді кіргізу әдістерәне сипаттама беруі керек. Автоматтандырылған және бухгалтерлік жазбаларды және операциялық тұрпатты өткізбелер электронды өткізбелер, электронды формасында құжаттарда қателіктер болмайды. Дегенмен электронды формадағы құжаттарда кететін қателерге көңіл болінуі керек. Шаруашылық операциялардағы ақпаратты сақтауды ұйымдастыру , ақпаратты тез алу оны шығару жолдарын қадағалау.
 5.  Бухгалтерлік есептегі (ДКӨ) жүйесінде кіретін деректерге сыныптама жүргізу аудиторлық процедураларға жүктеледі. Бұл процедуралар құжаттар сыныптамасының толықтығын «қағаз» нұсқасы және электронды формалардың жүйедегі сәйкестігін көрсетеді. Егер бұл сәйкестіктер бір бірінен алшақ болса есеп беру шындыққа жеткіліксіз деген сөз. Аудиторлық процедуралар міндетіне берілген деректкрдің бухгалтерлік есебі (ДКӨ) жүйесінде жүргізілуі керек.
 6.  Аудитор ақпараттық жүйеде деректердің сақталуы қамтамасыз етілгенін, оған қол жеткізудің оңайлығы және ықпал шарасыз енуге шектеу бар екеніне күмәнсіз болуы керек.
 7.  Деректерді компьютерлік өңдеуде (ДКӨ) – де сенімді ішкі контроль бар екендігіне тексеріс кезінде артықша көңіл бөлінеді. Аудитор міндетті түрде компьютерлік есеп жүйесінде кемшіліктерді қарау аппараттық және программалық орта контролі, ұйымдастырудағы, вирустардың болмауын қадағалау т.б. Сонымен бірге аудитор көп айналымды желілік жүйедегі ақпаратты беру процесіне көңіл бөлуі керек.
 8.  Аудитор –есеп айырысу алгоритмін дұрыстығын тиянақты тексеруі керек. Егер есеп айырысу алгоритмінде қателік болса қолдануда көп айналымды қайталанатын шаруашылық операцияларында, шаруашылық қызметтің нәтижесінде бұрмалаушылық болуы мүмкін.

Осы жағдайлардың тәртібінде алынған ақпарат, алдын ала қаржылық анализ жүргізіліп, бағалаудың мәнділік деңгейі және аудиторлық тәуелділік аудиттің жалпы жоспары әзірленеді және аудиторларға өз міндеттемелері бөлінеді.

Аудиттің жалпы жоспары мен программасын құрғанда ақпараттық технологияларды қолданған экономикалық субъект есептік ақпаратты өңдеуде автоматтандыру дәрежесін есепке алу қажет. ДКӨ жүйесін қолдану арқылы аудит процедураларын орындау және аудитті жоспарлау құжаттарында аудиторға компьютерлік есеп беру жүйесінен форма жеке жақтары бойынша бағалау мен есеп беру жүзеге асырылады. Ары қарай аудиторлар тапсырма бойынша бухгалтерлік жазуларға өз бетінше талдау жасайды. Соның арқасында типтік емес және түсініксіз операцияларды анықтап экономикалық субъект ерекшеліктерін есепке ала отырып аудит программасы құрылады.

Бақылауды жүргізу мұнда аудитор шаруашылық операциялар жиынтығын зерттейді. Жиынтық көлемі фирма ішілік стандарттарға сәйкес анықталады. Жеке шаруашылық операцияларды зерттегенде аудитор келесідей  мүмкіндіктерге ие болуы қажет: жұмыс барысында өз бөлімі бойынша жергілікті қор дайындық кезеңі; жинақталған ережелерге жүгіну қажеттілігі; мәліметтер базасында барлық тексерілген операциялар мен өз ескертпелерін тіркеу; бухгалтерлік есептің жекеленген ережелерінің сақталуы немесе сақталмауы жайлы өз профессионалдық ойларын жергілікті қорында тіркеу.

Аяқтау кезеніңде аудитор аудит жүргізу барысында алынған ақпаратты талдау және бағалауды жасайды. Автоматтау процессі анықталған бұзушылықтарды жөндеуге мүмкіндік береді. Аудитор үшін бөлімді тексеру нәтижесі болып тексерілген бөлімнің дұрыстығы жайлы пікір, тексерістің құжатталуы және басқарушыға есеп беруді дайындау болып табылады. ДКӨ жүйесінде аудит құжаттамасында «Аудитті құжаттау» стандартына сәйкес жасалуы қажет.

Аудитті есептер комплексі бойынша компьютерлеу жүйесі екі класқа бөлінеді:

 1.  ішкі аудиттің компьютерлік жүйесі;
 2.  сыртқы аудиттің компьютерлік жүйесі.

Ішкі аудиттің компьютерлік жүйесі маманданған және ол белгілі бір ұйымдардың ерекшеліктерін көрсетеді. Жүйе екі есептік кешеннен тұрады:

 1.  «Құжаттама» комплексі, бухгалтерлік құжаттамалар мен есеп берулердегі қаржылық-шаруашылық операцияларды тексеру дұрыстығын сипаттауға арналған.
 2.  «Кеңес беру» кешені, кәсіпорының есеп беруі негізінде оның даму бағытын анықтауға мүмкіндік береді.

Сыртқы аудиттің компьютерлік жүйесі әмбебаптығымен ерекшеленеді. Ол кез келген обьектке сыртынан жүгінеді, сондықтан жалпы стандарттарды ескеріп, клиент компьютерлерде операциялық ортаны баптау қабілеттілігіне ие болуы қажет. Кез келген ақпараттық жүйе сияқты атқарымдық және жабдықтау бөлімдерінен тұрады.

Жүйенің атқарымдық бөлігі төрт кешендік есепті құрайды:

 1.  «Әкімшілік» кешені, есеп беру кезіңде ағымдағы шешімдерді және қаржылық-шаруашылық қызметті басқару шарттарын бағалау маңызды қызметін іске асыруға арналған.
 2.  «Қызметкерлер» кешені, кәсіпорындағы қаржылық-шаруашылық тіркеу жүйесін бағалау, сонымен қатар есептік қызметкерлердің арнайы немесе кездейсоқ жіберген қателерін анықтау бағытында жұмыс істейді. Қызметкерлер комплексінің мақсатын екі топқа бөлуге болады: баланстың жеке бөлімдеріне қатысты бухгалтерлік құжаттаманы тексеру, аудит бөлімдері бойынша қаржылық операцияларды талдау.
 3.  «Есеп беру» кешені, қаржылық есепті тексеру, есептік құжаттама көрсеткіштерінің келісімін, шоттар дұрыстығын бақылау мен қамтамасыз ету.
 4.  «Кеңес беру» кешені, келесі кезеңге әкімшілік іс-әрекеттерін негіздеу және құрастыруға арналған. Бұл комплекстің құрамы «Әкімшілік» кешені есептер құрамы мен анықталады, бірақ бір уақытта келесі кезеңге арналған жағдайды жақсарту үшін консультациялық кеңестер құрастырылады.

8.2. Аудиторлық қызметтегі автоматтандырылған

ақпараттық технологиялар (ААТ)

ААТ АҚ – технологияның төрт түрінің біреуін пайдаланады.

 1.  Жергілікті атқарымдық жұмыс орны. Бұл технологияда әрбір жұмыс орнындағы компьютерлер толық дербес автономды жұмыс істейді әрі әрқайсысында тұтас деректер қоры сақталады. Деректер бірігуі магниттік тасығыштар т.б. арқылы алмасып отырады.
 2.  «Файл-сервер» технологиясы. Бұл технологияны пайдалануда ақпараттарды өңдеу жұмыс орындарындағы жеке компьютерлерге орталықтандырылған. Егер программаға басқа компьютердегі (желілік сервердегі) деректер қажет болса, олар желілік каналы арқылы беріледі.
 3.  «Клиент-сервер» технологиясы. Бұл технология үлкен көлемдегі өнімсіз ақпараттың ағымдарын желі арқылы өткізіп отыру. Бұған қол жеткізу программаның екі бөлігінде орындалады:
 4.  клиенттік;
 5.  серверлік.

Клиенттік бөлігі (клиент) жұмыс орнындағы компьютерде, ал серверлік бөлігі – желілік серверде орнықтырылған. Егер клиентке қандай да бір дерек керек болса серверге сұрау түсіріп тек керекті деректі ғана алады.

 1.  Толық ортақталындырылған оңдеу моделі. Модельде барлық есептің шешу тәртібі ортақтандырылған компьютерде орындалады. Жұмыс істеу жүйесі үлкен ЭЕМ-де орындалады. Оған көптеген терминалдар, клавиатуралар т.б. қосылады.

Машиналық бағдарлану тәртібі аудиторлық тексеру жүйесі компьютерде деректерді өңдеу (КДӨ-де) келесі аудиторлық құралдарды қолданады.

 1.  Аудиттағы программалық құрал-жабдықтар клиенттердің компьютерлік файл мазмұнын тексеруге арналған.
 2.  Тексерілген деректер клиент туралы нақты деректер немесе бақылау мәліметтері яғни бұлар негізгі сынақ болып табылады.

Машиналық – бағдарлау тәртібі аудиторлық тексеруде келесі тәсілдерді қолданады.

 1.  КДӨ жүйесін сынақтау;
 2.  арифметикалық тексеру;
 3.  программалық талдау негізінде бақылау тәсілі.

КДӨ жүйесін сынақтау компьютерлік сынақтама жүргізудің үш әдісін ұсынады:

 1.  компьютердің көмегімен кейбір операцияларды іріктеп алып, қолымен тексеру;
 2.  еліктеме (иммитациялық) деректер көмегімен тұрақталған жүйені бақылау, тексеру;
 3.  аудиторлық өңделген программалық құралдармен, нақты деректер көмегімен тұрақталған жүйені бақылау, тексеру.

КДӨ жүйесінде арифметикалық тексеру орындалуы мүмкін.

Аудитор сонымен бірге программалық талдау негізінде бақылау әдісін қолданады. Компьютер көмегімен аудит жүргізу, аудиторлық дәлелдердің жоғары бағалығын көрсетеді.

Аудитордың көмегі:

 1.  бухгалтерлік есеп-қисап операцияларының бір келкі үлкен көлемдегі бөліктерін тексеруде көрінеді;
 2.  тексерудің экономикалық субъектісінің сәйкестерілген стандарттық жүйесінің бухгалтерлік есеп-қисабын ресімдеу;
 3.  ақпаратты іздеу жүйесінде алғашқы түскен құжаттардын сәйкестігін ажырату, нақтылау, бухгалтерлік есеп-қисаптың тіркелімінде қолданылады;
 4.  автоматтандырылған бақылау жүйелері міндеттелген есептің сәйкестілігінің реттелген шешімінің бекітілуін орындауда қолданылады.

Компьютерді қолдану аудит өткізуде келесі процедураларды қолданады:

 1.  сыныптама операцияларымен компьютерлік деректер қорының қалдық шоты;
 2.  деректер қорында кейбір параметрлерді қолдануға байланысты ауытқуларды анықтау үшін талдамалы процедураларын қолдану;
 3.  экономикалық субъектіні тексеру бағытында ақпараттық деректерге сынақтама жүргізу;
 4.  экономикалық субъектіні тексеру бағытында ақпараттық математикалық, программалық және техникалық қамтамасыз етуге сынақтама жүргізу.

Аудиттағы ақпараттық қамтамасыз етуге компьютерді пайдаланудың негізгі екі көзіне сүйенеміз:

 1.  экономикалық субъектіде бухгалтерлік есеп-қисаптың деректері қағаз жүзіндегі тасығыштармен немесе бухгалтерлік деректердің қоры түрінде болуы;
 2.  нормативті-анықтамалық қор мен аудиторлық құжаттардың жұмыс формасы.

Тексеру жүргізілген экономикалық субъектіде КДӨ жүйесінде дайындалған аудиторлық дәлелденген деректер таблица-ведомость, есеп-қисап тіркемелері болады. Жұмыс құжаттары машиналық тасығыштарда дайындалып, аудиторлық файл архивінде сақталады.

Аудитор алынған ақпараттың дұрыстығын, қорғалуын қамтамасыз ету керек.

8.3. Аудиторлық қызметтегі автоматты ақпараттық

технологиялардың  программалық  қамтамасыз етілуі

Аудитор аудит жұмысын жүргізген кезде жүйенің программалық құралдары келесілерді қамтамасыз етуі керек:

 1.  экономикалық субъект мәліметтер базасының бухгалтериясында

қалыптасқан мазмұнына талдау жасау.

 1.  экономикалық субъект  бухгалтерлік есеп тіркеуінде орналасқан көрсеткіштерге бақылау жасау.
 2.  бухгалтерлік есептің автоматтандырылған жүйесінде қолданатын алгоритмдерді тестілеу.
 3.  алғашқы құжаттамаларды өңдеу барысында бухгалтерияда құралған деректер қоры немесе бухгалтерлік тіркеу деректері бухгалтерлік есеп формасында орналасқан көрсеткіштерсәйкестігін бақылау.
 4.  ҚР-да бухгалтерлік есеп және аудитте жарияланатын, құқықтық нормативтік актілер облысындағы анықтамалық-іздеу ақпарттық жүйелерінің мүмкіндіктерін қолдану.
 5.  аудиторлық құжаттаманың қалыптасуы (қорытынды және жұмыстық).

Аудиторлық қызметте келесі программалар топтары қолданылады:

 1.  офистік программалар;
 2.  анықтамалық-құқықтық жүйелер;
 3.  бухгалтерлік программалар;
 4.  қаржылық талдау программалары;
 5.  аудиторлық қызметтегі арнайы программалық қамтамасыз ету.

Офистік программаларға кестелік процессорлар, деректер қорын басқару жүйесі және мәтіндік процессорлар.

Кестелік процессорлар күшті есептеу мүмкіндіктеріне яғни іскерлік графика құралдарына және мәліметтер базасын енгізу мүмкіндіктеріне ие. Олар аудиторлық тексерулерді жүргізуде және де түрлі кестелік жұмыс құжаттарын құруда  кең қолданысқа ие. Кең таралған программалар MS Excel, Lotus 1-2-3 болып табылады.

MS Access сияқты мәліметтер базасын басқару жүйесі көмегімен аудитор шаруашылық операцияларын таңдауды, жеке есептік формаларды тексеруді орындай алады.

Мәтіндік процессорлар құжаттарды құруға және өзгертуге мүмкіндік береді, сонымен қатар оларды баспаға дайындау, орфографиясын тексеру, электрондық жөнелтуді жүзеге асырады.

Құқықтық-анықтамалық жүйе. Іздеушілік және сервистік программалар құралдарымен байланысқан, өңделген және жедел жаңаратын құқықтық ақпараттан тұратын жүйе. ҚАЖ тексеруді жүргізу процесінде аудиторларды ақпараттық кеңес беру қызметімен қамтамасыз етеді. Аудиторлық фирманың көптеген клиенттері өздерінің тәжірибелік қызметінде құқықтық –анықтамалық базаларды қолданады. ҚАЖ-ға қойылатын негізгі талаптар:

Құрамының толықтығы бұл көпшілік қолданушылардың жұмысының барлық қажетті құжаттарынан тұратын жүйені білдіреді.

Ақпаратты толық заңды өңдеу - мұнда жүйе әр құжатқа толық заңды ақпаратты беруі керек.

Толық іздеу - бұл жерде жүйе жүйеден құқықтық ақпаратты іздеудің толық мүмкіндіктерімен қамтамасыз етуі керек. (Реквизит, контекст, класификатор, жағдай бойынша іздеу).

Құқықтық және сонымен байланысты экономикалық ақпараттың толық спектрі.

Толық біріктіру - жүйеде бірлік және гипермәтіндік кеңістік болуы қажет. Бұл жаңа құжаттарды іздеу ыңғай лылығымен және ақпаратты өңдеу эффективтілігімен қамтамасыз етеді.

Аудиторлар бухгалтерлік программаларды екі бағытта пайдаланады:

 1.  Аудиторлық тексеру жүргізілгенде –яғни программаның дұрыс қолданылуын бағалау.
 2.  Қызмет көрсету аясында – бухгалтерлік есеп-қисапты қалпына келтіру.

Аудитор негізгі бухгалтерлік программамен таныс болып және сыныптай білуі керек. Қолданудағы көп тараған программаларда «1С Бухгалтерия», «Инфор-Бухгалтер», «БЭСТ-ПРО», «Турбо Бухгалтер», «Галактика» программалық кешенінің бухгалтерлік есеп модулі, «Парус», «Интегратор», «Бухгалтерия», «ФинЭко», «Инотек Бухгалтер», «Финансы без проблем», «Баланс-2», «Главный бухгалтер».

Арнаулы қаржылық талдау программасы жүктемелік кестелік процессормен, аудитиорлық ұйыммен, экономикалық субъектінің қаржылық-шаруашылық қызметін өткізімдерін талдау, реттеу үшін пайдаланады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар

 1.  Аудитор шаруашылық субъектілердің ДКӨ жүйесіне аудит  жүргізу кезінде қандай есептер шешу керек?
 2.  «Мәліметтерді компьютерлік өңдеу шартындағы аудит» аудиторлық реттін стандартымен анықталған қандай мақсаттар және аудит есептері бар?
 3.  «Компьютер көмегімен аудит жүргізу» аудиторлық стандарттарымен анықталған қандай мақсаттар және аудит есептері бар?
 4.  Кезең бойынша аудиті атоматтандыру жүйесін сипаттандар.
 5.  Кешенді кезеңдер бойынша аудитті автоматтандыру жүйесі нені ұсынады?
 6.  ДКӨ жүйесінде аудитті жоспарлау қандай номативтік құжатқа сүйеніп басшылық етеді? ДКӨ жүйесінде аудитті жоспарлау кезеңінің ерекшеліктері?
 7.  ДКӨ жүйесінде аудиторлық дәлелдемелерді алу кезінде қандай нормативтік құжатқа сүйеніп басшылық етеді? ДКӨ жүйесінде аудиторлық дәлелдемелерді алу ерекшеліктері қандай?
 8.  Аудиторлық міндеттердің технологиясының төрт түріне сипаттама беріңіз.
 9.  «Файл-сервер» көпқолданбалы жүйесінің технологиясы мен «клиент-сервер» технологиясының қандай айырмашылықтары бар?
 10.  ДКӨ жүйесіндегі аудиторлық тексерудің машина-бағыттылған процедурасын атап өт және сипаттама бер.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35486. Режимы ядра и пользователя Windows 73.01 KB
  Windows NT раньше поддерживала несколько архитектур центральных процессоров включая PowerPC и Alpha современные версии Windows NT поддерживают только процессоры компании Intel и совместимые с ними модели например компании AMD. Страницы памяти которые содержат код в отличие от данных могут быть отмечены как предназначенные только для чтения пользовательскими процессами и кодом на уровне ядра Приложения которые выполняются в пользовательском режиме получают доступ к службам ядра Windows NT вызывая специальные инструкции допускающие...
35487. Информационные процессы 256 KB
  Будем различать данные знания и информацию: информацию можно получить после соответствующей обработки знаний или данных.ru : информацию по отраслям статистики; интегрированные базы данных; статистическую информацию первичных отчетов. Государственная система правовой информации включает: комплекс баз данных правовой информации содержащей более 340000 правовых актов; база данных действующего российского законодательства; база данных судебной статистики и т. Централизованное базируется на базах данных МЧС МВД и т.
35488. Информационные системы в экономике. Общая характеристика методов формирования решений 124.5 KB
  Принятие решения – это всегда выбор определенного направления деятельности из нескольких возможных. Следует различать два процесса: формирование решения и принятие решения. Формирование решения – это подготовка исходных данных и их обработка таким образом что бы было ясно последствия его принятия. Принятие решения – это изучение различных вариантов их последствий и утверждение одного из них.
35489. Экономические информационные системы 139.5 KB
  Наиболее распространенными формами такого рода моделей являются: диаграммы потоков данных сети Петри сети управления и планирования модели баз данных модели баз знаний и т. Большинство бизнеспроцессов воспроизводятся с помощью диаграмм потоков данных. В зависимости от целей моделирования внимание может быть сосредоточено либо на процессах бизнеспроцесса либо на объектах либо на потоках данных. Если необходимо воспроизвести объекты и связи между ними то пользуются стандартом IDEF1 а при необходимости моделирования потоков данных –...
35490. Информационные системы. Процесс информатизации 78.5 KB
  Информационный процесс. Характеристика его составляющих Информационный процесс процесс получения создания сбора обработки накопления хранения поиска распространения и использования информации. Базовыми фундаментальными понятиями экономической информатики являются: данные; информация и экономическая информация; информационный процесс; задача и экономическая задача; знания; Данные В повседневной жизни мы сталкиваемся с сообщениями об объектах событиях процессах от различных источников. Информационная система – это...
35491. Информационные системы. Шпаргалка 163 KB
  Для информационных систем характерно Многоаспектность Многофункциональность Различные сферы применения Поэтому классифицировать информационные системы сложно. Могут быть системы: автоматизированные слабо автоматизированные и не автоматизированные Уровень интеграции информационных процессов. Могут быть системы: интегрированные процессные информационные системы выполненные на единой информационной базе и обеспечивающие сквозную связь между всеми элементами ИС. Онги поддерживают управление бизнеспроцессами ...
35492. Информационные системы и информационные технологии 93.5 KB
  TPS – Транзакционные технологии TPS Trnsctions Processing Systems предназначены для ежедневной обработки поступающих в виде документов сообщений счета акты накладные и т. MIS – Технологии поддерживающие управленческие функции MIS Mngement Informtion Systems предназначены для автоматизации планирования деятельности предприятия организации а также для организации контроля над ходом выполнения планов производства и реализации продукции. DSS – Технологии аналитической обработки данных DSS Decision Support Systems...
35493. Автоматизированные системы управления (АСУ) 784 KB
  Основные компоненты АСУ ТП предназначена для выработки и реализации управляющего воздействия на ТОУ и представляют собой человекомашинную систему обеспечивающую автоматизированный сбор и обработку информации необходимой для оптимизации управления объектом в соответствии с принятым критерием. Основные компоненты: КТС – комплекс технических средств; СПО – системное программное обеспечение; ФАУ – функциональные алгоритмы управления. Информационное обеспечение информация характеризующая состояние системы управления системы классификации и...
35494. Моделирование информационных систем 702.5 KB
  Модели гидродинамики потоков в аппаратах. Модель идеального смешения Условия физической реализуемости этой модели выполняются если во всем потоке происходит полное смешение частиц потока. Модели идеального перемешивания соответствует апериодическое звено 1го порядка и имеет передаточную функцию. Математическое описание модели: где: с концентрация вещества; τ время пребывания частиц в реакторе; ω линейная скорость потока; х координата.