49600

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ЗБУТУ ХЛІБ ЗАВОДУ

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Метою курсової роботи є закріплення навичок моделювання систем на прикладі роботи відділу збуту хліб заводу. Даний проект розглядається з врахуванням точки зору керівника відділу збуту. Обєкт дослідження – моделювання роботи відділу збуту хліб заводу. Метод дослідження – дослідження, вивчення та моделювання основних задач та функцій, що виконує відділу збуту хліб заводу.

Украинкский

2014-01-03

403 KB

19 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

                                            Кафедра: інформаційних систем

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: “Структурне моделювання систем”

на тему:

"МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ЗБУТУ ХЛІБ ЗАВОДУ"

                   

                       Виконав:  

студент АКС  4 – 5

         Вася Пупкін.

                                     Перевірила: 

                                        Харкянен О.В.

  

Київ 2009

Реферат

   Метою курсової роботи є закріплення навичок моделювання систем  на прикладі роботи відділу збуту хліб заводу. Даний проект розглядається з врахуванням точки зору керівника відділу збуту.

Об’єкт дослідження – моделювання роботи відділу збуту хліб заводу.

Метод дослідження – дослідження, вивчення та моделювання основних задач та функцій, що виконує відділу збуту хліб заводу.

   В даній курсовій роботі описана розробка функціональної моделі за допомогою CASE –засобів  BPwin  та логічної моделі за допомогою CASE засобу  ERwin. Функціональна модель представлена у вигляді контекстної діаграми, діаграм декомпозиції та діаграми дерева вузлів, що складають модель системи. Логічна модель даних  представлена на рівні повної атрибутивної моделі.

Ключовими словами курсової роботи є:

Аналіз, КЛІЄНТ, РЕЗУЛЬТАТи аналізу,  ФУКНКЦІОНАЛЬНА  МОДЕЛЬ ДАНИХ, ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДАНИХ.


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………….......................4

1ПОСТАНОВА ЗАДАЧІ………………………………………......5

2 МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ……………………………..6 ВИСНОВКИ....................................................................................12 Список використаної літератури..................................................13

     Додатки .........................................................................................14

            

ВСТУП

 Сучасний розвиток суспільства тісно пов’язаний з розвитком інформаційних технологій. Своє життя вже зараз тяжко уявити без комп’ютерних технологій, так як ці технології створені людьми для полегшення людської праці.  

З появою комп’ютерних технологій в промисловості Україні гостро постала проблема пошуку нових форм і методів автоматизації робочих місць. Розв’язання цієї проблеми пов’язане з економією часу і коштів. Своєчасним реагуванням на зміни на ринку можна завдячувати великою мірою розвитку комп’ютерних технологій. В сучасному світі підприємство, яке має слабкий програмно-технічний комплекс приречене на занепад.

На підприємстві відділу збуту контролює  всі інформаційні потоки  від основних ділянок  та служб. Дайбутня функціональна модель(BPwin) та логічна модельданих даних (ERwin) повинна  забезпечити  реалістичне відображення  діяльності відділу збуту на хліб заводі.

         Найважливішою складовою частиною прискорення науково-технічного прогресу є широка автоматизація на підприємстві процесів.

Відділ збуту проводить реальну роботу по залученню споживачів , контролює не лише збут продукції, а й контролює оплату, веде облік боржників, працює із цехом. Оскількі відділ продаж напряму пов’язаний з  замовниками,  то саме тут вирішують майже всі питання з клієнтами.

1 ПОСТАНОВА ЗАДАЧІ

Модель роботи відділу збуту повинна забезпечити оперативне отримання  повної і достовірної інформації   від усіх ділянок  збуту, пов’язаних  між собою  в єдину мережну структуру.

Задачі організаційного управління характеризуються великою складністю, комплексністю й у повному обсязі не можуть вирішуватися ізольовано. Тому, з’являється потреба розробляти моделі на новому рівні, використовуючи нові засоби розробки інформаційних систем, забезпечивши виконання  обов’язкових умов: повноти, своєчасності і достовірності інформації.

Межі моделі : від отримання плану випуску продукції до відвантаження продукції замовнику.

Точка зору : з точки зору начальника відділу збуту.

Мета : з метою організації роботи відділу збуту.

           Питання, на які повинна відповідати модель :

 •  Якими документами регламентується та забезпечується збут?
 •  Хто відповідає за виконання угод?
 •  Які потреби ринку в нашій продукції?
 •  Які існують шляхи забезпечення ритмічного збуту?
 •  Чи достатня потужність підприємства для задоволення потреб ринку?

Розробити  функціональну модель діяльності відділу збуту  всередовищі BPwin, створюємо логічну модель БД в середовищі ERwin.

2 МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Створення сучасних інформаційних систем являє собою складну задачу, рішення якої потребує застосування  спеціальних методик і інструментів. CASE- засоби дозволяють максимально систематизувати і автоматизувати всі етапи розробки програмного забезпечення.

Для проведення аналізу і реорганізації бізнес-процесів PLATINUM technology пропонує CASE- засіб верхнього рівня BРwin, що підтримує методології IDEFO ( функціональна модель ), IDEF3 ( Work Flow Diagram ), DFD ( Data Flow Diagram ). Функціональна модель використовується при описанні існуючих бізнес-процесів на підприємстві (AS-IS) і ідеального положення речей – того, до чого прямує ( модель TO-BE) .

На початкових етапах створення ІС необхідно зрозуміти, як працює організація, яку необхідно автоматизувати. Для опису роботи підприємства необхідно побудувати модель. Така модель повинна бути адекватна предметній області, тобто повинна містити в собі знання всіх учасників бізнес-процесів організації.

Найбільш зручною мовою моделювання бізнес-процесів є IDEFO. Методологія IDEFO описує побудову ієрархічної системи діаграм – одиничних описів фрагментів системи. Під моделлю в IDEFO розуміють опис системи (текстовий і графічний ), який  повинен дати відповідь на деякі раніше визначені запитання.

В IDEFO система є як сукупність взаємодіючих робіт чи функцій. Така чисто функціональна орієнтація  є принциповою – функції системи аналізуються незалежно від   об’єктів, якими вони оперують. Це дозволяє більш чітко змоделювати логіку і взаємодію процесів організації.

Взаємодію з навколишнім середовищем описується як вхід ( те, що перероблюється системою ), вихід ( результат діяльності системи ), управління (стратегії і процедури, під управлінням яких виконується робота ) і механізми (ресурси, необхідні для проведення роботи ). Знаходячись під управлінням, система перетворює входи у виходи, використовуючи механізми.

Процес моделювання будь-якої системи в IDEFO починається з визначення контексту, тобто найбільш абстрактного рівня опису системи в цілому. В контекст входить визначення суб’єкта моделювання, цілі і точки зору на модель.

Під суб’єктом розуміється сама система, при цьому необхідно визначити, що ми будемо розглядати як компоненти системи, і як зовнішні діяння. Спочатку необхідно визначити область моделювання. Вона визначає напрям моделювання і коли повинна бути закінчена модель.

Модель  не може бути побудована без чітко сформульованої цілі. Ціль повинна відповідати на питання :

Чому цей процес повинен бути змодельованим ?

Що повинна показувати модель ?

Що може отримати користувач?

Формулювання цілі дозволяє команді аналітиків направити зусилля в потрібному напрямі.

Хоча при побудові моделі враховується погляди різних людей, модель повинна будуватися з єдиної точки зору. Точку зору можна представити як погляд людини, яка бачить систему в потрібному для моделювання аспекті. к правило, вибирається точка зору людини, що відповідає за модельовану роботу в цілому.

Основу методології IDEFO складає графічна мова опису бізнес-процесів.

            Модель в нотації IDEFO являє собою сукупність ієрархічно впорядкованих і взаємопов’язаних діаграм. Кожна діаграма є одиниця опису системи.

Модель може містити чотири типи діаграм :

 контексну діаграму ( в кожній моделі може бути тільки одна контексна діаграма ) ;

діаграми декомпозиції ;

 діаграми дерева вузлів ;

діаграми тільки для експозиції ( FEO ) .

Контексна діаграма є вершина деревовидної структури і являє собою загальний опис системи і її взаємодію з навколишнім середовищем. Спочатку здійснюється опис системи в цілому і її взаємодія з навколишнім середовищем (контексна діаграма ), після чого здійснюється функціональна декомпозиція – система розбивається на підсистеми і кожна підсистема описується окремо  (діаграми декомпозиції ). Потім кожна підсистема розбивається на більш менші і так далі до досягнення потрібної степені детальності. Після кожного сеансу декомпозиції проводяться сеанси експертизи – експерти предметної області вказують на відповідність реальних бізнес-процесів створених діаграм. Найдені невідповідності виправляються, і тільки після проходження експертизи без зауважень можна приступити до наступного сеансу декомпозиції. Така технологія створення моделі дозволяє побудувати модель, адекватну предметній області на всіх рівнях абстрагування.

Діаграма дерева вузлів показує ієрархічну залежність робіт, а не взаємозв’язки між роботами. Діаграм дерева вузлів може бути в моделі скільки завгодно, оскільки дерево може бути побудоване на довільну глубину і не обов’язково від кореня.

Діаграми тільки для експозиції ( FEO ) будуються для ілюстрації окремих фрагментів моделі, для ілюстрації альтернативної точки зору, або для спеціальних цілей.

Роботи позначають поіменовані процеси, функції чи задачі, які відбуваються протягом деякого часу і мають результати. Роботи зображуються у вигляді прямокутників. Всі роботи повинні бути названі і визначені.

Взаємодія робіт з зовнішнім середовищемі між собою описуються у вигляді стрілок. Стрілки являють собою деяку інформацію і іменуються іменником.

В IDEFO розрізняють 5 типів стрілок :

Вхід – матеріал чи інформація, які використовуються чи перероблюються роботою для отримання результату (виходу).

Управління – правила, стратегії, процедури чи стандарти, якими керується робота.

Вихід – матеріал чи інформація. які виробляються роботою.

Механізм – ресурси, які виконують роботу.

Виклик – спеціальна стрілка, що вказує на другу модель роботи.

Граничні стрілки – використовуються для опису взаємодії системи з навколишнім середовищем.

BРwin має достатньо простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувачу, що дає можливість аналітику створювати складні моделі при мінімальних зусиллях.       

На основі моделі ВРwin можна побудувати модель даних. Для побудови моделі даних PLATINUM tehnology пропонує потужний і зручний інструмент – ERwin.По моделі даних можна згенерувати схему БД чи автоматично створити модель даних на основі інформації системного каталогу.

 Між функціональною моделлю BPwin та моделлю даних ERwin встановлюється зв’язок. Стрілки в моделі процесів (Bpwin) позначають деяку інформацію яка використовується в модельованій системі. В Erwin, на логічному рівні, модель даних відображається у вигляді сутностей (відповідають таблицям на фізичному рівні), які складаються з атрибутів сутностей (відповідають колонкам таблиці).

Основна ідея нормалізації даних – кожен факт повинен зберігатись в одному місці. Це приводить до того, що інформація, яка моделюється у вигляді однієї стрілки в моделі процесів може міститись в декількох сутностях і атрибутах в моделі даних. Крім того, на діаграмі моделі процесів можуть бути присутніми різні стрілки, які відображають одні й ті ж дані, але на різних етапах обробки. Інформація про такі стрілки знаходиться в одних й тих самих сутностях. З цього слідує, що одній й ті ж самій стрілці в моделі процесів можуть відповідати декілька сутностей з моделі даних і навпаки, одній сутності може відповідати декілька стрілок.

Першим кроком зв’язування моделі даних і моделі процесів являється експорт даних з Erwin в BPwin. Існує такий спосіб зв’язку об’єктів моделі даних і моделі процесів – експорт і імпорт через файли формату .EAX - .BPX.

Для експорту моделі даних з  Erwin в BPwin з початку  в Erwin відкриваємо модель і вибираємо пункт меню File/Export/BPwin. В з’явившомуся діалогі Selekt BPwin Export File вибираємо каталог, вказуючи ім’я створюючого файла експорту *.еах і нажимаємо ОК.

Тоді в Bpwin відкриваємо модель процесу, вибираємо в меню пункт File/Inport/Erwin (EAX), в діалозі Open вибираємо ім’я файлу (*.еах) і нажимаємо ОК. З’являється діалог Import Differences Preview, в якому показується протокол імпорту (Мал..1). Для занесення даних в модель процесів потрібно клацнути на кнопці Accept. Кнопка Cancel відміняє імпорт.

Після занесення даних в модель процесів можна зв’язати сутності і атрибути зі стрілками. Правою кнопкою миші клацаємо по стрілці і вибираємо в контекстному меню Arrow Data.

З’являється вкладка Arrow Data діалогу Arrow Properties

Для зв’язку атрибутів зі стрілками достатньо клацнути по іконці вибору в ієрархічному списку атрибутів. При цьому сутність автоматично зв’язується зі стрілкою.

Далі клацаємо правою кнопкою миші на роботі і вибираємо пункт меню Data Usage Editor

З появою діалогу Data Usage Editor у вигляді ієрархічного списку показуються всі роботи моделі, стрілки, які стосуються робіт, сутностей і атрибутів, які булі пов’язані зі стрілками.

Результат зв’язку об’єктів моделі процесів можна представити у звіті Data Usage Report (меню Tools/Report/Data Usage Report).

Для функціонально-вартісного аналізу в BPwin використовують елементи методології ABC (Activity Based Costing), що базується на таких ключових поняттях:

 1.  джерело витрат – окрема стаття витрат організації. Наприклад: оренда приміщення, оплата електроенергії, амортизація технічних засобів тощо.
 2.  частота діяльності – скільки разів виконується дана діяльність протягом одного виконання відповідної батьківської діяльності.
 3.  тривалість діяльності – термін одного виконання діяльності.
 4.  приєднання діяльності до джерела витрат означає, що виконання діяльності вносить певну суму до статті витрат відповідного джерела.
 5.  загальна вартість – сума витрат для всіх джерел, пов’язаних з діяльністю.

Описана методологія передбачає виявлення джерел витрат ресурсів та їх розподіл між відповідними діяльностями. Проведення вартісних оцінок починають виконувати для елементів діаграм нижнього рівня декомпозиції. У подальшому аналогічним чином оцінюють компоненти батьківських діаграм. Процес оцінювання припиняється після встановлення вартості діяльності контекстної діаграми, що визначає вартість функціонування системи в цілому.

ВИСНОВКИ

При виконанні даної курсової роботи ми ознайомились з діяльністю відділу збуту. Визначили основні задачі, проблеми  і шляхи їх розв’язання.

Розроблена функціональна та логічна моделі діяльності відділу збуту допоможуть при створенні інформаційної підсистеми відділу збуту, змалювавши  наглядну  функціональну залежність  між операціями і функціями об’єкту системи. Інформаційна підсистема  відділу збуту, допоможе забезпечити організацію своєчасного продажу  готової продукції, контролювати складання передбаченої звітності , забезпечувати  своєчасне і правильне оформлення документів на  відвантаження  продукції, забезпечити своєчасне виконання договорів, проводити аналіз відмов замовників від приймання продукції в торгову мережу, контролювати транспортні, розрахункові та платіжні документи, обрати  найбільш раціональні способи поставок продукції з метою скорочення транспортних витрат і прискорення реалізації, вести контроль  за станом залишків готової продукції, забезпечити умови для виконання планових завдань.


Список використаної літератури:

 1.  Маклаков С.В. “BРwin ERwin. CASE – средства разработки інформационных систем”. –    М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1999
 2.  Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Microssoft® Access 2000. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 480 с., ил.
 3.  Попов А.А. Программирование в среде СУБД FoxPro 2.0. Построение систем обработки данных. – М.: Издательство  ” Калашников и Ко ” . 1997. – 352 с.: илл.
 4.  “Применение Case-средствта ERwin 2.01 для информационного моделирования в системах оброботки даних (СУБД)” №3, Горин С.В.,Тандоев.А.Ю.    1995г.
 5.  “Структурний системный анализ(автоматизация и применение)”,под   

   ред. М.Лори, 1996г.

Додаток №1.

Додаток №2.

Функціонально-вартісний аналіз

Activity Name                              Activity Cost                  Cost Center                                              Cost Center Cost   

                                                    (грн.)                                                                                             (грн.)             

________________________  _________________  ________________________________  _________________  

Організувати роботу              17 995,40     Амортизація техніки та                             1 612,40   

відділу  постачання                             транспортних засобів                                 

комп'ютерними                                                                                     

комплектуючими                                                                                    

                                                Електроенергія                              2 676,30   

                                                Канцелярія                                                 1 108,50   

                                                Оренда приміщення                                 4 309,00   

                                                Робоча сила                                    5 763,00   

                                                Телефон,інтернет                                 2 526,20   

Формування угоди  на                697,50     Амортизація техніки та                              69,00   

постачання                                      транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                    112,50   

                                                Канцелярія                                            33,00   

                                                Оренда приміщення                                    141,00   

                                                Робоча сила                                         217,50   

                                                Телефон,інтернет                                     124,50   

Вибрати дані з БД                    10,70     Амортизація техніки та                                 1,00   

замовлень                                       транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                              2,00   

                                                Канцелярія                                           0,70   

                                                Оренда приміщення                                     2,00   

                                                Робоча сила                                            3,00   

                                                Телефон,інтернет                                       2,00   

Ввести дані про                      11,90      Амортизація техніки та                                1,20   

замовлення вручну                               транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                            2,00   

                                                Канцелярія                                                  0,50   

                                                Оренда приміщення                                  2,20   

                                                Робоча сила                                                4,00   

                                                Телефон,інтернет                                       2,00   

Знайти продукцію  на                 12,80     Амортизація техніки та                                1,40   

складі                                          транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                         1,50   

                                                Канцелярія                                              0,50   

                                                Оренда приміщення                                     3,00   

                                                Робоча сила                                             4,00   

                                                Телефон,інтернет                                      2,40   

Оформлення угоди                     11,10     Амортизація техніки та                                1,00   

                                                транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                              2,00   

                                                Канцелярія                                              0,50   

                                                Оренда приміщення                                       2,20   

                                                Робоча сила                                                   3,50   

                                                Телефон,інтернет                                         1,90   

Формування графіка                  209,20     Амортизація техніки та                         28,80   

поставок                                        транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                 18,80   

                                                Канцелярія                                     14,80   

                                                Оренда приміщення                              64,00   

                                                Робоча сила                                    68,00   

                                                Телефон,інтернет                               14,80   

Формування  календарного             16,80     Амортизація техніки та                          2,50   

плану   руху  товарів,                          транспортних засобів                                 

послуг, платежів                                                                                  

                                                Електроенергія                                  1,50   

                                                Канцелярія                                      0,60   

                                                Оренда приміщення                               5,00   

                                                Робоча сила                                     6,00   

                                                Телефон,інтернет                                1,20   

Розрахунок  штрафів   за             18,80     Амортизація техніки та                          2,20   

порушення  умов  та                             транспортних засобів                                 

термінів   відвантаження                                                                          

та  оплати                                                                                        

                                                Електроенергія                                  2,00   

                                                Канцелярія                                      2,10   

                                                Оренда приміщення                              6,00   

                                                Робоча сила                                     5,00   

                                                Телефон,інтернет                                1,50   

Формування                           16,70      Амортизація техніки та                         2,50   

наряд-замовлень   на                            транспортних засобів                                 

відвантаження  товарів                                                                            

                                                Електроенергія                                  1,20   

                                                Канцелярія                                      1,00   

                                                Оренда приміщення                               5,00   

                                                Робоча сила                                     6,00   

                                                Телефон,інтернет                                1,00   

Відвантаження продукції           8 091,10     Амортизація техніки та                        600,20   

                                                транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                              1 138,60   

                                                Канцелярія                                    620,30   

                                                Оренда приміщення                           2 220,00   

                                                Робоча сила                                 2 663,50   

                                                Телефон,інтернет                              848,50   

Розрахунок витрат  у                 24,50     Амортизація техніки та                         1,50   

одиницях рухомого склада                       транспортних засобів                                 

та транспортних засобів                                                                           

                                                Електроенергія                                  2,00   

                                                Канцелярія                                      2,00   

                                                Оренда приміщення                              7,00   

                                                Робоча сила                                    10,00   

                                                Телефон,інтернет                                2,00   

Формування рахунків  на             526,50     Амортизація техніки та                         39,00   

доплату за                                      транспортних засобів                                 

товари-послуги  по                                                                                

транспортуванню                                                                                   

                                                Електроенергія                                 75,00   

                                                Канцелярія                                     40,50   

                                                Оренда приміщення                             144,00   

                                                Робоча сила                                   172,50   

                                                Телефон,інтернет                               55,50   

Формування аналітичних               10,10     Амортизація техніки та                         0,60   

звітів по реалізації                            транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                  2,00   

                                                Канцелярія                                      0,80   

                                                Оренда приміщення                               3,00   

                                                Робоча сила                                     2,50   

                                                Телефон,інтернет                                1,20   

Формування звітів про                12,40     Амортизація техніки та                         0,80   

реалізацію товарів та                           транспортних засобів                                 

послуг                                                                                            

                                                Електроенергія                                  0,90   

                                                Канцелярія                                      0,70   

                                                Оренда приміщення                              4,00   

                                                Робоча сила                                     5,00   

                                                Телефон,інтернет                               1,00   

Формування звітів про                12,60     Амортизація техніки та                         1,20   

сплату відвантаження                            транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                  2,10   

                                                Канцелярія                                      1,20   

                                                Оренда приміщення                              2,60   

                                                Робоча сила                                     4,00   

                                                Телефон,інтернет                                1,50   

Формування приорітетів               23,90     Амортизація техніки та                         2,30   

відвантажень                                    транспортних засобів                                 

                                                Електроенергія                                  1,40   

                                                Канцелярія                                      1,20   

                                                Оренда приміщення                              8,00   

                                                Робоча сила                                     9,00   

                                                Телефон,інтернет                                2,00   

Додаток №3.

Протокол імпорту Data Usage Report

        Activity Name                              Entity Name                    C  R   U  D        Attribute Name                      I   R_  U_ N   

________________________  ________________________  __ __ __ __  ________________________  __ __ __ __  

  { NO ACTIVITY }                           Співробітник                                           Код співробітника                      

                                                                    Оклад                                  

                                                                    ПІП                                    

                                                                    Посада                                 

Відвантаження продукції     Автотранспорт                     R  U       Термін дії угоди                     R  U      

                            Квитанція                         C  R  U  D    Дата сплати                    I  R  U  N   

                                                                 C      U  D    Код автопідприємства           I      U  N   

                                                                 C      U  D    Код замовника                          I     U   N   

                                                                 C     U  D      Код квитанції                   I     U  N   

                                                                 C     U  D    Код накладної                   I     U  N   

                                                                 C     U  D      Код співробітника               I     U  N   

                                                                 C     U  D    Код техніки                     I     U  N   

                                                                 C     U  D    Примітка                        I     U  N   

                                                                 C     U  D    Сума сплати                     I     U  N   

                            Накладна                         C  R  U  D    Дата                             I  R  U  N   

                                                                C     U  D    Код автопідприємства             I     U  N   

                                                               C     U  D    Код замовника                    I     U  N   

                                                               C     U  D    Код накладної                             I     U  N   

                                                               C     U  D    Код техніки                       I     U  N   

                                                               C     U  D    Номер авто                        I     U  N   

                                                                C     U  D    ПІП водія                         I     U  N   

                            Продукція                        C     U  D    Виробник                          I     U  N   

                                                                C     U  D    Код техніки                       I     U  N   

                                                                C     U  D    Ціна опт                          I     U  N   

                                                                C     U  D   ціна роз                          I     U  N   

Організувати роботу         Автотранспорт                    R U           Термін дії угоди                        R  U      

відділу  постачання                                                                                     

комп'ютерними                                                                                           

комплектуючими                                                                                          

                            Замовник                      R  U         Адреса                                  R  U      

                                                          R  U       Код замовника                           R  U      

                                                          R  U        Назва банку                     R  U      

                                                          R  U       Назва замовника                R  U      

                                                          R  U       ПІП                            R  U      

                                                          R  U       Розрахунковий рахунок         R  U      

                                                          R  U       Телефон                        R  U      

                            Квитанція                       C  R  U  D    Дата сплати                            I  R  U  N   

                                                                 C     U   D    Код автопідприємства                   I      U  N   

                                                                 C     U   D    Код замовника                          I     U  N   

                                                                  C     U  D    Код квитанції                          I     U  N   

                                                                  C     U  D    Код накладної                          I     U  N   

                                                                  C     U  D    Код співробітника                     I     U  N   

                                                                  C     U  D    Код техніки                            I     U  N   

                                                                  C     U  D    Примітка                               I     U  N   

                                                                  C     U  D    Сума сплати                            I     U  N   

                            Монітор       R  U       код монітору                   R  U      

                                                          R  U       Код техніки                   R  U      

                                                          R  U       Роздільна здатність            R  U      

                                                          R  U       Тип                            R  U      

                                                          R  U       Частота                        R  U      

                            Накладна            C  R  U  D    Дата                                    I  R  U  N   

                                                                  C     U  D    Код автопідприємства                   I       U  N   

                                                                  C     U  D    Код замовника                          I       U  N   

                                                                   C     U  D    Код накладної                          I       U  N   

                                                                   C     U  D    Код техніки                             I       U  N   

                                                                   C     U  D    Номер авто                             I       U  N   

                                                                   C     U  D   ПІП водія                              I       U  N   

                            Офісна техніка                R  U       Код офісної техніки            R  U      

                                                          R  U       Код техніки                    R  U      

                                                          R  U       Колір                          R  U      

                                                          R  U       Формат                         R  U      

                                                          R  U       Швидкість                      R  U      

                            Периферія                     R  U       Код периферійної тех.          R  U      

                                                          R  U       Код техніки                    R  U      

                                                          R  U       Тип техніки                    R  U      

                                                          R  U       Характеристики                 R  U      

                            Продукція            C  R  U  D    Виробник                                I  R  U  N   

                                                                 C  R  U  D    Код техніки                             I  R  U  N   

                                                                 C  R  U  D    Ціна опт                                I  R  U  N   

                                                                 C  R  U  D    ціна роз                                I  R  U  N   

                            Системний блок                R  U       Ємність вінчестера             R  U      

                                                          R  U       Код техніки                    R  U      

                                                          R  U       оперативна пам'ять             R  U      

                                                          R  U       х-ки відеокарти                R  U      

                                                          R  U       Частота процесора              R  U      

Розрахунок витрат  у        Автотранспорт                 R  U      Термін дії угоди               R  U      

одиницях рухомого склада                                                                                

та транспортних засобів                                                                                 

                            Квитанція                     R  U       Дата сплати                    R  U      

                            Накладна                      R  U       Дата                           R  U      

Формування графіка          Монітор                       R  U      код монітору                   R  U      

поставок                                                                                                

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      Роздільна здатність            R  U      

                                                          R  U      Тип                             R  U      

                                                          R  U      Частота                        R  U      

                            Офісна техніка                R  U      Код офісної техніки            R  U      

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      Колір                           R  U      

                                                          R  U      Формат                         R  U      

                                                          R  U      Швидкість                      R  U      

                            Периферія                     R  U      Код периферійної тех.          R  U      

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      Тип техніки                    R  U      

                                                          R  U      Характеристики                 R  U      

                            Продукція                     R  U      Виробник                       R  U      

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      Ціна опт                       R  U      

                                                          R  U      ціна роз                       R  U      

                            Системний блок                R  U      Ємність вінчестера             R  U      

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      оперативна пам'ять             R  U      

                                                          R  U      х-ки відеокарти                R  U      

                                                          R  U      Частота процесора              R  U      

Формування  календарного   Монітор                       R  U      код монітору                   R  U      

плану   руху  товарів,                                                                                  

послуг, платежів                                                                                        

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      Роздільна здатність            R  U      

                                                          R  U      Тип                             R  U      

                                                          R  U      Частота                        R  U      

                            Офісна техніка                R  U      Код офісної техніки            R  U      

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      Колір                           R  U      

                                                          R  U      Формат                         R  U      

                                                          R  U      Швидкість                      R  U      

                            Периферія                     R  U      Код периферійної тех.          R  U      

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      Тип техніки                    R  U      

                                                          R  U      Характеристики                 R  U      

                            Продукція                     R  U      Виробник                       R  U      

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      Ціна опт                       R         

                                                          R  U      ціна роз                       R         

                            Системний блок                R  U      Ємність вінчестера             R  U      

                                                          R  U      Код техніки                    R  U      

                                                          R  U      оперативна пам'ять             R  U      

                                                          R  U      х-ки відеокарти                R  U      

                                                          R  U      Частота процесора              R  U      

Формування приорітетів      Квитанція                           C     U  D   Дата сплати                             I      U  N   

відвантажень                                                                                            

                                                                   C     U  D   Код автопідприємства                    I      U  N   

                                                                   C     U  D   Код замовника                            I     U  N   

                                                                   C     U  D   Код квитанції                            I     U  N   

                                                                   C     U  D   Код накладної                            I     U  N   

                                                                   C     U  D   Код співробітника                        I     U  N   

                                                                   C     U  D   Код техніки                              I     U  N   

                                                                   C     U  D   Примітка                                 I     U  N   

                                                                   C     U  D   Сума сплати                              I     U  N   

                            Накладна                            C     U  D   Дата                                      I     U  N   

                                                                    C     U  D   Код автопідприємства                     I     U  N   

                                                                    C     U  D   Код замовника                            I     U  N   

                                                                    C     U  D   Код накладної                            I     U  N   

                                                                    C     U  D   Код техніки                              I     U  N   

                                                                    C     U  D   Номер авто                               I     U  N   

                                                                    C     U  D   ПІП водія                                I     U  N   

                            Продукція                            C     U  D   Виробник                                 I     U  N   

                                                                    C     U  D   Код техніки                              I     U  N   

                                                                    C     U  D   Ціна опт                                 I     U  N   

                                                                    C     U  D   ціна роз                                 I     U  N   

Формування угоди  на        Автотранспорт                 R          Термін дії угоди               R         

постачання                                                                                              

                            Замовник                      R  U      Адреса                         R  U      

                                                          R  U      Код замовника                  R  U      

                                                          R  U      Назва банку                    R  U      

                                                          R  U      Назва замовника                R  U      

                                                          R  U      ПІП                             R  U      

                                                          R  U      Розрахунковий рахунок          R  U      

                                                          R  U      Телефон                        R  U      

                            Квитанція                     R           Дата сплати                    R         

                           Продукція                     R           Ціна опт                       R         

                                                          R           ціна роз                       R         

Додаток №4.

 

Abstract

   The purpose of term paper is fixing of skills of design of the systems  on the example of work of sales department bread of factory. This project is examined taking into account the point of view of leader of sales department.

A research object is a design of work of sales department bread of factory.

A research method is research, study and design of basic tasks and functions, that executes a sales department bread of factory.

   In this term paper the described development of functional model is by CASE of  BPwin  and logical model by CASE of mean  of ERwin. A functional model is presented as a context diagram, diagrams of decouplig and diagram of tree of knots which make the model of the system. The logical model of data  is presented at the level of complete attributive model.

The keywords of term paper is:

Analysis, CLIENT, Results of analysis,  FUKNKTSIONAL'NA  MODEL of DATA, LOGICAL MODEL of DATA.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53372. Дидактические игры как средство активизации учащихся при изучении таблицы умножения 52.5 KB
  Хочу рассказать о некоторых дидактических математических играх, которые я использую на уроках с целью активизации учащихся при формировании вычислительных навыков. Навык, как известно, приобретается в результате многократных повторений одних и тех же операций. Чтобы избежать однообразия в шлифовке табличных случаев умножения и деления, провожу упражнения в игровой, занимательной форме.
53373. Роль ігор-драматизацій в навчанні дошкільників англійської мови 97 KB
  Всі етапи роботи з казкою здійснюються разом з дітьми. Ініціативу розподілу ролей я надаю малечі (за бажанням), разом з тим, тактовно корегую їх вибір, адже дітям з низьким або середнім рівнем розвитку бажано надати роль, яка є невеличкою за обсягом, не дуже складною та не містить у собі тих мовних структур, які викликають труднощі у дитини (зокрема це стосується звуковимови), щоб не зникло бажання приймати участь у виставі.
53374. Использование деловых и ролевых игр на уроках химии для развития ключевых компетентностей учащихся 121.5 KB
  В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиться мыслить самостоятельно развивает внимание стремление к знаниям. По спектру целевой ориентации игры подразделяются: дидактические: расширение кругозора познавательная деятельность; применение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных умений и навыков необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. В нее включаются последовательно игры и упражнения формирующие умение выделять основные характерные...
53375. Дидактическая игра – залог успешной деятельности учащихя на уроке 101 KB
  Игра помогает формированию фонематического восприятия слова обогащает ребенка новыми сведениями активирует мыслительную деятельность внимание а главное стимулирует речь. В каком глаголе слово нет слышится сто раз стонет В каком слове семь гласных семья Что принадлежит только тебе а употребляется другими чаще чем тобой имя Какое слово состоит из трёх одинаковых букв три о Какая часть растения бывает и частью слова корень Какие буквы обозначают два звука если стоят в начале слова или после гласной ...
53376. Ігрові завдання на корекцію емоційної сфери дітей дошкільного віку 98.5 KB
  Психологічний етюд Хто що любить Діти приходять у лісове кафе. Психологічний етюд Клумба і садівник Діти обирають ролі квітів на клумбі. Психологічний етюд Слухаємо себе Ведучий звертається до дітей: Давайте сядемо зручніше розслабимося і заплющимо очі. Психологічний етюд Неслухняні ведмежата Ведмедики з'їли смачні але немиті яблука.
53377. Игры для детей к Библейским урокам 43 KB
  Во время этой игры дети могут увидеть что Божья любовь неотделима от нас также как и наша тень. Пока бутерброды теплые поговорить о том что нам тепло когда Божья любовь покрывает нас как расплавленный сыр покрывает хлеб.
53379. Игры и игровые приемы на уроках ритмики 96 KB
  Одобрено на кафедре ритмики и хореографии В данной разработке раскрывается значение игры и ее роль в развитии познавательной активности на ребенка представлены варианты музыкальных игр и игровых ситуаций проводимых студентами на пробных уроках ритмики а также на внеклассных мероприятиях. Музыкальные игры пользуются у детей с большой любовью вызывают веселое бодрое настроение ибо в них наряду с музыкально двигательными заданиями присутствует элемент занимательности а не редко и соревнования кто скорее кто лучше кто более...
53380. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в навчальному процесі 11.85 MB
  Рецензент: Кучерявенко Олена Петрівна викладач вищої категорії викладач методист Педагогічне дослідження проведено шляхом вивчення професійної діяльності викладачів ВНЗ та вчителів шкіл моделей ефективного використання інформаційнокомунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі. Інформаційна технологія навчання ІТН. Яку форму навчання обрати . На сучасному етапі уже визначені і сформульовані головні завдання освіти підвищення рівня якості навчання трудового і морального...