50043

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРОВ УСЛОВНОГО И БЕЗУСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Составной оператор – представляет собой группу из произвольного числа операторов, отделенных друг от друга точкой с запятой, ограниченную операторными скобками – зарезервированные слова Begin и End.

Русский

2014-01-14

41 KB

1 чел.

Лабораторная работа №5

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАТОРОВ УСЛОВНОГО И БЕЗУСЛОВНОГО ПЕРЕХОДА

Составной оператор – представляет собой группу из произвольного числа операторов, отделенных друг от друга точкой с запятой, ограниченную операторными скобками – зарезервированные слова Begin и End.

Формат:

Begin <оператор 1 ;> < оператор 2;> ... <оператор N> End.

Условный оператор обеспечивает выполнение или невыполнение некоторого оператора, группу операторов – в зависимости от заданных условий.

Структура условного оператора имеет следующий вид:

If <условие> then <оператор 1> else <оператор 2>;

If <условие> then <оператор>;

где if, then, else – зарезервированные слова (если, то, иначе);

<условие> – произвольное выражение логического типа. Оно может быть простым или сложным. Сложные условия образуются с помощью логических операций AND, OR, XOR, NOT. При записи условий могут использоваться все возможные операции отношения.

Примеры использования оператора If.

Простое условие.

If x>max then

Y:=max

Else

Y:=x;

Переменная Y получит значение переменной X, если только это значение не превышает MAX, в противном случае Y станет равно MAX.

If x>max then

Max:=X;

Y:=x;

Переменная Y всегда будет иметь значение переменной X, а в MAX запоминается максимальное значение X.

Примечание. После оператора стоящего перед зарезервированным словом ELSE «символ точка с запятой» (;) не ставится.


С использованием сложного условия:

if (n>=0) and (n<=15) then

 Begin

   WriteLn('значение n лежит в диапазоне 0..15')

Else

  WriteLn ('значение n меньше 0 или больше 15');

Оператор безусловного перехода GoTo означает "перейти к" и применяется в случаях, когда после выполнения некоторого оператора надо выполнить не следующий по порядку, а какой-либо другой, отмеченный меткой оператор.

Формат:

GoTo <метка>;

Метка в Pascal – это произвольный идентификатор, позволяющий именовать некоторый оператор программы и таким образом ссылаться на него.

Метка располагается непосредственно перед помечаемым оператором и отделяется от него двоеточием. Оператор можно помечать несколькими метками, которые в этом случае отделяются друг от друга двоеточием. Перед тем как появится в программе, метка должна быть описана (в разделе описания меток). За словом Label (метка) следуют имена меток, разделенные запятыми. За последним именем ставится точка с запятой. Именем может служить идентификатор или цифра. Максимальная длина метки ограничена 127 символами.

Формат: Label <имя1, имя2,... >;

Label lb1, lb2;

Begin

<операторы>

GoTo lb1;

lb2:<операторы>

lb1: <операторы>

<операторы>

GoTo lb2

<операторы>

End.

Действие оператора GoTo состоит в передаче управления соответствующему меченному оператору.

При использовании меток необходимо руководствоваться следующими правилами:

  •  метка, на которую ссылается оператор GoTo, должна быть описана в разделе описаний и она обязательно должна встретиться где-нибудь в теле программы;
  •  метки, описанные в процедуре (функции), локализуются в ней, поэтому передача управления извне процедуры (функции) на метку внутри нее невозможна.


да

ет

нет

да

условие

условие


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65322. МУЛЬТИАГЕНТНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МЕРЕЖ 1.04 MB
  Проте методи навчання що використовуються при побудові нейронечітких мереж характеризуються недоліками повязаними з проблемою встановлення параметрів навчання вимагають участі користувача вимогою диференційованості функцій належності до нечітких термів...
65323. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ 663.5 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності синтезу АТ за рахунок розробки математичних моделей автоматизованого проектування АТ та її блоків системи автоматичного управління САУ та її елементів звязків між ними вибору програмного забезпечення...
65324. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИГАЗОТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ГІРНИКІВ 341.5 KB
  Тому розробка і створення індивідуальних засобів протигазотеплового захисту гірників членів ДГК є актуальним науковотехнічним завданням вирішення якого дозволить підвищити безпеку та ефективність ведення робіт в умовах нагрівального мікроклімату.
65325. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІРКИ І СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМІ 283 KB
  Доведена доцільність використання в якості джерела сірки сульфату натрію оптимальна кількість якого в комбікормах для курчатбройлерів та ремонтного молодняку курей становить 03 від маси корму для каченят і гусенят − 10 а для курейнесучок − 05 від маси комбікорму.
65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та обєктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...