50266

ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Лекция

Журналистика, издательское дело, полиграфия и СМИ

Видавнича справа – сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Украинкский

2014-11-16

45.44 KB

10 чел.

ТЕМА 6. ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

План

1. Організація і здійснення видавничої справи.

2. Суб’єкти видавничої справи. Книжкова палата України.

3. Державна реєстрація суб’єктів видавничої справи. Державна підтримка книговидання.

(ЗУ від 05.06.1997 «Про видавничу справу», ЗУ від 06.03.2003 «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні»).

Питання 1. Організація і здійснення видавничої справи

Видавнича справа – сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Складові видавничої справи:

 1.  видавнича діяльність – сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;
 2.  виготовлення видавничої продукції – виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;
 3.  розповсюдження видавничої продукції – доведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

Мета видавничої справи визначна у ст. 3 ЗУ від 05.06.1997 «Про видавничу справу», зокрема це:

 1.  задоволення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції та отримання прибутку від цього виду діяльності;
 2.  створення можливостей для самовиявлення громадян як авторів незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
 3.  забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
 4.  сприяння національно-культурному розвитку українського народу шляхом збільшення загальної кількості тиражів, обсягів та розширення тематичного спрямування українського книговидання;
 5.  забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюдських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих здобутків світової літератури, науки тощо, налагодження співпраці з іноземними видавництвами, українською діаспорою, укладення відповідних міжнародних угод;
 6.  здійснення книговидання російською мовою для забезпечення культурних потреб російського населення в Україні з урахуванням імпорту друкованої продукції;
 7.  здійснення книговидання мовами інших національних меншин в Україні;
 8.  збільшення кількості видань іноземними мовами, які поширювали б у світі знання про Україну;
 9.  зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного комплексу і мережі розповсюдження видавничої продукції;
 10.  сприяння закордонним українцям у забезпеченні вітчизняними друкованими виданнями.

Об'єкт видавничої справи видавнича продукція, що розрізняється відповідно до державних стандартів за:

1) цільовим призначенням видань – офіційні, наукові, науково-популярні, науково-виробничі, науково-методичні, виробничо-практичні, нормативні з виробничо-практичних питань, виробничо-практичні для аматорів, навчальні, навчально-методичні, громадсько-політичні, довідкові, рекламні, літературно-художні видання, видання для організації дозвілля та відпочинку;

2) аналітико-синтетичною переробкою інформації – інформаційні, бібліографічні, реферативні, оглядові видання, дайджести;

3) інформаційними знаками – текстові, нотні, картографічні, образотворчі видання;

4) матеріальною конструкцією видань – книжкові, аркушеві видання, буклети, плакати, поштові картки, комплектні видання, карткові видання, книжки-іграшки;

5) обсягом видань – книги, брошури, листівки;

6) складом основного тексту – моновидання, збірники;

7) періодичністю видань – неперіодичні, серіальні, періодичні видання, видання, що продовжуються;

8) структурою видань – серії видань, однотомні, багатотомні видання, зібрання творів, вибрані твори.

9) інші види видавничої продукції, визначені стандартами.

Основний об’єкт видавничих відносин – видання, тобто твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Кожний примірник видання повинен містити вихідні відомості видання, якими є сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання, статистичного обліку та інформування споживача.

Питання 2. Суб’єкти видавничої справи. Книжкова палата України

Субєкти відносин, що виникають з приводу створення і поширення видання:

1. Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір (документ).

2. Замовник – фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов'язання.

Замовниками можуть бути: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та інших держав.

Від замовників-авторів (співавторів), упорядників (співупорядників), перекладачів – можуть прийматися замовлення видавцем на редакційно-видавниче опрацювання, виготовлення та випуск у світ:

 1.  творів белетристичного, громадсько-політичного, рекламного, довідкового, навчального, наукового, технічного або прикладного характеру;
 2.  виступів, лекцій, промов, доповідей, проповідей;
 3.  музичних творів з текстом і без тексту;
 4.  драматичних, музично-драматичних творів;
 5.  творів образотворчого мистецтва;
 6.  фотографій, ілюстрацій, карт, планів, ескізів;
 7.  перекладів, обробок, анотацій, резюме, оглядів, інсценізацій, інших переробок творів і обробок фольклору (похідних творів) без заподіяння шкоди охороні творів, які зазнали перекладу, адаптації чи іншої переробки;;
 8.  збірників творів, збірників обробок фольклору, енциклопедій та антологій, збірників звичайних даних, інших складених творів за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 9.  інших творів (творів, виданих за власні кошти, кошти меценатів, спонсорів, за рахунок благодійних та інших фондів тощо).

Замовник визначає мову, обсяг, тираж видання, самостійно вирішує питання про його використання чи розповсюдження.

Умови виконання замовлення на видавничу продукцію, права та обов'язки сторін визначаються договорами між автором (співавторами), їх спадкоємцями чи особами, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права на об'єкт замовлення, замовником, видавцем, виготовлювачем та розповсюджувачем.

3. Видавець – фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку і випуск видання.

Видавець має право бути замовником перед виготовлювачем та розповсюджувачем видавничої продукції.

Забороняються втручання державних органів, їх посадових осіб, громадських організацій, окремих громадян в організаційно-творчу діяльність видавців, а також цензура як контроль за ідеологічним змістом видань. Контрлю підлягає лише зміст інформації, що охороняється законодавством.

Права видавця (ст. 20):

 1.  формувати власну видавничу програму, визначати масштаби і тематичну спрямованість своєї діяльності;
 2.  використовувати випущену за власною тематичною програмою видавничу продукцію для забезпечення статутної діяльності, розповсюджувати самостійно видавничу продукцію або користуватися послугами іншого розповсюджувача;
 3.  видавати як обнародувані, так і необнародувані твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, а також способу відтворення, виражені в письмовій чи будь-якій іншій формі, набувати невиключних або виключних майнових прав на них;
 4.  приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на підготовку і випуск у світ видань, надавати їм редакційно-видавничі та інші послуги відповідно до профілю своєї діяльності;
 5.  здійснювати купівлю-продаж видавничої продукції з метою отримання прибутку, надавати послуги суб'єктам підприємницької діяльності у роздрібній і оптовій торгівлі;
 6.  висувати у встановленому порядку видані видавцем твори науки, літератури і мистецтва на здобуття державних, громадських, міжнародних премій;
 7.  установлювати творчі та виробничі відносини, культурні зв'язки з видавцями інших держав;
 8.  брати участь у роботі міжнародних організацій видавців, представляти свою видавничу продукцію на національних і міжнародних конкурсах, виставках, ярмарках.

 Обовязки видавця:

 1.  здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства України, поважати права інших суб'єктів видавничої та господарської діяльності;
 2.  сприяти утвердженню загальнолюдських гуманістичних цінностей, розвиткові науки, культури, задоволенню духовних потреб українського народу, ставитися з повагою до національної гідності, національної своєрідності й культури всіх народів;
 3.  дотримувати норм авторського та патентного права, вимог державних і міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу;
 4.  контролювати своєчасне розсилання виготовлювачем обов'язкових безплатних і платних примірників видань;
 5.  подавати у встановленому порядку державну статистичну звітність, інформацію про випущені в світ видання;
 6.  відшкодовувати збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства.

Основною структурною ланкою у видавничій справі є видавництва та видавничі організації різних форм власності. Видавництво, видавнича організація діють на підставі своїх статутів (положень). Забороняється створення і діяльність видавництв, у статутному фонді яких більше 30 відсотків іноземних інвестицій.

Видавництво – спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Видавнича організація – підприємство, установа або організація, статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачено підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

4. Виготовлювач видавничої продукції – фізична чи юридична особа, що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання.

Виготовлювачем видавничої продукції може бути поліграфічне підприємство, інша юридична особа будь-якої форми власності, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, або юридичні особи іншої держави, які мають у своєму розпорядженні засоби поліграфічного виробництва чи копіювально-розмножувальну техніку.

Умови та терміни виконання замовлення на виготовлення видавничої продукції визначаються договором між її замовником і виготовлювачем. Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність перед замовником за точне відтворення видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного примірника видання у замовленому тиражі, державних і міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів.

Співвідношення понять «видавець» та «виготовлювач»: видавець має право реалізовувати свою видавничу продукцію та іншим чином розпоряджатися нею, а виготівник не має права без дозволу замовника, яким може виступати видавець, передавати будь-кому виготовлений тираж видання; видавець є виробником документу, має право власності на нього, виготівник здійснює лише виготовлення замовленого тиражу.

5. Розповсюджувач видавничої продукції – фізична чи юридична особа, яка займається розповсюдженням видавничої продукції.

Права та обов’язки розповсюджувача визначаються ст. 26 ЗУ «Про видавничу справу».

Розповсюджувач видавничої продукції має право:

 1.  здійснювати роздрібну і оптову купівлю-продаж видавничої продукції;
 2.  самостійно формувати свої виробничі плани, визначати масштаби своєї діяльності, добирати видавничу продукцію за тематичною спрямованістю;
 3.  приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на розповсюдження видавничої продукції, погоджувати замовлення з видавцями та виготівниками видавничої продукції;
 4.  встановлювати виробничі відносини з іноземними видавцями, виготівниками чи розповсюджувачами видавничої продукції з метою її ввезення або вивезення.

Розповсюджувач зобов'язаний:

 1.  здійснювати свою діяльність відповідно до законодавства України;
 2.  подавати державну статистичну звітність про вивезення за межі України і ввезення видавничої продукції в Україну.

Розповсюдження видавничої продукції може здійснюватися шляхом її реалізації (продажу) в роздрібній та оптовій торгівлі, безоплатного розповсюдження чи обміну на договірних засадах.

Забороняється створення і діяльність організацій з розповсюдження видавничої продукції, у статутному фонді яких понад 30 відсотків іноземних інвестицій.

Видавці, виготовлювачі, розповсюджувачі підлягають внесенню до Державного реєстру.

6. Споживач видавничої продукції – приватні особи, підприємства, установи, організації. Споживач має право на заміну поліграфічної продукції, в якій виявлено поліграфічний чи інший технологічний брак; гарантію виконання відповідно оформлених передплатних зобов’язань.

7. Засновник. Засновником (співзасновником) у видавничій справі можуть бути: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та інших держав.

Засновник (співзасновник) у видавничій справі має право брати участь у формуванні видавничої програми, доборі кадрів, одержує прибуток від видавничої діяльності та реалізації продукції; затверджує статут суб'єкта видавничої справи, є власником (співвласником) майна.

Засновник (співзасновник) у видавничій справі може об'єднувати в одній особі видавця, виготовлювача і розповсюджувача видавничої продукції.

2.2. Книжкова палата України.

Книжкова палата України – державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що заснована на загальнодержавній власності і перебуває у сфері управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Книжкова палата України створена з метою забезпечення інтересів держави у нарощенні інтелектуального та інформаційного потенціалу, сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, книговидавничої та бібліографічної справи; повного статистичного обліку, комплектування й зберігання всієї друкованої продукції — документальної пам’яті України; проведення книгознавчих та бібліографознавчих досліджень; створення баз даних бібліографічної інформації; видання бібліографічних покажчиків і науково-аналітичних оглядів.

Фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України перебувають під охороною держави та є власністю держави.

Книжкова палата України одержує безоплатні та платні обов'язкові примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб'єктами видавничої справи в Україні, і надає узагальнену інформацію про це через засоби масової інформації та надсилає її в управління преси та інформації обласних державних адміністрацій.

Функції Книжкової палати України:

1. Державна бібліографічна реєстрація та централізована каталогізація всіх без винятку видів видань, випущених в Україні.

2. Збирання та використання адміністративних даних, які характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі.

3. Аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей.

4. Комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку - головного сховища всіх видів видань, випущених в Україні.

5. Державна стандартизація видавничої та бібліотечної справи, розроблення і контроль за дотриманням стандартів суб'єктами видавничої справи, а також сертифікація баз даних.

6. Розробка та обгрунтування короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні.

7. Здійснення наукових досліджень в галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів.

8. Здійснення наукознавчих досліджень і розробки бібліометричних методів визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових досліджень.

9. Створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних бібліографічних покажчиків, реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток.

10. Розробка та експлуатація бібліографічних баз даних і мереж бібліографічної інформації.

11. Організація книгообміну.

Питання 3. Державна реєстрація суб’єктів видавничої справи. Державна підтримка книговидання.

3.1. Державна реєстрація суб’єктів видавничої справи

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - свідоцтво).

Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ведеться Держкомтелерадіо України.

Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:

 1.  органи законодавчої, виконавчої, судової влади - для випуску офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;
 2.  підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи - для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність; видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підприємств, установ та організацій; службових та методичних матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, розмножених за допомогою технічних засобів.

Процедура державної реєстрація суб’єктів видавничої справи

І. Подання заяви.

Внесення суб’єктів видавничої справи до Держреєстру здійснюється на підставі заяви, яка повинна містити таку інформацію про суб’єкта господарювання:

1. для фізичної особи - підприємця:

 1.  прізвище, ім’я, по батькові;
 2.  вид (види) діяльності у видавничій справі;
 3.  паспортні дані;
 4.  місце проживання;
 5.  номери засобів зв’язку;

2.для юридичної особи:

 1.  повне та скорочене найменування;
 2.  відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта господарювання (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), повне найменування (для юридичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номери засобів зв’язку;
 3.  вид (види) діяльності у видавничій справі;
 4.  місцезнаходження;
 5.  номери засобів зв’язку.

До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання - юридичної особи.

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою - підприємцем. Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою.

ІІ. Розгляд заяви та прийняття рішення про внесення або відмову у внесенні суб’єкта господарювання до Державного реєстру

Рішення приймається протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви.

Підстави відмови:

1) суб’єкт господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;

2) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання;

3) інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

4) заява та додані до неї документи подані з порушенням встановлених вимог.

Про відмову у внесенні до Держреєстру повідомляється письмово.

ІІІ. Видача свідоцтва про державну реєстрацію

Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково.

Підстави переоформлення свідоцтва – зміна найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), зміна засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі.

Підстави для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або пошкодження.

Підстави анулювання свідоцтва:

 1.  припинення діяльності суб’єкта видавничої справи;
 2.  переоформлення свідоцтва;
 3.  винесення судом рішення про анулювання свідоцтва.

3.2. Державна підтримка книговидання

Держкомтелерадіо вживає заходів із розвитку книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції.

Держава надає підтримку шляхом надання пільг щодо сплати податків та зборів видавництвам, видавничим організаціям, поліграфічним та книготорговельним підприємствам, що випускають або розповсюджують:

1) не менше 50 відсотків продукції державною мовою;

2) малотиражні (до 5 тисяч примірників) видання мовами нечисленних національних меншин.

Підтримка з боку держави не надається видавництвам, що спеціалізуються на випуску продукції рекламного та еротичного характеру.

Видавництва користуються послугами організацій поштового, телеграфного і телефонного зв'язку за тарифами, передбаченими для бюджетних організацій та установ.

Для фінансування заходів, спрямованих на підтримку і розвиток видавничої справи, її матеріально-технічної і наукової бази, можуть утворюватися фонди з міжнародним, всеукраїнським та місцевим статусом.

Питання державної підтримки книговидавничої справи як складової частини видавничої справи врегульоване ЗУ «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні».

Книговидання – сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, які займаються створенням, виготовленням і розповсюдженням книжкової продукції.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46097. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ДИСЛЕКСИИ. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 31.5 KB
  Осуществляется работа по развитию зрительнопространственных функций памяти внимания аналитикосинтетической деятельности по формированию языкового анализа и синтеза лексики и грамматического строя по устранению нарушений устной речи. Логопедическая работа по дифференциации смешиваемых звуков включает 2 этапа: предварительный работа над каждым из смешиваемых звуков; этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. Устранению артикуляторноакустической дисграфии предшествует работа по коррекции нарушений...
46098. ДИСГРАФИЯ. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АКТА ПИСЬМА. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСГРАФИИ 20 KB
  ДИСГРАФИЯ. Дисграфия специфическое и стойкое нарушение процесса письма обусловленное отклонениями от нормы в деятельности тех анализаторов и психических процессов которые обеспечивают письмо.Дисграфия аграфия 1Дисфоническая паралалическая фонематическая 2Метаязыковая дисграфия в следствии нарушения языкового анализа и синтеза 3 Дисорфографическая 2. ложная дисграфия.
46099. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ДИСГРАФИИ. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 28.5 KB
  Дисграфия специфическое и стойкое нарушение процесса письма обусловленное отклонениями от нормы в деятельности тех анализаторов и психических процессов которые обеспечивают письмо. Осуществляется работа по развитию зрительнопространственных функций памяти внимания аналитикосинтетической деятельности по формированию языкового анализа и синтеза лексики и грамматического строя по устранению нарушений устной речи. Проводится с опорой на различные анализаторы. При этом учитывается что совершенствование слухопроизносительных...
46100. ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ НАРУШЕНИИ СЛУХА 19.5 KB
  Бельтюкова тугоухостью называется такое понижение слуха при котором возникают затруднения в восприятии речи но речевое общение с помощью слуха хотя бы и в специально создаваемых условияхусиление голоса приближение говорящего непосредственно к говорящему использование звукоусиливающих приборов и т. Для детей со сниженным слухом типично недоразвитие всех компонентов речи которое непосредственно связано со слуховой недостаточностью. Нормальное функционирование фонематической системы предполагает возможность безошибочной слуховой...
46101. ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ НАРУШЕНИИ ЗРЕНИЯ 18.5 KB
  В силу нарушения деятельности зрительного анализатора у слепых и слабовидящих детей может проявляться своеобразие речевого развития которое часто не укладывается в обычные возрастные границы и выражается в особенностях речи. Теоретически и экспериментально доказано что расстройство речи слепых и слабовидящих детей являются сложным дефектом в котором прослеживаются определённые связи и взаимодействие речевой и зрительной недостаточности. Речевые нарушения у детей со зрительным дефектом многообразны сложны по степени выраженности структуре...
46102. ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ 32 KB
  Современный и перспективный аспект рассмотрения вопроса о структуре речевого дефекта у детей с ЗПР определяется тесной связью процессов развития речевой и познавательной деятельности ребёнка соотношением речи и мышления в процессе онтогенеза. Один из характерных признаков интеллектуальной недостаточности недоразвитие ВПФ а следовательно и недоразвитие речи как одной из наиболее сложно организованных функций. У детей с неосложнённым инфантилизмом выявляются особенности речи связанные со своеобразием эмоциональноволевой сферы....
46103. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ В КОМПЛЕКСЕ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 29.5 KB
  Особое место в клинике ДЦП занимают расстройства речи 80 случаев. Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести поражения мозга. Ошибки в речи могут быть связаны с ограничением представлений об окружающем мире недостаточностью предметнопрактической деятельности и социальных контактов ошибки воспитания. Нарушение артикуляционной моторики при ДЦП не только затрудняют формирование произносительной речи но и вторично вызывают нарушение фонематического восприятия.
46104. Характеристика системы специальных учреждений для детей с нарушениями речи 42 KB
  Характеристика системы специальных учреждений для детей с нарушениями речи. дошкольные учреждения для детей с нарушениями речи. Первоначально в д с открывали группы для детей только с легкими нарушениями речи затем организованы группы для детей с более сложными заикание ОНР. Д с яслисады для детей с нарушениями речи и соответствующие дошкольные группы при детских садах и ясляхсадах общего типа комплектуются непосредственно теми отделами народного образования в ведении которых находятся указанные дошкольные учреждения.
46105. Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 21.5 KB
  Признаком фонематического недоразвития является незаконченность процесса формирования звуков отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового анализа ниже чем при вторичном. Недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим характерным проявлениям: замена звуков более простыми по...