50292

Исследование работы демультиплексора

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Открыть редактор временных диаграмм. Построить диаграммы работы устройства, следуя записанным рекомендациям. Выводы записывать в файл временных диаграмм списком. Для получения списка выводов шины кликнуть на знак + возле ее обозначения. Продемонстрировать временные диаграммы преподавателю.

Русский

2014-01-20

85.5 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 2.

Исследование работы демультиплексора.

Цель работы: изучение принципов работы демультиплексора. Написание простейшей программы на VHDL.

Постановка задачи. На примере демультиплексора на 3  адресных входа рассмотреть принцип функционирования данного типа КЦУ. Выходы устройства соединить со светодиодной панелью макета , адресные входы и информацию подключить к тумблерам. Имена адресных входов: Аdr_i[2..0], информационного входа - D, выходов Y[7..0],  Рекомендуемые интервалы для временных диаграмм:     Аdr_i[0] –40нс, Аdr_i[1] –80нс, Аdr_i[2] –160нс, D – 15нс.

Порядок выполнения работы.

  1.  Запустить Quartus 7.1. (/afs/dcti.sut.ru/soft/quartus).
  2.  Открыть новый проект, прописав его в свою директорию /afs/dcti.sut.ru/homes/students/m8.../m8...n.../xx
  3.  Создать файл VHDL File и записать в него программу для  демультиплексора на 3 адресных входа по образцу, записанному в Прогр.1.
  4.  Сохранить и откомпилировать файл.
  5.  Открыть редактор временных диаграмм. Построить диаграммы работы устройства, следуя записанным рекомендациям. Выводы записывать в файл временных диаграмм списком. Для получения списка выводов шины кликнуть на знак + возле ее обозначения.
  6.  Продемонстрировать временные диаграммы преподавателю.
  7.   Вызвать планировщик (Pin Planer) и  произвести разводку выводов схемы, руководствуясь схемой панели макета. В нижней части полученного окна будет представлен список выводов, в верхней – внешний вид кристалла. Против наименования каждого элемента списка в  позиции  Location двумя кликами мышью вызвать список выводов кристалла. Затем выбрать один для соединения с выводом устройства в соответствии с выданной схемой макета. (Или левой клавишей мыши отметить название вывода и, не отпуская клавиши, переместить его на ножку кристалла). Например: Аdr_i[0], Аdr_i[1], Аdr_i[2] соединяем с выводами 42, 40 и 38, D – с выводом 48, а выходы Y[7..0] – c выводами 57, 53, 51, 49, 47, 41, 39 и 37.

Скомпилировать файл.

 Результат разводки продемонстрировать преподавателю!

  1.  Вызвать программатор (Tools - Programmer). С помощью клавиши– Hardware Setup выбрать адаптер – Byteblaster MV. В строке с именем загружаемого файла поставить галочку на пункте Program/Configure.

Убедится в том, что макет подключен и запустить программатор (клавиша Start).

Результат работы продемонстрировать преподавателю. Отчет по данной работе должен содержать схему устройства, программу и графики работы.

Прогр.1. 

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity dms is

port(

adr_i: in bit_vector(2 downto 0);

d: in bit;

data_out: out bit_vector(7 downto 0)

);

end dms;

architecture BBB of dms is

begin

process (adr_i)

begin

data_out(0)<=(not(adr_i(0)))and(not(adr_i(1)))and

(not(adr_i(2)))and(d);

data_out(1)<=(adr_i(0))and(not(adr_i(1)))and

(not(adr_i(2)))and(d);

data_out(2)<=(not(adr_i(0)))and(adr_i(1))and

(not(adr_i(2)))and(d);

data_out(3)<=(adr_i(0))and(adr_i(1))and(not(adr_i(2)))and(d);

data_out(4)<=(not(adr_i(0)))and(not(adr_i(1)))and(adr_i(2))

and(d);

data_out(5)<=(adr_i(0))and(not(adr_i(1)))and(adr_i(2))and(d);

data_out(6)<=(not(adr_i(0)))and(adr_i(1))and(adr_i(2))and(d);

data_out(7)<=(adr_i(0))and(adr_i(1))and(adr_i(2))and(d);

end process;

end ;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69294. Загальні принципи мережної підтримки 35 KB
  Під мережею розуміють набір комп’ютерів або апаратних пристроїв вузлів nodes пов’язані між собою каналами зв’язку які можуть передавати інформацію один одному. Рівні мережної архітектури і мережні сервіси Функції забезпечення зв’язку між вузлами є досить складними.
69295. Загальні принципи завантаження ОС 44.5 KB
  Тут зробимо короткий огляд загальних принципів організації завантаження операційних систем. Основну увагу буде приділено апаратній ініціалізації комп’ютера і принципам реалізації завантажувача ОС.
69296. Багатопроцесорні та розподілені системи 54.5 KB
  У багатопроцесорних системах набір процесорів перебуває в одному корпусі та використовує спільну пам’ять а також периферійні пристрої. Типи багатопроцесорних систем Залежно від особливостей апаратної реалізації багатопроцесорні системи бувають такі: з однорідним доступом до пам’яті...
69297. Поняття операційної системи, її призначення та функції 65.5 KB
  Комп’ютерні системи від самого початку розроблялися для розв’язання практичних задач користувачів. Можна дати таке означення операційної системи. Призначення операційної системи Операційні системи забезпечують поперше зручність використання комп’ютерної...
69298. Базові поняття архітектури операційних систем 33 KB
  Операційну систему можна розглядати як сукупність компонентів, кожен з яких відповідає за певні функції. Набір таких компонентів і порядок їхньої взаємодії один з одним та із зовнішнім середовищем визначається архітектурою операційної системи.
69299. Особливості архітектури: UNIX і Linux 70 KB
  UNIX є прикладом досить простої архітектури ОС. Більша частина функціональності цієї системи міститься в ядрі, ядро спілкується із прикладними програмами за допомогою системних викликів. Базова структура класичного ядра UNIX зображена на...
69300. Базові поняття процесів і потоків 39.5 KB
  Однозначна відповідність між програмою і процесом встановлюється тільки в конкретний момент часу: один процес у різний час може виконувати код декількох програм код однієї програми можуть виконувати декілька процесів одночасно.
69301. Багатопотоковість та її реалізація 50 KB
  Багатопотокове застосування може реалізувати цей вид паралелізму через створення нових потоків які виконуватимуться коли поточний потік очікує операції введеннявиведення. При цьому використання потоків дає можливість організувати паралельне обслуговування запитів...
69302. Стани процесів та потоків 35.5 KB
  Перехід потоків між станами очікування і готовності реалізовано на основі планування задач або планування потоків. Під час планування потоків визначають який з потоків треба відновити після завершення операції введення-виведення як організувати очікування подій у системі.