50299

Кинематика материальной точки

Лабораторная работа

Физика

Найти модуль скорости точки в середине интервала наблюдения и углы составляемые вектором скорости с осями координат в этот момент. Задание 3 Найти ускорение точки в тот же момент времени и углы составляемые вектором ускорения с осями координат. Задание 4 Найти тангенциальное и нормальное ускорение точки в тот же момент времени....

Русский

2014-01-20

99.5 KB

1 чел.

Министерство образования РБ

Брестский государственный технический университет

кафедра физики

Лабораторная работа 1
Кинематика материальной точки


Выполнил студент 1 курса
Группы Э-34
Чехович Станислав Станиславович

Проверил:

Брест 2003

Цель работы:

Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов.

Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям.

Приборы и принадлежности:

Линейка, карандаш.

Задание 1

Найти кинематический закон движения точки

t,c

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

x,см

0

7

13

28

49

78

117

163

217

279

У,см

0

8

28

48

69

88

108

128

148

170

Задание 2

Найти  модуль скорости точки в середине интервала наблюдения и углы, составляемые вектором скорости с осями координат в этот момент.

Задание 3

Найти ускорение точки в тот же момент времени и углы, составляемые вектором ускорения с осями координат. Изобразить вектор ускорения.

        

     

    

Задание 4

Найти тангенциальное и нормальное ускорение точки в тот же момент времени. Показать векторы  

Задание 5

Найти радиус кривизны траектории в точке, соответствующей тому же моменту времени

      

Задание 6

Найти зависимость пройденного пути  s от времени t ,

то есть функцию s=s(t).

Задание 7

Найти среднюю скорость и ускорение за весь интервал наблюдения.

                     

 

      

     

Задание 8

Написать уравнение траектории точки.

Вывод: изучил основы теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов.

Научился определять кинематические харрактеристики по стробоскопическим фотографиям .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.
65666. Регулювання зайнятості населення в умовах міжнародної трудової міграції 786.5 KB
  Формування зайнятості з метою забезпечення населення місцями праці в умовах добровільного вибору різноманітних видів діяльності для задоволення власних потреб є одним з найважливіших завдань у кожній державі світу. В значній мірі це пояснюється тим що на зламі ХХ і ХХІ століть в багатьох країнах...
65667. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток 4.6 MB
  Обов’язковою умовою цього процесу є необхідність удосконалення методики підготовки юних гімнасток. Зокрема у вітчизняній науковометодичній літературі дослідження у сфері предметної підготовки й розвитку спеціальних здібностей гімнасток у вправах з обручем відсутні що...
65668. МИРНЕ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПОРІВ: ПРАКТИКА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ 158 KB
  В основі сучасної системи міжнародних відносин лежить міжнародний правопорядок який базується на основоположних принципах міжнародного права що забезпечують належне підґрунтя для міжнародного співробітництва держав. Попри це в усіх сферах міжнародних відносин постійно виникають міжнародні спори.
65669. Структурні зміни легень при тяжкій черепно-мозковій травмі (клініко-експериментальне дослідження) 592 KB
  Значна кількість публікацій присвячених питанням патології легень при ураженні центральної нервової системи вказує на увагу до проблеми як клініцистів так і патоморфологів В. Проведений нами аналіз наукової літератури показав що динаміка морфологічних змін легень при переживанні травми...
65670. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 293 KB
  Тому великого значення в галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища набуває розробка та реалізація організаційноекономічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення.
65671. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 356.5 KB
  Однією з найнебезпечніших є корупція, якою пронизані практично всі суспільні відносини, усі гілки державної влади. Корупція постійно видозмінюється, розвивається, пристосовується до нових умов. З’являються нові форми проявів корупції, виникають нові аспекти суспільних відносин, де такі прояви стають нормою.
65672. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України 255 KB
  Звертання до феномену соборності протягом століть супроводжувало боротьбу українців за право на створення власної держави, і сьогодні воно залишається актуальним у контексті боротьби за єдність країни й маніпуляцій політиків стосовно можливого “розколу України”.