50395

Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям

Лабораторная работа

Физика

Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям...

Русский

2014-01-21

223.5 KB

0 чел.

Цель работы: Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фотографиям.

Приборы и принадлежности: стробоскопические фотографии, линейка, карандаш.

Ход работы

Задание 1

Найти кинематический закон движения точки. 

t, c

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

x, cм

0,0

2,9

6,0

8,9

11,9

15,0

18,0

21,0

24,0

y, см

6,0

3,1

1,3

0,2

0,1

0,9

2,6

5,3

8,7

Результирующая погрешность будет равна

мм

Находим функциональную зависимость x=x(t) по методу наименьших квадратов:

Решив систему получим:

a=30,06, b=0,06

Следовательно зависимость x=x(t) имеет вид:

x=30,06*t+0,06

Аналогично составляем систему для нахождения зависимости y=y(t):

Решая эту систему получаем:

 

Зависимость y(t) имеет вид:

y=45,7*t-33*t+6

Находим :

По найденному значению и числу степеней свободы n=5, находим P=94,28%

Кинематический закон движения точки:

x(t)=30,06*t+0,06 (см),

y(t)=y=45,7*t-33*t+6 (см)

Задание 2

Найти модуль скорости точки в середине интервала наблюдения
и углы, составляемые вектором скорости с осями координат
в этот момент времени.

Серединный интервал наблюдения соответствует с. Используя формулы получим:

(см/с)

(см/с)

(см/с)

Рассчитаем углы  и  между вектором скорости и осями координат:

Рассчитаем необходимые погрешности:

см/с


=0,01 см/с

Итак получаем:

(см/с),  (см/с)

(см/с)

,

Задание 3

Найти ускорение точки в тот же момент времени.

Используем формулы:

, ,  (см/с2)

,  см/с2,  (см/с2)

см/с2,  (см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

Задание 4

Найти тангенциальное и нормальное ускорение точки в тот же момент времени.

(см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

(см/с2)

Задание 5

Найти радиус кривизны траектории в точке, соответствующей
тому же моменту времени.

Применяя формулу , получим:

(см)

(см)

Задание 6

Найти зависимость пройденного пути S от времени t, то есть функцию S=S(t).

Пусть 8353,96=A, -6032,4=B, а 1992,6=C, тогда выражение примет вид:

Итак, , где 8353,96=A, -6032,4=B, а 1992,6=C.

Задание 7

Найти среднюю скорость и ускорение за весь интервал наблюдения.

(см)

(см)

(см/с)

(см/с)

(см/с)

(см/с2)

Задание 8

Написать уравнение траектории точки.

x=30,06*t+0,06

y=45,7t2-33*t+6

Вывод: В процессе выполнения лабораторной работы я изучил основы теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определил кинематические характеристики по стробоскопическим фотографиям.

  1.  Нашёл кинематический закон движения:

x=30,06*t+0,6

y=45,7*t-33*t+6

Нашёл зависимость y(t) с доверительной вероятностью 93,7%

  1.  Нашёл модуль скорости в середине интервала:

(см/с)

 (см/с)

 (см/с)

и углы, составляемые вектором скорости с осями координат в этот момент:

  1.  Нашёл ускорение в этот момент времени:

(см/с2)

 (см/с2)

 (см/с2)

  1.  Нашёл тангенциальное и нормальное ускорение точки в этот же момент времени:

 (см/с2)

 (см/с2)

  1.  Нашёл радиус кривизны траектории в точке, в серединном интервале времени:

 (см)

  1.  Нашел функциональную зависимость S=S(t)

, где A=8353,96,
B=-6032,4, а C=1992,6

  1.  Нашёл среднюю скорость и ускорение:

 (см/с)

 (см/с2)

  1.  Написал уравнение траектории точки:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15075. М.Әуезов әңгімелеріндегі тартыс 83 KB
  Мұратбекқызы Алтынай Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының магистранты МҰХТАР ӘУЕЗОВ ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ ТАРТЫС ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі рухани серпіліс қазақ сөз ө
15076. М.Әуезовтың Хан Кене трагедиясындағы Алашшылдық идеяның көріністері 69 KB
  Лилия Серғазы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті филология ғылымдарының кандидаты М.ӘУЕЗОВТІҢ ХАН КЕНЕ ТРАГЕДИЯСЫНДАҒЫ АЛАШШЫЛ ИДЕЯ Қазіргі кезде М.Әуезовтің бүкіл шығармашылық жолының өн бойында алашшыл көзқарастың созылып
15077. М.Шаханов поэзиясындағы рухани-адамгершілік құндылықтар 65.5 KB
  ӘОЖ 882:929 МҰХТАР ШАХАНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ РУХАНИАДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР Ш.А. Өсерова Н.Ә.Асанбекова Жамбыл атындағы №5 орта мектеп Тараз қ. Қазақ халқы аса күрделі проблемаға маңдай тіреді. Өз ұлтымыздың ішінен орыс және батыс мәдениетімен жете сусындаса да а...
15078. Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян поэмасы 56 KB
  МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ БАТЫР БАЯН ПОЭМАСЫ М. Орынбаев А. Қалшабеков Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. XVIII ғасыр қазақ халқының қиынқыстау заманы болды. Жоңғар қалмақтың жанжақтан қыспағы елді қатты күйзеліске ұш...
15079. Мағжан Жұмабаевтың кестелі өлең өрнегі 73 KB
  УДК 894.342 МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ КЕСТЕЛІ ӨЛЕҢ ӨРНЕГІ А.М.Мұратбек Ж.Қ. Боранбаева Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Астана Профессор Шериаздан Елеукеновтің: Әдебиет идеясы өмірден туындайды. Идеяны жеткізетін тіл. Ол суреткердің дүниетанымын
15080. Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері 62 KB
  Мағжанның өлеңдері Мағжан Жұмабаевтың алғашқы өлеңдері ағартушылық сарында жазылды. Ол түсінікті еді. Мағжан өмір сүрген уақыт қаншалықты күрделі саяси қоғамдық тақырыптарды алға тартқанымен оның алдындағы Шоқан Ыбырай Абайлар бастап кеткен ағартушылық ойпиғыл ...
15081. Мағжан Жұмабаевтың Түркістан өлеңінің көркемдік ерекшеліктері 72 KB
  ӘОЖ 894.342 МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ ТҮРКІСТАН ӨЛЕҢІНДЕГІ ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР Ф. Уәлиева Ж.Қ. Боранбаева Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Астана Мағжанға дейінгі шамамен екі ғасырлық кезең патшалық Ресейдің Түркістан аймағын басып алу мақсатын...
15082. Махамбет шығармаларының жанрлық ерекшелігі 62.5 KB
  Махамбет өлеңдерінің жанрлық ерекшеліктері Махамбет өлеңдері өзінің жанр жағынан да зерттеушілердің айрықша көңілін аударуға тиіс. Оның кейбір өлеңдерін лироэпикалық түрге жатқызуға болады. Ол өлеңдерінде ақын өмір құбылыстарын Исатай бастаған шаруа...
15083. Махамбет шығармаларының көркемдік ерекшеліктері 86 KB
  Махамбет өлеңдерінің көрскемдік ерекшелігі Махамбет хадимше және орысша хат танып жаза да білген ақын. 1839 жылы Назар Шүренде жүрген кезінде өз еліндегі достарына арабша жазған хатының қолжазбасы күні бүгінге шейін архивта сақтаулы. Махамбет хат біле тұ...