50485

Исследование регистров, знакомство с работой параллельных и последовательных регистров

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: знакомство с работой параллельных и последовательных регистров. В работе предлагаются для изучения регистры сдвига на 8 разрядов последовательный и последовательно-параллельный. А также параллельный четырехразрядный регистр (буферный и защелка).

Русский

2015-01-20

40 KB

10 чел.

Лабораторная работа № 6.

Исследование регистров.

Цель работы: знакомство с работой параллельных и последовательных регистров.

В работе предлагаются для изучения регистры сдвига на 8 разрядов последовательный и последовательно-параллельный . А также параллельный четырехразрядный регистр (буферный и защелка) .

Порядок выполнения работы.

Последовательные регистры.

  1.  Создать проект. Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.1, отражающую функционирование последовательного регистра на 8 разрядов. Сохранить файл,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  2.  Открыть редактор временных диаграмм. Изобразить диаграммы при интервалах синхроимпульса – 20нс, данные –при базовом уровне «0» на интервалах от 10нс до 50 нс уровень «1» и от 130нс до 200нс уровень «1». Зарисовать полученные диаграммы, записать задержки. (для изображения отдельных интервалов необходимо воспользоваться иконкой бокового меню, показанной на рисунке)

  1.  Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.2, отражающую функционирование последовательно-параллельного регистра на 8 разрядов. Сохранить файл под новым именем,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  2.  По методике, изложенной в п.2, построить временные диаграммы для последовательно-параллельного регистра.
  3.  Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.3, отражающую функционирование параллельного регистра на 4 разряда. Сохранить файл под новым именем,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  4.  Построить диаграмму работы устройства при следующих параметрах: синхронизация – 20нс; данные – D0,D2 – 35нс, D1,D3 – 50нс; ena – 170нс; ctrl – 200нс.
  5.  Создать библиотечный модуль устройства.

Отчет должен содержать программы работы исследуемых устройств и их временные диаграммы.

Программа 6.1

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity regsdv is

port(clk,d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic);

end regsdv;

architecture bb of regsdv is

signal shift: std_logic_vector (6 downto 0);

begin

process (clk)

variable i: integer range 7 downto 0;

begin

if(rising_edge(clk)) then

shift(0)<=d_in;

for i in 1 to 6 loop

shift(i)<=shift(i-1);

end loop;

d_out<=shift(6);

end if;

end process;

end bb;

Программа 6.2

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity regsdv1 is

port(clk,d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic_vector (7 downto 0));

end regsdv1;

architecture bb of regsdv1 is

signal shift: std_logic_vector (7 downto 0);

begin

process (clk)

variable i: integer range 7 downto 0;

begin

shift(0)<=d_in;

if(rising_edge(clk)) then

for i in 1 to 7 loop

shift(i)<=shift(i-1);

end loop;

d_out<=shift;

end if;

end process;

end bb;

Программа 6.3

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity reg4 is

port(

data_i: in std_logic_vector(3 downto 0);

clk_i: in std_logic;

ena : in std_logic;

ctrl : in std_logic;

data_out: out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end reg4;

architecture arch of reg4 is

signal regist: std_logic_vector(3 downto 0);

begin

process (clk_i)

begin

if(rising_edge(clk_i)) then

if(ena ='1') then

regist <= data_i;

end if;

end if;

end process;

data_out <= regist when ctrl = '1' else "ZZZZ";

end arch;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17710. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 466 KB
  ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та методи правового регулювання господарського права Господарське право це сукупність правових норм що регулюють суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності між ...
17711. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 485.5 KB
  ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет принципи та функції трудового права Протягом усього життя людина не може обійтися без використання результатів праці. Отже процес праці існує майже стільки скільки існує людство. Тількино дитина народилася
17712. ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 276 KB
  ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Поняття предмет і джерела права соціального забезпечення Право на соціальне забезпечення одне з природжених прав людини яке визнане світовим співтовариством і одержало закріплення в міжнародноправових актах
17713. ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 197.5 KB
  ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права Аграрне право України це сукупність правових норм які на засадах юридичної рівності різних форм власності і функціонування
17714. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 265 KB
  ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та система правового регулювання земельного права України Земельне право України являє собою самостійну галузь права національного права України якій притаманні власний предмет методи і система правов...
17715. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 293.5 KB
  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України Екологічне право України це сукупність правових норм які регулюють суспільні відносини що складаються з приводу використання відтворення природних...
17716. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 360.5 KB
  ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття кримінального права його принципи джерела та система За останні кілька років злочинність в Україні стала явищем загальнонаціонального значення. Якщо раніше боротьба зі злочинністю розглядалась як важлива пр
17717. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 367 KB
  СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 1. Правосуддя в Україні: поняття завдання ознаки та принципи здійснення Правосуддя особлива функція державної влади що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів що стосу...
17718. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 291.5 KB
  ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 1. Поняття процесуального права Правові норми які складають правову систему держави регулюють суспільні відносини відповідно до завдань держави на сучасному етапі його розвитку. Систему права держави складають певні г