50485

Исследование регистров, знакомство с работой параллельных и последовательных регистров

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: знакомство с работой параллельных и последовательных регистров. В работе предлагаются для изучения регистры сдвига на 8 разрядов последовательный и последовательно-параллельный. А также параллельный четырехразрядный регистр (буферный и защелка).

Русский

2015-01-20

40 KB

10 чел.

Лабораторная работа № 6.

Исследование регистров.

Цель работы: знакомство с работой параллельных и последовательных регистров.

В работе предлагаются для изучения регистры сдвига на 8 разрядов последовательный и последовательно-параллельный . А также параллельный четырехразрядный регистр (буферный и защелка) .

Порядок выполнения работы.

Последовательные регистры.

  1.  Создать проект. Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.1, отражающую функционирование последовательного регистра на 8 разрядов. Сохранить файл,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  2.  Открыть редактор временных диаграмм. Изобразить диаграммы при интервалах синхроимпульса – 20нс, данные –при базовом уровне «0» на интервалах от 10нс до 50 нс уровень «1» и от 130нс до 200нс уровень «1». Зарисовать полученные диаграммы, записать задержки. (для изображения отдельных интервалов необходимо воспользоваться иконкой бокового меню, показанной на рисунке)

  1.  Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.2, отражающую функционирование последовательно-параллельного регистра на 8 разрядов. Сохранить файл под новым именем,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  2.  По методике, изложенной в п.2, построить временные диаграммы для последовательно-параллельного регистра.
  3.  Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.3, отражающую функционирование параллельного регистра на 4 разряда. Сохранить файл под новым именем,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  4.  Построить диаграмму работы устройства при следующих параметрах: синхронизация – 20нс; данные – D0,D2 – 35нс, D1,D3 – 50нс; ena – 170нс; ctrl – 200нс.
  5.  Создать библиотечный модуль устройства.

Отчет должен содержать программы работы исследуемых устройств и их временные диаграммы.

Программа 6.1

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity regsdv is

port(clk,d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic);

end regsdv;

architecture bb of regsdv is

signal shift: std_logic_vector (6 downto 0);

begin

process (clk)

variable i: integer range 7 downto 0;

begin

if(rising_edge(clk)) then

shift(0)<=d_in;

for i in 1 to 6 loop

shift(i)<=shift(i-1);

end loop;

d_out<=shift(6);

end if;

end process;

end bb;

Программа 6.2

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity regsdv1 is

port(clk,d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic_vector (7 downto 0));

end regsdv1;

architecture bb of regsdv1 is

signal shift: std_logic_vector (7 downto 0);

begin

process (clk)

variable i: integer range 7 downto 0;

begin

shift(0)<=d_in;

if(rising_edge(clk)) then

for i in 1 to 7 loop

shift(i)<=shift(i-1);

end loop;

d_out<=shift;

end if;

end process;

end bb;

Программа 6.3

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity reg4 is

port(

data_i: in std_logic_vector(3 downto 0);

clk_i: in std_logic;

ena : in std_logic;

ctrl : in std_logic;

data_out: out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end reg4;

architecture arch of reg4 is

signal regist: std_logic_vector(3 downto 0);

begin

process (clk_i)

begin

if(rising_edge(clk_i)) then

if(ena ='1') then

regist <= data_i;

end if;

end if;

end process;

data_out <= regist when ctrl = '1' else "ZZZZ";

end arch;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13122. Дамыта оқытудың тиімділігі 49.5 KB
  Дамыта оқытудың тиімділігі Оқу – адамның психикалық дамуының формасы элементі. Кез келген оқыту белгілі бір мөлшерде адамды дамытады. Даму ұғымы сөздікте ... мөлшерлік өзгерістердің белгілі бір өлшем шегінен шығып сапалық өзгерістерге айналуыдеп түсі...
13123. Джон Локктың педагогикалық теориясы 42.5 KB
  Джон Локктың педагогикалық теориясы. 16321704 Саясиәлеуметтік және философиялық дүниетанымы. 1688 жылы Англияда буржуазиялық төңкеріс болды. Ол өндірістік төңкеріске негіз дайындады. Бұл төңкеріс жаңа кезеңнің – буржуазияның үстемдік ету кезіңін жария етті ол ...
13124. ӘЛКЕЙ МАРҒҰЛАННЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ 40.5 KB
  ӘЛКЕЙ МАРҒҰЛАННЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ С. Сұрағанов Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті Астана қ. Ғұлама ғалым Әлкей Хақанұлы Марғұланның тікелей оқытушылық қызметпен айналысқанын көрсететін бірнеше нақты мәліметтер бар. Әлкей 1915 жылы Ба...
13125. Әл-Фараби еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері 55.5 KB
  ӘлФараби еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері Халықтық педагогикалық құбылыстарды зерттеушілер ресми педагогика мен халық педагогикасының бірінбірі толықтыратын кеңейтіп отыратын өзара ықпалы мен өзара шарттастығын дәлелді ашып түсіндіреді. Егер рес...
13126. Әулие ата - Жамбыл өңіріндегі оқу-ағарту ісінің дамуы мен ерекшеліктері 43 KB
  ӘУЛИЕ–АТА МЕН ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ОҚУ–АҒАРТУ ІСІНІҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Э.Қайырбаева А.Мейірбекова Керімбай атындағы №12 мектепресурстық орталығыТараз қ. Араға жарты ғасыр салып өлгеніміз тіріліп өшкеніміз жанды жоғымызды қозғап барымызды көрсетуге мүмкін...
13127. Жеке тұлғаны ұлттық құндылықтарға бағыттап оқыту 42 KB
  ӘОЖ 3701: 014.544.018 І 28 ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА БАҒЫТТАП ОҚЫТУ Ж.Ж. Ізбасарова ТаразҒасыр колледжі Тараз қ. Бүгінгі ғаламдану процесінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен өзінің бетбейнесін ізгі дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес ұлтты
13128. Жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру 266.5 KB
  ӘОЖ [371.13:37.013] : 378 Қолжазба құқығында КАДИРБАЕВА ДИДАР АРТЫҚБАЙҚЫЗЫ Жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру 13.00.08 – Кәсіби білім беру...
13129. Жүсіп Баласағұни еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері 44 KB
  Жүсіп Баласағұни еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері Ж.БАЛАСАҒҰНИДЫҢ ізімен немесе одан тәуелсіз қорытындылар арқылы ғылымның және білімнің маңыздылығы мен пайдалылығы идеясын Махмұд Қашғари Ахмет Жүйнеки Қожа Ахмет Яссауи Имад аддин Әбул Қасым ӘлФ...
13130. Стандартные модули и модульная структура приложений в VB 343.32 KB
  Тема 5.1. Лабораторная работа Стандартные модули и модульная структура приложений в VB Цель данной лабораторной работы состоит в изучении средств приемов и получении практических навыков разработки написания и отладки проектов использующих несколько форм закр...