50485

Исследование регистров, знакомство с работой параллельных и последовательных регистров

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: знакомство с работой параллельных и последовательных регистров. В работе предлагаются для изучения регистры сдвига на 8 разрядов последовательный и последовательно-параллельный. А также параллельный четырехразрядный регистр (буферный и защелка).

Русский

2015-01-20

40 KB

10 чел.

Лабораторная работа № 6.

Исследование регистров.

Цель работы: знакомство с работой параллельных и последовательных регистров.

В работе предлагаются для изучения регистры сдвига на 8 разрядов последовательный и последовательно-параллельный . А также параллельный четырехразрядный регистр (буферный и защелка) .

Порядок выполнения работы.

Последовательные регистры.

  1.  Создать проект. Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.1, отражающую функционирование последовательного регистра на 8 разрядов. Сохранить файл,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  2.  Открыть редактор временных диаграмм. Изобразить диаграммы при интервалах синхроимпульса – 20нс, данные –при базовом уровне «0» на интервалах от 10нс до 50 нс уровень «1» и от 130нс до 200нс уровень «1». Зарисовать полученные диаграммы, записать задержки. (для изображения отдельных интервалов необходимо воспользоваться иконкой бокового меню, показанной на рисунке)

  1.  Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.2, отражающую функционирование последовательно-параллельного регистра на 8 разрядов. Сохранить файл под новым именем,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  2.  По методике, изложенной в п.2, построить временные диаграммы для последовательно-параллельного регистра.
  3.  Открыть новый VHDL-  файл и записать программу 6.3, отражающую функционирование параллельного регистра на 4 разряда. Сохранить файл под новым именем,  установить его старшим в иерархии и откомпилировать.
  4.  Построить диаграмму работы устройства при следующих параметрах: синхронизация – 20нс; данные – D0,D2 – 35нс, D1,D3 – 50нс; ena – 170нс; ctrl – 200нс.
  5.  Создать библиотечный модуль устройства.

Отчет должен содержать программы работы исследуемых устройств и их временные диаграммы.

Программа 6.1

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity regsdv is

port(clk,d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic);

end regsdv;

architecture bb of regsdv is

signal shift: std_logic_vector (6 downto 0);

begin

process (clk)

variable i: integer range 7 downto 0;

begin

if(rising_edge(clk)) then

shift(0)<=d_in;

for i in 1 to 6 loop

shift(i)<=shift(i-1);

end loop;

d_out<=shift(6);

end if;

end process;

end bb;

Программа 6.2

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity regsdv1 is

port(clk,d_in:in std_logic;

d_out:out std_logic_vector (7 downto 0));

end regsdv1;

architecture bb of regsdv1 is

signal shift: std_logic_vector (7 downto 0);

begin

process (clk)

variable i: integer range 7 downto 0;

begin

shift(0)<=d_in;

if(rising_edge(clk)) then

for i in 1 to 7 loop

shift(i)<=shift(i-1);

end loop;

d_out<=shift;

end if;

end process;

end bb;

Программа 6.3

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity reg4 is

port(

data_i: in std_logic_vector(3 downto 0);

clk_i: in std_logic;

ena : in std_logic;

ctrl : in std_logic;

data_out: out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end reg4;

architecture arch of reg4 is

signal regist: std_logic_vector(3 downto 0);

begin

process (clk_i)

begin

if(rising_edge(clk_i)) then

if(ena ='1') then

regist <= data_i;

end if;

end if;

end process;

data_out <= regist when ctrl = '1' else "ZZZZ";

end arch;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8888. Банківське кредитування як основа діяльності банку Тестові завдання 26.75 KB
  Банківське кредитування як основа діяльності банку Тестові завдання 1. Які з наведених тверджень найбільш повно відображають суть кредиту: а) надання грошей чи товарів у борг б) тимчасове користування позичальником цінностями кредитора в) механізм...
8889. Інвестиційна діяльність банків Тестові завдання 22.54 KB
  Інвестиційна діяльність банків Тестові завдання 1. Найбільш повно відображає зміст терміна інвестиції їх визначення а) будь-яке вкладення коштів (засобів), яке не призводить ні до зростання капіталу, ні до отримання прибутку б) короткострокове вкл...
8890. Банківське кредитування як основа діяльності банку 99.64 KB
  Банківське кредитування як основа діяльності банку 1. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів 2. Порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам 3. Банківське споживче кредитування. 4. Форми забезпеч...
8891. Інвестиційна діяльність банків 52.51 KB
  Інвестиційна діяльність банків 1. Суть, значення та класифікація банківських інвестицій 2. Інвестиційний портфель банку та його класифікація 3. Концепція формування інвестиційного портфеля банку 1. Суть, значення та класифікація банківських інвестиц...
8892. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 213.44 KB
  Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності 1. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку 2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків 4. Порядок зді...
8893. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Тестові завдання 25.93 KB
  Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності Тестові завдання 1. Ліцензії, які надають комерційним банкам для здійснення валютних операцій поділяють на: а) одноразові б) внутрішні в) генеральні г) усі відповіді правильні. 2. Внутрішн...
8894. Економічний аналіз діяльності банку 210.32 KB
  Економічний аналіз діяльності банку 1. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу банків 2. Аналіз пасивів банку 3. Аналіз активів банку 4. Аналіз доходів, витрат і прибутку банку 5. Основні показники ефективності діяльності банку 1. І...
8895. Економічний аналіз діяльності банку Тестові завдання 25.76 KB
  Економічний аналіз діяльності банку Тестові завдання 1. До складу фінансової звітності входить бухгалтерський баланс та: а) звіт про прибутки та збитки б) звіт про прибутки та збитки, звітність про депозитні та кредитні операції в) звіт про прибут...
8896. Банківський менеджмент Тестові завдання 21.96 KB
  Банківський менеджмент Тестові завдання 1. Метою банківського менеджменту є: а) виявити банківські ризики б) забезпечити прибутковість діяльності банку в) оцінити кредитоспроможність клієнтів г) правильної відповіді немає. 2. Що розуміють під фун...