50549

Измерение с помощью микрометра среднего объёма металлического цилиндра. Расчет абсолютной и относительной погрешности измерения

Лабораторная работа

Физика

Расчётные формулы: формула нахождения среднего объёма цилиндра; Расчёт ошибок прямых измерений. По таблице Стьюдента для доверительной вероятности 095 и числа измерений n определяем 4. Рассчитываем полные погрешности измерений по формуле: 7. Рассчитываем относительные погрешности измерений: Расчет ошибок косвенных измерений.

Русский

2014-01-25

75.5 KB

35 чел.

Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наименование факультета - ЕНМ

Наименование выпускающей кафедры – Общей физики

Наименование учебной дисциплины - Физика

Лабораторная работа №1-00

Измерительный практикум.

   

Исполнитель:

Студент, группы 13А61 (_______) М.Г. Дырдин      подпись   

                                (_______)

                                      дата                                      

Руководитель, профессор (_______) Крючков Ю.Ю.

   подпись                                                               

          (_______)

                 дата

Томск 2007

Цель работы: измерить с помощью микрометра средний объём металлического цилиндра. Рассчитать абсолютную и относительную погрешности измерения.

Приборы и принадлежности: микрометр и металлический цилиндр.

Таблица 1

Измерение среднего объёма цилиндра.

№ изм.

h, мм

d, мм

V, мм3

Примечания

1

14,36

9,37

996,05

Образец - металлический цилиндр.

Серия измерения №1.

Наименьшее деление микрометра 0,01мм.

2

14,36

9,38

3

14,36

9,41

4

14,36

9,41

5

14,36

9,42

Ср.знач.

14,36

9,398

Расчётные формулы:

- формула нахождения среднего объёма цилиндра;

Расчёт ошибок прямых измерений.

1. Вычисляем средние арифметические значения по формуле:

2. Вычисляем среднюю квадратичную  погрешность для каждой величины по формуле:

3. По таблице Стьюдента для доверительной вероятности 0,95 и числа измерений n определяем

4. Вычисляем случайные погрешности по формуле:

5. Вычисляем приборную погрешность по формуле:

6. Рассчитываем полные погрешности измерений по формуле:

7. Записываем окончательные результаты с округлением в виде:

8. Рассчитываем относительные погрешности измерений:

Расчет ошибок косвенных измерений.

1. Вычисляем среднее значение функции по формуле:

2. Выводим расчетную формулу для абсолютной погрешности косвенной величины по формуле:

3. Записываем окончательный результат с учетом округлений в виде:

4. Рассчитать относительную погрешность косвенных измерений по формуле:

Таблица 2.

Погрешности прямых измерений.

0,009695

0,02695

0,00475

0,02858

9,37063

0,29%

Таблица 3.

Погрешности косвенных измерений.

996

6

990

1%

Окончательный результат с учётом округлений в соответствии с таблицей 3:

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы научились измерять размеры тела при помощи микрометра, а также приобрели навыки вычисления по полученным данным объёма данного тела, расчета погрешностей прямых и косвенных измерений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65725. Отоліти та зуби костистих риб палеогену України 538 KB
  Костисті риби переважають у складі кайнозойської іхтіофауни. Окрім скелетних решток самостійним об’єктом дослідження є розрізнені отоліти та зуби костистих риб. Костисті риби з палеогенових відкладів України були вивчені в основному за повноскелетними рештками.
65726. Цілеспрямована стимуляція перебудови полів дефектів структури кристалів CdZnTe і ZnSe:Te 501.5 KB
  Однак при сучасній цифровій обробці частина інформації віртуальна тому при комплексному дослідженні впливу перебудови полів дефектів структури на кінетичні фотоелектричні та фотодіелектричні характеристики кристалів необхідно використовувати взаємоузгодженні алгоритми і програми.
65727. ПОВЕРХНЕВI ТА ТУНЕЛЬНI ЕФЕКТИ В МЕТАЛЕВИХ НАНОСТРУКТУРАХ 820 KB
  Розвинути теорiю одноелектронного тунельного транспорту в кластерних структурах з урахуванням нагрiву електронної пiдсистеми кластерiв і уширення енергетичних рiвнiв. Для досягнення поставленої мети необхiдно було вирiшити наступнi задачi: розвинути метод функцiонала густини для...
65728. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НУКЛЕОТИДІВ І ПРОМОТОРІВ ВІД ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І ЕВОЛЮЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 722 KB
  Саме виявлення та дослідження взаємозв’язків між фізичними властивостями промоторів та їхньою біологічною активністю проводиться в дисертаційній роботі. Знання перелічених закономірностей і залежностей дає змогу зрозуміти енергетичні характеристики генетичного коду...
65729. Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН: 1945-2005 роки 166.5 KB
  У контексті європейського партнерства одним зі стратегічних завдань української освіти стало виховання високоморальних громадян які могли б налагоджувати міжлюдські й міжнаціональні взаємовідносини сприяти суспільно-економічному та культурному розвитку нашої держави.
65730. ЦІННІСНИЙ ДИСКУРС СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПЕРІОД РИНКОВИХ ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 178 KB
  Актуальність дослідження проблеми ціннісного дискурсу студентської молоді обумовлена необхідністю формування відповідей на виклики які сьогодні делегує студентській молоді дійсність економічні політичні та соціокультурні зміни як всередині країни так і на міжнародному рівні.
65731. Моделі та методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем 289.5 KB
  Математичне моделювання є одним з найбільш поширених методів що дозволяє вирішити цю задачу. Використання ж методів імітаційного моделювання не дозволяє отримати формалізовані залежності між показниками якості та параметрами системи.
65732. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 170.5 KB
  У сучасному постіндустріальному суспільстві ідеал гармонійно розвинутої особистості також набуває нового змісту тому система художньоестетичного виховання потребує появи вчителя нової формації особливо вчителя мистецьких дисциплін який має вирішувати ряд основних завдань...
65733. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 182 KB
  У науці кримінального процесу концепція щодо визначення кримінальнопроцесуальних функцій має більш як сторічну історію. Це пояснюється насамперед тим що правильне визначення кримінально-процесуальних функцій та їх...