50549

Измерение с помощью микрометра среднего объёма металлического цилиндра. Расчет абсолютной и относительной погрешности измерения

Лабораторная работа

Физика

Расчётные формулы: формула нахождения среднего объёма цилиндра; Расчёт ошибок прямых измерений. По таблице Стьюдента для доверительной вероятности 095 и числа измерений n определяем 4. Рассчитываем полные погрешности измерений по формуле: 7. Рассчитываем относительные погрешности измерений: Расчет ошибок косвенных измерений.

Русский

2014-01-25

75.5 KB

35 чел.

Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наименование факультета - ЕНМ

Наименование выпускающей кафедры – Общей физики

Наименование учебной дисциплины - Физика

Лабораторная работа №1-00

Измерительный практикум.

   

Исполнитель:

Студент, группы 13А61 (_______) М.Г. Дырдин      подпись   

                                (_______)

                                      дата                                      

Руководитель, профессор (_______) Крючков Ю.Ю.

   подпись                                                               

          (_______)

                 дата

Томск 2007

Цель работы: измерить с помощью микрометра средний объём металлического цилиндра. Рассчитать абсолютную и относительную погрешности измерения.

Приборы и принадлежности: микрометр и металлический цилиндр.

Таблица 1

Измерение среднего объёма цилиндра.

№ изм.

h, мм

d, мм

V, мм3

Примечания

1

14,36

9,37

996,05

Образец - металлический цилиндр.

Серия измерения №1.

Наименьшее деление микрометра 0,01мм.

2

14,36

9,38

3

14,36

9,41

4

14,36

9,41

5

14,36

9,42

Ср.знач.

14,36

9,398

Расчётные формулы:

- формула нахождения среднего объёма цилиндра;

Расчёт ошибок прямых измерений.

1. Вычисляем средние арифметические значения по формуле:

2. Вычисляем среднюю квадратичную  погрешность для каждой величины по формуле:

3. По таблице Стьюдента для доверительной вероятности 0,95 и числа измерений n определяем

4. Вычисляем случайные погрешности по формуле:

5. Вычисляем приборную погрешность по формуле:

6. Рассчитываем полные погрешности измерений по формуле:

7. Записываем окончательные результаты с округлением в виде:

8. Рассчитываем относительные погрешности измерений:

Расчет ошибок косвенных измерений.

1. Вычисляем среднее значение функции по формуле:

2. Выводим расчетную формулу для абсолютной погрешности косвенной величины по формуле:

3. Записываем окончательный результат с учетом округлений в виде:

4. Рассчитать относительную погрешность косвенных измерений по формуле:

Таблица 2.

Погрешности прямых измерений.

0,009695

0,02695

0,00475

0,02858

9,37063

0,29%

Таблица 3.

Погрешности косвенных измерений.

996

6

990

1%

Окончательный результат с учётом округлений в соответствии с таблицей 3:

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы научились измерять размеры тела при помощи микрометра, а также приобрели навыки вычисления по полученным данным объёма данного тела, расчета погрешностей прямых и косвенных измерений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47862. Інформаційні технології. Конспект лекцій 14.48 MB
  Пристрої візуалізації і подання даних. Способи подання атрибутивних даних. Моделі даних. Створення атрибутивної бази даних
47864. Загальні поняття основ ергономіки 300 KB
  Технічний прогрес у промисловості в транспортній галузі в енергетиці та у військовій справі супроводжується вростанням ролі людини у забезпеченні високої ефективності виробництва. Механізація та автоматизація виробничих процесів упровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій докорінно змінюють діяльність людини висуваючи до неї нові більш високі вимоги збільшуючи при цьому економічну та соціальну значущість результатів її діяльності. Одночасно принцип гуманізації...
47865. Інформаційні системи та технології в торгівлі 623.5 KB
  Між керуючою системою і керованою системою здійснюється взаємозв'язок через інформаційну систему під якою розуміють комунікаційну систему із збору передачі переробки інформації про об'єкт яка постачає працівникам різного рангу інформацію для реалізації функції управління. Друга відмінність полягає у формі передавання інформації. Для АСУТП основною формою передавання інформації є сигнали в АСОУ документи. Роль та місце АСДС в ієрархії управління визначається тим що вона є основним джерелом статистичної інформації конче потрібної для...
47866. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України. Функції Державного казначейства України 72 KB
  Саме останні дають нам можливість оцінити якість дії Державного казначейства а також його завдання та обовязки які повязані з його діяльністю. Більше того через функції визначається сутність та основна мета діяльності певного об'єкта в нашому випадку Державного казначейства. На Державне казначейство в Україні покладено виконання таких функцій: здійснення касового виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування за доходами та видатками; здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії проведення...
47867. Предмет і метод політичної економіки 1.86 MB
  Сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва розподілу обміну і споживання продукції що утворюють певну економічну систему. Юм Фізіократи 1718 ст питання походження багатства перенесено із сфери обігу в сферу виробництва. Основні риси виробництва Стадії суспільного виробництва Основні елементи процесу виробництва Праця –це свідома доцільна діяльність людини яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб.
47868. Проектний аналіз 1.67 MB
  Він дає інформаційну базу у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель підприємства початку його інвестування постійного моніторингу реалізації. Аналіз інвестиційних проектів – це комплекс методичних та практичних прийомів розробки обґрунтування й оцінки доцільності реалізації проекту. Більшість проектів що виявилися збитковими могла бути не допущена до реалізації за умови якісного попереднього аналізу з...
47869. Міжнародна економіка. Конспект лекцій 905.5 KB
  Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій
47870. Многочлени. Властивості многочленів 5.51 MB
  Ділення многочлена на лінійний двочлен. Розклад многочлена за степенями лінійного двочлена. Означення многочлена Вираз виду: Повністю визначається коефіцієнтами. Многочленомполіномомвід однієї змінної над областю цілісності К називається вираз виду 3 де довільне ціле невід’ємне число елементи К а деякі символи; називається степенем змінної або невідомого а м коефіцієнтом многочлена 3 або коефіцієнтом при .