50660

Исследование режимов работы транзисторного усилителя мощности

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы Освоение методики энергетического расчета режима транзисторного усилителя мощности. Ознакомление со схемой усилителя мощности назначением отдельных элементов и выбором их величин. Изучение особенностей форм импульсов тока транзисторного усилителя при работе на повышенных частотах.

Русский

2014-01-28

876.5 KB

23 чел.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра РТУ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

на тему: «Исследование режимов работы

транзисторного усилителя мощности»

Выполнил:

ст. гр. № 718

Мацнев И.О.

Проверила:

Озеран С.П.

Рязань, 2010


Цель работы

  1.  Освоение методики энергетического расчета режима транзисторного усилителя мощности.
  2.  Ознакомление со схемой усилителя мощности, назначением отдельных элементов и выбором их величин.
  3.  Исследование влияния питающих напряжений и сопротивления нагрузки на режим работы и форму импульсов коллекторного, эмиттерного и базового токов в транзисторном усилителе мощности.
  4.  Изучение особенностей форм импульсов тока транзисторного усилителя при работе на повышенных частотах.

Схема электрическая принципиальная исследуемого транзистора


Энергетический расчет критического режима транзисторного усилителя мощности


Экспериментальная часть

5.  , , ,

 

 

6. a)

(при , )

 

 

(при , )

 

 


б)

(при , )

 

 

(при , )

 

 

в)

(при , )

 

 


(при , )

 

 

г)

положение «1» – 

 

 

положение «3» – 

 

 

7. Настроили установку. Путем совмещения осциллограммы импульсов  и  на экране осциллографа, убедились в отсутствии заметного фазового сдвига между импульсами  и  на низкой частоте.


8.
,

9.

Недонапряженный режим (); Критический режим ()

 

 

Перенапряженный режим ()

Вывод

В результате проведения лабораторной работы была освоена методика энергетического расчета транзисторного усилителя. В ходе опытов было установлено, что на режим работы транзисторного усилителя влияют питающее напряжение и сопротивление. В зависимости от их величины изменяется форма импульсов токов. В недонапряженном режиме амплитуда не достигает своего максимального значения, в критическом она максимальная, а в перенапряженном образуется провал, что может привести к неисправности усилителя. В следствие этого нужно тщательно выбирать величины напряжений и сопротивлений, и осуществлять работу в критическом режиме или в недонапряженном, близком к нему.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31671. Психічне відображення як процес 26.5 KB
  Образ формується розвивається існує тільки в процесі відображення.Ломова [5;134173] дозволили виділити 5 основних стадій фаз процесу зорового сприймання: 1 визначення положення предмета в просторі й груба оцінка його загальних пропорцій; 2 âмерехтінняâ форми; 3 розрізнення різких перепадів кривизни; 4 глобальноадекватне сприймання у якому форма подана без розрізнення її деталей зокрема величини кутів; 5 адекватне відображення форми у всій повноті її деталей. Сутність психічного як процесу: а загальна тенденція полягає в...
31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод обєктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Обєктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним звязкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним звязкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання памяті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.