50662

Измерение шумов и помех в телекоммуникационных системах

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

На выходе блока питания. На выходе блока усилителя. На выходе псофометра. Среднеквадратичное значение на выходе псофометра.

Русский

2014-01-28

124 KB

4 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра РТУ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине: «Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах»

на тему: «Измерение шумов и помех в телекоммуникационных системах»

Выполнил:

ст. гр. № 718

Мацнев И.О.

Глазков А.Д.

Проверил:

Ксендзов А.В.

Рязань, 2011

Цель работы

Ознакомление с приборами, методами и схемами измерений шумов и помех в телекоммуникационных системах; экспериментальная оценка основных параметров измерительных приборов и узлов систем связи; исследование влияния параметров элементов радиоэлектронных устройств на уровень шумов и помех в телекоммуникационных системах.

Экспериментальная часть

 1.  Выполнить измерение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) псофометрического фильтра.

 1.  Провести оценку исходной помеховой обстановки в канале связи (вещания).
  1.  Взвешенное измерение помех.

На выходе блока питания .

На выходе блока усилителя .

На выходе псофометра .

Среднеквадратичное значение на выходе псофометра .

 1.  Невзвешенное измерение помех.

На выходе блока питания .

На выходе блока усилителя .

На выходе псофометра .

Среднеквадратичное значение на выходе псофометра .

 1.  Оценить влияние пульсаций напряжения БП на выходное напряжение усилителя.
  1.  Взвешенное измерение помех.

Среднеквадратичное значение на выходе псофометра .

 1.  Невзвешенное измерение помех.

Среднеквадратичное значение на выходе псофометра .

 1.  Измерить с помощью псофометра напряжение пульсаций БП.

(невзвешенное)

(взвешенное)

100

3.584

0.032

200

1.940

0.173

300

1.378

0.407

400

17.163

8.31

500

0.833

0.55

600

0.466

0.37

800

53.651

53.651

1000

3.066

3.44

1500

0.227

0.195

2000

2.057

1.456

2500

0.076

0.047

3000

0.031

0.016

3500

0.057

0.021

4000

2.040

0.363

5000

0.21

0.003

СКЗ

69

85

 1.  Оценить возможность уменьшения помех на выходе усилителя изменением параметров фильтра блока питания.

50

6.5

100

5.4

150

4.7


Выводы

 1.  АЧХ исследуемого фильтра соответствует требованиям к АЧХ псофометра.
 2.  Результаты измерений помех псофометрического фильтра показывают, что при взвешенном измерении уровень помех меньше, чем при невзвешенном, в связи с коррекцией АЧХ псофометрического фильтра в соответствии АЧХ человеческого уха.
 3.  Общий шум и уровень помех на выходе усилителя практически полностью определяются пульсациями БП. Для сравнения СКЗ с линией  и СКЗ только с БП .
 4.  Полученное среднеквадратичное значение взвешенных отсчетов меньше по сравнению с СКЗ невзвешенных отсчетов спектра. Это связано с коррекцией АЧХ псофометрического фильтра в соответствии АЧХ человеческого уха.
 5.  При увеличении емкости конденсатора  уменьшается среднеквадратичное значение напряжения пульсации.

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27264. Підприємство(фірма), його ознаки та функції. Класифікація підприємств за різними класифікаційними ознаками 18.25 KB
  Підприємництво можна визначити як уміння починати та вести справу генерувати і використовувати ініціативу зважуватися на ризик долати протидію середовища тощо. Підприємництво це багатопланове явище що може бути описаним з економічної та політичної точок зору. У звязку із цим можна дати таке тлумачення терміна підприємництво. Щодо Закону України Про підприємництво то там зазначено що підприємництво це самостійна ініціатива систематична на власний ризик діяльність з виробництва продукції виконання робіт надання послуг та...
27265. Зміст, основні принципи, види та функції підприємства 75.87 KB
  Залежно від виконуваних функцій у найзагальнішому вигляді розрізняють такі види підприємництва за суб'єктами діяльності рис. Визначення змісту підприємництва Рис. Суб'єкти підприємництва Рис. Об'єкт підприємництва сукупність певних видів економічної діяльності в межах якої шляхом комбінації ресурсів підприємець домагається максимізації доходу.
27266. Недоліки ринку і необхідність сполучення ринкового механізму з державним регулюванням економіки. Економічні функції держави та система методів державного впливу на економіку 25.09 KB
  На сучасному етапі основними завданнями державних органів управління в Україні є: створення умов для зайнятості працездатного населення і забезпечення соціального захисту громадян; охорона навколишнього середовища та забезпечення раціонального природокористування; формування фінансовобюджетної політики та її реалізація; кредитногрошове регулювання контроль за грошовим обігом; проведення цінової політики; здійснення зовнішньоекономічної діяльності та організація міжурядових відносин створення державного валютного фонду; розвиток місцевого...
27267. Економічні потреби та їх класифікація. Закон зростання потреб 27.11 KB
  Економічні потреби та їх класифікація. Закон зростання потреб. Кінцевою метою виробництва є задоволення різноманітних потреб людини як особистості споживача і виробника. Виробництво яке працює не з метою задоволення потреб людини чи суспільства тобто заради власне виробництва є безглуздою витратою обмежених ресурсів землі корисних копалин довкілля економічних благ і робочої сили.
27268. Економіка як специфічна сфера людської діяльності та об’єкт наукового пізнання. Основні напрямки розвитку теоретичної економічної науки 20.58 KB
  До духовної сфери діяльності відноситься мистецтво сфера послуг і наука. У Віктора Гюго є таке висловлювання: Наука безперервно рухається вперед перекреслюючи саму себе. Наука є складовою частиною духовної культури людства.Отже наука виступає як: специфічна форма суспільної свідомості основою якої є система знань; процес пізнання закономірностей об'єктивного світу; певний вид суспільного розподілу праці; процес виробництва знань і їх використання.
27269. Предмет і функції політичної економії. Роль теоретичної і економічної науки у формуванні сучасного економічного мислення 20.56 KB
  Роль теоретичної і економічної науки у формуванні сучасного економічного мислення. Мислення це психологічний процес із відкриттям нового знання вирішення проблеми на основі переробки отриманої інформації. Мислення є найбільш загальною і опосередкованою формою психологічного відображення що встановлює звязок між пізнаваними обєктами. Економічне мислення складова мислення людини взагалі.
27270. Головні методологічні підходи до вивчення економічних явищ і процесів. Загальнонаукові та специфічні методи досліджень економічної дійсності 25.05 KB
  Як метод науки воно означає сукупність або систему прийомів та операцій які застосовуються економістами для збору систематизації та аналізу економічних фактів явищ і процесів. Під індукцією розуміємо виведення принципів законів э аналізу фактів. Метод індукції означає хід думок від аналізу фактів до теорії від часткового до загального. Важливим засобом пізнання економічних процесів і явищ є використання методів аналізу і синтезу.
27271. Закони, принципи і категорії політичної економіки. Етапи пізнання економічної діяльності. Позитивна і нормативна економіка 18.25 KB
  Кожна наука у процесі пізнання об'єктивної реальності займається систематизацією фактів подій процесів щоб виявити певні причини і наслідкові зв'язки між ними та відкрити і сформулювати економічні категорії закони і принципи. Економічні закони відображають внутрішні найсуттєвіші стабільні такі що постійно повторюються причиннонаслідкові взаємозв'язки і взаємозалежності між економічними процесами і явищами. Вони як і закони природи мають об'єктивний характер і виражають причиннопослідовний зв'язок між компонентами явища що...
27272. Процес праці та його основні елементи.Виробництво і праця.Суспільний характер виробництва 19.77 KB
  Процес праці та його основні елементи. Завдяки праці накопичено потенціал продуктивних сил суспільні багатства сформовано сучасну цивілізацію. Прогрес людства неможливий без праці. Отже технічний прояв праці у виробництві відображає її зміст під яким розуміється сукупність трудових функцій працівників.