50686

Моделирование дискретной случайной величины

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы. Практическое освоение алгоритма программной генерации дискретной случайной величины и методов статистической проверки разработанного генератора.

Русский

2014-01-28

267 KB

3 чел.

Лабораторная работа № 3

Моделирование дискретной

случайной величины

Цель работы. Практическое освоение алгоритма программной генерации дискретной случайной величины и методов статистической проверки разработанного генератора.

Clc

clear all

format compact

format long

%--------------------------------------------------

k=input('Enter k=');    % ввод числа членов полинома

     

Enter k=30     

%--------------------------------------------------

vsv=1:k;     

%--------------------------------------------------

dz= vsv.^6.*pi^6;

p= 945./dz;      % ввод полинома

%--------------------------------------------------

cp=cumsum(p);    %сумма полинома

%--------------------------------------------------

figure(1)     

   subplot(2,1,1)    %график плотности распределения

   plot(p,'b.')     

   title('Density')    

  

  subplot(2,1,2)    

   bar(vsv+0.5,cp,1,'or')   % график ф-ции распред.

   title('Function of distribution')   

         

%--------------------------------------------------

n=input('Enter n=');     % кол-во случайных величин

     

Enter n=70     

%--------------------------------------------------

for t=n:-1:1,     

   x(t)=sum(cp<=rand)+1;   % генератор счлуч величин

end      

%--------------------------------------------------

figure(2)     

   plot(x,'m*')     

   title('discrett chance value')  % возможные значения случ вел.

   xlabel('N');     

   ylabel('value');    

%--------------------------------------------------

m=mean(x);     

sko=std(x);     

dissv=sko*sko;    

mt=sum(vsv.*p);    

dissvt=sum(vsv.*vsv.*p)-mt*mt;  % вывод теоретич. и эксп. величин

skot=sqrt(dissvt);    % матожид, дисперсии

     % квадратич. отклонения

Theoretic           Experimental

mean=1.0193        mean=1.03

disp=0.024998        disp=0.049596

sko=0.15811          sko=0.2227      

%--------------------------------------------------

disp('Theoretic           Experimental')

disp(['mean=',num2str(mt),'        mean=',num2str(m)])

disp(['disp=',num2str(dissvt),'        disp=',num2str(dissv)])

disp(['sko=',num2str(skot),'          sko=',num2str(sko)])

%--------------------------------------------------%

g=input('Enter level of reliability:  '); % пераразбиваем карманы для более точного

disp('Theoretic reliable interval')  % рассчета hi2

     

Enter level of reliability:  0.9   

%--------------------------------------------------

z=erfinv(g)*sqrt(2);     %рассчет доверительного интервала(теор)

delta=z*skot/sqrt(n);    

display(['At ',num2str(m-delta),' to ',num2str(m+delta)])

Theoretic reliable interval   

At 0.99901 to 1.061    

%--------------------------------------------------

disp('Experimental reliable interval')  

q=tinv((g+1)/2,n-1);    % рассчет доверительного интервала(практ.)

delta1=q*sko/sqrt(n);    

display(['At ',num2str(m-delta1),' to ',num2str(m+delta1)])

     

Experimental reliable interval  

At 0.98581 to 1.0742    

%--------------------------------------------------

v=hist(x,vsv);     

%--------------------------------------------------

figure(3)     

   bar(vsv,v,1,'m')    

   title('Histogram on k karmanov')  

   ylabel('N*freq');    

   xlabel('n')     

%--------------------------------------------------

gr=input('How many pocket in group:  ');

karm=ceil(k/gr);

zap=zeros(1,karm*gr-k); %nuli

v1=sum(reshape([v zap],gr,karm));  

p1=sum(reshape([p zap],gr,karm))*n;

%--------------------------------------------------

figure(4)     

   xc=(gr+1)/2:gr:k+gr/2;   

   bar(xc,v1,1,'g')    

   title('Histogram on KARM karmanov (Exp-blue, Theor-green)')

   xlabel('Intervals')    

   ylabel('N*freq')    % вывод распределения случ величины

    hold on      

       bar(xc,p1,0.8,'b')    

   hold off     

%--------------------------------------------------

hi2=sum(((v1-p1).^2)./p1);  

stsv=karm-1;     

disp(['hi2 =',num2str(hi2),'         Degrees of freedom=',int2str(stsv)])

 

%--------------------------------------------------

disp(['50% ot   ',num2str(chi2inv(0.25,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.75,stsv))])

disp(['60% ot   ',num2str(chi2inv(0.2,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.8,stsv))])

disp(['70% ot   ',num2str(chi2inv(0.15,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.85,stsv))])

disp(['80% ot   ',num2str(chi2inv(0.10,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.90,stsv))])

Enter n=50

Vvedite k=10000

Theoretic           Experimental

mean=1.0193        mean=1.0173                 Enter level of reliability:  0.95

disp=0.024998        disp=0.024403             Theoretic reliable interval At 1.0142 to 1.0204

sko=0.15811          sko=0.15622                  Experimental reliable interval  At 1.0142 to 1.0204

How many karmanov in group:  2                hi2 =0.2152     Degrees of freedom=24

50% ot   19.0373      do  28.2412                  60% ot   18.0618      do  29.5533

70% ot   16.9686      do  31.1325                  80% ot   15.6587      do  33.1962


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18130. Вплив КРП на ВАХ дiоду 200.71 KB
  Вплив КРП на ВАХ дiоду На практицi зустрiчається декiлька випадкiв впливу КРП на ВАХ. Маємо вакуумний дiод у якого анод i катод виготовлено з одного матерiалу наприклад з вольфраму тобто еа=ек. В зв€язку з цим маємо таку картину. Рiвнi Фермi Eok=Eoa. Значить Vкрп=0. Ро
18131. Зниження роботи виходу плівкових катодів 179.1 KB
  Зниження роботи виходу плівкових катодів пояснюється таким чином. Розглянемо спочатку WCs катод. Як відомо у. Потенціал іонізації атому. Потенціальна діаграма системи WCs це має такий вигляд: На цьому рисунку адатом цезію знаходиться на великі
18132. Фотоелектронна емісія 247.05 KB
  Фотоелектронна емісія Фотоелектронна емісія або зовнішній фотоелектричний ефект це випромінювання електронів поверхнею твердого тіла або рідини під впливом падаючих на неї квантів світла. Фотоефект був відкритий Герцем у 1882 році. Осн...
18133. Автоелектронна емісія 449.19 KB
  Автоелектронна емісія Автоелектронною емісією називається емісія електронів яка обумовлена сильним електричним полем у поверхні твердого тіла. Цю емісію ще називають холодною емісією електростатичною емісією тунельною емісією. При розгляданні впливу на термо...
18134. Вплив електричного поля на поверхневу іонізацію (автоіонізація) 350.78 KB
  Вплив електричного поля на поверхневу іонізацію автоіонізація Експериментальні дослідження ПІ відразу показали що зовнішнє електричне поле якщо воно тягне іони тобто на катоді €œ€ а на колекторі іонів €œ€œ поліпшує процес іонної емісії: ступінь поверхне...
18135. Развитие волоконно-оптических систем в мире и на Украине 724.12 KB
  Лекция 1. Развитие волоконнооптических систем в мире и на Украине Основное направление в применении волоконнооптических систем – это создание и эксплуатация волоконных линий связи. Необходимость развития волоконнооптических линий связи ВОЛС была определена потр
18136. Геометрическая оптика световодов 1.5 MB
  Лекция 2. Геометрическая оптика световодов Световод представляет собой две диэлектрические среды – сердечник и оболочку. Электромагнитные колебания распространяются по сердечнику благодаря явлению полного внутреннего отражения ПВО. Условия прохождения луча чер
18137. Фокон, как один из элементов ВОЛС 501.69 KB
  Лекция 3. Фокон как один из элементов ВОЛС Как оптический элемент фокон имеет важное значение. Он может быть применен для согласования источника излучения и световода световода и фотоприемника соединения световодов разных диаметров между собой и в других функциона
18138. Волоконный световод как канал передачи информации. Затухание в оптических волокнах и кабелях 712.6 KB
  Лекция 4. Волоконный световод как канал передачи информации. Затухание в оптических волокнах и кабелях Процесс распространения электромагнитной волны в оптическом волокне можно анализировать методами геометрической оптики и методами волновой теории путем решен