50690

Моделирование потока Пуассона

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практическое освоение алгоритма программной генерации стационарного потока Пуассона и методов статистической проверки разработанного генератора.

Русский

2014-01-28

158 KB

10 чел.


Лабораторная работа № 4

Моделирование потока Пуассона

Цель работы. Практическое освоение алгоритма программной генерации стационарного потока Пуассона и методов статистической проверки разработанного генератора.

clc

clear all

format compact

format long

W1=1;W2=48; %интервал моделирования

la=1.5;

N=100;

%количество экспериментов

amo=input('Enter quantity of ехperiments: ');

t=ones(1,N);

t(1)=0;

i=2;

delta=la*(W2-W1)

l0=exp(-delta);

l=[1,(ones(1,N)*delta)./(1:N)];

for k=N+1:-1:1

   P(k)=prod(l(1:k))*l0;

   

end;

%стационарный поток

mas_of_n=rand(1,amo);

%---------массив экспериментальных значений n----

for o=1:amo

i=2;  

t(1)=W1;

%----------экспериментальное вычисление n-----------

 while t(i-1)<W2

  z=rand;

  t(i)=t(i-1)-log(z)/la; %рекуррентное вычисление t

  i=i+1;

end

%i-3 - это и есть n

mas_of_n(o)=i-3;

end;

%+++++++++++++++ сам поток ++++++++++++++++++

figure(1)

%---v t realiz puas potoka---

t=t(2:i-3);

h=ones(2,i-3);

plot(t,t,'*');%,h,'*');

title('Puasson''s stream');

xlabel('t - time');

d=rand(1,N+1);

for i=1:N+1

   d(i)=i;

 end

%------------формирование nu-------------

%-----массив экспериментальных количеств--

%---всего amo экспериментов-----

E=hist(mas_of_n,d);

E=E/amo;%---частоты----

%%%----sum(E)=1---sum(P)=1----

%-----E - экспериментальный поток----

%-----P - теоретический поток--------

%-------(частоты)--------------------

%+++++++++++++++ plotnosti ver +++++++++

figure (2)

bar(d,E,1,'b')

hold on

bar(d,P,0.1,'k')

title('Density of distribution. Blue - experimentel, Black - theoretic')

xlabel('n - amount of events')

ylabel('p - probablity')

hold off

%+++++++++++++++ Массив экспериметнов ++++++++++++

figure (3)

plot(mas_of_n,'*r');

title('Array of amounts');

xlabel('Number of experiment');

ylabel('Amount of events');

%+++++++++++++++ exp i teor hist++

figure (4)

mi=min(mas_of_n);

ma=max(mas_of_n);

hist(mas_of_n,(mi:ma));

title('Histograms')

xlabel('Amount of events(theor)');

ylabel('Amount of experiments');

hold on

bar((mi:ma),P((mi+1):(ma+1))*amo,0.6,'r');

hold off

k=N+1;

gr=input('How many karmanov in group:  ');

%new value of karmanov

karm=ceil(k/gr);%----round value-----

zap=zeros(1,karm*gr-k); %nuli

%--------merge in groups---------

%--------sum is the row vector---

E1=sum(reshape([E zap],gr,karm))*amo;%-------resize of v--

P1=sum(reshape([P zap],gr,karm))*amo;%-------resize of p--

%---попробуем просуммировать----

o=1;h=0;

while E1(o)<5

   h=h+E1(o);

   o=o+1;

end;

E1(o)=E1(o)+h;

o2=size(E1);

o1=o2(2);

h=0;

while E1(o1)<5

   h=h+E1(o1);

   o1=o1-1;

end;

E1(o1)=E1(o1)+h;

h=0;

for i=1:o-1,

   h=h+P1(i);

   P1(i)=0;

end;

P1(o)=P1(o)+h;

h=0;

for i=o2(2):-1:o1+1,

  h=h+P1(i);

  P1(i)=0;

end;

P1(o1)=P1(o1)+h;

figure(5)

xc=(gr+1)/2:gr:k+gr/2;%-----centers of bars-------

bar(xc(o:o1),E1(o:o1),1,'g')

title('Histogram on KARM karmanov (Exp-blue, Theor-green)')

xlabel('Intervals')

ylabel('N*freq')

hold on

bar(xc(o:o1),P1(o:o1),0.8,'b')

hold off

PP=ones(1,o1-o+1);

EE=PP;

for i=o:o1,

   PP(i-o+1)=P1(i);

   EE(i-o+1)=E1(i);

end;    

   

hi2=sum(((EE-PP).^2)./PP);

stsv=o1-o;

disp(['hi2 =',num2str(hi2),'         Degrees of freedom=',int2str(stsv)])

disp(['50% ot   ',num2str(chi2inv(0.25,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.75,stsv))])

disp(['60% ot   ',num2str(chi2inv(0.2,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.8,stsv))])

disp(['70% ot   ',num2str(chi2inv(0.15,stsv)),'      do  ',num2str(chi2inv(0.85,stsv))])

========================================

результат: хи квадрат= 2.021;  delta =70.5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16998. Розвиток науки управління 1.77 MB
  ТЕМА 2. Розвиток науки управління. Виникнення науки менеджменту. Ранні теорії менеджменту. 1. Еволюція управлінської думки Хоча організації як форма об’єднання людей для досягнення спільної мети існують не одне тисячоліття але до середини ХІХ столітт
16999. Прийняття управлінських рішень 6.78 MB
  ТЕМА 3. Прийняття управлінських рішень. Основи теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Методи творчого пошуку альтернатив. 1. Основи теорії прийняття рішень У науковій літературі зустрічається як розширене так і вузьке розуміння процесу
17000. Методи обґрунтування управлінських рішень 5.46 MB
  ТЕМА 4. Методи обґрунтування управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. 1. Класифікація методів обґрунтування управ
17001. Планування в організації 13.06 MB
  ТЕМА 5. Планування в організації. Сутність планування як функції управління. Цілі управлінського планування. Стратегічне планування. 1. Сутність планування як функції управління Щоб спільні зусилля співробітників організації були успішними вон
17002. Організація як функція управління 20.37 MB
  ТЕМА 6. Організація як функція управління. Сутність функції організації. Основи теорії організації. Основи організаційного проектування. Типи організаційних структур управління. 1. Сутність функції організації В процесі вивчення цієї теми важл
17003. Мотивація в управлінні 10.35 MB
  ТЕМА 7. Мотивація Поняття і сутність мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесні теорії мотивації. 1. Поняття і сутність мотивації Привести у дію організовану систему для отримання необхідного результату можливо лише шляхом певного впливу на не...
17004. Управлінський контроль 10.35 MB
  ТЕМА 8. Управлінський контроль Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Контроль поведінки працівників в організації. 1. Поняття та процес контролю Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом пост
17005. Лідерство в управлінні 119.5 KB
  ТЕМА 9. Лідерство План лекції Поняття і сутність лідерства. Поведінкові теорії лідерства. Ситуаційні теорії лідерства. Поняття і сутність лідерства В кожній організації здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці у процесі я...
17006. Комунікації в управлінні 105 KB
  ТЕМА 10. Комунікації План лекції Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Управління комунікаційними процесами. 1. Процес комунікації У вузькому розумінні комунікація – це процес обміну інформацією фактами ідея