50783

Сценарий Web-страницы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель:Разработать несколько типовых сценариев для web-страниц. Задание 1.Постоить таблицу состоящую из 3 строк и 2 столбцов. Первый столбец назвать Тег второй Назначение. Первую строку задать при помощи тегов заголовков таблицы(th).Для каждой ячейки таблицы для события onlick задать прояснение.

Русский

2014-01-30

34.5 KB

8 чел.

Лабораторная работа 71.

Тема: Сценарий Web-страницы

Цель:Разработать несколько типовых сценариев для web-страниц.

 Задание 1.Постоить таблицу состоящую из 3 строк и 2 столбцов. Первый столбец назвать Тег второй Назначение. Первую строку задать при помощи тегов заголовков таблицы(th).Для каждой ячейки таблицы для события onlick задать прояснение.

<html>
<
head><title>63</title>
</
head>
<
body>
<
form action="vivod.php" method="get">
<
table border=2>
<
tr><th onclick="alert('привет студент');"
onmouseout="alert('ну нажми');" >
Тег
</
th><th onclick="alert('эта таблица содержит теги для таблицы');"
onmouseout="alert('ну нажми');" >
Действие
</
th></tr>
<
tr><td onclick="alert('tr');"onmouseout="alert('ну нажми');" >
</
tr></td>
<td onclick="alert('этот тег создает строки');"onmouseout="alert('ну нажми');" > создает строку в таблице
</
td></tr>
<
tr><td onclick="alert('td');"onmouseout="alert('ну нажми');" ></td>
<td onclick="alert('этот тег делит строку на определенное количество столбцов');"onmouseout="alert('ну нажми');" > задает количество ячеек в строке
</
td></tr>
</
table><br><br>
</form>
</body>
</html>

Задание 2.Открыть форму на форме настроить проверку пустоты полей при помощи javascript.
<html>

<head><title>71.3</title>
<script type="text/javascript" language="javascript">   
function checkForm(evt)   
{ // получаем значение поля email  
var value = document.getElementById("email").value;
var value1 = document.getElementById("fam").value;
var value2 = document.getElementById("im").value;
var value3 = document.getElementById("group").value;
var value4 = document.getElementById("curs").value;
//
если значение отсутствует -
//
предупреждаем пользователя и
//
запрещаем отправку почты
if(!value)
{alert('
не указан email!');
return false;}
return true;}
if(!value1)
{alert('
не указан фамилия!');
return false;}
return true;}
if(!value2)
{alert('
не указано имя!');
return false;}
return true;}
if(!value3)
{alert('
не указана группа!');
return false;}
return true;}
if(!value4)
{alert('
не указан курс!');
return false;}
return true;}
</script>
</head>
<body>  
<form action="subsribe.php" method="get" onsubmit="return checkForm();">
<table>
<tr><td>
Фамилия</td><td><input type="text" name="fam" id="fam"></td></tr>
<tr><td>
Имя</td><td><input type="text" name="im" id="im" ></td></tr> <tr><td>Группа</td><td><input type="text" name="group" id="group"></td></tr>
<tr><td>
Курс</td><td><input type="text" name="curs" id="curs" ></td></tr>
<tr><td>Email</td><td><input type="text" name="email" id="email" > </td></tr>
</table>
<input type="submit" name="sbm" id="sbm" value="
Подписаться" >
</form>
</body>
</html>


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41517. Колегіальний підхід в прийнятті управлінських рішень 177.5 KB
  Функція планування передбачає рішення про те якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації щоб досягнути цих цілей. Стратегічне планування сприяє зниженню ризику під час прийняття рішення. Вторинна інформація це дані зібрані раніше для цілей що відмінні від цілей пов'язаних з вирішенням досліджуваної проблеми. Інтерес науковців до цієї проблеми зумовлений тим що в рішеннях фіксується вся сукупність відносин котрі виникають у процесі трудової діяльності і управління організацією.
41518. Основи групової самоорганізації 124.5 KB
  Думка щодо органічності суспільства і людини виражена шведським вченим Еммануїлом Сведенборгом 1688 1772: Існує чітка функціональна подібність між людством народом і окремим індивідом. А теоцентричний представник філософського езотеризму Володимир Олексійович Шмаков 1929 доводив виказану позицію раціональними методами: Вірно виявлена загальна ідея організму однаково застосовна до людини і суспільства але в останньому вона виявляється з більшою силою і багатоманіттям.тому і заперечення того що суспільство є організмом і повне...
41519. КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДО НОВОВВЕДЕНЬ 180 KB
  Поняття конфлікту. Поняття інновація та нововведення Головні передумови позитивного ставлення до нововведень 1 Поняття конфлікту. Позитивний ефект конструктивного конфлікту для окремої людини може виявлятися і в тощ' що при його вирішенні відбувається усунення внутрішнього психічного напруження і як наслідок буде знайдено вихід зі стану фрустрації. Під час аналізу конфлікту дуже важливо з'ясувати справжні причини його виникнення.
41520. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 112 KB
  Психологія управління на Заході Поняття про науку управління Поняття управління використовують у різних науках. Відповідно до трьох головних сфер розвитку об'єктивного світу нежива природа жива природа суспільство можна виокремити головні види управління: управління в неживій природі; управління в живій природі; управління у суспільстві.
41521. Особистість в системі управління 205 KB
  Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці Активність особистості як форма вияву її індивідуальності творчості та професіоналізму Соціальна позиція та роль особистості в організації Рівень домагань особистості та їх значення в управлінських відносинах Соціальні норми як регулятори поведінки особистості 2. Теорії особистості та їх використання в управлінській практиці У процесі осмислення психологічною наукою сутності особистості особливостей її розвитку самореалізації взаємодії із зовнішнім середовищем...
41522. Характеристика обязательного курса физического воспитания в школе. Планирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ 189 KB
  Планирование и контроль процесса физического воспитания в ООШ 6 часов Содержание Характеристика действующей программы по Физической культуре для общеобразовательных учреждений; Планирование процесса физического воспитания в школе; Система проверки успеваемости и контроль процесса физического воспитания в ООШ. Характеристика действующей программы по Физической культуре для общеобразовательных учреждений 111 классы Авторы составители: Матвеев А. Естественные основы Программа Пояснительная записка раскрывает образовательную...
41523. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и продленного дня школьников. Физическое воспитание детей подготовительной и специальной медицинских групп 100.5 KB
  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и продленного дня школьников Важной задачей для учителя физической культуры должна являться организация двигательного режима школьников поскольку именно дополнительные занятия физическими упражнениями обеспечивают активный отдых учащимся и удовлетворяют их естественную потребность в движениях. И если школьник дополнительно не будет заниматься физическими упражнениями и спортом это может повлечь за собой задержку в развитии его моторики. Чередование учебных занятий и активного...
41524. Физическая культура в системе воспитания студентов ПТУ, ССУЗов и ВУЗов 108.5 KB
  физическая культура в системе воспитания студентов ПТУ ССУЗов и ВУЗов 2 часа содержание 1. Значение цель и задачи физической культуры студентов 2. Значение цель и задачи физической культуры студентов Физическая культура студентов представляет собой неразрывную составную часть высшего гуманитарного образования. Содержание физической культуры студентов стратегия приоритетных направлений в её развитии подвержены активному влиянию социальноэкономических факторов Государственная политика в области высшего образования определяет социальный...
41525. Физическая культура в системе научной организации труда расширенного отдыха и восстановления работоспособности людей молодого и зрелого возраста 66 KB
  Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Мировые тенденции развития физической культуры Состояние человеческого ресурса в России и необходимость повышения социальной роли физической культуры и спорта Уровень развития массовой физической культуры России.