50883

Временные характеристики линейных систем управления. Определение реакции системы на произвольное входное воздействие

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Определение свободного и вынужденного движения системы. при ненулевых начальных условиях Cхема моделирования системы с использованием пакета Simulink Осциллограмма системы. Определить с использованием пакета Simulink реакцию системы с передаточной функцией при подаче на вход сигнала: 1. Определение реакции системы на сигнал сложной формы.

Русский

2014-02-03

237.5 KB

3 чел.

Задание 1. Определение временных характеристик.

1)

>> p=[1 5 6];

>> q=[4];

>> sys=tf(q,p);

>> t=[0:0.01:5];

>> [k,t]=impulse(sys,t);

>> plot(t,k); grid on, xlabel('Time(sec)'), ylabel('k(t)')

2)

>> [h,t]=step(sys,t);

>> plot(t,h); grid on, xlabel('Time(sec)'), ylabel('h(t)')

3)

>> p=[1 2 17];

>> q=[1 -1];

>> sys=tf(q,p);

>> t=[0:0.01:5];

>> [k,t]=impulse(sys,t);

>> plot(t,k); grid on, xlabel('Time(sec)'), ylabel('k(t)')

4)

>> [h,t]=step(sys,t);

>> plot(t,h); grid on, xlabel('Time(sec)'), ylabel('h(t)')


Задание 2. Определение свободного и вынужденного движения системы.

Дифференцирования оригинала:

- при нулевых начальных условиях   .

- при ненулевых начальных условиях  

 

Cхема моделирования системы с использованием пакета Simulink

Осциллограмма системы.

Задание 3. Определение выходного сигнала на произвольное воздействие.

Определить с использованием пакета Simulink реакцию системы с передаточной функцией  при подаче на вход сигнала:

1.)  - функция Step;

Схема сигнала

Осциллограмма сигнала

2.) - функция Sine Wave ;

Схема сигнала

Осциллограмма сигнала

3.) - функция Ramp

Схема сигнала

Осциллограмма сигнала

Задание 4. Определение реакции системы на сигнал сложной формы.

Сигнал сложной формы имеет вид:

Выберем значения коэффициентов  и временных интервалов , получим:

x(t)=1 1(t)-1 1(t-2)+3 1(t-4)+1 1(t-6)

Схема для определения реакции системы на сигнал сложной формы.

Осциллограмма реакции системы на сигнал сложной формы.

Московский Государственный Технический Университет

им. Н.Э.Баумана

Калужский филиал

Лабораторная работа № 4.

«Временные характеристики линейных систем управления.

Определение реакции системы на произвольное входное воздействие.»

                                                                Выполнил:

                             студент группы ЭВМ-61

Панюков А.С.

                                                                                  Проверила: Мышляева С.В.

Калуга, 2012г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36489. Співвідношення між ентропією та імовірністю, формула Больцмана 170.77 KB
  В теорії Дебая зміщення атомів представляється як система поздовжніх та поперечних хвиль суцільного однорідного твердого тіла. Система хвиль має широкий спектр частот. Всі хвилі з будьякими частотами малої швидкості відповідають поперечним і поздовжнім хвилям у твердому тілі тобто нехтуємо дисперсією хвиль. Система хвиль таким чином складається із поздовжніх та поперечних хвиль.
36490. Розподіли Гаусса і Пуассона як частинні випадки біноміального розподілу 210.63 KB
  Для кожного тіла можна записати термічне рівняння стану та його внутрішню енергію як функцію параметрів які визначають його стан наприклад . Як називається це рівняння Це калоричне рівняння. Обидва ці рівняння не можуть бути отримані методами формальної термодинаміки. Якщо відомо відоме термічне рівняння стану то теорема Карно дозволяє в загальному вигляді розвязати питання залежності внутрішньої енергії від обєму.
36491. Середня довжина вільного пробігу молекул, її залежність від тиску і температури 242.26 KB
  Середня довжина вільного пробігу молекул її залежність від тиску і температури. Розглянемо молекулу яка рухається із деякою середньою швидкістю і при зіткненнях не змінює швидкості. Будемо вважати що рухається тільки одна молекула за якою ми спостерігаємо а решта нерухомі. Виберемо проміжок часу рівний одній секунді тобто будемо розглядати шлях молекули за одиницю часу.
36492. Розподіл середньої кінетичної енергії за ступенями вільності для обертального руху 189.71 KB
  Кількість молекул всі вони незалежні. Кожна молекула характеризується у просторі кругових частот величинами . Імовірність потрапити молекулам у елементарний обєм має вигляд . Знайдемо середню кінетичну енергію обертального руху виділеної молекули що припадає на один ступінь вільності при обертанні навколо осі навіщо нам чіплятись до осі вісь нічим не гірша.
36493. Термічна ефузія 238 KB
  Кількість зіткнень з нею за одиницю часу становить за законом косинусу . Повна кількість молекул у такому обємі становить . Цей простір буде також необмежений тому ми можемо вважати кількість комірок у ньому нескінченною. Скористаємось формулою Больцмана де у нашому випадку у знаменнику немає обмеження оскільки кількість комірок є нескінченною .
36494. Основи вакуумної техніки 120.78 KB
  Мірою кількості газу що переміщується у системі є величина яка згідно із рівнянням стану ідеального газу може бути записана як . Вакуумники люди консервативні тому міра газу визначається у несистемних одиницях : лмм рт. або лтор а всі розрахунки кількості газу ми будемо вести на одиницю часу. Швидкістю відкачки насосу будемо називати такий обєм газу який входить за одиницю часу до насосу і виміряний при тискові який має місце біля його входу .
36495. Термічна дифузія 233.6 KB
  Перший доданок являє собою потік взаємної дифузії молекул 1 газу а другий термодифузійний потік. На рисунку вихідні сталі відносні концентрації змінились і набули вигляду концентрація молекул першого газу біля першої пластини; концентрація молекул першого газу біля другої пластини; концентрація молекул другого газу біля першої пластини; концентрація молекул другого газу біля другої пластини. В результаті такої конвекції нагріта частина газу рухається відносно холодної створюючи провиток. Очевидно що температура газу поблизу проволоки...
36496. Взаємна дифузія 175.31 KB
  Згідно із основним рівнянням переносу можна записати ; . Згідно із рівнянням Фіка яке справедливо і для суміші газів коефіцієнт дифузії першого газу у суміші двох газів . Рівняння політропного процесу робота при цьому процесі Ізотермічний і адіабатний процеси це процеси ідеалізовані. Запишемо для нього рівняння.
36497. Квантовий підхід Дебая-Борна 315.41 KB
  Хоча швидкості молекул змінюються у стані термодинамічної рівноваги властивості газу залишаються сталими. Насправді закон про статистичний закон розподілу молекул за швидкостями можна сформулювати так : скільки молекул газу або яка їх частка мають швидкості значення яких лежать у деякому інтервалі наближеному до заданої швидкості Зрідження газів і методи одержання низьких температур. Рівняння ВандерВаальса показує що будь який газ може бути переведеним в рідкий стан але необхідною умовою для цього є попереднє охолодження газу до...