51034

Изучение зависимости температуры кипения воды от внешнего давления

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Изучение зависимости температуры кипения воды от внешнего давления экспериментальное определение теплоты парообразования воды. Выждали пока показания температуры на табло электронного измерителярегулятора перестали измеряться. Сняли показания температуры и давления на табло измерителярегулятора и манометра: Включили переключатель нагрев 2ую ступень.

Русский

2014-02-04

58.5 KB

6 чел.

Министерство Образования Республики Беларусь

Брестский Государственный Технический Университет

Кафедра Физики

Лабораторная работа M-21

Тема: «Изучение зависимости температуры кипения воды от внешнего давления».

Выполнила:

студентка группы Э-37

Новохацкая Елена Сергеевна

Проверил(а):

Янусик  И.С.

Брест 2007г.

Цель работы:

Изучение зависимости температуры кипения воды от внешнего давления, экспериментальное определение теплоты парообразования воды.

Ход работы:

 1.  Включили переключатель «сеть» на передней панели прибора.
 2.  Начальная (комнатная) температура .
  Включили переключатель
  «нагрев», 1-ую ступень. Выждали, пока показания температуры на табло электронного измерителя-регулятора перестали измеряться. Установилась температура .
 3.  Включили водяной центробежный насос выключателем «насос», перевели рычаг вакуумного крана на четверть оборота по часовой стрелке, тем самым соединив откачиваемый объём с вакуумным насосом.
 4.  Дождались закипания воды. Перевели рычаг крана в первоначальное положение; выключили насос. Сняли показания температуры и давления на табло измерителя-регулятора и манометра: ,
 5.  Включили переключатель «нагрев», 2-ую ступень. Одновременно снимая показания температуры и давления и записывая их в таблицу, продолжая нагрев до температуры :

№ опыта

1

2

3

4

5

6

7

t, oC

31,77

36,70

40,60

44,60

50,63

56,60

57,87

p, тех.атм.

0,90

0,84

0,80

0,76

0,71

0,66

0,63


Для произвольной промежуточной температуры вновь произвели откачку в описанном выше порядке. ,  Убедились, что установилось динамическое равновесие между водой и насыщенным паром, и продолжительность процесса не влияет на давление водяного пара. Выключили нагреватель.

 1.  По данным таблицы построили график зависимости , где  и :

Глядя на график мы можем убедиться, что зависимость y=y(x) является линейной. Поэтому перепишем её в виде:

Определим коэффициенты А и В. Для этого возьмем два значения из таблицы и найдём x и y. Получим систему:

Из второго уравнения системы вычли первое и получили:

отсюда:

Из второго уравнения системы:

Получили зависимость:

По угловому коэффициенту A найдём теплоту парообразования воды L:

 1.  Произвели напуск воздуха в установку, для чего перевели рычаг вакуумного крана на четверть оборота против часовой стрелки.

Вывод:

Изучили зависимости температуры кипения воды от внешнего давления, экспериментально определили теплоту парообразования воды.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73933. АНАЛİЗ ФİНАНСОВИХ ЗВİТİВ 271 KB
  Головна мета аналізу фінансових звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. На підставі вивчення взаємозв’язку між різними показниками виробничої комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства. Розроблення конкретних заходів які спрямовані на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення...
73934. Антикризове фінансове управління підприємством. Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління 291 KB
  Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління Необхідність оволодіння основами антикризового фінансового управління зумовлена тим що в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансовогосподарську діяльність перебуваючи під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників які можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства. Для нейтралізації кризових явищ підприємства переводяться на спеціальний режим антикризового управління із застосуванням специфічних методів та прийомів управління...
73935. ТЕОРЕТИЧНİ ТА ОРГАНİЗАЦİЙНİ ОСНОВИ ФİНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 128 KB
  Фінансовий менеджмент ґрунтується на системі принципів засобів та форм організації грошових відносин підприємства спрямованих на управління його фінансовогосподарською діяльністю. Складовими фінансового менеджменту є...
73936. СИСТЕМА ЗАБЕЗЕЧЕННЯ ФİНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 107.5 KB
  Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою взаємозв’язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства які забезпечують розроблення і прийняття управлінських рішень з окремих напрямів його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень. İєрархічний принцип побудови фінансових служб управління підприємством Фінансова служба управління підприємством у цілому Фінансові служби управління структурними одиницями підприємства відділами цехами службами Фінансові служби...
73937. УПРАВЛİННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 189.5 KB
  Поняття грошового потоку Грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій які пов’язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між економічними агентами суб’єктами господарювання державою домогосподарствами міжнародними організаціями...
73938. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТİ ГРОШЕЙ У ЧАСİ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФİНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ 164.5 KB
  Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках Визначення кількісної оцінки зміни вартості грошей у часі є основою більшості фінансових розрахунків та математикостатистичних моделей які використовуються у фінансовому менеджменті. Приймаючи управлінські рішення фінансовий менеджер повинен брати до уваги особливості впливу зміни вартості грошей на фінансові процеси та адекватно враховувати величину такого впливу. Відповідно оцінка вартості грошей у часі використовується при...
73939. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 195 KB
  Ключовим завданням управління фінансами підприємства є досягнення та подальше забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах. Прибуток розглядається в трьох основних аспектах: прибуток як вираження результату фінансовогосподарської діяльності суб’єкта господарювання та винагорода за підприємницький ризик; прибуток як вираження ефективності управління операційною інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єкта господарювання; прибуток як джерело...
73940. УПРАВЛİННЯ АКТИВАМИ 98.5 KB
  Розглядаючи наведену формулу необхідно визначити період який потрібен для перетворення виробничих запасів дебіторської і кредиторської заборгованості в готівку.з – середній період обороту дебіторської заборгованості...
73941. ВАРТİСТЬ İ ОПТИМİЗАЦİЯ СТРУКТУРИ КАПİТАЛУ 364 KB
  Первісне значення терміна ”капітал” (від лат. capitalis) означає головний, основний. Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали позначати основне майно або основну грошову суму.