51064

Дії та їх опрацювання

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Дії та їх опрацювання. Мета: Створити стратегічну гру Біржа цінних паперівяка моделює операцію інвестування щорічного капіталув акції трьох різних підприємств...

Украинкский

2014-02-10

26.17 KB

0 чел.

Розробив

Олійник Д.А.

22.03.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова

1

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

Практична робота №4

Тема: дії та їх опрацювання..

Мета: Створити стратегічну гру «Біржа цінних паперів»,яка моделює операцію інвестування щорічного капіталув акції трьох різних підприємств

Хід роботи

unit Unit1;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls, Grids, Buttons;

type

 TForm1 = class(TForm)

   SpeedButton1: TSpeedButton;

   SpeedButton2: TSpeedButton;

   BitBtn1: TBitBtn;

   StringGrid1: TStringGrid;

   StringGrid2: TStringGrid;

   StringGrid3: TStringGrid;

   Label1: TLabel;

   Label2: TLabel;

   Label3: TLabel;

   Label4: TLabel;

   Label5: TLabel;

   Label6: TLabel;

   Label7: TLabel;

   Label8: TLabel;

   Label9: TLabel;

   Label10: TLabel;

   Label11: TLabel;

   procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

   procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);

   procedure Refresh;

   procedure FormCreate(Sender: TObject);

   procedure StringGrid2SetEditText(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

     const Value: String);

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

Розробив

Олійник Д.А.

22.03.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова

2

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

const

N=5;

P: array [0..N-1,1..3,1..3] of integer=

(((40,-40,30),(-20,10,10),(-10,40,-30)),   {r=(0-1)}

((50,-70,40),(-30,70,-30),(-50,20,30)),   {r=(1-2)}

((30,-70,70),(-30,70,-30),(20,10,-50)),   {r=(2-3)}

((-50,-30,70),(50,-50,70),(30,50,-70)),   {r=(3-4)}

((30,-70,70),(-30,70,-30),(40,0,-50)));   {r=(4-5)}

Prob:array[0..N-1,1..3] of integer=

((22,41,37),(27,34,39),(47,33,20),(10,53,37),(41,34,25));

var

capital,year,profit,r :integer;

money                 :array[0..2]of integer;

implementation

var i,j:integer;

     s:string;

begin

Str(capital,s);Form1.Label6.Caption:=s+'доларів';

Str(year,s);Form1.Label5.Caption:=s+'рік';

Str(profit,s);Form1.Label7.Caption:=s+'доларів';

Form1.Label8.Caption:='Введіть суму';

Form1.SpeedButton2.Enabled:=False;

Form1.SpeedButton1.Enabled:=False;

randomize;

r:=random(N);

for i:=1 to 3 do

for j:=1  to 3 do

begin

Str(P[r,j,i],s);Form1.StringGrid1.Cells[i,j]:=s+'центів';

end;

for i:=1 to 3 do

begin

Str(prob[r,i],s); Form1.StringGrid3.Cells[i,0]:=s+'%';

Form1.StringGrid2.Cells[0,i]:='';

end;

{$R *.dfm}

procedure     TForm1.SpeedButton2.Click (Sender: TObject);

varfirst,second,varant,i,code:integer;

s:integer;

begin

randomize;

variant:=random(100);

first:=Prob[r,1];

second:=first+Prob[r,2];

profit:=0;

for i:=0 to2do val(StringGrid2.Cells[0,i+1],money[i],code);

ifvariant<first then

Розробив

Олійник Д.А.

22.03.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова

3

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

begin

for i:=0 to 2 do

profit:=profit+money[i]*P[r,i+1,1];

Label9.Visible:=True;

Label8.Caption:='Зросло євро';

end;

if(variant>=first)and(vriant<second) then

begin

for i:=0 to 2 do

profit:=profit+money[i]*P[r,i+1,3];

Label11.Visible:=True;

Label8.Caption:='Зріс долар';

end;

profit:=round(profit/100);

Str(profit,s); Label7.Caption:=s+'доларів';

Label7.Visible:=True;

Label8.Visible:=True;

SpeedButton1.Enabled:=False;

SpedButton2.Enabled:=True;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

capital:=1000;

year:=2000;

profit:=0;

Refresh;

StringGrid1.Cells[1,0]:='Зросте євро';

StringGrid1.Cells[2,0]:='Зросте єна';

StringGrid1.Cells[3,0]:='Зросте долар';

StringGrid1.Cells[0,1]:='Hunday';

StringGrid1.Cells[0,2]:='Philips';

StringGrid1.Cells[0,3]:='Bosh';

StringGrid2.Cells[0,0]:='Інвестиції,$';

StringGrid3.Cells[0,0]:='Ймовірність';

end;

procedure TForm1.StringGrid2SetEditText(Sender: TObject; ACol,

 ARow: Integer; const Value: String);

 var i,code:integer;s:string;

begin

for i:=0 to 1 do val(StringGrid2.Cells[0,i+1],money[i],code);

money[2]:=capital-money[0]-money[1];

Str(money[2],s);

StringGrid2.Cells[0,3]:=s;

SpeedButton1.Enabled:=True;

end;

end;

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);

begin

Розробив

Олійник Д.А.

22.03.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова

4

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

year:=year+1;

Capital:=capital+profit;

profit:=0;

Refrsh;

Label9.Visible:=False;

Label10.Visible:=False;

Lablel7.Visible:=False;

end;

Висновок: Я навчився створювати програму у вигляді гри в біржу


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7300. Мікроекономічна модель підприємства. виробнича функція 165.5 KB
  Мікроекономічна модель підприємства. виробнича функція План: Підприємство як виробнича система. Фактори виробництва та їх класифікація. Поняття i параметри виробничої функції Виробництво - це процес використання ресурсів для виготовлення ...
7301. Оздоровлення повітряного середовища 49 KB
  Оздоровлення повітряного середовища Метеорологічні умови в робочій зоні приміщень Робоча зона - це простір висотою 2 м над рівнем робочої поверхні. Метеоумови в робочій зоні приміщення визначаються ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические...
7302. Технологія приготування напівфабрикатів для тортів та тістечок 77 KB
  Технологія приготування напівфабрикатів для тортів та тістечок Бісквітне тісто Бісквіт Буше Бісквіт основний Бісквіт з наповнювачем Бісквіт для рулету Вихід готової продукції. Види браку бісквітних напівф...
7303. Основні поняття організаційного бизнес-моделювання. Місія компанії, дерево цілей і стратегії їх досягнення 239 KB
  Тема: Основні поняття організаційного бизнес-моделювання. Місія компанії, дерево цілей і стратегії їх досягнення. План: Статичний опис компанії: бізнес-потенціал компанії, функціонал компанії, зони відповідальності менеджменту. Динамічни...
7304. Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості. Біологоія індивідуального розвитку. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Патологічні порушення онтогенезу людини. 44.5 KB
  Тема: Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості. Біологоія індивідуального розвитку. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу. Патологічні порушення онтогенезу людини. План Генетика людини. Сучасні методи генетичних дослі...
7305. Функції мови як поліфункціональної системи 115.5 KB
  Функції мови Комунікативна функція Когнітивна функція Кумулятивна функція. Номінативна. Регулятивна. Фатична. Емотивна. Метамовна. Естетична. Етнічна. Магічна. Мова - поліфункціональна система, що має справу з ін...
7306. Виробництво магнезитових в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі 46 KB
  Виробництво магнезитових вяжучих матеріалів та виробів на їх основі План заняття Магнезитові в’яжучи - каустичний магнезит. Виробництво каустичного доломіту. Ключові слова та терміни каустичний магнезит кауст...
7307. Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Знезараження 56 KB
  Тема: Прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Знезараження. План Одиниці та дози радіоактивного випромінювання. Прилади радіаційної та хімічної розвідки. Знезараження. Одиниці та дози радіоактивно...
7308. Правове регулювання соціального партнерства 72.5 KB
  Соціальне партнерство: загальна характеристика. Правове регулювання соціального партнерства в Україні. Сторони та інші субєкти соціального партнерства.