51064

Дії та їх опрацювання

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Дії та їх опрацювання. Мета: Створити стратегічну гру Біржа цінних паперівяка моделює операцію інвестування щорічного капіталув акції трьох різних підприємств...

Украинкский

2014-02-10

26.17 KB

0 чел.

Розробив

Олійник Д.А.

22.03.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова

1

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

Практична робота №4

Тема: дії та їх опрацювання..

Мета: Створити стратегічну гру «Біржа цінних паперів»,яка моделює операцію інвестування щорічного капіталув акції трьох різних підприємств

Хід роботи

unit Unit1;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls, Grids, Buttons;

type

 TForm1 = class(TForm)

   SpeedButton1: TSpeedButton;

   SpeedButton2: TSpeedButton;

   BitBtn1: TBitBtn;

   StringGrid1: TStringGrid;

   StringGrid2: TStringGrid;

   StringGrid3: TStringGrid;

   Label1: TLabel;

   Label2: TLabel;

   Label3: TLabel;

   Label4: TLabel;

   Label5: TLabel;

   Label6: TLabel;

   Label7: TLabel;

   Label8: TLabel;

   Label9: TLabel;

   Label10: TLabel;

   Label11: TLabel;

   procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

   procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);

   procedure Refresh;

   procedure FormCreate(Sender: TObject);

   procedure StringGrid2SetEditText(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

     const Value: String);

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

Розробив

Олійник Д.А.

22.03.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова

2

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

const

N=5;

P: array [0..N-1,1..3,1..3] of integer=

(((40,-40,30),(-20,10,10),(-10,40,-30)),   {r=(0-1)}

((50,-70,40),(-30,70,-30),(-50,20,30)),   {r=(1-2)}

((30,-70,70),(-30,70,-30),(20,10,-50)),   {r=(2-3)}

((-50,-30,70),(50,-50,70),(30,50,-70)),   {r=(3-4)}

((30,-70,70),(-30,70,-30),(40,0,-50)));   {r=(4-5)}

Prob:array[0..N-1,1..3] of integer=

((22,41,37),(27,34,39),(47,33,20),(10,53,37),(41,34,25));

var

capital,year,profit,r :integer;

money                 :array[0..2]of integer;

implementation

var i,j:integer;

     s:string;

begin

Str(capital,s);Form1.Label6.Caption:=s+'доларів';

Str(year,s);Form1.Label5.Caption:=s+'рік';

Str(profit,s);Form1.Label7.Caption:=s+'доларів';

Form1.Label8.Caption:='Введіть суму';

Form1.SpeedButton2.Enabled:=False;

Form1.SpeedButton1.Enabled:=False;

randomize;

r:=random(N);

for i:=1 to 3 do

for j:=1  to 3 do

begin

Str(P[r,j,i],s);Form1.StringGrid1.Cells[i,j]:=s+'центів';

end;

for i:=1 to 3 do

begin

Str(prob[r,i],s); Form1.StringGrid3.Cells[i,0]:=s+'%';

Form1.StringGrid2.Cells[0,i]:='';

end;

{$R *.dfm}

procedure     TForm1.SpeedButton2.Click (Sender: TObject);

varfirst,second,varant,i,code:integer;

s:integer;

begin

randomize;

variant:=random(100);

first:=Prob[r,1];

second:=first+Prob[r,2];

profit:=0;

for i:=0 to2do val(StringGrid2.Cells[0,i+1],money[i],code);

ifvariant<first then

Розробив

Олійник Д.А.

22.03.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова

3

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

begin

for i:=0 to 2 do

profit:=profit+money[i]*P[r,i+1,1];

Label9.Visible:=True;

Label8.Caption:='Зросло євро';

end;

if(variant>=first)and(vriant<second) then

begin

for i:=0 to 2 do

profit:=profit+money[i]*P[r,i+1,3];

Label11.Visible:=True;

Label8.Caption:='Зріс долар';

end;

profit:=round(profit/100);

Str(profit,s); Label7.Caption:=s+'доларів';

Label7.Visible:=True;

Label8.Visible:=True;

SpeedButton1.Enabled:=False;

SpedButton2.Enabled:=True;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

capital:=1000;

year:=2000;

profit:=0;

Refresh;

StringGrid1.Cells[1,0]:='Зросте євро';

StringGrid1.Cells[2,0]:='Зросте єна';

StringGrid1.Cells[3,0]:='Зросте долар';

StringGrid1.Cells[0,1]:='Hunday';

StringGrid1.Cells[0,2]:='Philips';

StringGrid1.Cells[0,3]:='Bosh';

StringGrid2.Cells[0,0]:='Інвестиції,$';

StringGrid3.Cells[0,0]:='Ймовірність';

end;

procedure TForm1.StringGrid2SetEditText(Sender: TObject; ACol,

 ARow: Integer; const Value: String);

 var i,code:integer;s:string;

begin

for i:=0 to 1 do val(StringGrid2.Cells[0,i+1],money[i],code);

money[2]:=capital-money[0]-money[1];

Str(money[2],s);

StringGrid2.Cells[0,3]:=s;

SpeedButton1.Enabled:=True;

end;

end;

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);

begin

Розробив

Олійник Д.А.

22.03.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова

4

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

year:=year+1;

Capital:=capital+profit;

profit:=0;

Refrsh;

Label9.Visible:=False;

Label10.Visible:=False;

Lablel7.Visible:=False;

end;

Висновок: Я навчився створювати програму у вигляді гри в біржу


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44. Організація міжнародних перевезень та митні транспортні тарифи 143.5 KB
  Організація роботи прикордонних залізничних станцій. Характеристика прикордонних переходів. Види митного контролю. Розрахунки тарифу та додаткових зборів у внутрішньому сполученні. Наявність потужного транспортного потенціалу, сучасних транспортних засобів.
45. Шкільна гігієна середньої загальноосвітньої школи №23 міста Тернополя 154 KB
  Санітарно-гігієнічні вимоги до планування, благоустрою, експлуатації загальноосвітніх шкіл. Гігієнічна оцінка фізичного розвитку і стану здоров`я учнів. Санітарний стан шкільної ділянки в цілому добрий.
46. Проблемы инновационного развития России на современном этапе 185 KB
  Теоретические основы инновационного развития страны, Российский опыт экономического развития. Основные направления развития инновационного бизнеса в России на современном этапе. Определение оптимальной модели дальнейшего развития страны.
47. Технология грузовой и коммерческой работы и экспедирование 164.44 KB
  Основные показатели работы грузовой станции и путей необщего пользования, техническое оснащение грузовых складов станций и путей необщего пользования, выбор оптимального варианта комплексной механизации погрузо-разгрузочных работ.
48. Вирішення проблеми паління, вчивання алкоголю та наркотичних речовин серед сучасної молоді засобами морального виховання 205.5 KB
  Створення технології, спрямованої на подолання та запобігання шкідливих звичок (ШЗ) (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія). активне використання методів стимулювання з метою регулювання, коригування та стимулювання діяльності та поведінки вихованців.
49. Оформлення каталогу творчих робіт на тему: Моделювання та макетування 287.5 KB
  Технології виготовлення аплікації, історичні відомості, система орієнтування, оздоблення акцидентними шрифтами. використання каталогів для рекламних та ознайомчих, інформаційних цілей, підготовка та вибір матеріалів до друку.
50. Securities exchange. Most common and most unrestricted type of bank 304 KB
  Most common and most unrestricted type of bank, allowed the most latitude in its services and investments are called, despite the measures taken last year to cut their risky investments and the overall size of their portfolios.
51. История создания и специфика работы пистолета-пулемета Томпсона 533.92 KB
  Томми-ган, автомат Томпсона, пистолет-пулемет Томпсона, чикагское пианино, траншейная метла, дьявольская машина смерти и даже двигатель торговли – все это названия самого гангстерского в мире оружия, которое стало символом американских гангстерских воин и хорошо зарекомендовало себя на полях сражений.
52. Технический уровень производства алюминия с использованием электролиза 218 KB
  Плотность тока зависит от футеровки электролизера и площади поверхностей теплоотдачи корки электролита. Непрерывность процесса электролиза, определение производительности и удельного расхода сырья. Материальный баланс электролизера на силу тока 165 кА.