51076

Створення власних обєктів для гри Мішень

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: Ознайомитись з основами обєктно – оріентованого програмування (ООП). Навчитись створювати власні обєкти успадковувати їх, перевизначати методи, створювати віртуальні функції.

Украинкский

2014-02-05

24.58 KB

4 чел.

Розробив

Олійник Д.А.

13.04.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова М.

1

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

Практична робота№7

Тема:Створення власних об’єктів для гри Мішень.

Мета: Ознайомитись з основами об’єктно – оріентованого програмування (ООП).

          Навчитись створювати власні об’єкти успадковувати їх, перевизначати  

          методи, створювати віртуальні функції.

Хід роботи:

unit Main;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, ExtCtrls;

type THitObj = record

x,y:integer;

dx,dy:integer;

end;

type

 TForm1 = class(TForm)

   Canv: TImage;

   procedure FormCreate(Sender: TObject);

   procedure FormPaint(Sender: TObject);

   procedure CanvMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,

     Y: Integer);

   procedure FormDestroy(Sender: TObject);

   procedure CanvMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

     Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

   procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

     Shift: TShiftState);

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

   procedure CreateHitObj(fx,fy:integer);

   procedure DelAll;

   function RectsOverlap(x,y,w,h,x1,y1:integer):boolean;

 end;

var

 Form1: TForm1;

 cx,cy:integer;

 Image1,Image2:TBitmap;

 HitObjects:array of THitObj; CHitObjects:integer=0;

 Points:integer=0;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i:integer;

begin

Розробив

Олійник Д.А.

13.04.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова М.

2

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

ShowCursor(false);

Image1:=TBitmap.Create;

Image1.LoadFromFile('Image1.bmp');

Image1.TransparentColor:=clFuchsia;

Image1.Transparent:=true;

Image2:=TBitmap.Create;

Image2.LoadFromFile('Image2.bmp');

Image2.TransparentColor:=clFuchsia;

Image2.Transparent:=true;

randomize;

for i:=0 to 2 do

CreateHitObj(random(700),random(500));

end;

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);

var

i,x:integer;

begin

x:=x+1;

if x > 400 then for i:=0 to CHitObjects-1 do begin

HitObjects[i].x:=HitObjects[i].x+1;

HitObjects[i].y:=HitObjects[i].y+1;

if HitObjects[i].x > 800 then HitObjects[i].x:=0;

if HitObjects[i].y > 600 then HitObjects[i].y:=0;

end;

Canv.Canvas.Rectangle(0,0,800,600);

Canv.Canvas.TextOut(0,0,'Очки - '+IntToStr(Points));

for i:=0 to CHitObjects-1 do

Canv.Canvas.Draw(HitObjects[i].x,HitObjects[i].y,Image2);

Canv.Canvas.Draw(cx-25,cy-25,Image1);

end;

procedure TForm1.CanvMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,

 Y: Integer);

begin

cx:=X;

cy:=y;

end;

procedure TForm1.CreateHitObj(fx, fy: integer);

begin

CHitObjects:=CHitObjects+1;

SetLength(HitObjects,CHitObjects);

HitObjects[CHitObjects-1].x:=fx;

HitObjects[CHitObjects-1].y:=fy;

end;

procedure TForm1.DelAll;

begin

CHitObjects:=0

SetLength(HitObjects,CHitObjects);

Розробив

Олійник Д.А.

13.04.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова М.

3

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

Image1.Free;

Image2.Free;

end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);

begin

DelAll;

end;

function TForm1.RectsOverlap(x, y, w, h, x1, y1:integer): boolean;

begin

if (x1 >= x) and (x1 <= (x+w)) and (y1 >=y) and (y1 <= (y+h)) then

result:=true else result:=false;

end;

procedure TForm1.CanvMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

 var

 i:integer;

begin

for i:=0 to CHitObjects do

if RectsOverlap(HitObjects[i].x,HitObjects[i].y,50,50,X,Y)

then begin Points:=Points+1; HitObjects[i].x:=20+random(760); HitObjects[i].y:=20+random(560); end;

end;

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

 Shift: TShiftState);

begin

if (key = VK_RETURN) and (CHitobjects < 10) then CreateHitObj(random(700),random(500));

end;

end.

Висновок: Я ознайомився з основами об’єктно- оріентованого програмування (ООП), та навчився створювати власні об’єкти успадковувати їх, перевизначати методи, створювати віртуальні функції.