51132

Кореляційний аналіз сигналів. Властивості сигналів з використанням кореляційного аналізу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: дослідити властивості сигналів з використанням кореляційного аналізу; набути навичок кореляційного аналізу сигналів у середовищі MatLAB. Порядок роботи...

Украинкский

2015-01-19

199.85 KB

9 чел.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет електроніки

Лабораторна робота № 7

з дисципліни «Теорія сигналів»

«Кореляційний аналіз сигналів»

Виконав:  студент 3-го курсу

групи ДП-92

 Лонтковський С.А.

Київ – 2011

Мета роботи: дослідити властивості сигналів з використанням кореляційного аналізу; набути навичок кореляційного аналізу сигналів у середовищі MatLAB.

Порядок роботи

1. Сформувати вектор відліків часу тривалістю 1 с для частоти дискретизації 256 Гц. Сформувати сигнал випадкового білого гаусівського шуму (функція randn). Розрахувати та побудувати графік автокореляційної функції за формулою 5.1.

2. Сформувати вектор відліків часу тривалістю 1 с для частоти дискретизації 256 Гц. Сформувати дискретний аналог сигналу x (t)=5cos(2*50t)+2cos(2*100t ) . Побудувати графік автокореляційної функції.

3. Сформувати вектор відліків часу тривалістю 10 с для частоти дискретизації 256 Гц. Сформувати сигнали прямокутний імпульс амплітуди 1 В. тривалості 1 сек. в момент часу 3 сек. (сигнал 1), та прямокутного імпульсу амплітуди 1 В тривалістю 1 сек. в момент часу 0 сек. (сигнал 2). Побудувати графік взаємнокореляційної функції (формула 5.8), зробити висновки. Повторити для сигналу 2 амплітуди 10 В.

4. Повторити п. 3 попередньо додавши до сигналу 1 шум з нульовим середнім значенням. Зробити висновки.

5. Розрахувати та побудувати графіки взаємнокореляційних функцій для пар зареєстрованих сигналів: ЕКГ та плетизмограма, ЕКГ з різних каналів. Зробити

висновки щодо зв’язку між цими сигналами.

6*. Розрахувати та побудувати графіки автокореляційних функцій для оцифрованих сигналів електрокардіограми, електроенцефалограми, прочитаної з файлу, а також ЕЕГ здорової та хворої людини, сигналів артеріального та внутрішньочерепного тиску та плетизмограми.

close all;

clear all;

clc;

 

%завдання 1-------------------------------------------

Fs=256;

T=1;

t=0:1/Fs:T;

s=randn(size(t));

for i=1:length(s)

   N=length(s);

   r(i)=(1/N)*sum(s(i:N).*s(1:(N-i+1)));

end;

figure

plot(1:length(t),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік автокореляційної функції сигналу s');

 

%завдання 2-------------------------------------------

Fs=256;

T=1;

t=0:1/Fs:T;

s=5*cos(2*pi*50*t)+2*cos(2*pi*100*t);

for i=1:length(s)

   N=length(s);

   r(i)=(1/N)*sum(s(i:N).*s(1:(N-i+1)));

end;

figure

plot(1:length(t),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік автокореляційної функції сигналу s');

 

% %завдання 3-------------------------------------------

T=10;

j=1;

Fs=256;

t=0:1/Fs:T-1/Fs;

am=[1 2 10];

s=rectpuls(t-3,1);

while j~=4

for i=1:length(s)

s1=am(j)*rectpuls(t,1);

   N=length(s);

   r(i)=(1/N)*sum(s(i:N).*s1(1:(N-i+1)));  

end;

subplot(3,1,j),plot(1:length(t),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік взаємнокореляційної функції сигналiв s i s1 ');j=j+1;

end;

 

%завдання 4--------------------------------------------

T=10;

j=1;

Fs=256;

t=0:1/Fs:T-1/Fs;

am=[1 2 10];

s=rectpuls(t-3,1);

re=rand(1,length(t));

while j~=4

for i=1:length(s)

   s1=am(j)*rectpuls(t,1)+re;

   N=length(s);

   r(i)=(1/N)*sum(s(i:N).*s1(1:(N-i+1)));  

end;

subplot(3,1,j),plot(1:length(t),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік взаємнокореляційної функції сигналiв s i s1 ');j=j+1;

end

 

%завдання 5-------------------------------------------

% load eeg_healthy_10

EKG=fopen('vavreschuk','r');

sig=fread(EKG,'int16');

for i=1:length(sig)

       N=length(sig);

   r(i)=(1/N)*sum(sig(i:N).*sig(1:(N-i+1)));  

end;

plot(1:length(sig),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік автокореляційної функції сигналу s');

Графіки:

1)        2)

3)       4)

5)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39311. Характеристика предприятия ООО «Политон» 54.5 KB
  Характеристика предприятия ООО Политон. Целью преддипломной практики являются следующие задачи: Закрепить теоретические знания полученные по дисциплине Бухгалтерский учет анализ аудит; Приобрести необходимые навыки самостоятельной работы по анализу и учету отчетности и основных показателей предприятия; Получить практические навыки в качестве бухгалтера и аналитика; Развить творческую инициативу с целью решения задач по дальнейшему улучшению планирования и повышения эффективности учета деятельности предприятия;...
39312. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО «Междуречье» 96.22 KB
  Экономический анализ – систематизированная совокупность экономических процедур, цель которого является получение заключений, выводов и рекомендаций экономического характера для отдельного субъекта.
39314. Теоретичний і правовий аналіз сутності норми права і нормативно-правового акту 197 KB
  Суспільство яке покликане захищати основні права людини це впорядкована система відносин яка базується на дотриманні всіма субєктами цих відносин норм права які розміщені в нормативноправових актах. Значну увагу розробці вчення про норму права і нормативноправовий акт приділяли видатні представники російської юридичної науки у дореволюційній Росії Н. Предметом дослідження є нора права і нормативноправовий акт.
39315. Синтез кулачкового механизма контргрейфера 55.6 KB
  Опираясь на этот график строим график поперечного перемещения зуба контргрейфера и определяем фазовые углы и углы и : ФП 101 = 1768 рад ФД 116 = 2028 рад ФО 101 = 1768 рад ФБ 360 ФП ФД ФО = 42 42= 0728 рад 280= 4888 рад ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОЛКАТЕЛЯ Изображаем примерный закон перемещения толкателя S=S отсчитывая угол от начала фазы подъема. Закон перемещения толкателя на фазах подъема и опускания определяется путем двукратного интегрирования заданных законов изменения ускорения толкателя. Фаза подъема...
39316. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини 27.55 KB
  Основні антропогенні фактори. Негативний вплив людини на своє власне здоров’я величезний. Різноманітність засобів, якими вона руйнує своє здоров’я й генофонд, не може не вражати: отрутохімікати й побутова хімія, важкі метали й пластмаси, наркотики й тютюн, шум та електромагнітні поля радіація й кислотні дощі,
39317. Устройство сбора данных (УСД) 270.5 KB
  АЦП: имеет один аналоговый вход и восемь выходов по которым в двоичном параллельном коде выдаётся число соответствующее уровню поданного на вход АЦП отсчёта аналогового сигнала. Перед началом работы АЦП на него должен быть подан сигнал запуска. После окончания преобразования АЦП выдаёт сигнал ОК окончание преобразования на устройство управления. Сигнал ОК флаг обозначается как Тфл должен быть зафиксирован с помощью триггера до момента окончания записи данных опрашиваемого канала в ячейку памяти ОЗУ.
39318. Язва. Пептическая язва желудка. Язва двенадцатиперстной кишки 28.7 KB
  Пептическая язва желудка и/или двенадцатиперстной кишки — хроническое заболевание, в основе которого лежит образование изъязвления со стороны слизистого слоя стенки органа. Часто для определения заболевания пользуются также устаревшим термином «язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки».
39319. Проектирование устройства сбора данных 485.5 KB
  Разработка блока выработки адресов каналов коммутатора. В радиотехнических системах и в технике связи УСД используются для обработки сигналов функционального контроля каналов связи диагностирования состояния аппаратуры. Имеется F аналоговых каналов. Необходимо опрашивая их согласно заданной последовательности получаемые из каналов аналоговые величины с помощью АЦП преобразовывать в цифровую форму двоичные слова стандартной длины 1 байт = 8 бит и помещать в последовательные ячейки некоторой области ЗУ начиная с ячейки имеющей...