51132

Кореляційний аналіз сигналів. Властивості сигналів з використанням кореляційного аналізу

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: дослідити властивості сигналів з використанням кореляційного аналізу; набути навичок кореляційного аналізу сигналів у середовищі MatLAB. Порядок роботи...

Украинкский

2015-01-19

199.85 KB

9 чел.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет електроніки

Лабораторна робота № 7

з дисципліни «Теорія сигналів»

«Кореляційний аналіз сигналів»

Виконав:  студент 3-го курсу

групи ДП-92

 Лонтковський С.А.

Київ – 2011

Мета роботи: дослідити властивості сигналів з використанням кореляційного аналізу; набути навичок кореляційного аналізу сигналів у середовищі MatLAB.

Порядок роботи

1. Сформувати вектор відліків часу тривалістю 1 с для частоти дискретизації 256 Гц. Сформувати сигнал випадкового білого гаусівського шуму (функція randn). Розрахувати та побудувати графік автокореляційної функції за формулою 5.1.

2. Сформувати вектор відліків часу тривалістю 1 с для частоти дискретизації 256 Гц. Сформувати дискретний аналог сигналу x (t)=5cos(2*50t)+2cos(2*100t ) . Побудувати графік автокореляційної функції.

3. Сформувати вектор відліків часу тривалістю 10 с для частоти дискретизації 256 Гц. Сформувати сигнали прямокутний імпульс амплітуди 1 В. тривалості 1 сек. в момент часу 3 сек. (сигнал 1), та прямокутного імпульсу амплітуди 1 В тривалістю 1 сек. в момент часу 0 сек. (сигнал 2). Побудувати графік взаємнокореляційної функції (формула 5.8), зробити висновки. Повторити для сигналу 2 амплітуди 10 В.

4. Повторити п. 3 попередньо додавши до сигналу 1 шум з нульовим середнім значенням. Зробити висновки.

5. Розрахувати та побудувати графіки взаємнокореляційних функцій для пар зареєстрованих сигналів: ЕКГ та плетизмограма, ЕКГ з різних каналів. Зробити

висновки щодо зв’язку між цими сигналами.

6*. Розрахувати та побудувати графіки автокореляційних функцій для оцифрованих сигналів електрокардіограми, електроенцефалограми, прочитаної з файлу, а також ЕЕГ здорової та хворої людини, сигналів артеріального та внутрішньочерепного тиску та плетизмограми.

close all;

clear all;

clc;

 

%завдання 1-------------------------------------------

Fs=256;

T=1;

t=0:1/Fs:T;

s=randn(size(t));

for i=1:length(s)

   N=length(s);

   r(i)=(1/N)*sum(s(i:N).*s(1:(N-i+1)));

end;

figure

plot(1:length(t),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік автокореляційної функції сигналу s');

 

%завдання 2-------------------------------------------

Fs=256;

T=1;

t=0:1/Fs:T;

s=5*cos(2*pi*50*t)+2*cos(2*pi*100*t);

for i=1:length(s)

   N=length(s);

   r(i)=(1/N)*sum(s(i:N).*s(1:(N-i+1)));

end;

figure

plot(1:length(t),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік автокореляційної функції сигналу s');

 

% %завдання 3-------------------------------------------

T=10;

j=1;

Fs=256;

t=0:1/Fs:T-1/Fs;

am=[1 2 10];

s=rectpuls(t-3,1);

while j~=4

for i=1:length(s)

s1=am(j)*rectpuls(t,1);

   N=length(s);

   r(i)=(1/N)*sum(s(i:N).*s1(1:(N-i+1)));  

end;

subplot(3,1,j),plot(1:length(t),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік взаємнокореляційної функції сигналiв s i s1 ');j=j+1;

end;

 

%завдання 4--------------------------------------------

T=10;

j=1;

Fs=256;

t=0:1/Fs:T-1/Fs;

am=[1 2 10];

s=rectpuls(t-3,1);

re=rand(1,length(t));

while j~=4

for i=1:length(s)

   s1=am(j)*rectpuls(t,1)+re;

   N=length(s);

   r(i)=(1/N)*sum(s(i:N).*s1(1:(N-i+1)));  

end;

subplot(3,1,j),plot(1:length(t),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік взаємнокореляційної функції сигналiв s i s1 ');j=j+1;

end

 

%завдання 5-------------------------------------------

% load eeg_healthy_10

EKG=fopen('vavreschuk','r');

sig=fread(EKG,'int16');

for i=1:length(sig)

       N=length(sig);

   r(i)=(1/N)*sum(sig(i:N).*sig(1:(N-i+1)));  

end;

plot(1:length(sig),r);xlabel('n');ylabel('r(n)');grid on

title('Графік автокореляційної функції сигналу s');

Графіки:

1)        2)

3)       4)

5)