51180

Изучение последовательного порта UART

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цели работы Изучить схему подключения микроконтроллера к компьютеру. Изучить особенности работы последовательного асинхронного порта UART. Освоить методику расчета скорости последовательного порта. Изучить особенности программирования UART. Изучить способы отладки программ на учебном лабораторном стенде LESO1.

Русский

2014-02-07

33.85 KB

21 чел.

Федеральное агентство связи РФ

Сибирский Государственный Университет

Телекоммуникаций и Информатики

Кафедра САПР

Лабораторная работа №5

«Изучение последовательного порта UART»

Выполнил:

Лупашко Е.М. гр. Р-73

Проверил:

Борисов А.В.

Новосибирск 2011

1 Цели работы

1 Изучить схему подключения микроконтроллера к компьютеру.
2 Изучить особенности работы последовательного асинхронного порта UART.
3 Освоить методику расчета скорости последовательного порта.
4 Изучить особенности программирования UART.
5 Изучить способы отладки программ на учебном лабораторном стенде LESO1.  

2 Диаграмма передачи данных при помощи UART

Рисунок 2.1 – Диаграмма передачи данных при помощи последовательного порта.

3 Расчет параметров синхронизации

4 Графическая схема алгоритма программы

5 Исходный текст программы

sfr SCON=0x98;

sfr T3CON=0x9E;

sfr T3FD=0x9D;

sfr SBUF=0x99;

sbit TI=0x99;

main() {

SCON=0x40;

T3CON=0x86;

T3FD=0x09;

SBUF = 'L';

while(!TI);

TI = 0;

SBUF = 'U';

while(!TI);

TI = 0;

SBUF = 'P';

while(!TI);

TI = 0;

SBUF = 'A';

while(!TI);

TI = 0;

SBUF = 'S';

while(!TI);

TI = 0;

SBUF = 'H';

while(!TI);

TI = 0;   

SBUF = 'K';

while(!TI);

TI = 0;

SBUF = 'O';

while(!TI);

TI = 0;

while(1);}

6 Файл листинга

C51 COMPILER V8.12   LAB5                                                                  11/30/2011 17:17:03 PAGE 1   

C51 COMPILER V8.12, COMPILATION OF MODULE LAB5

OBJECT MODULE PLACED IN Lab5.OBJ

COMPILER INVOKED BY: C:\Program Files\Keil\C51\BIN\C51.EXE Lab5.c BROWSE DEBUG OBJECTEXTEND SYMBOLS

line level    source

  1          sfr SCON=0x98;

  2          sfr T3CON=0x9E;

  3          sfr T3FD=0x9D;

  4          sfr SBUF=0x99;

  5          sbit TI=0x99;

  6          main() {

  7   1      SCON=0x40;

  8   1      T3CON=0x86;

  9   1      T3FD=0x09;

 10   1      SBUF = 'L';

 11   1      while(!TI);

 12   1      TI = 0;

 13   1      SBUF = 'U';

 14   1      while(!TI);

 15   1      TI = 0;

 16   1      SBUF = 'P';

 17   1      while(!TI);

 18   1      TI = 0;

 19   1      SBUF = 'A';

 20   1      while(!TI);

 21   1      TI = 0;

 22   1      SBUF = 'S';

 23   1      while(!TI);

 24   1      TI = 0;

 25   1      SBUF = 'H';

 26   1      while(!TI);

 27   1      TI = 0;   

 28   1      SBUF = 'K';

 29   1      while(!TI);

 30   1      TI = 0;

 31   1      SBUF = 'O';

 32   1      while(!TI);

 33   1      TI = 0;

 34   1      while(1);}

C51 COMPILER V8.12   LAB5                                                                  11/30/2011 17:17:03 PAGE 2   

NAME                                    CLASS   MSPACE  TYPE    OFFSET  SIZE

====                                    =====   ======  ====    ======  ====

T3FD . . . . . . . . . . . . . . . . .  SFR      DATA   U_CHAR   009DH  1

TI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ABSBIT   -----  BIT      0099H  1

main . . . . . . . . . . . . . . . . .  PUBLIC   CODE   PROC     0000H  -----

SBUF . . . . . . . . . . . . . . . . .  SFR      DATA   U_CHAR   0099H  1

SCON . . . . . . . . . . . . . . . . .  SFR      DATA   U_CHAR   0098H  1

T3CON. . . . . . . . . . . . . . . . .  SFR      DATA   U_CHAR   009EH  1

MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE

  CODE SIZE        =     75    ----

  CONSTANT SIZE    =   ----    ----

  XDATA SIZE       =   ----    ----

  PDATA SIZE       =   ----    ----

  DATA SIZE        =   ----    ----

  IDATA SIZE       =   ----    ----

  BIT SIZE         =   ----    ----

END OF MODULE INFORMATION.

C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)

7 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с особенностями последовательного порта UART микроконтроллера ADuC842. А именно:

- изучил схему подключения микроконтроллера к персональному компьютеру;

- изучил особенности последовательного порта UART, а также режимы его работы;

- научился конфигурировать последовательный порт UART при помощи регистра специальных функций SCON;

- познакомился с особенностями Таймера 3, научился его конфигурировать при помощи регистра специальных функций T3CON, а также использовать его для синхронизации работы последовательного порта UART;

- приобрел навыки по расчету скорости передачи последовательного порта;

- приобрел навыки по подключению стенда LESO1 к персональному компьютеру.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68188. ПРЕФІКСАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 148.5 KB
  У сучасній дериватології як динамічній підсистемі мови загалом й у царині дослідження окремих словотвірних процесів зокрема дієслівної префіксації спостерігається пошук нових шляхів дослідження. Колібаби на матеріалі віддієслівних іменників Н. Лахно...
68189. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 261.5 KB
  Запровадження оподаткування нерухомого майна є одним з пріоритетних завдань реформування податкової системи України, реалізацію якого передбачено Податковим кодексом. Податки на нерухоме майно як інструмент фіскальної політики застосовуються у багатьох країнах світу з різними формами державного устрою...
68190. Удосконалення технології радіально-прямого видавлювання деталей зі сферичною порожниною із порошкових пористих заготовок 661.5 KB
  У сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування пов’язано з удосконаленням технологій видавлювання для виготовлення біметалічних деталей які дозволяють одержати вироби високої якості з використанням вторинних ресурсів при мінімальних...
68191. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції 165 KB
  Трансформація суспільної свідомості в бік визнання переваг демократичного ладу поступово призвела до переконання щодо необхідності більш активної участі у загальноєвропейських процесах свідченням чого став процес інтеграції Греції до структур ЄС.
68192. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 483 KB
  Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності, реформування освіти України та загальна інформатизація навколишнього середовища спонукають до переусвідомлення чинних і пошуку нових концептуальних засад щодо вдосконалення якості освіти.
68193. СИНТЕЗ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.97 MB
  Великий клас електромагнітних систем які знайшли широке застосування як основа електромагнітів електричних апаратів і інших електромеханічних пристроїв та механізмів являють собою електромагніти з осьовою симетрією.
68194. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 195 KB
  Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у педагогіці оскільки прогрес суспільства це шлях творчого зростання долання стереотипів і вироблення нових нестандартних часто несподіваних рішень оригінальних підходів і шляхів їх втілення.
68195. ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 312 KB
  Глибокі й різноспрямовані дослідження СДС привели до розробки й впровадження ряду нових методів хірургічного лікування зокрема реваскуляризуючих операцій використання різноманітних ранових покрить та аплікацій на ранову поверхню стовбурових клітин аутофібробластів й різноманітних факторів росту...
68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.