51187

Інтерпретатор математичних виразів

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: Навчитися створювати та використовувати власні обєкти, нащадки, віртуальні функції, програмно реалізовувати деревоподібні графи.

Украинкский

2014-02-07

25.62 KB

0 чел.

Розробив

Олійник Д.А.

26.04.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова М.

1

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

Практична робота№8

Тема:Інтерпретатор математичних виразів.

Мета : Навчитися створювати та використовувати власні об’єкти, нащадки, віртуальні

           функції, програмно реалізовувати деревоподібні графи.

Хід роботи:

unit Unit1;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls;

type

 PTEElement=^TElement;

 PPlus=^Plus;

 PMult=^Mult;

 PNumber=^Number;

 TElement=object

 protected

   left,right:PTEElement;

 constructor Create(l,r:PTEElement);

 public

   destructor Erase;

   function rezult:double;virtual;

   end;

 Number=object(TElement)

 private

   f:double;

 public

   constructor Create(float:double);

   function rezult:double;virtual;

   end;

 Plus=object(TElement)

 public

   constructor Create(l,r:PTEElement);

   function rezult:double;virtual;

   end;

 Mult=object(TElement)

 public

   constructor Create(l,r:PTEElement);

   function rezult:double;virtual;

   end;

 TForm1 = class(TForm)

   edt1: TEdit;

   edt2: TEdit;

   edt3: TEdit;

   btn1: TButton

   grp1: TGroupBox;

   lbl1: TLabel;

Розробив

Олійник Д.А..

26.04.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова М.

2

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

lbl2: TLabel;   

 grp2: TGroupBox;

  lbl3: TLabel;

   lbl4: TLabel;

   edt4: TEdit;

   grp3: TGroupBox;

   cbb1: TComboBox;

   lbl5: TLabel;

   btn2: TButton;

   procedure btn1Click(Sender: TObject);

   procedure btn2Click(Sender: TObject);

   procedure cbb1Change(Sender: TObject);

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

constructor TElement.Create(l,r:PTEElement);

begin

left:=l; right:=r;

end;

destructor TElement.Erase;

begin

Dispose(left);

Dispose(right);

end;

function TElement.rezult:double;

begin

end;

constructor Number.Create(float:double);

begin

inherited Create(nil,nil);

f:=float;

end;

function Number.rezult:double;

begin

 rezult:=f;

end;

constructor Plus.Create(l,r:PTEElement);

Begin

 inherited Create(l,r);

end;

function Plus.rezult:double;

constructor Mult.Create(l,r:PTEElement);

Розробив

Олійник Д.А.

26.04.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова М.

3

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

begin  

inherited Create(l,r);

end;

function Mult.rezult:double;

begin

 rezult:=left^.rezult*right^.rezult;

end;

function form(s:string):PTEElement;

var PtrPlus:PPlus;

   PtrMult:PMult;

   PtrNumber:PNumber;

   p:integer;

   l:integer;

   s1,s2:string;

begin

 l:=length(s);

if pos('+',s)>1 then

begin

p:=pos('+',s);

s1:=copy(s,1,p-1);

s2:=copy(s,p+1,l-p);

New(PtrPlus,Create(form(s1),form(s2)));

form:=PtrPlus;

end  else

if Pos('*',s)>1 then

begin

p:=pos('*',s);

s1:=copy(s,1,p-1);

s2:=copy(s,p+1,l-p);

New(PtrMult,Create(form(s1),form(s2)));

form:=PtrMult;

end else

if s='x' then

begin

 New(PtrNumber, Create(StrToFloat(form1.edt3.Text)));

 form:=PtrNumber;

end else

begin

 New(PTRNumber,Create(StrToFloat(s)))

end;

end;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

Розробив

Олійник Д.А.

26.04.13

ДРПК.020180.015

Аркуш

Перевірив

Рудакова М.

4

Змін

Арк.

№ Докум

Підпис

Дата

procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject);

var dec:integer;

x,fx:PTEElement;

begin

dec:=StrTOInt(cbb1.Text);

x:=form(edt1.Text);

edt3.Text:=FloatTOStrF(x^.rezult,ffFixed,25,dec);

fx:=form(edt2.Text);

edt4.Text:=FloatToStrF(fx^.rezult,ffFixed,25,dec);

end;

procedure TForm1.cbb1Change(Sender: TObject);

begin

if cbb1.Text<> '' then btn2Click(btn2);

end;

end.

Висновок: Я навчився створювати та використовувати власні об’єкти, нащадки, віртуальні функції, та програмно реалізовувати деревоподібні графи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60918. Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом. Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки 210.5 KB
  Мета: Навчитися користуватися інструкціями до медикаментів вивчити цінність харчових продуктів скласти свій добовий харчовий раціон і визначити його хімічний склад на основі отриманих знань...
60919. Складання плану уроку виробничого навчання 50.5 KB
  Обладнання: плануюча документація майстра виробничого навчання методичний посібник Школа молодого майстра1 інструкція Підготовка майстра виробничого навчання до уроку додаток...
60926. Имя прилагательное 141 KB
  Цель: закреплять написание слов из словаря. Что общего у этих слов Какая для этих слов общая непроверяемая гласная Какое задание я вам хочу предложить Верно мы будем упражняться в написании слов из словаря. Запиши словарные слова из кроссворда в столбик по памяти.