51258

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Книга

Экономическая теория и математическое моделирование

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Економічна історія». Наведено перелік питань для обговорення з кожної теми, тести для відповідей, перелік рекомендованої літератури.

Украинкский

2014-03-30

84.42 KB

24 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до проведення практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  (частина 1)

для студентів денної форми навчання

Галузь знань:   0305 Економіка та підприємництво

Напрями підготовки: 6.030501 Економічна теорія               

                                       6.030503 Міжнародна економіка

                                       6.030505 Управління персоналом і економіка праці

                                       6.030504 Економіка підприємства

 

Донецьк, 2012 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до проведення практичних занять з нормативної навчальної дисципліни

циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  (частина 1)

для студентів денної форми навчання

Галузь знань:   0305 Економіка та підприємництво

Напрями підготовки: 6.030501 Економічна теорія               

                                       6.030503 Міжнародна економіка

                                       6.030505 Управління персоналом і економіка праці

                                       6.030504 Економіка підприємства

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Економічна теорія»

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.

Донецьк, 2009 р.

УДК 336.7 (072)

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Економічна історія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво різних напрямів підготовки / Укл. Н.В. Оленцевич

Донецьк: ДонНТУ, 2012. – с. 38

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Економічна історія». Наведено перелік питань для обговорення з кожної теми, тести для відповідей, перелік рекомендованої літератури.

Укладач:

Н.В. Оленцевич, к.е.н., доц.

Відповідальний за випуск

В.В. Дементьєв, д.е.н., професор


ЗМІСТ

ВСТУП             5

Загальні положення          5

 1.  Предмет і метод економічної історії як навчальної дисципліни   7
 2.  Господарський розвиток первісного суспільства на етапі

ранніх цивілізацій ( до VIII ст. до н. е.)      8

 1.  Загальна характеристика та шляхи формування господарств східної

та західної цивілізацій ( VIII – II ст. до н. е.)      8

 1.  Основні напрямки господарського розвитку країн східної цивілізації

в «осьовий час»          10

 1.  Господарство країн європейської цивілізації в період її формування

(VIII ст. до н. е. – V ст. н. е.)        11

 1.  Середньовічне господарство країн європейської цивілізації

(V – XV ст. н. е.)          12

 1.  Зародження ринкової економіки та її інститутів у країнах європейської

цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)      15

 1.  Становлення національних держав та їх господарство періоду вільної

конкуренції ( XVII – перша половина XIX ст.)     17

 1.  Основні тенденції світового господарського розвитку в останній

третині XIX ст.          20

 1.  Особливості господарського розвитку країн європейської цивілізації

періоду монополістичної конкуренції ( друга половина XIX –

початок XX ст.)          21

 1.  Особливості формування ринкового господарства Японії (XVIII –

перша половина XX ст.)         23

 1.  Формування і розвиток ринкового господарства країн європейської

цивілізації у міжвоєнний період ( 1919 – 1939 рр.)     24

 1.  Основні тенденції господарського розвитку та моделі трансформації

економічних систем країн європейської цивілізації в другій половині

ХХ ст.            25

 1.  Світове господарство в останній третині ХХ – початку ХХІ ст.   28

Перелік рекомендованої літератури       29


Вступ

Важливою частиною загальноосвітньої і світоглядної підготовки сучасних фахівців є вивчення історії економіки. Підготовка грамотних економістів з розвиненим стратегічним і оперативним мисленням неможлива сьогодні без оволодіння знаннями всесвітньої історії господарства й особливостей економічного розвитку окремих країн.

Економічна історія покликана формувати принципи економічного мислення, дозволяє бачити корені сучасних соціальних і економічних проблем, спираючись на накопичений в історії господарський досвід, адекватно оцінювати поточну економічну ситуацію і приймати правильні рішення.

У системі економічних дисциплін курс історії економіки і економічної думки посідає одне з провідних місць, оскільки дозволяє накопичувати конкретні факти економічного розвитку окремих країн і аналізувати економічні процеси, що мали місце у світі в різні історичні епохи. Тому розвиток сучасної економічної теорії і практики потребує глибоких знань з економічної історії.

Предметом курсу є вивчення процесу історичного розвитку конкретних форм суспільного виробництва на прикладі окремих країн у різні епохи та їх віддзеркалення в економічних теоріях і концепціях.

Для забезпечення ефективного засвоєння матеріалу лекцій, а також вивчення матеріалу, що не увійшов у лекційний курс, передбачено практичні заняття, які ґрунтуються на таких методичних принципах:

- закріплення теоретичних положень програмного матеріалу шляхом формування до кожної теми кола питань, які вимагають від студентів опрацювання лекцій, матеріалу підручників, додаткової літератури, критичне осмислення здобутих знань та вивчення теоретичних і практичних проблем економічної історії;

- активізація творчого мислення шляхом обговорення ситуаційних питань та проведення дискусій за темою доповідей;

- виконання студентами практичних завдань, що сприяє формуванню навичок практичного використання отриманих знань і вмінь.

Методичні рекомендації до проведення практичних занять підготовлено згідно навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.0305 – економіка і підприємництво та робочої програми навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки».

Загальні положення

Основна дидактична мета практичного заняття — розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Виходячи з цього, задачами методичних рекомендацій є:

– методична допомога студентам в підготовці до практичних занять та виконанні домашніх завдань;

- сприяння закріпленню теоретичних знань з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»;

- формування вмінь та навичок проведення аналізу економічних процесів і явищ, показників економічного розвитку окремих країн в історичному контексті.

До кожної теми надано зміст програми, план практичного заняття, перелік основних термінів і понять, тематику рефератів, літературу за номерами її переліку в списку рекомендованої літератури, тести і завдання.

Для успішного вивчення курсу «Економічна історія» студенти повинні на підставі основної літератури засвоїти нормативну програму теми, продумати відповіді на питання практичного заняття, поповнити знання вивченням додаткової літератури. Разом з цим слід знайти вірні відповіді на питання тестів та виконати завдання за темою.

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Історія економіки та економічної думки» (част.1)

п/п

Тема і зміст практичних занять

Обсяг практичних занять

(акад. год.)

Модуль 1

1

Тема 1. Предмет і метод економічної історії як навчальної дисципліни

2

2

Тема 2. Господарський розвиток первісного суспільства на етапі ранніх цивілізацій (до VIII ст. до н. е.)

2

3

Тема 3. Загальна характеристика та шляхи формування господарств східної та західної цивілізацій (VIII – II ст. до н. е.)

2

4

Тема 4. Основні напрямки господарського розвитку країн східної цивілізації в «осьовий час»

2

5

Тема 5. Господарство країн європейської цивілізації в період її формування (VIII ст. до н. е. – V ст. н. е.)

2

6

Тема 6. Середньовічне господарство країн європейської цивілізації (V – XV ст. н. е.)

2

7

Тема 7. Зародження ринкової економіки та її інститутів у країнах європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)

4

Модуль 2

8

Тема 8. Становлення національних держав та їх господарство періоду вільної конкуренції (XVII – перша половина XIX ст.)

2

9

Тема 9. Основні тенденції світового господарського розвитку в останній третині XIX ст..

2

10

Тема 10. Особливості господарського розвитку країн європейської цивілізації періоду монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.)

2

11

Тема 11. Особливості формування ринкового господарства Японії (XVIII – перша половина XX ст.)

2

12

Тема 12. Формування і розвиток ринкового господарства країн європейської цивілізації у міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.)

2

13

Тема 13. Основні тенденції господарського розвитку та моделі трансформації економічних систем країн європейської цивілізації в другій половині ХХ ст.

4

14

Тема 14. Світове господарство в останній третині ХХ – початку ХХІ ст.

2

Всього

32

Зміст практичних занять

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет економічної історії. Економічна історія у системі наук. Зв'язок економічної історії із політичною економією і історією економічної думки.

Методологія дослідження. Загальні і особливі методи дослідження в економічній історії.

Функції і роль курсу «Економічна історія» у формування фундаментальних знань з економічної теорії.

Проблеми періодизації курсу. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації історії економіки.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16, 18, 19; додаткова 15

Питання для обговорення

 1.  Предмет дисципліни. Економічна історія у системі наук.
 2.  Методологія дослідження.
 3.  Функції і роль курсу «Економічна історія».
 4.  Проблеми періодизації курсу.

Теми рефератів

Способи періодизації історії економіки і їх методологічні витоки.

Терміни і поняття

Періодизація історії економіки, формаційний підхід, цивілізаційний підхід.

Контрольні питання, тести

 1.  Розкрийте предмет економічної історії.
 2.  Як розуміється предмет економічної історії в широкому і вузькому розумінні?
 3.  Які загальні та специфічні методи пізнання використовуються для вивчення економічної історії.
 4.  Які функції виконує економічна історія.
 5.  Що є об’єктом вивчення в курсі економічної історії.
 6.  Розкрийте місце дисципліни «Економічна історія» у системі економічних наук.
 7.  Охарактеризуйте етапи розвитку історіко-економічної науки.
 8.  Які наукові підходи використовуються для періодизації історії економіки?
 9.  Як можна визначити предмет курсу «Історія економіки та економічної думки»:

а) історія «економічного руху» суспільства, особливості його змін, трансформація  закономірностей такого руху, їхній зв'язок із усіма сторонами громадського життя;

б) вивчення господарської діяльності народів різних країн, розвитку їхніх продуктивних сил, зміни способів виробництва;

в) виникнення, розвиток, зміст економічних теорій, їхнє використання в практиці господарювання;

г) економічна політика держав з різним суспільним ладом.

10. Сутність цивілізаційного підходу до періодизації історії економіки полягає в поділі суспільства на:

а) дике і цивілізоване;

б) ринкове і командно-адміністративне;

в) доіндустріальне – індустріальне – постіндустріальне з виділенням всіх аспектів розвитку (матеріальних, ідейних, культурних, релігійних).

ТЕМА 2. ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ЕТАПІ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ( ДО VIII СТ. ДО Н. Е.).

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика. Проблеми взаємодії людини та природного середовища у стародавньому суспільстві. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесла. Трипільська культура. Поява металевих знарядь праці.

Община - основна форма господарства первісної епохи. 

Загальна характеристика господарства, що привласнює.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16, 18, 19; додаткова 8

Питання для обговорення

 1.  Загальна характеристика й етапи розвитку первіснообщинного господарства.
 2.  Еволюція общинних відносин:причини і наслідки.
 3.  Трипільська культура.

Теми рефератів

Проблеми взаємодії людини та природного середовища у стародавньому суспільстві

Терміни і поняття

Мікроліти; обсидіан; палеоліт; мезоліт; неоліт;господарство, що привласнює.

Контрольні питання, тести

 1.  Охарактеризуйте основні етапи господарської еволюції первісного суспільства.
 2.  Дайте загальну характеристику господарству, що привласнює.
 3.  Які причини зумовили еволюцію общинних відносин.
 4.  Які принципи розподілу матеріальних благ були типовими для первісного суспільства?
 5.  Які з перерахованих ознак характеризують первіснообщинну економіку:

а) використання примітивних знарядь праці;

б) поділ праці між господарськими одиницями;

в) ремісниче виробництво;

г) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

д) нерозвинені форми товарного обміну;

є) натуральне господарство;

ж) товарне виробництво.

6.  Виберіть ознаки первісної економіки:

а) общинна власність на засоби виробництва;

б) приватна власність на засоби виробництва і землю;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) товарне виробництво,

д) натуральне господарство;

є) умовний характер землеволодіння;

ж) розвинутий обмін між господарськими одиницями.?

ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСТВ СХІДНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (VIII – II Т. ДО Н. Е.)

Зростання продуктивних сил, поглиблення суспільного поділу праці і перехід до господарства, що виробляє. «Неолітична революція». Виникнення приватної власності і перехід до індивідуального господарства. Розвиток землеробства.

Розпад первіснообщинного ладу і особливості переходу до класового суспільства у різних народів світу.

Перші раннєкласові суспільства і особливості їх економічного розвитку.

Типи стародавніх цивілізацій. Виникнення перших рабовласницьких держав на Стародавньому Сході. Економіка держав Месопотамії. Економіка Давнього Єгипту.

Особливості економічного розвитку держав Східного Середземномор’я: економічний розвиток Сірії і Фінікії. Економіка Давньої Греції.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16, 18, 19; додаткова 8

Питання для обговорення

 1.  Зростання продуктивних сил і перехід до господарства, що виробляє.
 2.  Розпад первіснообщинного ладу і особливості переходу до класового суспільства у різних народів світу.
 3.  Перші раннєкласові суспільства на Стародавньому Сході і особливості їх економічного розвитку.

Теми рефератів

 1.  Економічний розвиток Месопотамії і перші класові держави.
 2.  Особливості економічного розвитку Давнього Єгипту.
 3.  Особливості економічного розвитку держав Східного Середземномор’я
 4.  Етапи розвитку економіки і суспільства Давньої Греції.

Терміни і поняття

«Неолітична революція», землеробська община, сусідська община, східний тип  рабства, верв, марка.

Контрольні питання, тести

 1.  Назвіть фактори, що зумовили перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства в період первісної доби.
 2.  Які ви знаєте країни східного рабства? Розкрийте його особливості.
 3.  Назвіть передумови виникнення перших держав?
 4.  Які варіанти розвитку рабовласницьких держав відомі в історії?
 5.  Назвіть особливості східного рабства. Покажіть роль держави в господарському житті суспільства.
 6.  Поясніть, яким чином виникнення перших класових держав було обумовлене розвитком землеробства.
 7.  Дайте характеристику системи землекористування в країнах Давнього Сходу.
 8.  Дайте порівняльний аналіз розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі в країнах Давнього Сходу і Єгипті.
 9.  Які найбільш важливі види ремесел були розвинуті в Давньому Єгипті.
 10.  Які періоди можна виокремити в розвитку Давньогрецької цивілізації.
 11.  Які галузі виробництва розвинули стародавні греки? Якого рівня досягла їхня торгівля, фінанси, кредит?
 12.  Назвіть основні причини та наслідки колонізації Стародавньою Грецією нових земель.
 13.  Назвіть особливості розвитку господарства у східних слов'ян:

а) переважання скотарства над землеробством;

б) панування індивідуального виробництва;

в) переважання общинної власності і общинних форм господарювання;

г) переважання приватної власності на землю;

д) сімейне успадкування земельних наділів;

е) нерозвиненість промислів і ремісничого виробництва.

 1.  В чому полягала сутність «неолітичної революції»:

а) в здійсненні суспільного поділу праці;

б) в переході від господарства, що виробляє, до господарства, що привласнює;

в) в переході від господарства, що привласнює, до господарства, що виробляє;

г) в освоєнні землеробства;

д) вірної відповіді немає.

ТЕМА 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В «ОСЬОВИЙ ЧАС».

Особливості цивілізацій Стародавнього Сходу. Азіатський тип виробництва. Проблеми організації і управління державним господарством. Роль держави.

Загальна характеристика східного рабства. Розвиток торгівлі і фінансів.

Економічна еволюція Давнього Китаю і Давньої Індії.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16, 18, 19; додаткова 17

Питання для обговорення

 1.  Особливості цивілізацій Стародавнього Сходу. Азіатський тип виробництва.
 2.  Загальна характеристика східного рабства. Розвиток торгівлі і фінансів.
 3.  Економічна еволюція Давнього Китаю і Давньої Індії.

Теми рефератів

1. Виникнення і етапи розвитку давньокитайської цивілізації.

2. Система варн в Давній Індії.

Терміни і поняття

Азіатський тип виробництва; державна форма власності; варна

Контрольні питання, тести

 1.  Назвіть особливості землекористування і розвитку сільського госродарства в Давньому Китаї.
 2.  Порівняйте систему державного управління в Давньому Китаї з іншими країнами давнього світу.
 3.  Яким чином відбувався розвиток ремесел і промисловості у Давньому Китаї?
 4.  Які наукові відкриття і технічні здобутки цього часу вплинули на розвиток економіки?
 5.  Якими видами ремесел була відома Давня Індія?
 6.  Які з перерахованих ознак можна віднести до характеристик східного рабства:

а) переважання колективної земельної власності;

б) переважання праці вільних виробників над працею рабів;

в) переважання общинної, храмової, державної власності на рабів;

г) високий ступінь експлуатації вільного населення;

д) переважання приватної власності на рабів;

е) значна частка приватної власності на землю

 1.  Назвіть переважаючі форми власності в економіці східного типу (річкові цивілізації):

а) громадська;

б) державна;

в) храмова;

г) селянська.

ТЕМА 5. ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД ЇЇ ФОРМУВАННЯ (VIII СТ. ДО Н. Е. – V СТ. Н. Е.).

Античне рабство та його еволюція. Основні риси античного суспільства. Роль держави в економічному житті.

Еволюція економіки Давньої Греції в архаїчний і класичний час. Господарство афінського полісу. 

Римський тип аграрного рабовласницького господарства. Внутрішня та зовнішня торгівля. Генезис грошей, кредиту та податків. Країни - лідери.

Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи. Зародження протофеодальних відносин (система колонату).

Література: основна 1-10, 12, 15, 16-19; додаткова 8

Питання для обговорення

 1.  Античне рабство та його еволюція.
 2.  Господарство афінського полісу. 
 3.  Римський тип аграрного рабовласницького господарства.
 4.  Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи.

Теми рефератів

 1.  Умови виникнення і економічний розвиток полісів.
 2.  Виникнення і еволюція металевих грошей.

Терміни і поняття

Античне рабство; антична власність; місто-поліс; латифундія; прекарій; ойкос; колонат

Контрольні питання, тести

 1.  Дайте характеристику розвитку ремесел і торгівлі в Давній Греції в архаїчний час.
 2.  Розкрийте роль держави в економічньому житті Давньої Греції за різних часів її еволюції.
 3.  Які типи полісів відомі в Давній Греції? Де і коли вони виникають?
 4.  Порівняйте етапи розвитку економіки Давньої Греції у період, що розглядається.
 5.  Порівняйте соціально-еконоічний розвиток Спарти і Афін.
 6.  В чому полягали реформи Солона. Як вони вплинули на еволюцію земельних відносин?
 7.  Поясніть причини кризи полісу.
 8.  Які види ремесел набули поширення в Давньому Римі?
 9.  Якими були досягнення римської цивілізації в будівництві і міському устрої.
 10.  Які галузі економіки набули найбільшого поширення в Давньому Римі?
 11.  Назвіть особливості античного рабства.
 12.  Покажіть роль держави в господарському житті суспільства.
 13.  Яке значення мала рабська праця для розвитку економіки Давнього Риму?
 14.  Складіть порівняльну таблицю “Загальні й особливі риси в економіці рабовласницьких держав” (Давня Греція, Давній Рим, Єгипетське царство, держави Месопотамії).
 15.  Головне джерело античного рабства

а) неспроможні боржники;

б) військовий добуток;

в) родини рабів;

г) засуджені злочинці.

 1.  Чи є вірними наступні твердження: Обґрунтуйте свою відповідь

а) Основною галуззю міста - поліса торгове ремісничого типу було сільське господарство

б) Основний принцип господарського устрою міста-поліса - розвиток зовнішніх зв'язків і обміну з іншими містами і господарськими одиницями.

 1.  Колонат це:

а) система землекористування в епоху рабовласництва;

б) система колоніального панування розвинутих країн Західної Європи в епоху монополістичного капіталізму;

в) процес завоювання колоній під час великих географічних відкриттів;

г) система феодального землекористування.

 1.  Кого у Римській імперії називали колонами

а) селян, які працювали на власній землі;

б) селян, що брали в оренду землю у землевласників;

в) селян, що купували додаткові наділи землі;

г) селян, що здавали землю в оренду.

 1.  Римські колони – це:

а) колишні раби;

б) колишні вільні селяни;

в) військовополонені;

г) колоністи-загарбники.

 1.  Що не є властивим рабовласницькій економіці:

а) натуральний характер виробництва;

б) примітивні засоби праці;

в) висока ефективність праці рабів;

г) просте товарне виробництво;

д) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

е) кріпацька залежність безпосередніх виробників

 1.  Головна причина кризи античної економіки:

а) повстання рабів;

б) вторгнення варварів;

в) економічне ослаблення вільного селянства;

г) технічний прогресс.

ТЕМА 6. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (V – XV СТ. Н. Е.).

Формування феодального господарства. Генезис і етапи розвитку феодалізму в Західній Європі. Місце феодалізму в економічній історії світу.

Форми феодального землеволодіння. Основні риси феодального господарства. Галузева структура, основні господарські форми. Форми феодальної експлуатації.

Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Галузева структура середньовічного ремесла, значення його цехової організації. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво.

Внутрішня та зовнішня торгівля і подальший розвиток ринкових відносин.

Особливості переходу до класового суспільства і становлення феодальних відносин у східних слов’ян.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16-19; додаткова 8, 15

Питання для обговорення

 1.  Генезис і етапи розвитку феодалізму в Західній Європі.
 2.  Основні риси феодального господарства. Форми феодальної експлуатації.
 3.  Феодальне місто, його виникнення та економічна роль.
 4.  Внутрішня та зовнішня торгівля і подальший розвиток ринкових відносин.

Теми рефератів

 1.  Форми і характер землеволодіння (на прикладі Франкської держави).
 2.  Форми і характер землеволодіння в Англії в часи середньовіччя.

Терміни і поняття

Аллод; бенефіцій; феод; лен; домен; коммендация; феодальна рента; манор, сеньйорія, фольварк;  ремісничий цех; комунальний рух; цензова; магдебурзьке право; Ганза; Безансон

Контрольні питання, тести

 1.  Охарактеризуйте шляхи формування, форми і типи земельної власності в добу середньовіччя.
 2.  Якими загальними рисами характеризувалося феодальне господарство? Назвіть його основні виробничі форми.
 3.  Розкрийте особливості становлення феодального господарства у країнах Західної Європи.
 4.  Розкрийте фактори розвитку і піднесення міст Західної Європи в XI — XV ст.
 5.  Опишіть цеховий лад середньовічного ремесла, покажіть його економічну доцільність у XII — XV ст.
 6.  Охарактеризуйте риси, характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони. Проаналізуйте процес утворення національних ринків.
 7.  Назвіть форми феодальної ренти. Проаналізуйте причини їх еволюції.
 8.  Проаналізувати особливості формування феодалізму у Візантії і країнах Середнього і Близького Сходу, Індії та Китаю.
 9.  Чим логічніше всього пояснити становлення у одних народів рабовласницької, а в інших феодальної економіки?

а) природними схильностями народу;

б) особливостями екології;

в) відносинами із сусідами;

г) рівнем військової техніки.

 1.  Назвіть основні ознаки феодальної економіки:

а) наявність вільної робочої сили;

б) розвинутий внутрішній ринок;

в) наявність вільних капіталів;

г) цехова організація ремесла;

д) мануфактурна промисловість;

е) кріпосна залежність безпосередніх виробників;

ж) умовний характер землекористування.

 1.  Визначте ознаки феодальної економіки:

а) використання примітивних знарядь праці;

б) поділ праці між окремими господарствами;

в) товарне виробництво;

г) ремісниче виробництво;

д) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

е) нерозвинені форми товарного обміну;

ж) натуральне господарство.

 1.  Які ознаки характеризують феодальну економіку:

а) общинна власність на засоби виробництва;

б) приватна власність на землю;

в) зрівняльний розподіл матеріальних благ;

г) товарне виробництво;

д) розвинуті форми обміну між господарськими одиницями;

е) натуральне господарство;

ж) умовний характер власності на землю.

 1.  Назвіть форми реалізації феодальної власності на землю і поземельної залежності селян:

а) панщина;

б) оброк;

в) колонат;

г) васальна залежність.

 1.  Економічний зміст васалітету:

а) викуп з полону;

б) перерозподіл ренти;

в) виключення перешкод у виробництві;

г) позаекономічний примус

 1.  Регламентація цехового виробництва пояснювалася:

а) турботою про споживача;

б) вимогами церкви;

в) престижем професії;

г) вузькістю ринку збуту.

 1.  Ганза являла собою:

а) господарське об'єднання;

б) військово-політичний союз міст;

в) купецьку корпорацію;

г) об'єднання капіталів.

 1.  Основна галузь економіки феодальної Англії:

а) мореплавство;

б) рибальство;

в) виробництво сирої вовни;

г) торгівля.

 1.  «Цехова» система виробництва притаманна для:

а) феодальної економіки;

б) капіталістичної економіки;

в) рабовласницької економіки;

г) всіх суспільств окрім первіснообщинного

 1.  Чи є вірними наступні твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

а) Натуральний оброк є більш ранньою формою феодальної залежності, ніж панщина.

б) Основою феодального виробництва була общинна власність на землю і засоби виробництва.

в) Регламентація цехового ремесла пояснювалась турботою про споживача.

г) Аграрний устрій Франції характеризувався майже повною відсутністю поміщицьких (феодальних) господарств.

 1.  Що було властивим для організації ремісництва в епоху середньовіччя:

а) поділ праці;

б) цехова організація;

в) індивідуальна праця ремісника;

г) незалежність ремісника;

д) використання найманої праці.

ТЕМА 7. ЗАРОДЖЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ІНСТИТУТІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ( XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)

Передумови великих географічних відкриттів. Наукові та технічні досягнення як матеріальні передумови переходу до капіталістичного виробництва. «Жадоба золота» як наслідок економічного розвитку.

Найважливіші географічні відкриття кінця ХV-ХVІ ст.

Економічні наслідки великих географічних відкриттів. Початок формування колоніальної системи і світового ринку.

Криза натуральної системи господарювання як початок становлення ринкового господарства.

Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. Особливості процесу первісного нагромадження у провідних країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16-19; додаткова 6, 8, 14, 15

Питання для обговорення

 1.  Найважливіші географічні відкриття кінця ХV-ХVІ ст. та їх економічні наслідки великих географічних відкриттів.
 2.  Початок формування колоніальної системи і світового ринку.
 3.  Криза натуральної системи господарювання як початок становлення ринкового господарства.
 4.  Наукові та технічні досягнення як матеріальні передумови переходу до капіталістичного виробництва.
 5.  Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати.
 6.  Особливості процесу первісного нагромадження у провідних країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині.

Теми рефератів

1. Найважливіші географічні відкриття кінця ХV-ХVІ ст.

2. Економічне піднесення Англії: причини та наслідки.

3. Первісне нагромадження капіталу: історичні форми та сьогоденність.

Терміни і поняття

Первісне нагромадження капіталу; фритредерство; «огородження»; «криваве законодавство» аграрний переворот; «революція цін», розсіяна мануфактура

Контрольні питання, тести

 1.  Назвіть економічні причини і наслідки Великих географічних відкриттів.
 2.  Обґрунтуйте положення про те, що зародження індустріального суспільства у країнах Західної Європи почалося з XVI ст.
 3.  Якими були наслідки аграрного перевороту в Англії? Які факти свідчили про прогресивний розвиток сільського господарства у країнах Західної Європи?
 4.  Охарактеризуйте процес первісного нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати.
 5.  Розкрийте зміст поняття "революція цін".
 6.  Поясніть, в чому суть «класичного шляху становлення капіталізму» (на прикладі  Англії).
 7.  Як здійснювався процес формування і розвитку внутрішніх національних і світового ринків?
 8.  Розкрийте сутність первісного нагромадження капіталу.
 9.  Визначити чинники економічного піднесення Англії і Нідерландів на протязі XVI - першої половини XVII ст. і обґрунтувати їх вплив на шляхи розвитку капіталістичних відносин в цих країнах.
 10.  Які типи мануфактур вам відомі?
 11.  В чому відмінності мануфактурної організації виробництва від ремісничого цеху?
 12.  Головну роль в забезпеченні успіху великих географічних відкриттів зіграли:

а) турецькі завоювання;

б) теорія кулястості землі;

в) створення каравелл і поява навігаційного обладнання;

г) соціально-психологічний клімат Західної Європи XV в.

 1.  В чому полягали наслідки великих географічних відкриттів для країн Європи:

а) руйнуванні основ первіснообщинної економіки;

б) переході від землеробської до сусідської общини;

в) прискоренні первісного нагромадження капіталу;

г) зміцненні позицій феодалізму;

д) зародженні капіталістичних виробничих відносин

 1.  Наслідки великих географічних відкриттів полягали в:

а) зміні первіснообщинного виробництва феодальним;

б) прискоренні первісного нагромадження капіталу;

в) прискоренні розвитку капіталістичної промисловості;

г) зміцненні позицій феодалізму.

 1.  Первісне нагромадження капіталу - це:

а) процес розвитку внутрішнього ринку;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) позбавлення безпосереднього виробника засобів виробництва;

г) пограбування колоній;

д0 юридичне звільнення кріпаків.

 1.  Основними ознаками процесу первісного нагромадження капіталу є:

а) формування монополістичних об'єднань;

б) перехід від ручного до великого машинного виробництва;

в) нагромадження багатства в руках окремих індивідів;

г) позбавлення дрібних товаровиробників засобів виробництва.

 1.  Джерелами первісного нагромадження капіталу в країнах Західної Європи були:

а) державні позики;

б) колоніальні захвати;

в) доходи індивідуальних селянських господарств;

г) доходи фермерських господарств.

 1.  Що з перерахованого можна віднести до характеристик процесу первісного нагромадження капіталу:

а) юридичне звільнення ремісників і селян;

б) покріпачення селян;

в) позбавлення дрібних товаровиробників засобів виробництва;

г) нагромадження великих грошових коштів у руках окремих індивідів;

д) поширення масштабів феодальної власності на землю.

 1.   «Революція цін» - це:

а) зростання цін на експортовану вовну в період економічного підйому Англії;

б) зростання цін у результаті ввозу до Європи великої кількості золота і срібла під час великих географічних відкриттів;

в) зниження цін у результаті переходу до великого промислового виробництва;

г) зниження цін на внутрішньому ринку унаслідок ввезення колоніальних товарів

 1.  Зазначте джерела накопичення англійського капіталу в другій половині XVI-XVIII ст.:

а) урядові позики,

б) нееквівалентний обмін із колоніями,

в) насильницьке вилучення багатства з колоній,

г) експлуатація праці англійських селян-власників,

д) експлуатація найманої праці на англійських підприємствах,

є) величезні запаси корисних копалин  в Англії;

ж) работоргівля,

з) прибутки англійських мануфактур.

 1.  У чому полягала сутність процесу "огороджування":

а) перетворенні орної землі у пасовища;

б) виділенні ділянок землі для добування корисних копалин;

в) виділенні ділянок землі для будівництва підприємств;

г) перетворенні пасовищ у орні землі;

д) огородженні земель, що були захоплені у колоніях.

 1.  Чи є вірними наступні твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

а) "Революція цін" - це зниження цін у результаті переходу до великого машинного виробництва.

б) На протязі XVII століття Іспанія перетворилася на країну "взірцевого" капіталізму.

в) Великі географічні відкриття сприяли зміцненню феодалізму.

ТЕМА 8. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ ТА ЇХ ГОСПОДАРСТВО ПЕРІОДУ ВІЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ( XVII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.).

Розвиток мануфактурного виробництва в Європі. Галузева та територіальна структура економіки провідних країн. Буржуазні революції в Європі, їх економічні програми і вплив на розвиток продуктивних сил.

Фінансовий та грошовий обіг, кредит у мануфактурний період. Форми організації торгівлі, розширення світової торгівлі.

Передумови промислової революції та її наслідки. Особливості промислового перевороту в європейських країнах. Роль промислового перевороту у розвитку продуктивних сил. Англія - світовий економічний лідер.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16-19; додаткова 3, 4, 6, 8, 14

Питання для обговорення

 1.  Розвиток мануфактурного виробництва в Європі.
 2.  Буржуазні революції в Європі, їх економічні  програми і вплив на розвиток продуктивних сил.
 3.  Передумови промислової революції та її наслідки. Особливості промислового перевороту в європейських країнах.
 4.  Англія - світовий економічний лідер..

Теми рефератів

 1.  Буржуазна революція в Нідерландах і її вплив на економічний розвиток країни.
 2.  Вплив науково-технічного прогресу на розвиток продуктивних сил європейських країн на протязі XVIII-першої половини XIX ст
 3.  Промисловий переворот во Франції і його характерні риси.
 4.  Особливості індустріалізації в США

Терміни і поняття

Мануфактура; промисловий переворот (індустріалізація); колоніальна експансія; буржуазна революція;Навігаційний акт

Контрольні питання, тести

 1.  У чому полягає суть промислового перевороту? Які його наслідки?
 2.  Якими були особливості промислового перевороту у Великобританії, Франції, Німеччині та США?
 3.  Проаналізуйте передумови здійснення економічного перевороту в Англії.
 4.  Як вплинула континентальна блокада Англії, яку проводив Наполеон Бонапарт, на економічний розвиток Франції?
 5.  Назвіть економічні причини і наслідки Громадянської війни у США.
 6.  Що собою являв «Акт про гомстеди»? Яке значення він мав для аграрного розвитку США?
 7.  Поясніть зміст політики протекціонізму, меркантилізму, фритредерства.
 8.  Визначити причини економічного відставання економіки Німеччини від провідних країн світу в період становлення індустріального господарства.
 9.  Скласти порівняльну таблицю про хід промислового перевороту в окремих країнах.
 10.  Буржуазні революції мали своєю метою:

а) сприяти зміцненню позицій феодальної знаті;

б) сприяти встановленню капіталістичних виробничих відносин;

в) привести до утвердження політичного панування буржуазії;

г) забезпечити встановлення економічного панування буржуазії.

 1.  Наслідки буржуазних революцій полягали в:

а) прискоренні промислового перевороту й індустріалізації економіки європейських країн;

б) знищенні приватної власності на засоби виробництва;

в) зародженні капіталістичного виробництва;

г) зміцненні позицій феодальної знаті.

 1.  Промислова революція - це:

а) процес розвитку мануфактурного виробництва;

б) перехід від ручного до великого промислового виробництва;

в) процес утворення монополій;

г) приход до влади буржуазії.

 1.  Із наведених ознак назвіть основні риси капіталістичного виробництва:

а) наявність вільної робочої сили;

б) розвинутий внутрішній ринок;

в) умовний характер власності на землю;

г) наявність вільних капіталів;

д) цехова організація ремесла;

е) кріпосна залежність безпосередніх виробників;

ж) мануфактурна промисловість.

 1.  Назвіть основні риси капіталістичного виробництва:

а) цехове ремесло;

б) натуральне господарство;

в) товарне виробництво;

г) мануфактурна промисловість;

д) використання спеціалізованих знарядь праці;

е) умовний характер землеволодіння;

ж) нерозвинений внутрішній ринок.

 1.  Назвіть причини першості англійської економіки в порівнянні з іншими країнами в XVII ст.:

а) раннє зародження англійських мануфактур;

б) географічне розташування;

в) більш круті міри з боку владного класу щодо пограбування селян,  

г) успіхи в мореплаванні,

д) успіхи в меркантилістській політиці,  

є) більш круті міри з боку імущого класу, щодо пограбування селян,  

ж) успіхи в науці,

 1.  В чому полягали основні причини економічного відставання Германії у період становлення індустріального виробництва:

а) політична роздробленість;

б) вузкість сировинної бази;

в)  політика уряду;

г) відсутність загальнонаціонального ринку.

 1.  На протязі XVIII ст. Англія була переважно:

а) сільськогосподарською країною;

б) промисловою країною;

в) державою - рантьє;

г) торговельною країною;

д) всі відповіді вірні.

 1.  З якої галузі розпочався промисловий переворот в Англії:

а) з сільського господарства;

б) з металургії;

в) з ткацької промисловості;

г) з суднобудування;

д) всі відповіді вірні.

 1.  Виберіть відповіді, що характеризують загальні риси економіки 20-30-х років XIX ст.:

а) у цей період завершилось формування капіталізму в Англії й Франції;

б) буржуазія остаточно завоювала політичну владу;

в) економіка переживала першу кризу надвиробництва;

г) економіка з цього періоду часу одержала назву ринкової;

д) буржуазна революція в Англії.

 1.  Чи є вірним наступні твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

а) Країною першого промислового перевороту були Нідерланди.

б) Промислова революція – це утворення монополій.

в) Наслідки буржуазних революцій полягали у зародженні капіталістичного виробництва.

 1.  Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) "революція цін";

б) буржуазна революція в Англії;

в) виникнення капіталістичних відносин;

г) система колонату;

д) поява мануфактурного виробництва;

є) цехове ремесло.

 1.  Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) розвиток мануфактурного виробництва;

б) відокремлення ремесла від землеробства;

в) великі географічні відкриття;

г) промислова революція:

д) первісне нагромадження капіталу.

ТЕМА 9. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX СТ.

Основні тенденції розвитку світової економіки. Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Завершення періоду промислових переворотів.

Особливості економічного розвитку США. Перетворення США на провідну індустріальну країну світу наприкінці ХІХ ст. Економічне піднесення Німеччини, його причини і наслідки.

Промисловий переворот в Росії. Розвиток лівобережної України у складі Російської імперії.

Література: основна 1-10, 12, 15, 16-19; додаткова 5, 6, 8, 12

Питання для обговорення

 1.  Основні тенденції розвитку світової економіки в зазначений час.
 2.  Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу.
 3.  Перетворення США на провідну індустріальну країну світу наприкінці ХІХ ст.
 4.  Економічне піднесення Германії, його причини і наслідки.

Теми рефератів

 1.  Розвиток лівобережної України у складі Російської імперії.
 2.  Особливості господарського освоєння південно-східних земель України в останній третині XIX ст.
 3.  Прогрес світової науки і техніки наприкінці XIX ст.

Терміни і поняття

Науково-технічна революція; індустріальна цивілізація

Контрольні питання, тести

 1.  Назвіть основні здобутки науки, техніки, технології виробництва в останній третині XIX ст., вкажіть їхні наслідки.
 2.  Розкрийте основний зміст процесу індустріалізації та його наслідки.
 3.  За допомогою порівняльної таблиці покажіть динаміку та особливості індустріального розвитку США, Німеччини, Великобританії, Франції.
 4.  Які структурні зміни відбулися в економіці провідних країн світу протягом останньої третини XIX - початку XX ст.?
 5.  Коли завершилося формування світового ринку? Дайте визначення поняття "світовий ринок".
 6.  Доведіть, що на зламі XIX - XX ст. сформувалося світове господарство.
 7.  Розкрийте особливості соціально-економічного розвитку ведучих капіталістичних країн в останній третині XIX століття. Яка динаміка їхнього економічного лідерства?
 8.  Поясните терміни «індустріальна цивілізація» і «індустріальна революція».
 9.  Дайте порівняльну характеристику напрямків і соціально-економічних наслідків промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині і США.
 10.  Що, на Вашу думку, сприяло прискореному економічному розвитку США наприкінці XIX – початку XX століття?
 11.  Поясните, яким чином Німеччина, що у першій половині XIX століття залишалася економічно відсталою державою, до кінця сторіччя перевершила Англію і Францію за обсягами і темпами промислового виробництва.
 12.  Назвіть причини економічного відставання Франції в розглянутий  період.
 13.  Основна риса економічного розвитку капіталістичних країн наприкінці ХІХ ст.:

а) остаточне подолання пережитків кріпацтва;

б) особиста свобода всіх громадян і наявність пролетаріату;

в) чисельні війни між метрополіями за перерозподіл колоніальних територій;

г) винайдення парової і електричної енергії;

д) поступовий перехід від капіталізму вільної конкуренції до монополістичного капіталізму.

 1.  В чому полягали основні причини економічного відставання Германії у період становлення індустріального виробництва:

а) політична роздробленість;

б) узкість сировинної бази;

в) політика уряду;

г) відсутність загальнонаціонального ринку.

 1.  Причини втрати Англією світової економічної гегемонії в останній третині ХІХ ст.:

а) поразка у війні з США  за їх незалежність;

б) загострення капіталістичної конкуренції;

в) здійснення промислового перевороту в інших країнах на кращій технологічній основі;

г) невмілі прийоми ведення демпінгу на світовому ринку;

д) уповільнення темпів економічного зростання.

 1.  У Німеччині промисловий переворот завершився:

а) в 70-х роках ХХ ст.;

б) це безперервний тривалий процес;

в) на межі ХІХ-ХХ ст.;

г) перед Першою світовою війною.

 1.  Головна причина економічного підйому Німеччини наприкінці XІХ ст.:

а) перемога над Францією;

б) об'єднання країни;

в) більш пізніший початок промислового перевороту;

г) відносно дешева робоча сила.

ТЕМА 10. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРІОДУ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ( ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.).

Концентрація промислового та банківського капіталу як передумови створення монополій. Фінансовий капітал. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивезення капіталу. Економічний та територіальний поділ світу Колоніальна система імперіалізму. Виникнення монополій.

Вплив національних особливостей імперіалізму на галузеву структуру економіки провідних країн світу.

Економічні причини відставання Англії та Франції на рубежі ХІХ—ХХ ст. Економічні причини Першої світової війни.

Література: основна 1-10, 12, 13, 16-19; додаткова 5, 6, 8

Питання для обговорення

 1.  Концентрація промислового та банківського капіталу як передумова створення монополій.
 2.  Вплив національних особливостей імперіалізму на галузеву структуру економіки провідних країн світу.
 3.  Економічні причини Першої світової війни.

Теми рефератів

 1.  Світове господарство і економічне суперництво в кінці XIX - на початку XX ст.
 2.  Загальна характеристика монополістичного капіталізму.
 3.  Особливості економічного розвитку Донбасу кінці XIX - на початку XX ст.

Терміни і поняття

Концентрація капіталу; концентрація виробництва; централізація капіталу; монополії; картель; синдикат; трест; концерн.

Контрольні питання, тести

 1. Якими були передумови та наслідки створення монополістичних об'єднань?
 2. Назвіть і розкрийте особливості основних форм монополій.
 3. Якими були економічні причини Першої світової війни?
 4. Обґрунтувати вплив національних особливостей імперіалізму на галузеву структуру економіки провідних країн світу.
 5. Концентрація виробництва і капіталу веде до:

а) територіального поділу світу;

б) утворення держави;

в) появи монополістичних промислових об'єднань;

г) розширення внутрішнього ринку.

 1. Назвіть передумови розвитку монополістичного капіталізму:

а) централізація і концентрація капіталу;

б) виникнення акціонерних товариств;

в) територіальний поділ світу;

г) великі географічні відкриття;

д) «революція цін».

 1. Головний напрямок вивозу англійського капіталу в ХІХ ст.:

а) США;

б) британські колонії;

в) Росія;

г) Китай.

 1. В англійському експорті кінця ХІХ ст.. переважали:

а) промтовари;

б) капітал;

в) сировина;

г) позики.

 1. Німецький капітал:

а) безпосередньо керував країною;

б) розпоряджався тільки в колоніях;

в) не брав участь у політиці зовсім;

г) слідував за феодалами і монархією.

 1. Основна форма німецьких монополій:

а) трест;

б) картель;

в) концерн;

г) синдикат.

 1. «Прусський шлях» розвитку капіталізму в сільському господарстві передбачає:

а) поступову «повзучу» еволюцію поміщицьких господарств в капіталістичні;

б) бурхливий розвиток фермерських господарств;

в) специфічний німецький шлях «обуржуазнення» аграрних відносин;

г) вірної відповіді немає.

 1. Чим був обумовлений ростовщицький характер французького монополістичного капіталу:

а) наявністю гіпертрофованої банківської і грошово-кредитної системи;

б) низьким рівнем товарності аграрного сектору економікиі нерозвинутістю важкої промисловості;

в) особливостями французького національного менталітету;

г) всі відповіді правильні:

д) вірної відповіді немає.

 1. Чи є вірними наступні твердження. Обґрунтуйте свою відповідь.

а) Монополії утворюються у результаті розвитку лихварського капіталу.

б) Наприкінці XІХ ст. найбільш високим рівнем концентрації промисловості відзначалася економіка Великої Британії.

в) Країною з найбільш високим рівнем монополізації економіки була Франція.

г) Німеччина не брала участі в експорті капіталу наприкінці XІХ – на початку XХ ст.

 1. Назвіть країни, загострення протиріч між якими призвело до Першой світової війни

а) Росія і Німеччина;

б) Англія і Німеччина;

в) Франція і Німеччина

ТЕМА 11. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЯПОНІЇ (XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XX СТ.)

Зрушення в економіці. Економічне становище селянства. Підвищення ролі міст. Реформи сьогунів.

Причини економічного відставання Японії. Криза феодальної системи. Революція Мейдзі. Аграрна реформа.

Економіка Японії під час переходу до імперіалізму. Промисловий переворот.

Література: основна 1, 3-6, 9, 10, 18; додаткова 16.

Питання для обговорення

 1.  Зрушення в економіці і підвищення ролі міст. Реформи сьогунів.
 2.  Причини економічного відставання Японії. Криза феодальної системи.
 3.  Революція Мейдзі. Аграрна реформа.
 4.  Економіка Японії під час переходу до імперіалізму. Промисловий переворот

Теми рефератів

1. «Державний» капіталізм в Японії: причини виникнення і основні риси.

2. Політика мілітаризації наприкінці XІХ століття.

Терміни і поняття

Самураї; сьогуни; Мейдзі.

Контрольні питання, тести

 1.  Дайте характеристику економічним перетворенням в Японії наприкінці XVIII ст..
 2.  Що означало «відкриття» Японії і якими були його наслідки.
 3.  В чому полягали реформи сьогунів?
 4.  Які соціально-економічні реформи становили суть революції Мейдзі?
 5.  Яким чином відбувався промисловий переворот в Японії? Як змінилась економічна політика держави після його здійснення?
 6.  Які чинники сприяли економічному піднесенню Японії.
 7.  Яким чином події Першої світової війни вплинули на економічний розвиток Японії.

ТЕМА 12. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919 – 1939 РР.)

Економічні наслідки Першої світової війни. План Дауеса, Юнга. Господарство розвинутих країн в 20-ті роки.

Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. і її наслідки. Економічна криза в США та шляхи виходу з неї («Новий курс» Ф.Д.Рузвельта). Особливості кризи в Німеччині, Англії, Франції.

«Кейнсіанська революція» і початок державного регулювання економіки. 

Література: основна 1-13, 16, 18, 19; додаткова 6, 8-10

Питання для обговорення

 1.  Економічні наслідки Першої світової війни. План Дауеса, Юнга.
 2.  Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. і її наслідки. Економічна криза в США та шляхи виходу з неї («Новий курс» Ф.Д.Рузвельта).
 3.  «Кейнсіанська революція» і початок державного регулювання економіки. .

Теми рефератів

1. Причини і наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.

2. Теоретичні витоки політики державного регулювання економіки.

Терміни і поняття

«Новий курс»; державне регулювання економіки; державно-монополістичний капіталізм; Версальська система; «Велика депресія»

Контрольні питання, тести, задачі

 1.  Проаналізуйте економічні наслідки Першої світової війни для воюючих країн.
 2.  Як розвивалося господарство світу у 1920-ті і роки?
 3.  У чому полягала суть планів Дауеса та Юнга? Якими були їхні причини та наслідки?
 4.  Охарактеризуйте світову економічну кризу 1929—1933 рр. та її особливості у провідних країнах світу.
 5.  Чим різнилися шляхи виходу зі світової економічної кризи США та Німеччини?
 6.  Якими були економічні причини Другої світової війни
 7.  Розкрийте зміст «нового курсу» Рузвельта. Чи є вірним наступне твердження? «Новий курс" Ф. Д. Рузвельта передбачав націоналізацію промисловості». Обґрунтуйте свою відповідь.
 8.  Які роль і наслідки зарубіжного сприяння відродженню економіки Німеччини після Першої світової війни?
 9.  Виявите ступінь впливу «Великої депресії» на різні прошарки населення США. Які втрати понесла економіка?
 10.  Охарактеризуйте заходи «Нового курсу».
 11.  Які риси економічної політики фашистської Німеччини?
 12.  «Новий курс» Ф.Д. Рузвельта передбачав:

а) реформування банківської і фінансової систем;

б) націоналізацію промисловості;

в) заборону діяльності профспілок;

г) державне регулювання промислового виробництва;

д) здійснення соціальних програм.

 1.  Основні цілі плану Дауеса полягали:

а) у націоналізації промисловості;

б) у державному регулюванні економіки;

в) в ослаблення умов репараційних платежів;

г) у залученні іноземних інвестицій в економіку Німеччини

 1.  Гасло «Гармати замість масла» був об’явлений під час:

а) міжвоєнного розвитку фашистської Німеччини;

б) підготовки Півдня США до війни з північними територіями;

в) загострення російсько-японського конфлікту напередодні російсько-японської війни 1904-1905 рр.

 1.  Теоретичним підгрунтям «Нового курсу» були ідеї:

а) Дж. М. Кейнса;

б) А.Маршалла

в) К.Маркса і Ф. Енгельса

 1.  «Велика депресія» відбувалась

а) 1918 – 1920 рр.;

б) 1929 – 1933 рр.;

в) 1950 - 1970 рр.

ТЕМА 13. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА МОДЕЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки. План Маршалла. Науково-технічна революція. Зрушення в галузевій структурі провідних капіталістичних країн. Розпад колоніальної системи. Інтеграційні процеси в економіці. «Спільний ринок» як форма економічної інтеграції.

Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН - нові економічні лідери.

Форми державного регулювання економіки. Транснаціональні корпорації. Військово-промисловий комплекс та зростання воєнних витрат.

Поглиблення криз в 70 - 80-ті роки та їх причини.

Література: основна 1-13, 14-16, 18, 19; додаткова 6-10

Питання для обговорення

 1.  Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки. План Маршалла.
 2.  Інтеграційні процеси в економіці. «Спільний ринок» як форма економічної інтеграції.
 3.  Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН - нові економічні лідери.
 4.  Форми державного регулювання економіки.

Теми рефератів

 1.  Новий характер капіталістичного відтворення і поглиблення криз в 70 - 80-ті роки.
 2.  Транснаціональні корпорації в структурі світового господарства.
 3.  Політика неоколоніалізму.

Терміни і поняття

Етатизм; План Маршалла; політика голлізма; «рейганомика»; «тетчеризм»; «Спільний ринок»

Контрольні питання, тести

 1.  Якими були економічні наслідки Другої світової війни? У чому полягає значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки?
 2.  Визначить тенденції й напрями розвитку світового господарства у 50—70-х роках XX ст. Охарактеризуйте структурні зрушення у світовому господарстві.
 3.  Які особливості англійського і французького варіантів становлення регульованого капіталізму?
 4.  У чому полягали об'єктивна необхідність і можливість здійснення «Плану Маршалла»? Який вплив він зробив на економіку країн Західної Європи?
 5.  Які складові економічної політики «голлізму»? У чому полягала її стимулююча і гальмуюча роль?
 6.  Розкрийте зміст економічних реформ Ерхарда. Чи є вірним наступне твердження? «Економічна програма Л. Ерхарда передбачала державне регулювання цін». Обґрунтуйте свою відповідь.
 7.  Поясніть причини прискореного зростання японської економіки в 1950-1970-і рр.
 8.  Проаналізуйте чинники, що сприяли «економічному диву» Німеччини та Японії в 50—60-х роках.  
 9.  Яке значення має науково-технічний прогрес для розвитку національних господарств і світової економіки в цілому?
 10.  Охарактеризуйте місце сільського господарства в світовому і національних господарствах.
 11.  Якою була  роль держави у розвитку національних господарств розвинених країн в другій половині ХХ ст.?
 12.  Визначіть основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин у 50—90-х роках XX ст. Назвіть основні центри економічного суперництва у світовому господарстві.
 13.  У чому полягає суть постіндустріального суспільства?
 14.  Назвіть основні причини, суть та наслідки світових інтеграційних процесів.
 15.  Розкрийте зміст економічних реформ Р. Рейгана. Чи є вірним наступне твердження: "Рейганомика" була спрямована на посилення державного втручання в економіку і збільшення ролі держави в її регулюванні". Обґрунтуйте свою відповідь.
 16.  Розкрийте зміст економічних реформ М.Тетчер. Чи є вірним наступне твердження: "Основний зміст економічних реформ М.Тетчер полягав у націоналізації промисловості"? Обґрунтуйте свою відповідь.
 17.  У чому Ви бачите стимулюючий вплив і практичні результати «рейганомики»?
 18.  Дайте оцінку змісту і результатів діяльності уряду М.Тэтчер.
 19.  У якому ступені, на Ваш погляд, може бути корисний закордонний досвід господарських реформ для подолання кризи в сучасній Україні?
 20.  Основні ідеї плану Маршалла полягали в:

а) державному регулюванні економіки;

б) проведенні широкомасштабної націоналізації промисловості;

в) наданні фінансової допомоги європейським країнам з боку США;

г) гальмування розвитку у європейських країнах галузей, що конкурують із США;

д) однобічного зниження митних тарифів на імпорт товарів із США до Західної Європи;

є) розширенні зовнішньої торгівлі з соціалістичними країнами.

 1.  Які з названих ознак характеризують повоєнний (1950-1970 р.) розвиток провідних капіталістичних країн світу.

а) посилення процесів державного регулювання економіки:

б) загострення капіталістичної конкуренції;

в) поширення теорії і практики вільного підприємництва;

г) скорочення соціальних функцій держави;

д) уповільнення темпів економічного зростання.

 1.  Економічна програма Л. Ерхарда передбачала:

а) проведення грошової реформи;

б) державне регулювання економіки;

в) підтримку монополій;

г) державне регулювання рівня цін;

д) обмеження свободи приватного підприємництва.

 1.  Приватизація в країнах Західної Європи в 1980-х рр. була викликана:

а) кризою державного регулювання економіки;

б) уповільненням темпів економічного зростання;

в) зміцненням позицій профспілок і робочого руху;

г) розширенням соціальних функцій держави.

 1.  Що складало основу реформування американської економіки урядом Р.Рейгана:

а) перебудова податкової системи:

б) роздержавлення власності;

в) боротьба з інфляцією;

г) боротьба з монополіями;

д) стимулювання експорту продукції.

 1.  Економічна політика Р.Рейгана припускала:

а) стимулювання виробництва через стимулювання заощаджень;

б) стимулювання виробництва через стимулювання державних витрат;

в) співробітництво з профспілками;

г) підвищення податкових ставок;

д) скорочення соціальних функцій держави.лолдд

 1.  Назвіть основні риси “рейганоміки”:

а) використання податків як головного інструмента фіскальної політики;

б) збільшення соціальних витрат держави.

в) збільшення державних і скорочення приватних витрат;

г) стимулювання заощаджень і приватних витрат;

д) обмеження державного втручання в економіку.

 1.  Економічні реформи М. Тетчер передбачали:

а) приватизацію державного майна;

б) націоналізацію приватних підприємств;

в) посилення державного регулювання економіки;

г) ослаблення податкового контролю над бізнесом:

д) заохочення іноземних інвестицій.

 1.  Який із названих заходів не відповідає напрямам реформування економіки Великої Британії урядом М. Тетчер:

а) зміцнення грошової системи і позицій фунта стерлінгів у міжнародних розрахунках;

б) різке обмеження державного підприємництва;

в) активізація зовнішньоторговельної діяльності;

г) націоналізація приватної власності;

д) збільшення прямих податків.

 1.  Розставте наступні події в необхідній історичній послідовності:

а) "революція цін";

б) буржуазна революція в Англії;

в) становлення монополістичного капіталізму;

г) система колонату;

д) економічні реформи Р.Рейгана;

є) цехове ремесло.

ТЕМА 14. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Світове господарство та його структура. Подальший розвиток інтернаціоналізації господарства  і міжнародної економічної інтеграції. Основні напрями розвитку економічних відносин. Трансформаційні процеси в країнах Східної Європи. Особливості проведення ринкових реформ.

Механізм регулювання світової економічної рівноваги. Місце України у світовому господарстві.

Глобалізація економічних процесів.

Сучасна НТР та формування інформаційного суспільства у розвинутих країнах світу. 

Література: основна 1-13, 14-16, 18, 19; додаткова 6-10

Питання для обговорення

 1.  Світове господарство та його структура наприкінці ХХ ст..
 2.  Трансформаційні процеси в країнах Східної Європи. Особливості проведення ринкових реформ.
 3.  Механізм регулювання світової економічної рівноваги в умовах глобалізації економічних процесів.
 4.  Сучасна НТР та формування інформаційного суспільства у розвинутих країнах світу. 

Теми рефератів

 1.  Особливості ринкової трансформації економіки в країнах східної Європи.
 2.  Ринкова трансформація в країнах СНД: етапи і наслідки.
 3.  Економічні кризи кінця ХХ – початку ХХІ ст.. і їх вплив на глобальну економіку.

Терміни і поняття

Глобалізація; ринкова трансформація; єдиний європейський простір; ЄС

Контрольні питання, тести

 1.  Назвіть основні тенденції розвитку світової економіки наприкінці ХХ століття.
 2.  Які процеси відбулися наприкінці 80-початку 90-х рр. в східній Європі?
 3.  Назвіть особливості проведення економічних реформ в європейських країнах «соціалістичного» блоку – Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Румунії, Югославії.
 4.  Назвіть економічні і політичні причини розпаду СРСР.
 5.  Дайте характеристику реформ, що провадились в країнах СНД в середині 90-х років ХХ ст.
 6.  Які новітні тенденції в розвитку продуктивних сил світу сформувались наприкінці ХХ ст. - на початку ХХІ ст.
 7.  Які головні причини сучасних економічних криз. Як вони впливають на економіку провідних країн світу? Тих країн, що розвиваються?
 8.  Яке місце посідає Україна в сучасному світовому поділі праці і світовій економіці.

Перелік рекомендованої літератури

Основна

 1.  БартеневС.А. Экономическая история: Учебник /БартеневС.А. – М.: Экономист, 2004,
 2.  Бор М. З. История мировой экономики: конспект лекций. – М.: «Дело и сервис», 1998.
 3.  Економічна історія України і світу. За ред. В.Д. Лановика. - К.: Вікар, 2003
 4.  Економічна історія. Навчальний посібник / Кузнєцов Е.А. – К.: ЦУЛ, 2004.
 5.  Економічна історія. Навчальний посібник / Леоненко П.М. – К.: ЦУЛ, 2004.
 6.  Економічна історія. Навчальний посібник / Юхіменко П.І.-К.: Вікар, 2004,
 7.  Економічна історія: лекції / Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна та ін. – К: КНЕУ, 2000. – 244 с.
 8.  Економічна історія: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни /Н.О.Тимочко, О.А.Пучко та ін. – К.: КНЕУ, 2001,
 9.  История экономики: Учебник /Под общ. ред. О.Д.Кузнецовой, И.Н.Шапкина. – М.: ИНФРА-М, 2002.
 10.  История мировой экономики. Учебник для вузов / Поляк Г.Б. – М., 2004.
 11.  История мировой экономики: Хозяйственные реформы 1920-1990 годов (Под ред. проф. А.Н. Марковой. – М.: Закон и право, 1995.
 12.  Лановик Б., Лазарович М., Чайковський В. Економічна історія. Курс лекцій. - К.: Вікар, 2000.
 13.  Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины ХІХ-ХХ вв. – Харьков: Консум, 1999.
 14.  Лортикян 3. Л. История экономики и экономической мысли Украины. Эволюция рыночной экономики. - Харьков: Консул, 2004.
 15.  Лукашевич Л. Україна: історико-економічний огляд. – К., 1997.
 16.  Конотопов М. В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2001. – 280 с.
 17.  Ткаченко А. Экономическая история Западной Европы и Америки. – Запорожье, 1998.
 18.  Экономическая история зарубежных стран. Уч. пособие. 4-е изд. /Н.И.Полетаева, В.И.Голубович, Л.Ф.Пашкевич и др.; Под общ. ред. В.И.Голубовича. – Мн.: Интерпрессервис  „Экоперспектива”, 2003, с.381-573
 19.  Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посібник – К.: Вікар, 2004, 318-345. 412-428

Додаткова

 1.  Бабенко С., Гелей С., Гончарук Я. Історія кооперативного руху: Підручник. - Львів, 1995.
 2.  Багалій Д. Історія Слобідської України. - Харків, 1991.
 3.  Бергер П. Капіталістична революція. - К., 1995.
 4.  Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. XVI -XVIII ст. - К., 1995.
 5.  Валовой Д. От застоя к развалу. - М., 1991.
 6.  Голобуцький В. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. - К., 1970.
 7.  Грушевський М. Історія України - Русі: У 11 т., 12 кн. - К., 1991 1999.
 8.  Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991.
 9.  Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. Філіпенко, В. Вергун, І. Бураківський та ін. - К., 1996.
 10.  Ефименко А. История украинского народа. - К.,1990.
 11.  Заборовский Я. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. - Львов, 1985.
 12.  Історія народного господарства Української РСР: У 3 т. - К., 1983-1985.
 13.  Історія України: Курс лекцій: Кн. 1-2: Навч. посіб. /Л. Мельник, В. Верстюк, М. Демченко та ін. - К., 1991-1992.
 14.  История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. - М., 1988.
 15.  История США: В 4 т. / Под ред. Г Севастьянова. - М., 1983.
 16.  История Франции: В 3 т. - М., 1972-І973.
 17.  Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. - К., 1996.  
 18.  Крип’якевич І Богдан Хмельницький. - Л., 1990.
 19.  Маркина В. Крестьяне Правобережной Украины. Конец XVII - 60-е годы ХVІІІ ст. - К., 1971.
 20.  Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних відносин: Підручник / За ред. А. Філіпенка. - К., 1992.
 21.  Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства: Навч. посіб. - К.,1996.
 22.  Сакс Дж. Крупнейшие экономические трансформации в истории // Дж. Сакс. Рыночная экономика и Россия. - М., 1994.
 23.  Терещенко Ю. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.: Навч. посіб. - К., 1996.
 24.  Трубайчук А. Друга світова війна. - К., 1995.
 25.  Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. посібник/ За ред. Б. Д. Лановика - К., 1994.
 26.  Чайковський В. Економічна історія світу і України: Навч. посіб. - Тернопіль, 1997.
 27.  Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. - Львів, 1990.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28996. АРМ: назначение и виды обеспечения 26.5 KB
  АРМ это совокупность программнотехнических и организационнотехнических средств индивидуального и коллективного использование объединенных для выполнения определенных функций и задач работника в конкретной предметной области. Виды обеспечения: информационное обеспечение АРМ ориентируется на конкретную привычную для пользователя предметную область. технологическое обеспечение АРМ должно гарантировать высокую надежность технических средств организацию удобных для пользователя режимов работы способность обработать в заданное время...
28997. Типовая структура и принцип работы поисковых систем ( на примере поисковых машин Интернет) 33 KB
  Под поисковой системой обычно подразумевается сайт на котором размещен интерфейс системы. Программной частью поисковой системы является поисковая машина это комплекс программ обеспечивающий функциональность поисковой системы и обычно это является коммерческой тайной компанииразработчика поисковой системы.
28998. Система электронного документооборота 26.5 KB
  документооборотом организация движения документов между организациями подразделениями пользователями при этом не их физ.1 Оперативный потоковый ввод документов из бумажных носителей путем сканирования и распознавания; 1.2 Ввод электронных документов из разных источников; 1.3 Индексирование документов.
29001. Инструментарии и составляющие ИТ. Пример 28 KB
  I уровень этапы где выполняются сравнительно длительные технологические процессы. Пример: 1 этап: создание постоянной части в Word. 2 этап: создание кадра для вставки рисунка. 3 этап: создание переменной для файла поля листа.
29002. Концептуальный уровень базовой ИТ: назначение, структура, состав 35.5 KB
  Концептуальный уровень представляет собой взаимосвязь совокупность информационных процессов и процедур обработки информации данных. Взаимодействие блоков Формирование информационного продукта начинается со сбора информации из различных источников. Подготовка собранной информации для передачи и ввода в ИС. Ввод информации в компьютер т.
29003. Логический уровень базовой ИТ: назначение, структура и состав 40 KB
  Описание в виде моделей: Модель предметной области общая модель управления модель решаемых задач модель организации информационных процессов кот. разделяется на модель обработки модель обмена модель накопления и модель представлении знаний. Модель обработки включает: формализацию описание процедур: организации вычислительных процессов преобразование данных отражение данных. Модель обмена включает в себя формальное описание процедур выполняемых в компьютерной сети.
29004. Физический уровень базовой ИТ: назначение, структура, состав 33.5 KB
  Каждая подсистема содержит аппаратные и программные компоненты. Аппаратные компоненты ЭВМ различных классов. Программные компоненты производят обработку данных представляет собой алгоритм реализующий преобразование и отображение данных прикладное программное обеспечение. Аппаратные компоненты устройства и узлы для реализации компьютерной сети модемы коммутаторы маршрутизаторы.