51328

Методы шифрования текста при помощи аналитических преобразований

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на алгебру матриц. Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на алгебру матриц.

Русский

2014-02-09

68.61 KB

8 чел.

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на алгебру матриц.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Лабораторная работа №3

Разраб.

Карецкий

Пров.

Смулаковский

Н. Контр.

Утв.

Методы шифрования текста при помощи аналитических преобразований.

Лит.

Листов

4

КОГУ 59П-3

 

Ход работы:  

program Project1;

unit LAB3;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs,xpman, Grids, StdCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)

   mat: TStringGrid;

   Label1: TLabel;

   Button1: TButton;

   Label2: TLabel;

   Edit2: TEdit;

   Button2: TButton;

   Edit3: TEdit;

   Label3: TLabel;

   Button3: TButton;

   qw: TEdit;

   procedure Button1Click(Sender: TObject); //осуществлятся шифровка

   procedure Button2Click(Sender: TObject); //дешифровка

   procedure Button3Click(Sender: TObject); //заполнение матрицы

   procedure qwChange(Sender: TObject);     //если забито значение, то шифровать

   procedure Edit2Change(Sender: TObject);  //если есть значение, то дешифровать

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

 rus,text,rashifr,shifr,c:string;

 s:char;

 i,j,q,k,e,f,opr:integer;

 p,m:array [0..2,0..2] of integer;

 z,r:array[0..2]of integer;

implementation

{$R *.dfm}

//осуществлятся шифровка

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

edit2.Text:='';

edit3.text:='';

q:=0;

k:=0;

rus:='абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя';

text:=qw.text;

//if length(text)mod 4<>0 then

begin

//while  length(text)mod 4<>0 do

begin

text:=text+' ';

for i:=1 to length(text) do

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Лабораторная работа №3

for j:=1 to length(rus) do

if text[i]=rus[j] then begin

z[q]:=j;

q:=q+1;

if q=3 then

begin

for e:=0 to 2 do

begin

for f:=0 to 2 do

k:=k+m[f,e]*z[f];

shifr:=shifr+inttostr(k)+' ';

k:=0;

end;

q:=0;

end;

end;

end;

end;

edit2.text:=shifr;

end;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Лабораторная работа №3

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

for i:=1 to 9 do

opr:=m[i,j]+i*k;

for i:=0 to 2 do

for j:=0 to 2 do

p[i,j]:=opr;

for i:=0 to 2 do

for j:=0 to 2 do

begin

r[i]:=p[i,j]*z[f];

rashifr:=rus[i];

end;

for i:=1 to length(rashifr) do

edit3.text:=rashifr;

edit3.Text:=text;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

with mat do

begin

for i:=0 to colcount-1 do

for j:=0 to rowcount-1 do

begin

k:=random(8)+1;

cells[i,j]:=inttostr(k);

m[j,i]:=k;

end;

end;

end;

procedure TForm1.qwChange(Sender: TObject);

begin

if qw.text<>'' then  button1.Enabled:=true;

end;

procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);

begin

if edit2.text<>'' then button2.enabled:=true;

end;

end.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Лабораторная работа №3

Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на алгебру матриц.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81342. Оцінка майна боржника 26.15 KB
  Державний виконавець проводить оцінку майна боржника якщо вартість майна не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ринковими цінами які діють на день проведення оцінки крім випадків коли оцінка провадиться за врегульованими цінами а також у разі оцінки нерухомого майна транспортних засобів повітряних морських та річкових суден. Якщо оцінити окремі предмети складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника на реалізацію за оцінкою проведеною державним виконавцем останній...
81343. Зберігання майна на яке накладено арешт 27.4 KB
  Зберігач, якщо ним призначено не боржника або члена його сімї, має право на одержання за зберігання майна винагороду або прибуток від зберігання майна, розмір яких установлюється за угодою зберігача з державним виконавцем, укладеною відповідно до вимог глави 66 Цивільного кодексу України.
81344. Особливості примусової реалізації рухомого майна боржника 28.89 KB
  Відділ ДВС укладає договір з організатором аукціону яким доручає реалізацію майна організатору аукціону спеціалізована організація незалежно від форми власності за визначену комісійну винагороду. Організатор повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання передпродажної підготовки і демонстрації майна яке відповідає торговельнотехнологічним санітарногігієнічним і протипожежним нормам а також приміщення для проведення аукціону. Організатор аукціону визначає дату та час проведення аукціону та не...
81345. Особливості примусової реалізації нерухомого майна боржника 24.77 KB
  У разі звернення стягнення на будинок квартиру приміщення земельну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та його вартість а також нотаріальний орган про те чи не перебуває це майно під арештом. Одержавши документальне підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису та оцінки за їх вартістю на момент...
81346. Звернення стягнення на валюту та валютні цінності 24.23 KB
  У разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі що мають право на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку державний виконавець зобовязує їх продати протягом семи днів іноземну валюту в сумі необхідній для погашення боргу. У разі якщо такі кошти розміщені у банку або іншій фінансовій установі які не мають права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку державний виконавець зобовязує їх перерахувати протягом семи днів ці...
81347. Звернення стягнення на цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння 30.05 KB
  Цінні папери ювелірні та інші побутові вироби із золота срібла платини і металів платинової групи дорогоцінних каменів і перлів а також лом і окремі частини таких виробів виявлені під час опису на які накладено арешт підлягають обов\'язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Порядок і умови зберігання та реалізації грошей у тому числі іноземної валюти цінних паперів ювелірних та інших побутових виробів із золота срібла платини і металів платинової групи дорогоцінного каміння і...
81348. Особливості звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку 28.33 KB
  Звернення стягнення на будинок квартиру інше приміщення земельну ділянку що є нерухомим майном провадиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. У разі звернення стягнення на будинок квартиру приміщення земельну ділянку державний виконавець звертається з запитом до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та про його вартість а також до нотаріального органу чи не знаходиться це майно під арештом...
81349. Особливості звернення стягнення на предмет іпотеки 22.32 KB
  Звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюються відповідно до умов іпотечного договору. У разі звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного договору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів або за рішенням суду орган державної виконавчої служби здійснює реалізацію предмета іпотеки в порядку установленому іпотечним договором. Відчуження предмета іпотеки...
81350. Звернення стягнення на грошові кошти боржника - юридичної особи 27.5 KB
  Готівка в національній та іноземній валюті яка знаходиться в касах або інших сховищах боржника юридичної особи підлягає невідкладному вилученню після її виявлення Державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника юридичної особи що знаходяться в кредитних установах в тому числі в органах Державного казначейства в порядку передбаченому Законом. Якщо даних про наявність у боржника юридичної особи рахунків і вкладів у банках чи інших кредитних установах немає то державний виконавець одержує такі дані в податкових органах які...