51328

Методы шифрования текста при помощи аналитических преобразований

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на алгебру матриц. Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на алгебру матриц.

Русский

2014-02-09

68.61 KB

9 чел.

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на алгебру матриц.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Лабораторная работа №3

Разраб.

Карецкий

Пров.

Смулаковский

Н. Контр.

Утв.

Методы шифрования текста при помощи аналитических преобразований.

Лит.

Листов

4

КОГУ 59П-3

 

Ход работы:  

program Project1;

unit LAB3;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs,xpman, Grids, StdCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)

   mat: TStringGrid;

   Label1: TLabel;

   Button1: TButton;

   Label2: TLabel;

   Edit2: TEdit;

   Button2: TButton;

   Edit3: TEdit;

   Label3: TLabel;

   Button3: TButton;

   qw: TEdit;

   procedure Button1Click(Sender: TObject); //осуществлятся шифровка

   procedure Button2Click(Sender: TObject); //дешифровка

   procedure Button3Click(Sender: TObject); //заполнение матрицы

   procedure qwChange(Sender: TObject);     //если забито значение, то шифровать

   procedure Edit2Change(Sender: TObject);  //если есть значение, то дешифровать

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

 rus,text,rashifr,shifr,c:string;

 s:char;

 i,j,q,k,e,f,opr:integer;

 p,m:array [0..2,0..2] of integer;

 z,r:array[0..2]of integer;

implementation

{$R *.dfm}

//осуществлятся шифровка

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

edit2.Text:='';

edit3.text:='';

q:=0;

k:=0;

rus:='абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя';

text:=qw.text;

//if length(text)mod 4<>0 then

begin

//while  length(text)mod 4<>0 do

begin

text:=text+' ';

for i:=1 to length(text) do

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Лабораторная работа №3

for j:=1 to length(rus) do

if text[i]=rus[j] then begin

z[q]:=j;

q:=q+1;

if q=3 then

begin

for e:=0 to 2 do

begin

for f:=0 to 2 do

k:=k+m[f,e]*z[f];

shifr:=shifr+inttostr(k)+' ';

k:=0;

end;

q:=0;

end;

end;

end;

end;

edit2.text:=shifr;

end;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Лабораторная работа №3

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

for i:=1 to 9 do

opr:=m[i,j]+i*k;

for i:=0 to 2 do

for j:=0 to 2 do

p[i,j]:=opr;

for i:=0 to 2 do

for j:=0 to 2 do

begin

r[i]:=p[i,j]*z[f];

rashifr:=rus[i];

end;

for i:=1 to length(rashifr) do

edit3.text:=rashifr;

edit3.Text:=text;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

with mat do

begin

for i:=0 to colcount-1 do

for j:=0 to rowcount-1 do

begin

k:=random(8)+1;

cells[i,j]:=inttostr(k);

m[j,i]:=k;

end;

end;

end;

procedure TForm1.qwChange(Sender: TObject);

begin

if qw.text<>'' then  button1.Enabled:=true;

end;

procedure TForm1.Edit2Change(Sender: TObject);

begin

if edit2.text<>'' then button2.enabled:=true;

end;

end.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Лабораторная работа №3

Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на алгебру матриц.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17640. Организационная структура и функции управления 161 KB
  Тема 5. Организационная структура и функции управления 1. Выбор организационной структуры управления. 2. Функции управления. 3. Роль контроллинга в процессе управления. Вопросы для самоконтроля. Выбор организационной структуры управления Современ
17641. Организационные аспекты создания службы контроллинга 117 KB
  Тема 3. Организационные аспекты создания службы контроллинга 1. Принципы создания службы контроллинга. 2. Структура и персонал службы контроллинга. 3. Функции и задача службы контроллинга. 4. Информационные потоки на предприятии в системе контроллинга. 5.Возможны
17642. Амплітудні та фазові голограми 17.99 KB
  Амплітудні та фазові голограми. В залежності від того яким чином голограма модулює падаючий на неї світловий потік розрізняють: амплітудні голограми які модулюють світловий потік за рахунок зміни коефіцієнта пропускання середовища фазові голограми які модулюють лиш...
17643. Аналіз поляризованого світла 42.56 KB
  Аналіз поляризованого світла. Используя поляризатор можно определить направление поляризации линейно поляризованной световой волны. Для этого вращают поляризатор относительно оси светового пучка и наблюдают за изменениями интенсивности прошедшего света. Если при...
17644. Багатопроменева інтерференція еталон Фабрі-Перо 961.05 KB
  Багатопроменева інтерференція : еталон ФабріПеро. Дифракційна гратка – приклад багатопроменевої Інтерференції. Еталон ФабріПеро – 2 дзеркала розділені проміжком Пучок багато разів проходить через нього. форлиЕйрі: різниця фаз між 2ома сусідніми пучками: δ=2n ...
17645. Вектор Джонса для типових станів поляризації 83.63 KB
  Вектор Джонса для типових станів поляризації. Загальний вигляд для де tg=Ax/Ay Из конспекта Всё напечатанное далее взято из энциклопедии: При аналитич. описании пооляризации обычно не рассматриваються временные и пространственные изменений эл. магн. волны. Наиб. пр
17646. Властивості фотонів 30.19 KB
  Властивості фотонів. Поняття фотон вперше вивів Л’юіс 1929 р. Фотон – квант електромагн. поля. Властивості фотона: 1. Енергія і імпульс: стала Планка момент імпульсу фотона. / / коментар Для фотона: . Фотон завжди релятивіська частинка. 2. А точніше:...
17647. Голограма Лейта і Упатнієкса (позаосьова) 19 KB
  Голограма Лейта і Упатнієкса позаосьова. Голографія – метод запису та відновлення світлових хвиль що заснований на явищах інтерференції та дифракції когерентних пучків світла тобто безлінзове отримання оптичних зображень шляхом відновлення хвильового фронту. Іде
17648. Двопроменева інтерференція Інтерферометр Майкельсона 46.26 KB
  Двопроменева інтерференція: Інтерферометр Майкельсона. Світло від протяжного джерела світла S потрапляє на плоско паралельну розділювальну пластинку P1 покриту напівпрозорим тонким шаром срібла або алюмінію. Ця пластинка частково пропускає частково відбиває світло