51329

Шифрование текста по ключу аддитивными методами (гаммированием)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на методах замены. Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на методах замены.

Русский

2014-02-09

57.94 KB

14 чел.

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на  методах замены.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Лабораторная работа №4

Разраб.

Карецкий

Пров.

Смулаковский

Н. Контр.

Утв.

Шифрование текста по ключу аддитивными методами (гаммированием).

Лит.

Листов

4

КОГУ 59П-3

 

Ход работы:  

unit Unit1;

interface

uses

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, StdCtrls, XPMan, jpeg, ExtCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)

   Edit1: TEdit;

   Edit2: TEdit;

   Label1: TLabel;

   Label2: TLabel;

   Button1: TButton;

   XPManifest1: TXPManifest;

   Edit3: TEdit;

   Label3: TLabel;

   Button2: TButton;

   Image1: TImage;

   procedure Button1Click(Sender: TObject);

   procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private

   { Private declarations }

 public

   { Public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

 i:integer;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Лабораторная работа №4

 TextCount, GammCount:integer;

 Text, gamma, ProtectText:string;

 s1, s2, s3:string[1];

begin

 Text := Edit1.Text;

 Gamma := Edit2.Text;

 TextCount := Length(Text);

 GammCount := Length(Gamma);

   {Сравниваем длинну гаммы с длиной текста}

 while GammCount < TextCount do

 begin

   Gamma := Gamma + Edit2.Text;

   GammCount := Length(Gamma);

 end;

 if GammCount > TextCount then

 delete(Gamma, TextCount+1, (GammCount-TextCount));

 Edit2.Text := Gamma;

   {Шифрование текста}

 for i:=1 to TextCount do

 begin

   s1 := copy(Text, i, 1);

   s2 := copy(Gamma, i, 1);

     {Сложение текста с гаммой}

   s3 := Chr((Ord(S1[1])+Ord(S2[1])) mod 255);

   ProtectText := ProtectText + s3;

 end;

 Edit3.Text := ProtectText;

end;

//==============================================================================

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

var

 i:integer;

 ProtectTextCount, GammCount:integer;

 Text, gamma, ProtectText:string;

 s1, s2, s3:string[1];

begin

 ProtectText := Edit3.Text;

 Gamma := Edit2.Text;

 ProtectTextCount := Length(ProtectText);

 GammCount := Length(Gamma);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Лабораторная работа №4

   {Сравниваем длинну гаммы с длиной текста}

 while GammCount < ProtectTextCount do

 begin

   Gamma := Gamma + Edit2.Text;

   GammCount := Length(Gamma);

 end;

 if GammCount > ProtectTextCount then

   delete(Gamma, ProtectTextCount+1, (GammCount-ProtectTextCount));

 Edit2.Text := Gamma;

   {Шифрование текста}

 for i:=1 to ProtectTextCount do

 begin

   s1 := copy(ProtectText, i, 1);

   s2 := copy(Gamma, i, 1);

     {Сложение текста с гаммой}

   if Ord(S1[1])-Ord(S2[1])<0 then

     s3 := Chr((Ord(S1[1])-Ord(S2[1]))+255)

   else

     s3 := Chr((Ord(S1[1])-Ord(S2[1])));

   Text := Text + s3;

 end;

 Edit1.Text := Text;

    showmessage(Gamma);

end;

end.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Лабораторная работа №4

Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на  методах замены.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36682. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 147.5 KB
  Короленка Кафедра філософії Опорний конспект лекції з курсу ФІЛОСОФІЯ на тему: АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ для студентів ІІ курсів усіх факультетів Полтава2011 Тема: Антична філософія VI ст. Періодизація античної філософії. Класичний період давньогрецької філософії 4. Періодизація античної філософії.
36683. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. Лекційне заняття 98 KB
  Поєднують ж їх позиції наступні риси: Віра в пануючі у світі порядок і справедливість завдяки закону Карми всі гарні чи погані вчинки людини викликають відповідні наслідки в цій та наступних життях; Ідея вічного круговороту як нескінченного переродження всіх живих істот сансара: Всесвіт арена де кожен на протязі всього життя відіграє певну роль де смерть не лякає людину адже вона залишається безсмертною перевтілюючись у наступному житті в іншу істоту; Концепція Мокші найвищої мети життя людини: необхідності звільнення її від...
36684. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРОБЛЕМИ ТА РОЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА 86 KB
  Короленка Кафедра філософії Опорний конспект лекції з курсу ФІЛОСОФІЯ на тему: ФІЛОСОФІЯ ЇЇ ПРОБЛЕМИ ТА РОЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА для студентів ІІ курсів усіх факультетів Полтава2009 ТЕМА: ФІЛОСОФІЯ ЇЇ ПРОБЛЕМИ ТА РОЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА ПЛАН 1. Філософія як любов до мудрості 2. Філософія як форма суспільної свідомості 4. Міф релігія філософія як етапи сходження людської самосвідомості 1.
36685. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА І КУЛЬТУРА. ФОРМАЦІЯ І ЦИВІЛІЗАЦІЯ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ 89.5 KB
  Філософське поняття культури. Навпаки врахування специфіки індивідуальної свідомості її багатогранності неповторності всього того що становить сутність духовності особистості є надзвичайно важливою умовою формування та розвитку цінностей духовної культури свідомості людини. Філософське поняття культури. Існує декілька сот визначень того що можна назвати культурою десятки підходів до її вивчення теоретичних концепцій моделей культури.
36686. СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА 86.5 KB
  Дійсно класи нації народності трудові колективи сімї різноманітні формальні і неформальні групи соціальні прошарки та інші спільності людей їх взаємовідносини функціонування та розвиток складають основний зміст соціальної сфери. Недооцінка ролі і значення соціальної сфери в житті людей знаходить своє відтворення у недостатньому врахуванні специфіки інтересів класів соціальних груп націй та народностей трудових колективів окремих людей у недостатній увазі до соціальної сторони їх праці побуту що призвело до зниження...
36687. МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВА. СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРА 108 KB
  ТЕМА: МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВА. Матеріальне виробництво основа розвитку суспільства. Томуто головним структурним компонентом як суспільства в цілому так і його підсистем є людина.
36688. СВІДОМІСТЬ. Опорний конспект лекції 89.5 KB
  Дух душа свідомість їх місце в духовному світі людини. Роль несвідомого в житті людини. Дух душа свідомість їх місце в духовному світі людини Проблема свідомості цікавила людство з давніх часів. Пояснюється це тим що свідоме і духовне в діяльності людини тісно повязані між собою.
36689. БУТТЯ, СУБСТАНЦІЯ, МАТЕРІЯ 147.5 KB
  БУТТЯ СУБСТАНЦІЯ МАТЕРІЯ для студентів ІІ курсів усіх факультетів Полтава2009 ТЕМА: БУТТЯ СУБСТАНЦІЯ МАТЕРІЯ ПЛАН 1. Філософське поняття буття. Основні форми буття. Філософське поняття буття.
36690. РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ 86 KB
  Закорінення філософії України відбувається за часів Київської Русі. До визначення витоків її дослідники приходять лише в другій половині ХХ ст. Дмитро Чижевський в книзі «Філософія на Україні» стверджує, що українська філософія починається з Г.Сковороди