51330

Шифрование текста по ключу аддитивными методами (гаммированием)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на алгоритме RSA. Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на алгоритме RSA.

Русский

2014-02-09

86.14 KB

10 чел.

Цель работы: Научиться составлять программы шифрования текста, основываясь на алгоритме RSA.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Лабораторная работа №6

Разраб.

Карецкий

Пров.

Смулаковский

Н. Контр.

Утв.

Шифрование текста по ключу аддитивными методами (гаммированием).

Лит.

Листов

3

КОГУ 59П-3

 

Ход работы:  

program RSA;

{$N+}

uses crt;

const min=100; max=200;

var p,q,d,Y:longint;

   n,m,e,cmp:comp;

   s,s2:string;

   i,j:integer;

   si,s3:array[1..255] of Longint;

procedure npoctbIe(var W:longint);

var simp:boolean;i:longint;

begin

repeat

W:=random(max-min)+min;

if W mod 2=0 then simp:=false

else  begin

simp:=true; i:=3;

while (i<=trunc(sqrt(W))) do begin

if trunc(W) mod i=0 then

simp:=false

else i:=i+2;

if not simp then break;

end; end;

until simp; end;

function B3aumHo(t:comp):longint;

var k:integer;i,Y2:longint;

   R,mx,mn:comp;b:boolean;

begin  k:=0;i:=0;

randomize;Y2:=Y;

repeat

R:=random(10000)+3000;

mn:=R; mx:=t;

if trunc(mn) mod 2<>0 then k:=2

else k:=1;

i:=1+k; b:=true;

while i<=trunc(mn) do begin

if (trunc(mn) mod i=0) and(trunc(mx) mod i=0) then

begin b:=false; break; end; i:=i+k; end;

until b;

B3aumHo:=trunc(R);

end;

function viE:comp;

var ee:comp;u:integer;

begin       u:=0; ee:=1;

while trunc(ee*d) mod trunc(M)<>1 do begin

ee:=ee+1; end; viE:=ee;

end;

function Vozstep(x,p2,n:longint):longint;

var y,x2:comp;

begin  Y:=1; x2:=x;

while p2<>0 do begin

if p2 mod 2<>0 then begin

y:=trunc(y)*x2; y:=trunc(y) mod n;

end;

x2:=x2*x2; x2:=trunc(x2) mod n;

p2:=p2 div 2;

end; vozstep:=trunc(y);

end;

begin   clrscr;

randomize;

Writeln('Шифрование RSA');

Write('Выбираются два простых числа  ');

npoctbIe(P);npoctbIe(Q);

Writeln('P=',p,'     Q=',q);

n:=p*q; m:=(p-1)*(q-1);

Writeln('Вычисляются числа N=P*Q  и  M=(P-1)*(Q-1)');

Writeln('N=',trunc(n),' M=',trunc(m));

Writeln('Выбирается число D, взаимно простое с M');

D:=B3aumHo(M); Writeln('D=',d);

Writeln('Рассчитывается Е');

E:=viE;Writeln('E=',trunc(E));

Writeln('Открытыe ключu D=',D,' и N=',trunc(N),',');

Writeln('3акрытый ключ Е=', trunc(e));

Writeln('Введите сообщение:');

readln(s);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Лабораторная работа №6

Writeln('Шифр:');

for i:=1 to length(s) do begin

si[i]:=0;

si[i]:=vozstep(ord(s[i]),D,trunc(n));

Write(si[i]);

end;writeln; Writeln('Расшифровка:');

for i:=1 to length(s) do

Write(chr(vozstep(si[i],trunc(E),trunc(n))));

readln;

end.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Лабораторная работа №6

 

Вывод: научился составлять программы шифрования текста, основываясь на алгоритме RSA.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18392. Статистичне спостереження 54.5 KB
  Тема 3. Статистичне спостереження. 3.1 Суть і організаційні форми статистичного спостереження. 3.2 План статистичного спостереження. 3.3 Види та способи спостереження. 3.4 Помилки спостереження та контроль вірогідності даних. 3.1 Суть і організаційні форми статисти...
18393. Зведення та групування статистичних даних 71.5 KB
  Тема 4. Зведення та групування статистичних даних 4.1 Суть статистичного зведення та групування. 4.2 Основні завдання та види групувань. 4.3 Основні питання методології статистичних групувань. 4.4 Повторне вторинне групування. 4.1 Суть статистичного зведення та гр
18394. Аналіз рядів розподілу 219.5 KB
  Тема 5 Аналіз рядів розподілу 5.1 Ряди розподілу. 5.2 Статистичні таблиці. 5.3 Суть і характеристики варіації. 5.4 Методи обчислення дисперсії. 5.5 Характеристики форми розподілу. 5.6 Криві розподілу. 5.1 Ряди розподілу Ряд розподілу – основа будь якого групуван...
18395. Вибірковий метод 205 KB
  Тема 6. Вибірковий метод. 6.1. Суть і переваги вибіркового спостереження. 6.2. Обчислення помилок вибірки і визначення меж інтервалу для середньої величини і частки. 6.3. Різновиди вибірок. 6.4. Багатоступеневі і багатофазні вибірки. 6.5. Визначення обсягу вибірки і способ
18396. Статистична перевірка гіпотез 37.5 KB
  Тема 7. Статистична перевірка гіпотез Дослідження істотності вибіркових середніх часток і дисперсій можна провести на основі відомих у математичній статистиці законів розподілу та виразів для розрахунку критеріальних статистик. Спочатку формулюють так звану нулоьву ...
18397. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ 487 KB
  ТЕМА 8. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ€ЯЗКІВ. 8.1. Види взаємозв язків між явищами 8.2. Метод аналітичного групування. 8.3. Основи кореляційнорегресійного аналізу. 8.4. Множинна регресія. 8. 1. Види взаємозв язків між явищами. Всі явища суспільного життя іс
18398. Аналіз таблиць взаємної спряженості( співзалежності) 193.5 KB
  Тема 9. Аналіз таблиць взаємної спряженості співзалежності. 9.1. Таблиці співзалежності. 9.2. Рангова кореляція. 9.1. Таблиці співзалежності. При стохастичному зв’язку кожному значенню ознаки х відповідає певна множина значень ознаки у які варіюють і утворюють ряд р
18399. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧАННЯ ДІНАМІКИ 179.5 KB
  Тема 10. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧАННЯ ДІНАМІКИ. 10.1. Дінамічний ряд – основа аналізу і прогнозування соціальноекономічного розвитку. 10.2. Характеристики дінамічних рядів. 10.3. Аналіз структурних зрушень. 10.4. Особливості вимірювання взаємозв€язків за даними динамічних рядів. ...
18400. Визначення тенденції розвитку. Аналіз коливань і сталості дінамічних рядів 106 KB
  Тема 11. 11.1. Визначення тенденції розвитку. 11.2. Аналіз коливань і сталості дінамічних рядів. 11.1. Визначення тенденції розвитку. Тенденція – це певний напрям розвитку тривала еволюція яка набуває вигляду більшменш плавної троекторії. Статистичне вивчення тенденці...