51338

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЕТВЛЕНИЙ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Даны координаты точки, не лежащей на координатных осях OX и OY. Определить номер координатной четверти, в которой находится данная

Русский

2014-02-09

273.12 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ХАІ

кафедра 503

Лабораторна робота № 11

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЕТВЛЕНИЙ

з дисципліни “Інформатика”

ХАІ.503.519.01О.924.01

 

Виконав студент   гр. 519  Близнюк Б.О.   

                                  Прийняв

ст. викладач                                  Дужа В. В.

2012

Задание 1

If22◦. Даны координаты точки, не лежащей на координатных осях OX и OY.

Определить номер координатной четверти, в которой находится данная

точка.

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<locale.h>

int main (void)

{

setlocale(LC_CTYPE,"rus");

 int x,y;

 printf("введите x отличный от 0: ");

scanf("%i",&x);

printf("введите y отличный от 0: ");

 scanf("%i",&y);

 {

  if(x>0&&y>0)

  printf("1 четверть");    

           else

     {

      if(x>0&&y<0)

      printf("4 четверть");

         else

   {

         if(x<0&&y>0)

         printf("2 четверть");

            else

            {

            if(x<0&&y<0)

            printf("3 четверть");

      }

   }

  }

 }

 return 0;

}

Тестовые наборы

X

Y

Результат

5

5

1 четверть

-7

-5

3 четверть

Результат работы

Задание 2

Разработать алгоритм и написать программу вычисления заданно-

го целочисленного выражения для данных в формате 16 битов со

знаком,  используя  оператор  IF.  Промежуточные  вычисления  могут

проводиться с использованием любых типов данных (с обоснованием

выбора типа данных), а тип результата Х - тоже должен быть 16 би-

тов со знаком. Входные данные и результат вычислений должны быть

проверены на область допустимых значений.

Алгоритм

Текст программы

#include <stdio.h>

int main(void)

{

long int a, b,x;

printf("input values a, b:");

scanf_s("%i%i", &a, &b);

x=0;

if (a>b)if(a!=0)x=(a-b)/a+1;

else printf("error: denominator is zero\n");

else if(a==b)x=25;

else if(b!=0)x=(a-5)/b;

else printf("error: denominator is zero\n");

printf("x= %i\n",x);

return 0;

}

Тестовые наборы

a

b

Результат

0

0

Х=25

Результат работы

Задание 3

Разработать алгоритм и написать программу вычисления принад-

лежности точки с заданными координатами (x, y) заштрихованной об-

ласти. Программа должна выдавать текстовое сообщение о принад-

лежности точки заданной области.  

Алгоритм

Текст программы

#include "stdio.h"

int main (void)

{

float x,y;

printf("Input cordinats of point: ");

scanf("%f %f", &x, &y);

float F1=x+4;

float F2=-x+4;

float F3=0;

if (F1>=y && y<=F2 && y>=F3)

printf("Point (%f, %f) is in region\n", x, y);

else

printf("Point (%f, %f) is not in region\n", x, y);

return 0;

}

Тестовые наборы

х

y

Результат

2

2

принадлежит

5

5

не принадлежит

Результат


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69105. Графічні процедури й функції 80 KB
  Використання інших кольорових відтінків вимагає доволі складної техніки керування кольоровими палітрами, але її розгляд не належить до кола завдань даного підручника. Синтаксис процедур і функцій, що встановлюють кольори ліній і фону, наведено в табл. 5.1. Зазначимо, що установка кольору впливає...
69106. Побудова графіків функцій. Претворення координат і об’єктів 63 KB
  Для зображення графіка слід перевести логічні координати його точок у їх екранні еквіваленти. 3 урахуванням того що центр логічної системи координат збігається із центром екрана а також того що напрям екранної вісі ординат є зворотним до напряму логічної вісі ординат отримаемо таку формулу...
69107. Анімаційні ефекти 46.5 KB
  Найпростіший спосіб реалізації цього ефекту полягає в тому щоб намалювати зображення певним кольором а потім приховати його шляхом повторного малювання в тих самих графічних координатах кольором фону. Наступного разу зображення відтворюється вже в нових координатах.
69108. Фрактальні зображення 49.5 KB
  Залежно від початкових умов функція що описує таку систему перетворень може наблизитися до нескінченності збігтися до певного скінченного числа числового діапазону або нескінченно варіюватися у певному діапазоні. Множина Мандельброта визначається таким рівнянням...
69109. Теорія і методи структурного програмування 143 KB
  Згодом вона поділяється на підпрограми які декомпонуються на підмодулі наступного рівня. Під час низхідного проектування програми на верхніх рівнях абстракції деталі приховують а на нижніх рівнях вони описуються конкретною мовою програмування.
69110. Використання модулів у Borland Pascal 7.0. Структура модуля 55 KB
  Структура модуля. Структура модуля 3. До складу модуля можна включати оголошення констант типів змінних а також оголошення і реалізацію процедур і функцій. Структура модуля Модуль складається із заголовка інтерфейсної реалізаційної й ініціалізаційної частин.
69111. Основні концепції об’єктно-орієнтованої методології програмування. Базові поняття об’єктна-орієнтованого програмування. Класи і об’єкти в мові Pascal 79.5 KB
  Методологія об’єктно-орієнтованого програмування виникла як результат природної еволюції мов структурного програмування. 3 погляду цієї методології програма є сукупністю об’єктів, кожен об’єкт є екземпляром певного класу, а класи утворюють ієрархію успадкування
69112. Одномірні масиви. Поняття масиву та його властивості. Базові операції обробки одновимірних масивів 214.5 KB
  Характерною ознакою простих типів даних є те, що вони атомарні, тобто не містять як складові елементи дані інших типів. Типи даних, що не эадовольняють зазначеній властивості, називаються структурованими. У мові Раsсаl означено такі структуровані типии: масиви, рядки, множини, записи та файли.
69113. Багатовимірні масиви. Оголошення багатовимірних масивів. Доступ до елементів. Базові операції їх обробки двовимірних масивів. Двовимірні масиви в задачах 96.5 KB
  Як було зазначено вище, одновимірні масиви застосовуються для зберігання послідовностей. Проте для багатьох структур даних зображення у вигляді послідовності є неприйнятним. Наприклад, результати матчів футбольного чемпіонату найзручніше подавати у вигляді квадратної таблиці.