51346

Анимация в C++ Builder

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Написать программу, рисующую анимацию по заданному образцу. Общий вид программы следующий...

Русский

2014-02-09

73.5 KB

108 чел.

Лабораторная работа 1

Анимация в C++ Builder

Выполнил: Шуклецов М.А.

 ФРТ, гр. 2106

Цель работы: Написать программу, рисующую анимацию по заданному образцу.

Общий вид программы следующий:

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

Graphics::TBitmap *back;

Graphics::TBitmap *plane;

Graphics::TBitmap *man;

Graphics::TBitmap *ground;

int x,y;

int x1,y1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

       : TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)

{

 back = new Graphics::TBitmap;   //Загрузка в память изображения

 back->LoadFromFile("sky.bmp");

 plane = new Graphics::TBitmap;

 plane->LoadFromFile("plane.bmp");

 plane->Transparent = true;   //Делает прозрачным белое поле вокруг изображения

 man = new Graphics::TBitmap;

 man->LoadFromFile("man.bmp");

 man->Transparent = true;

 ground = new Graphics::TBitmap;

 ground->LoadFromFile("ground.bmp");

 ground->Transparent = true;

 Image1->ClientHeight = back->Height;

 Image1->ClientWidth = back->Width;

 Form1->ClientWidth = back->Width;

 Form1->ClientHeight = back->Height;

 x = -60;

 y = 30;

 x1 = -60;

 y1 = 60;

 Timer1->Interval = 24;    //Задание интервала сброса таймера

 Timer1->Enabled = true;    //Включение таймера

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)

{

 if ((!back->Empty) && (!plane->Empty ) ){  //Первоначальная прорисовка

 Canvas->Draw(0,0,back);        

 Canvas->Draw(x,y,plane);       

 Canvas->Draw(0,0,back);        

 Canvas->Draw(250,180,man);    

 }

 else {

   Canvas->TextOut(10, 10, "Ошибка загрузки битовых образов");

   }

TRect r;       //Определение переменной типа TRect

 r = Rect(x, y, x+plane->Width, y+plane->Height);  //Задание координат прямоугольника

 Canvas->CopyRect(r, back->Canvas, r);   //Перенос образ изображения на канву

 x = x+1;      //Изменение координаты

 Canvas->Draw(x, y, plane);    //Прорисовка самолета

 if ( x > Form1->Width + plane->Width + 10)  //проверка выхода за границы области

 {

       x = -60;

 }

    r = Rect(x1, y1, x1+plane->Width, y1+plane->Height);

 Canvas->CopyRect(r, back->Canvas, r);

 x1 = x1+ 2;

 Canvas->Draw(x1, y1, plane);

 if ( x1 > Form1->Width + plane->Width + 10)

 {

       x1 = -60;

 }

}

//---------------------------------------------------------------------------

Вывод: Мы научились получать подобие анимации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70929. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Постачання матеріально-технічних ресурсів на робочі місця 247 KB
  Вивчення ринку сировини й матеріалів. Запаси матеріалів та регулювання їхніх обсягів. Однак служба матеріальнотехнічного забезпечення повинна перевіряти замовлення виробничих підрозділів з огляду на відповідність замовлених матеріалів технічним умовам та даним обліку наявних...
70930. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю 176 KB
  Виробнича потужність підприємства - це потенційно максимально можливий випуск продукції необхідної номенклатури і якості протягом планового періоду при повному завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової технології організації...
70931. Виробнича інфраструктура 248 KB
  Прикладом є виробництво різних видів енергії та тепла деталей для ремонту обладнання технологічного оснащення та інструменту. Виробнича програма енергетичного цеху в натуральних показниках охоплює такі види робіт: виробництво та розподіл електричної енергії в умовах...
70932. Витрати виробництва 112.5 KB
  Залежність витрат від зміни обсягів господарської діяльності Обсяг господарської діяльності Змінні витрати Постійні витрати Витрати по підприємству разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю продукції разом по підприємству на одиницю...
70933. Фінансове планування і контроль на підприємстві 162.5 KB
  Перелік основних бюджетів підприємства за їхнім цільовим призначенням Операційні Фінансові бюджет доходу; бюджет виробництва продукції виробнича програма; бюджет прямих матеріальних витрат; бюджет обсягів придбання матеріалів; бюджет витрат на оплату праці; бюджет загальновиробничих витрат...
70934. Планування і контроль оновлення продукції 134 KB
  В умовах ринкової економіки планування виробничої діяльності підприємства орієнтується на максимальне задоволення попиту потенційних споживачів продукції (робіт, послуг). Протягом свого життєвого циклу продукція на ринку переживає декілька етапів.
70935. Організаційно-технічний розвиток підприємства 91 KB
  Виробничий процес на промисловому підприємстві здійснюється постійно в усіх його підрозділах. Технічний же прогрес залежно від обсягу наявних ресурсів та технічної політики відбувається періодично. Однак, загалом для підприємства він повинен носити безперервний характер.
70936. Бізнес-планування 81.5 KB
  В умовах ринкової економіки будь-яку підприємницьку ідею – від формулювання власне задуму до втілення, – реалізують за планом, який прийнято називати бізнес-план. За цільовою орієнтацією розрізняють такі види бізнес-планів: на залучення грошових коштів для створення нового підприємства...
70937. Предпринимательский бизнес: субъекты и формы 96.5 KB
  Субъекты предпринимательской деятельности в РФ. Субъекты бизнеса руководствуясь деловыми интересами могут заниматься любыми типами и видами деловой деятельности не запрещенной законом. Под субъектом бизнеса понимается функциональная принадлежность данного субъекта...