51349

Расширенная работа с файлами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Написать программу, осуществляющую запись массива в файл и чтение из файла в массив с помощью потоков. Рабочие данные выбрать самостоятельно.

Русский

2014-02-09

127 KB

2 чел.

Лабораторная работа 8

Расширенная работа с файлами

 Выполнил: Шуклецов М.А.

              ФРТ, гр. 2106

Цель работы: Написать программу,  осуществляющую запись массива в файл и чтение из файла в массив с помощью потоков. Рабочие данные выбрать самостоятельно.

Общий вид программы следующий: 

Здесь мы видим следующие элементы управления:

«Заполнение массива» - заполнение массива 10х10 случайными числами в интервале до 99

«Сохранение в фаил» - считывание в поток и сохранение в фаил *.txt

«Чтение из файла» - считывание из файла в поток и заполнение массива 2 из потока

Код программы:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

       : TForm(Owner)

{

}

TStringList *fil = new TStringList();  //инициализация потока

int a[10][10];    //массив 1

int b[10][10];    //массив 2(можно и без него)

AnsiString S;    //строковая переменная

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)   //заполнение случайными числами

{   for(int x=0; x<10; x++)

 { for(int y=0; y<10; y++)

       {

        StringGrid1->Cells[x][y] = random(99);

        a[x][y]=StrToInt( StringGrid1->Cells[x][y]);

       }

 }

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{  fil = new TStringList();  //Открытие потока

for(int y=0; y<10; y++)

       {for(int x=0; x<10; x++)

               {S = IntToStr(a[x][y]);  //запоминание ячейки

                fil->Append(S);                } //добавление в конец нужной ячейки

       }

       fil->SaveToFile("Test.txt");  //Сохранение потока в файл

      fil->Free();    //закрытие потока

      S = "";    //Обнуление переменной

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)

{ fil = new TStringList();   //Открытие потока

fil->LoadFromFile("Test.txt");  //Загрузка потока из файла

for(int y=0; y<10; y++)

       {for(int x=0; x<10; x++)

               {

              b[x][y] =StrToInt( fil->Strings[y*10+x]);  //Заполнение массива 2

              StringGrid2->Cells[x][y] = b[x][y];  //Заполнение StringGrid2

               }

       }

}

//---------------------------------------------------------------------------

Вывод:  Мы научились использовать потоки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65656. Подолання дезорганізації діяльності підрозділів промислового підприємства 198.5 KB
  Надмірна організованість діяльності підприємств є одним з чинників зниження стійкості їхньої діяльності втрати креативності в цій діяльності. Це зумовлює необхідність і доцільність надання певної свободи дій окремим працівникам та...
65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...