51372

РАБОТА С МАТРИЦАМИ В ЯЗЫКЕ C

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить: Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использование следующих функций: 1) функция формирования матрицы, предусмотреть формирование матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных чисел;

Русский

2014-02-10

120.29 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний  інститут”

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Титульный лист заполняется на украинском языке Остальная часть отчета может быть как на украинском, так и на русском 

Лабораторна робота № 15

з дисципліни “Інформатика”

РАБОТА С Матрицами В ЯЗЫКЕ C

ХАІ.503.519.01О.924.01

Виконав студент гр.519Б   Близнюк Б.О.Фамилия И.О. 

(№ групи) (П.І.Б.)

 

(підпис, дата)

Перевірив ст. викладач каф. 503

(науковий ступінь, вчене звання, посада)

Дужа В. В.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

2013

Задание 1

В соответствии со своим вариантом для задачи 1 составить:

 Алгоритм решения задачи, в котором предусмотреть использова-

ние следующих функций:

1) функция  формирования  матрицы,  предусмотреть  формирование

матрицы с клавиатуры и с помощью генератора псевдослучайных

чисел;

2) функция вывода исходной матрицы;

3) функция вычисления в соответствии с заданным вариантом.

 Текст  программы.

 Тестовые наборы.

Варианты для задания 1

1.  Найти,  сколько  положительных  элементов содержит данная  матрица  в

каждой  строке,  а  также  среднее  арифметическое  неотрицательных

элементов матрицы.

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<time.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mas[MAX][MAX];

 int ns,nc;

 int sum=0,s=0;

 int k=0,kil=0;

 float ser_ar=0;

printf("number of rows: ");

scanf("%d",&ns);

printf("number of columns: ");

scanf("%d",&nc);

 srand( (unsigned)time( NULL ) );

  for (int i = 0; i<ns; i++)

     for (int j = 0; j<nc; j++)

      mas[i][j] = rand()%(ns*nc);

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  printf("%d",mas[i][j]);

  printf(" ");

 }

  printf("\n");

}

 for(int i=0;i<ns;i++)

{

 for(int j=0;j<nc;j++)

 {

  if(mas[i][j]>0)

  {

   sum=sum+mas[i][j];

   kil++;

  }

 }

 s=s+sum;

 k=k+kil;

 printf("\n numbers of positive elements in each row %d\n",kil);

 sum=0;

 kil=0;

}

ser_ar=(float)s/k;

printf("\n numbers of positive elements matricy %d\n",k);

printf("Ser_ar=%.2f\n",ser_ar);

return 0;

}

Результат работы

Задание 2

В заданиях на формирование матрицы предполагается, что размер резуль-

тирующей матрицы не превосходит 10 * 10.

Matrix1. Даны целые положительные числа M и N. Сформировать целочислен-

ную матрицу размера M Ч N, у которой все элементы I-й строки имеют

значение 10·I (I = 1, . . ., M).

Алгоритм

Текст программы

#include<stdio.h>

#define MAX 10

int main (void)

{

 int mt [MAX][MAX];

 int nr,nc,i,j,k;

 int sum=0;

 printf("Input size: ");

scanf("%i%i",&nr,&nc);

printf("Elements of matricy [%i*%i]:\n",nr,nc);

 

 

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

 {   

  

  mt[i][j]=10*i;

 }

 

}

 for(i=0;i<nr;i++)

{

 for(j=0;j<nc;j++)

{

 printf("%d",mt[i][j]);

 printf(" ");

}

  printf("\n");

}

return 0;

}

Результат работы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67817. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 215.5 KB
  Об’єктивне право природокористування – сукупність екологічних норм, які визначають підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування, встановлюють комплекс прав та обов’язків природокористувачів, формують юридичні засоби захисту прав та інтересів суб’єктів природокористування.
67818. КІНЕМАТИКА ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 154.5 KB
  Кожне тіло щовільно рухається в просторі має ортогональну систему координат і 6 степенів вільності свободи можливість руху вздовж кожної з осей і обертання навколо них. Проте як видно з рисунку вся сукупність переміщень кінематичних ланок руки людини зводиться до транспортних переносних рухів...
67819. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИМ МАЙНОМ 135 KB
  Забезпечення медичним майном і медичною технікою організується і здійснюється з метою безперервного і повного задоволення потреб частин, підрозділів в них для надання медичної допомоги пораненим та хворим і їх лікування, проведення санітарно-гігієнічних...
67820. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР 82.5 KB
  Приблизна вартість промислових запасів основних видів корисних копалин дорівнює більше 15 трлн. Всі мінеральносировинні ресурси України сконцентровані в: родовищах корисних копалин нагромадженнях мінеральних речовин в надрах на поверхні землі в джерелах вод та газів на дні водоймищ які за кількістю якістю...
67821. ПРИВОДИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 142 KB
  Крім того тип приводу визначає і можливості системи керування або ступінь інтелектуальності робота. Для виконання загальної конкретної технологічної операції необхідне групове керування виконавчими двигунами приводу тобото з погляду керування привід робота розглядається як система.
67822. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОД 91 KB
  В Україні розроблено законодавство, яке регулює правову охорону та режим використання водних об’єктів України та покликане сприяти формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпечення екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню...
67823. УНІФІКОВАНІ ВУЗЛИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 1.18 MB
  В двох перших модулях можна виділити такі функціонально-конструктивні елементи: приводи; механізми перетворення і передачі руху; направляючі опори для лінійних і поворотних перміщень виконавчих органів; демпферуючі гальмівні пристрої; інформаційні давачі...
67824. Дополнительные возможности версии языка Object Pascal for Delphi 229.5 KB
  Начиная с версии Delphi 4, была реализована концепция перегрузки функций (overloading), которая позволяет иметь несколько различных функций или процедур с одинаковым именем, но с разными списками параметров. Такие процедуры и функции должны быть описаны с применением директивы overload...
67825. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 92.5 KB
  Одним із основних життєво-важливих елементів навколишнього природного середовища є атмосферне повітря. Значення атмосферного повітря полягає в тому, що воно є основою для забезпечення життєдіяльності біологічних організмів, в тому числі людей, служить захистом...