51431

Работа со строками

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Написать предикат выделения первого символа строки, первого символа подстроки в заданной строке. Листинг программы

Русский

2014-02-11

40 KB

1 чел.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Калужский филиал

Отчет по лабораторной работе №5

«Работа со строками»

Вариант 10

Выполнил: студентка группы ЭВМ-81

Щукина А.К.

Проверил: Смирнов С.Г.

Калуга, 2013

Условие

Написать предикат выделения первого символа строки, первого символа подстроки в заданной строке.

Листинг программы

domains

s = string

c = char

i = integer

predicates

 first_symbol_of_string(s,c) % ВЫВОД ПЕРВОГО СИМВОЛА СТРОКИ

first_symbol_of_substring(s,s,i,c) % ВЫВОД ПЕРВОГО СИМВОЛА ПОДСТРОКИ В СТРОКЕ И ЕГО НОМЕРА

 first_symbol_of_substring1(s,s,i,c) % ПРОВЕРКА НА ПОДСТРОКУ

clauses

% ЕСЛИ СТРОКА ПУСТА, ТО ТАМ НЕТ СИМВОЛОВ

 first_symbol_of_string("",_):- write("STRING IS EMPTY"), nl.

% ВЫВОД ПЕРВОГО СИМВОЛА СТРОКИ

first_symbol_of_string(Str,Char):- frontchar(Str,Char,_), write(Char), nl.

 % ЕСЛИ СТРОКА ПУСТА, ТО ОНА НЕ СОДЕРЖИТ ПОДСТРОКУ

 first_symbol_of_substring("",_,_,_):- write("STRING HASN'T THIS SUBSTRING"), nl.

 % ЕСЛИ ПОДСТРОКА ПУСТА, ТО ЕЕ НЕТ В СТРОКЕ

 first_symbol_of_substring(_,"",_,_):- write("SUBSTRING IS EMPTY"), nl.

 % ИЩЕМ ПЕРВЫЙ СИМВОЛ СТРОКИ, СОВПАДАЮЩИЙ С ПЕРВЫМ СИМВОЛОМ ПОДСТРОКИ

 first_symbol_of_substring(Str,SubStr,NumChar,Char):-

frontchar(Str,Char,_),                  frontchar(SubStr,SubChar,_),

Char=SubChar,

first_symbol_of_substring1(Str,SubStr,NumChar,Char).

 % ЕСЛИ НЕ СОВПАДАЕТ, ТО ПРОВЕРЯЕМ СТРОКУ ДАЛЬШЕ И УВЕЛИЧИВАЕМ НОМЕР СИМВОЛА

 first_symbol_of_substring(Str,SubStr,NumChar,ResChar):-

frontchar(Str,_,TStr),

NumChar1 = NumChar + 1,

first_symbol_of_substring(TStr,SubStr,NumChar1,ResChar).

 % ЕСЛИ НАШЛИ СИМВОЛ СТРОКИ, СОВПАДАЮЩИЙ С ПЕРВЫМ СИМВОЛОМ ПОДСТРОКИ,

% ТО ПРОВЕРЯЕМ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МЫ НАШЛИ ПОДСТРОКУ В СТРОКЕ

 first_symbol_of_substring1(Str,SubStr,NumChar,ResChar):-

frontchar(Str,Char,TStr),

frontchar(SubStr,SubChar,TSubStr),

Char=SubChar,

first_symbol_of_substring1(TStr,TSubStr,NumChar,ResChar).

 % ЕСЛИ ДА, ТО ВЫВОДИМ НОМЕР СИМВОЛА В СТРОКЕ И САМ СИМВОЛ  

 first_symbol_of_substring1(_,"",NumChar,ResChar):- write(NumChar,"-",ResChar), nl.

goal

Str = "MY LITLE STRING",

SubStr = "RING",

write("STRING:"), nl,

write(Str), nl,

write("SUBSTRING:"), nl,

write(SubStr), nl, nl,

write("1) "),

first_symbol_of_string(Str,Char),

write("2) "),

first_symbol_of_substring(Str,SubStr,1,Char1).

Скриншот

Рис. 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22908. Транспонування визначника 33 KB
  В перший стовпчик визначника Δ1 запишемо елементи першого рядка визначника Δ не змінюючи їх порядок. Далі в другий стовпчик визначника Δ1 запишемо елементи другого рядка визначника Δ не змінюючи їх порядок і так далі. В nй стовпчик визначника Δ1 запишемо елементи nго рядка визначника Δ.
22909. Властивості визначників 96.5 KB
  Будемо формулювати і доводити властивості лише для рядків визначника але за попереднім зауваженням вони мають місце і для стовпчиків визначника. Нульовим рядком називається рядок визначника всі елементи якого дорівнюють 0. Нехай й рядок визначника Δ нульовий. Якщо в визначнику переставляються місцями два рядки то змінюється лише знак визначника.
22910. Теорема про розклад визначника за елементами рядка або стовпчика 67 KB
  Доповнюючим мінором елемента aij називається визначник Mij який одержуються викресленням з визначника Δ i го рядка та j го стовпчика. Ця теорема дозволяє звести обчислення визначника n го порядку до обчислення визначників порядку n1. Фіксуємо iй рядок визначника Δ та доведемо що всі добутки що складають доданок aijAij входять у визначник Δ причому з таким самим знаком як і у доданку aijAij.
22911. Визначник Вандермонда 32.5 KB
  Визначником Вандермонда n го порядку називається визначник. Доведення проведемо індукцією за порядком n визначника При n=2 Припустимо що твердження виконується для визначника Вандкрмонда Δn1 порядку n1 і знайдемо визначник Δn. Як відомо визначник не змінюється якщо від деякого рядка відняти інший рядок домножений на число. Тому у визначника Δn спочатку від останнього рядка віднімаємо рядок з номером n1 домножений на a1.
22912. Системи лінійних рівнянь 22 KB
  Система лінійних рівнянь називається сумісною якщо вона має принаймні один розвязок. Система лінійних рівнянь називається несумісною якщо вона не має розвязків. Сумісна система лінійних рівнянь називається визначеною якщо вона має єдиний розвязок.
22913. ТЕОРЕМА КРАМЕРА 43.5 KB
  Αn1x1αn2x2αnnxn=βn Складемо визначник з коефіцієнтів при змінних α11 α12 α1n Δ= α21 α22 α2n αn1 αn2 αnn Визначник Δ називається головним визначником системи лінійних рівнянь 1. Якщо головний визначник Δ квадратної системи лінійних рівнянь 1 не дорівнює нулю то система має єдиний розвязок який знаходиться за правилом: 2 Формули 2називаються формулами Крамера. Домножимо перше рівняння системи 1 на A11 друге рівняння на А21 і продовжуючи так далі nе рівняння системи домножимо на Аn1. Отримаємо рівняння яке...
22914. Обчислення рангу матриці 20.5 KB
  Основними методами обчислення рангу матриці є методи оточення мінорів теоретичний і метод елементарних перетворень практичний. Методи оточення мінорів полягає в тому що в ненульовій матриці шукається базисний мінор. Тоді ранг матриці дорівнює порядку базисного мінору.
22915. Теорія систем лінійних рівнянь 24 KB
  Основною матрицею системи 1 називаються матриці порядку m x n. Ранг основної матриці системи A називається рангом самої системи рівнянь 1. Розміреною матрицею системи рівнянь 1 називається матриця порядку mxn1.
22916. Теорема Кронекера – Капелі (критерій сумісної системи лінійних рівнянь) 46 KB
  Припустимо що система сумісна і числа λ1λ2λn утворюють розвязок системи. Вертикальний ранг основної матриці системи дорівнює рангу системи векторів a1a2an вертикальний ранг розширеної матриці співпадає з рангом системи векторів a1a2anb. Оскільки вектор b лінійно виражається через a1a2an за теоремою 2 про ранг ранги системи векторів a1a2an і a1a2anb співпадають.