51444

Выделение тренда и прогнозирование временного ряда в EXCEL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В поле диаграммы вызвать контекстное меню для элемента Ряд данных выбрать команду Добавить линию тренда. В окне Линия тренда выбрать линейный вид тренда. На вкладке Параметры исправить название линии тренда и отметить: Показать уравнение тренда; Добавить коэффициент аппроксимации.

Русский

2014-02-11

44 KB

51 чел.

Лабораторная работа

Выделение тренда и прогнозирование временного ряда в EXCEL.

Исходные данные представляют собой временной ряд ,   абсолютного прироста населения некоторой географической области за определенный промежуток времени (лет). Необходимо проанализировать абсолютный прирост населения области и построить прогноз прироста на один, два, три года вперед.

 1.  Вариант исходных данных скопировать в лист Excel.
 2.  Добавить столбец времени , где   - объем исходной выборки.
 3.  Построить с помощью Мастера диаграмм график исходного временного ряда.
 4.  В поле диаграммы вызвать контекстное меню для элемента Ряд данных, выбрать команду Добавить линию тренда.
 5.  В окне Линия тренда выбрать линейный вид тренда.
 6.  На вкладке Параметры исправить название линии тренда и отметить:

Показать уравнение тренда;

Добавить коэффициент аппроксимации .

 1.  Используя коэффициенты уравнения тренда (на  диаграмме), рассчитать модельные значения для линейного тренда.
 2.  На эту же диаграмму добавить логарифмический, степенной и экспоненциальный виды тренда.
 3.  Построить новый график исходного временного ряда и добавить на одну диаграмму три  полиномиальные тренда для степеней полинома
 4.  Для трех полиномов отметить на вкладке Параметры Прогноз вперед на 3 периода вперед.
 5.  Построить новый график исходного временного ряда и добавить на одну диаграмму три  тренда Линейная фильтрация  на 2, 4 и 10 точек.
 6.  Рассчитать для каждого вида тренда ряд модельных значений.
 7.  Рассчитать для каждого вида тренда сумму квадратов невязок.
 8.  С помощью метода наименьших квадратов (функция ЛИНЕЙН) оценить неизвестные коэффициенты   модели (1),  степень  полинома :

 (1)

и рассчитать сумму квадратов невязок для этой модели.

 1.  Выбрать лучший тип тренда для аппроксимации исходных данных  по коэффициенту аппроксимации и по сумме квадратов невязок.
 2.  Сделать выводы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22680. Фізичне пояснення періодичної системи елементів 41.5 KB
  При заданому n : = 0 sоболонка 1pоболонка 2dоболонка 3fоболонка. S оболонка 2 ; р оболонка 221=6 d оболонка 10 . Якщо оболонка містить максимальну кількість е то вона заповнена ns2 np6 nd10 nf14 Період. іонів n 1 2 3 4 5 оболонка K L M N O макс.
22681. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Штарка 507.5 KB
  Ефект Штарка Явище розщеплення в електричному полі енергетичних рівнів і повязане з ним розщеплення спектральних ліній називають ефектом Штарка. Розщеплення рівнів спостерігається як в однорідних так і в неоднорідних електричних полях зі складною просторовою конфігурацією.Наявність електричного поля що змінюється з часом також призводить до розщеплення рівнів енергії.Енергетична віддаль між компонентами розщеплення рівня в однорідному електричному полі росте зі збільшенням його напруженості.
22682. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Зеємана 340.5 KB
  Суть: розщеплення спектральних ліній обумовлене взаємодією атомів з магнітним полем. Розщеплення спектральних ліній в магнітному полі є наслідком розщеплення енергетичних рівнів. простий ефект : правила відбору: три лінії:лінія двікомпоненти Складний ефект: розглянемо основний і перший збуджений...
22683. Теорія молекули водню. Обмінна взаємодія 72 KB
  Тоді рня Шредінгера для електронів при фіксованих ядрах: Нульове наближення: V΄=0атоми віддалені: R= тоді V=V1 V2 . та теж буде розв΄язком: Ени нерозрізненні тоді тоді буде: сим. Тоді будуть поправки до енергії різні для сим.
22684. Принцип роботи прискорювачів заряджених частинок 42 KB
  2 R радіус орбіти частинки в магнітному полі m маса чки c швидкість світла H напруження магн. Металева сфера заряджена до великого потенціалу і частинки виходять з неї через трубку; енергія частинок десь 28 Мев. Підвищення енергії частинки частинки майже вдвічі можливе при використанні каскадних електростатичних прискорювачів. Циклотрон складається з секторних електродів дуантів перпендикулярно до яких прикладено сильне однорідне магнітне поле яке потрібне для задання циклічної траєкторії частинки.
22685. Сучасні уявлення про ядерні сили. Моделі атомного ядра 43.5 KB
  Моделі атомного ядра. де І момент інерції повний момент ядра враховує деформацію ядра при обертанні. В основі моделі лежить припущення про те що нуклони рухаються в самоузгодженому полі задача стає одночастинковою самоузгодження сили взаємодії між нуклонами замінюють на загально силовий центр тобто вводять середнє для всіх нуклонів ядра поле. Спектр ядра розбитий на групи близьких рівнів з великими проміжками між групами.
22686. Міжнародні комерційні операції 36.5 KB
  Проблеми: відбувається неодночасно тобто одна сторона в багатьох випадках кредитує іншу сторону внаслідок чого виникають ризикові ситуації фірми ризикують отримати непотрібні їм товари. Наприклад Україна експортує до Китаю товари. Китай сплачує ці товари якщо Україна закупить на певну суму виручки товари в Китаї. офсет подібний до зустрічної закупівлі тим що одна сторона погоджується придбати товари і послуги за певний суми виторгу від початкового продажу.
22687. Принципи ЗЕД 26 KB
  Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва що полягає у праві субєктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні звязки; праві субєктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будьяких формах які прямо не заборонені чинними законами України; виключному праві власності субєктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності. Принцип юридичної рівності і недискримінації що полягає у рівності перед законом всіх субєктів...
22688. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність 209 KB
  ІНВЕСТИЦІЯ - це актив, яким володіє підприємство з метою збільшення капіталу через розподіл доходу (наприклад, відсотків, роялті, дивідендів та ренти), для зростання вартості капіталу або для інших вигод.