51639

Тестування

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Підбираю такі завдання які розвивають нестандартне мислення творчі здібності художню уяву уміння реалізувати свої задуми. Звязок учитель учень учитель дає змогу ефективно керувати колективною індивідуальною та самостійною діяльністю учня впродовж всього уроку своєчасно виявляти та ліквідовувати прогалини в знаннях розвивати пізнавальну та творчу діяльність школярів економити час при перевірці завдання. З цією метою в свою роботу я почала впроваджувати тестові завдання. Тестові завдання використовуються на уроках після...

Украинкский

2014-02-12

2.7 MB

6 чел.

   


Нема такого вчителя, якого не цікавив би рівень знань учня з його предмета. Кожен педагог веде своїх вихованців тільки йому відомими стежками до скарбниці знань. Та все ж він ніколи не знатиме, чи є цей шлях правильний, якщо не буде систематично здійснювати контроль успіхів та досягнень учнів, перевіряючи таким чином свою методику викладання на практиці.

Перевіряти, як учні володіли основними знаннями та вміннями з будь-якого предмета, можна різними способами.

Останнім часом почала все більше практикуватися перевірка рівня знань та умінь учнів шляхом тестування.

Тестування (від англійського «testing» - випробування, перевірка) вперше почав використовувати у Великобританії Дж.Фішер для перевірки рівня  знань учнів за допомогою оригінальних спеціальних книжок, які з’явилися ще 1864 року. Ці книжки можна вважати першими зразками шкільних тестів успішності.

За час, який минув відтоді, накопичено значний досвід використання тестів у різних сферах людської діяльності, зокрема в освіті.

Контроль знань, умінь і навичок за допомогою тесту відрізняється від звичайного усного чи письмового опитування тим, що він є більш загальним, всеохоплюючим.

   Відповідно до навчальної програми з інтегрованого курсу «Художня праця», особливістю уроків з даного предмета в початковій школі є засвоєння учнями переважної частини поданої вчителем інформації через застосування практичної, ігрової діяльності, широке використання українського фольклору (ознайомлення з народними звичаями, обрядами), застосування творчих завдань образотворчої тематики.

У процесі конструктивно-художньої діяльності в учнів формується цілісне сприймання сучасного культурного простору України, розвивається її творча активність.

Саме тому я вважаю, необхідно урізноманітнювати традиційні засоби контролю знань та вмінь на уроці.

Починаючи з першого класу, продумую систему різноманітних

завдань,  які сприяють ефективному засвоєнню знань з художньої праці. Підбираю такі завдання, які розвивають нестандартне мислення, творчі здібності, художню уяву, уміння реалізувати свої задуми.

Як відомо, усно опитати на уроці кожного учня учитель не має можливості. Тому намагаюсь використовувати  різні форми зворотного зв’язку.

Зв'язок  учитель – учень – учитель  дає  змогу ефективно керувати колективною, індивідуальною та самостійною діяльністю учня впродовж всього уроку, своєчасно виявляти та ліквідовувати прогалини в знаннях, розвивати пізнавальну та творчу діяльність школярів, економити час при перевірці завдання.

З цією метою в свою роботу я почала впроваджувати тестові завдання.

Тести дають змогу вчителеві перевірити знання дітей з вивченого матеріалу, а учням – розвинути уяву, кмітливість, пам'ять, спостережливість, вміння аналізувати, робити висновки. Виховувати у школярів працелюбність, відповідальність, вміння зосередитись, здатність висловлювати свою думку.

Це колективна діяльність, яка залучає до співпраці всіх учасників освітнього процесу і підвищує відповідальність кожного за кінцевий результат роботи.

Вміння використовувати тести як засіб перевірки знань потрібні кожному вчителеві, який дбає, щоб його уроки були насичені різними ефективними видами занять з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Не лише важливі вони і для учня, оскільки допомагають його самоорганізації, саморозвитку, самоконтролю.

У тестовій перевірці позитивним є ще й те, що крім можливості встановлення зворотного зв’язку між учителем та учнями у процесі навчання, така робота є оперативною, дає змогу швидко перевірити знання і уміння учнів, дає можливість включати більшу кількість видів робіт. За один і той самий час можна виконати більше тестових, ніж інших завдань, а також одержати інформацію щодо наявності або ж відсутності в учнів знань з того чи іншого розділу програми.

Виконання тестових завдань не потребує від учнів великої кількості записів, тому для вивчення результатів навчання можна добирати більше завдань.

Застосування тестів орієнтовано на визначення рівня засвоєння ключових понять, тем і розділів навчальної програми, ступінь оволодіння вміннями, навичками, а не констатацію наявності учнів певної сукупності засвоєних знань. Тестові досягнення дають змогу співвіднести рівень досягнень учня з предмета в цілому або окремих його розділів із середнім рівнем досягнень учнів у класі, рівнями досягнень кожного з них.

Тестові завдання використовуються на уроках  після вивчення теми або кількох тем у вигляді перевірки домашнього завдання. Їх також можна використовувати у кінці уроку як підсумок знань школярів з даної теми. Тестову перевірку знань учнів доцільно також проводити як після вивчення кожного розділу програмового матеріалу, так і наприкінці семестру та навчального року.

Вчителю бажано, враховуючи специфіку виконання тестових завдань, заздалегідь підготувати дітей до їх виконання.

Тести можна виконувати письмово (індивідуально) та усно (фронтально) на розсуд вчителя. Під час усного виконання завдань пропоную використовувати віяльця з цифрами або буквами. Якщо тестову перевірку проводити письмово, то учень повинен одержати аркуш паперу із тестовим завданням і самостійно вибрати правильну відповідь на кожне завдання, обводячи її номер кружечком. Якщо ж вчитель не має змоги розмножити тести для кожного учня, тоді тестові завдання слід записати на  дошці або ж зачитувати їх. У цьому випадку учні на чистих аркушах паперу мають записати номер завдання і поряд номер або ж букву, під якими знаходиться правильна відповідь на нього. (Наприклад: 1.в – у першому завданні правильна третя відповідь, що знаходиться під буквою «в»).

До кожного тестового завдання учням пропонується декілька варіантів відповідей,  з яких тільки одна є правильною. Відповіді добираються не механічно, а виходячи з прогнозування можливих помилок.

Щоб результати перевірки були ефективнішими, доцільно пропонувати учням по два варіанти тестів.

Додаткові завдання виконують учні, які швидше впоралися з роботою, за бажанням. Виконання додаткових завдань не повинно впливати на оцінку роботи.

Визначаючи відповідну кількість тестових завдань, учитель має передбачити час на їх виконання. Тестові завдання тієї чи іншої теми можуть розглядатися не на одному уроці, а на кількох. Виконавши тести з однієї теми, вчитель проводить аналіз і узагальнення результатів, визначає певні рівні досягнень школярів, оцінює відповідно до вимог програми. Хочу зазначити, що на результати виконання тестів впливають різні  чинники, як психологічні, так і організаційні. Учитель має самостійно здійснювати корекцію рівнів, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня. В методиці використання тестових завдань слід звернути увагу й на те, як вони мають бути представлені дитині. У першому класі вчитель має довести зміст усіх тестів до усвідомлення їх кожним учнем. Тому він спочатку сам читає завдання, потім пропонує учням повторити його, самостійно записати відповідь. У наступних класах доцільно, щоб усі тестові завдання були перед дитиною на картці.

Щоб забезпечити правильність, точність виконання учнями тестових завдань, треба дотримуватись основних вимог щодо їх застосування.

Ось деякі, на мою думку, основні вимоги до тестової перевірки знань учнів:

 •  у тест не можна включати завдання, які є позапрограмовими;
 •  серед тестових завдань  не повинно бути таких, що не містять жодної правильної відповіді.

Наприклад:

Сонячний спектр має … кольорів:

а) 6;

б) 5;

в) 3;

- всі позначки, термінологія у тестових завданнях мають відповідати тим, які розглядались на уроці.

Наприклад:

До теплої групи кольорів належать:

а) жовтий колір;

б) зелено-жовтий;

в) фіолетовий.

Запитання може здатися незрозумілим для дітей 1-2 класів, оскільки на уроках вживалися визначення теплого кольору «жовтий», «червоний», а не «зелено-жовтий»;

 •  неправильні  відповіді до тестових завдань мають бути правдоподібними, стосуватися безпосередньо предмета, що вивчається, щоб звести до мінімуму вгадування;
 •  відповідь на одне завдання не може служити ключем до правильних відповідей на інші завдання тесту;
 •  не слід спрощувати запитання, намагаючись викласти його зрозумілішою, дитячою мовою;
 •  запитання слід ставити чітко, щоб на нього можна було відповісти, навіть не дивлячись на варіанти відповідей.

Існують різні підходи до складання тестів, але, на мій погляд, найбільш прийнятний той, що може бути формою забезпечення зворотного зв’язку.

З усіх розроблених видів тестів, для роботи з молодшими школярами на уроках художньої праці я обрала переважно такі:

 1.  Завдання з вибором однієї правильної відповіді із числа запропонованих.

Наприклад:

Гуаш – це:

а) густа, непрозора фарба;

б) тверда, прозора фарба ;

в) густа фарба, яку розбавляють маслом.

 1.  Завдання на встановлення правильної послідовності.

Наприклад:

Розмістіть кольори веселки у правильній послідовності:

а) червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий;

б) червоний, жовтий, зелений, оранжевий, блакитний, синій, фіолетовий;

в) оранжевий, червоний, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

3. Завдання на завершення речення.

Наприклад:

Красиве поєднання ліній, крапок, фігур, кольорів, якому композиція не вимагає повторень, чергувань і використовується для прикрашання предметів побуту – це:

а) орнамент;

б) візерунок;

в) розпис.

У тестах, які я підібрала, представлені різні за функціональним призначенням завдання: спонукальні («Продовжіть речення», «Доберіть правильну відповідь») або питальні («Які з перерахованих засобів не використовуються у графіці?») завдання творчого характеру, в яких, наприклад, на основі запропонованої назви поняття і часткового переліку його ознак необхідно завершити визначення («Гратографія – це виконання малюнка, яке здійснюється шляхом…»).

Розроблюючи тестові завдання, я  намагалась подавати завдання різними способами, в яких можна формулювати не лише основну частину завдання, а й варіанти відповідей. Варіативність форм подання змісту завдань є насамперед могутнім засобом, щоб зробити їх різноманітними, цікавими для учнів, особливо молодшого шкільного віку.

У своїх тестових завданнях я використала малюнки, репродукції картин, ілюстрації, матеріал фольклорних джерел, цікаві факти з історії звичайних речей,  вірші. По-перше, застосування цих матеріалів робить тестування менш стомливим, знижує кількість випадкових помилок. По-друге, малюнки, вірші стають додатковим мотивом, викликають інтерес до завдання. По-третє, ці малюнки дають змогу діагностувати рівень розвитку абстрактного мислення у школярів.

Тестові завдання підбирала враховуючи міжпредметні зв’язки художньої праці з образотворчим та трудовим навчанням. До кожного розділу розробила 8 завдань з трьома запитаннями або відповідями до них, з яких необхідно вибрати одне правильне. Завдання  подані у двох варіантах. Також підібрала дев’яте додаткове завдання для учнів, які швидше впораються з роботою.

Сформовані тести за певною програмою, номер розділу якої вказано на початку кожної картки і зазначено в сітці правильних відповідей. Це своєрідний «ключ» для вчителя, який дає змогу швидко перевірити правильність виконання завдань, скориставшись таблицею-сіткою

(Додаток 1).

Хочу зазначити, що складені мною тестові завдання, орієнтовні. Вчитель може змінювати їх зміст, кількість, враховуючи конкретні умови навчання учнів свого класу.

       Дані тести можна використовувати як засіб перевірки знань учнів при  комп’ютерному тестуванні учнів.(Додаток 2.)

В цьому процесі важливо правильно визначити всі змістовні елементи кожної теми, розділу, всі конкретні вимоги до їх засвоєння.

Підводячи підсумок, хочу зазначити, що створення якісних тестових завдань з будь-якого предмета допоможе учням успішно подолати труднощі, від яких багато залежатиме в їхньому майбутньому житті.


                                                 Додаток 1.

            Орієнтовні тестові завдання для учнів 2-го класу

                           Сітка правильних відповідей:

Номер розділу

Варіант

Номер завдання

Додаткове завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

а

б

а

в

а

а

б

в

а

1

Б

б

в

в

а

б

б

б

а

б

2

А

а

а

б

в

б

в

а

б

в

2

Б

б

а

а

б

в

б

б

а

б

3

А

б

а

а

б

в

а

б

в

а

3

Б

в

б

б

а

б

б

в

а

в

4

А

б

а

в

б

б

б

в

а

в

4

Б

а

в

б

в

в

а

б

б

а

5

А

а

а

б

в

а

а

в

б

а

5

Б

б

а

а

б

в

б

б

а

б

6

А

а

б

в

б

а

б

в

а

б

6

Б

б

в

а

а

б

а

б

в

а

7

А

а

а

б

б

а

а

в

б

в

7

Б

б

б

а

а

б

в

в

а

б

8

А

а

в

б

а

а

б

б

в

а

8

Б

а

б

в

б

б

в

а

б

в

9

А

в

а

б

б

б

а

б

б

в

9

Б

а

в

б

в

а

б

в

а

б

10

А

б

а

б

в

а

б

б

б

а

10

Б

в

б

б

а

в

а

в

а

в

11

А

б

а

б

б

в

а

а

в

б

11

Б

а

б

а

а

б

в

б

а

в

Розділ 1.

Користь плоду, красу цвіту

Ми даруємо для світу

Варіант А.

1. З чого розпочинати виконувати завдання на уроці художньої праці: 

а) з правильної підготовки робочого місця до уроку;

б) з виконання деталей виробу;

в) з прибирання робочого місця.

2. Підготуй приладдя для малювання фарбами:

а) пластилін, стеки, папір;

б) фарби, палітра, пензлик;

в) фарби, ножиці, клей.

3. Гуаш – це:

а) густа, непрозора фарба;

б) тверда, прозора фарба ;

в) густа фарба, яку розбавляють маслом.

4. У небесному просторі                    

Сяє диво пречудове,                          

Різнобарвне, кольорове,                   

І приваблює усіх.   

Диво райдугою зветься,

Бо дарує радість всім      

Промениста і яскрава,       

Кольорів у неї …              

а) 3;

б) 9;

в) 7.

5. Яким пензликом  зручніше намалювати товсту лінію?

а) широким;

б) тоненьким;

в) будь-яким.

6. Малюючи олівцем, зафарбовуємо …

а) невідривно: уперед - назад;

б) лише в один бік, по ворсу;

в) у будь-якому напрямку.


7. Не синім небеса згори ясніли,

І не червоним сяяла калина,

А в тій коробці, що мені купили,

Були лиш фарби: чорна, сіра, біла

 •  Як називаються ці кольори?

а) хроматичні;

б) ахроматичні;

в) темні.

8. Штамп – це:

а) малюнок;

б) начерк;

в) відбиток зображення на папері.

Додаткове завдання

9. Знайди однакові предмети:

а)

б)

в)

Розділ 1.

Користь плоду, красу цвіту

Ми даруємо для світу

Варіант Б.

 1.  На уроці художньої праці виконання роботи необхідно починати з:

а) прибирання робочого місця;

б) підготовки робочого місця до уроку;

в) склеювання деталей виробу.

 1.  Яке обладнання  ти розташуєш на своєму робочому місці під час малювання олівцями?

а) пензлі, стаканчик з водою, фарби;

б) кольорові олівці, гумка, палітра;

в) альбом, олівці, гумка.

 1.  Водяна прозора фарба – це:

а) гуаш;

б) масляна фарба;

в) акварель.

 1.  Веселка в небі, як на долоні,

А ген під нею пасуться коні.

Цвіте веселка, мов світ, барвиста,

І кожна барва, мов промінь, чиста.

Вишнева, синя, чи малинова,

І що не колір – то цвіт, обнова

 •  Розмістіть кольори веселки в правильній послідовності:

а) червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий;

б) червоний, жовтий, зелений, оранжевий, блакитний, синій, фіолетовий;

в) оранжевий, червоний, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

 1.  Широким пензликом  краще виконувати:

а)  тоненькі лінії;

б) товсті, широкі лінії;

в) мазки.

 1.  Малюючи пензликом, зафарбовую:

а) невідривно: уперед-назад;

б) по ворсу;

в) круговими рухами.

 1.  Виходить так, що кошенята

Не бачать, що вони руді й картаті,

Не бачать, що трава така зелена

І сукня фіолетова у мене.

 •  Чому так відбувається:

а) бачать тільки хроматичні кольори;

б) бачать тільки ахроматичні кольори;

в) бачать тільки світлі кольори.

 1.  Кольоровий відбиток на папері – це:

а) штамп;

б) малюнок;

в) шаблон.

Додаткове завдання.

 1.  Знайди на малюнках такий предмет, як у рамці ?

                                                                                   

а)

б)

в)

 

Розділ 2.

Ясні зорі в чистих водах –

Твір «дизайнерів» природи

Варіант А.

 1.  Назвати «дизайнерів» природи:

а) Сонячний Зайчик, Блакитна Краплинка, Вогняна Зірочка;

б) Зайчик – промінчик, Струмочок, Вогняна Зірочка;

в) Полум’я, Зірочка, Вовчик-Братик.

 1.  Образ гриба можна створити з опорою на «дизайнерів» природи:

а) Сонячного Зайчика і Блакитної Краплинки;

б) Зірочка та Сонячний Зайчик;

в) Краплинка та Зірочка-Іскорка.

 1.  Я візьму три фарби основні,

Але  ці фарби – не прості,

Із них всі інші складаються,

Як ці фарби називаються?

а) зелена, синя, жовта;

б) червона, жовта, синя;

в) червона, блакитна, фіолетова.

 1.  Підбери правильний «кольоровий» приклад, щоб утворити зелений колір:

а) ж ф. = з.;

б) ж ч. = з.;

в) ж с. = з.

 1.  Якщо жовту фарбу з червоною подружимо,

    який новий колір одержимо?

Фарби, фарби, не баріться,

А ведіть сюди сестрицю.

а) фіолетову;

б) оранжеву;

в) зелену.

 1.  Розшифруй назву кольору «Леофітовий»:

а) зелений;

б) синій;

в) фіолетовий.

 1.  Зелененький щось листочок

Розповісти мені хоче.

У листочок я вглядаюсь,

Аплікації складаю.

 •  Що означає слово «аплікація»?

а) прикладаю;

б) вигинаю;

в) вирізую.

 1.  Частина будь-якого художнього твору – це:

а) формат;

б) фрагмент;

в) фактура.

Додаткове завдання.

 1.  Якого з поданих предметів нема в рамці?

                                                                                   

а)

б)

в)

                                                   Розділ 2.

Ясні зорі в чистих водах –

Твір «дизайнерів» природи

Варіант Б.

 1.   «Дизайнери» природи художньої праці – це:

а) Водяна хвилька, Сонячний Зайчик, Полум’я;

б) Сонячний Зайчик , Блакитна Краплинка, Зірочка-Іскорка;

в) Зайчик - промінець, Вовчик-Братик, Блакитна Краплинка.

 1.  Які «дизайнери» природи «сховались» у квіточці?

а) Сонячний Зайчик та Краплинка;

б) Зірочка-Іскорка та Сонячний Зайчик;

в) Краплинка та Зірочка-Іскорка.

 1.  Скільки основних кольорів?

а) 3;

б) 5;

в) 7.

 1.  Підбери правильний «кольоровий» приклад, щоб утворити фіолетовий колір:

а) ч ж. = ф.;

б) ч с. = ф.;

в) с ж. = ф.

 1.  Якщо жовту фарбу з синьою  подружимо,

   який новий колір одержимо?

Фарби, фарби, не баріться,

А ведіть сюди сестрицю.

а) фіолетову фарбу;

б) оранжеву фарбу;

в) зелену фарбу.

 1.  Розшифруй назву кольору  «Ленезий»:

а) синій;

б) зелений;

в) білий.

 1.  З паперу вправно вирізаю

Пелюстки, листки, стеблини.

Саморобний цвіт пелюсток

Не остудить зими подих,

Не засушить жарке літо

Тих пелюсток, того цвіту.

Майстерно витвір вирізаю,

Аплікації складаю.

 •  Слово «аплікація» означає ?

а) складаю;

б) прикладаю;

в) вигинаю.

 1.  Побудова художнього твору – це:

а) композиція;

б) конструкція;

в) модель.

Додаткове завдання.

 1.  Знайди на малюнках такий ж самий предмет, як у рамці?

                                                                                      

а)

б)

в)

Розділ 3.

Оживає в наших творах

Світ рослинний, рідна флора

Варіант А.

 1.  До холодних кольорів відносяться:

а) синій, рожевий,червоний;

б) фіолетовий, синій, зелений;

в) жовтий, червоний, блакитний.

 1.  Незначна відмінність одного й того ж кольору – це:

а) відтінок;

б) візерунок;

в) контраст.

 1.  Які почуття викликають світлі кольори?

а) радість;

б) смуток;

в) пригнічення.

 1.  Який колір з-поміж теплих є найтеплішим?

а) червоний;

б) оранжевий;

в) коричневий.

 1.  Натюрморт – це:

а) зображення природи;

б) зображення людини;

в) зображення речей домашнього вжитку.

 1.  М’яка різнобарвна маса, що застосовується у ліпленні.

а) пластилін;

б) глина;

в) віск.

 1.  Пластилін я вибираю,

Грію, в пальчиках стискаю,

І в  долоньках, у теплі

Розм’якає пластилін.

 •  Які інструменти використаємо, працюючи з пластиліном ?

а) палітри, пензлі;

б) дощечки, стеки;

в) ножиці, клей.

 1.  На якому малюнку зображення, розміщене на аркуші, правильне?

а)                                       б)                                              в)

                                      

Додаткове завдання.

 1.  Який з цих предметів зображений в рамці?

                                               

а)

б)

в)

Розділ 3.

Оживає в наших творах

Світ рослинний, рідна флора

Варіант Б.

 1.  До теплих кольорів відносяться:

а) жовтий, червоний, синій;

б) зелений, синій, фіолетовий;

в) жовтий, червоний, оранжевий.

 1.  Поєднання двох протилежних кольорів називається … :

а) відтінок;

б) контраст;

в) нюанс.

 1.  Які почуття викликають холодні кольори?

а) бадьорість;

б) смуток;

в) захоплення.

 1.  Який колір з-поміж холодних є найхолоднішим?

а) синій;

б) фіолетовий;

в) зелений.

 1.  Жанр, в якому відтворюються неживі предмети  – це:

а) портрет;

б) натюрморт;

в) пейзаж.

 1.  Якими пластичними матеріалами користуються під час ліплення?

а) гуаш, акварель, віск;

б) пластилін, віск, глина;

в) глина, масляні фарби.

 1.  Працювати починаю,

Пластилін я обираю.

Зліплю глечик, зліплю миску,

Для лелеки і для лиски.

Дам сусідам цю посуду,

І вони радіти будуть.

 •  Які інструменти та матеріали не потрібні під час  роботи з  пластиліном  та  іншими пластичними матеріалами?

а) дощечки;

б) стеки;

в) ножиці.

 1.  Знайди  правильне розміщення зображення на аркуші?

а)                                             б)                                           в)

                                

Додаткове завдання.

 1.  Знайди на малюнку такий самий предмет, як у рамці?

                                                                                            

а)                                       б)                                   в)

                        

 

Розділ 4.

Оживуть і ліс, і море -

Ми світ фауни утворим

Варіант А.

 1.  Жив колись у Франції один міністр. Художник намалював на нього карикатуру у вигляді тіньового профілю. І з того часу всі контурні зображення без деталей усередині почали називати за прізвищем цього міністра …:

а) контуром;

б) силуетом;

в) малюнком.

 1.  Який малюнок передає силуетне зображення предмета?

а)                                      б)                                  в)

                      

 1.  Підбери силует до мімічної маски:

                                                                 

а)                                          б)                                    в)

                                       

 1.  Знайди маску з веселою мімікою:

а)                                        б)                                       в)

                                            

 1.  Інструмент скульптора – це:

а) пензель;

б) стеки;

в) перо.

6. Як називається об’ємне зображення, що виступає з площини:

а) кругли скульптури;

б) рельєф;

в) графічний малюнок.

 1.  Знайди витвір скульптора:

а)                                         б)                                           в)

                  

 1.  Конструктивний спосіб ліплення:

а) предмет створюється з окремих частин пластиліну, глини;

б) ліплення з цілого шматка пластиліну, глини;

в) ліплення з цілого шматка, додаючи окремі частини.

Додаткове завдання.

 1.  Знайди на малюнках такий самий предмет:

                                                                          

а)                                      

 

б)

   в)

Розділ 4.

Оживуть і ліс, і море -

Ми світ фауни утворим

Варіант Б.

 1.  Однобарвне зображення суцільною темною плямою характерних зовнішніх конкурсів предметів та об’єктів. Назва цього зображення пішла від прізвища французького міністра, на якого художник намалював карикатуру у вигляді тіньового профілю:

а) силует;

б) контур;

в) малюнок.

2. Який малюнок передає контурне  зображення предмета?

а)                                    б)                                        в)

                                  

3. Підбери мімічну маску до силуету :

                                                              

а)                                            б)                                        в)

                                                        

4. Знайди маску з сумною мімікою:

а)                                           б)                                          в)

                                                    

 1.  Матеріали, з якими працюють скульптори:

а) фарби, олівці;

б) туш, фломастери;

в) пластилін, глина.

6. Рельєф - це:

а) об’ємне зображення, яке виступає з площини;

б) кругла скульптура;

в) зображення, що занурене у площину.

7. Скульптура – це:

а)                                       б)                                          в)

                  

 1.  Скульптурний метод ліплення - це:

а) ліплення з окремих шматків пластиліну (глини);

б) ліплення з цілого шматка пластиліну (глини);

в) ліплення на площині.

Додаткове завдання.

 1.  Знайди на малюнках такий же  предмет, як у рамці:

                                                                                

а)                                           б)                                    в)

     

Розділ 5.

Оживає в душі кожній

Світ прекрасний, світ художній

Варіант А.

 1.  Ракета, яхта, срібний лайнер.

Хто їх створив усіх…?

- Дизайнер – це:

а) художник-конструктор;

б) художник-живописець;

в) художник-графік.

 1.  Об’ємне стилізоване зображення людини:

а) лялька;

б) скульптура;

в) портрет.

 1.  Дизайном костюма займається:

а) ювелір;

б) модельєр;

в) портретист.

 1.  Якщо бачиш, що з картини

Жінка дивиться на нас,

Чи мужчина у камзолі,

Чи моряк, чи верхолаз,

Може, учень-першокласник,

Що трима в руках букет, -

Знайте, діти, ця картина

Називається …

- На якому малюнку зображено портрет?

     а)                                    б)                                         в)

                    

 1.  Композиція – це:

а) побудова художнього твору, в якому окремі частини та елементи взаємопов’язані;

б) художній твір, в якому елементи розташовані не упорядковано, безладно;

в) побудова художнього твору, в якому деякі елементи взаємопов’язані, а деякі розташовані хаотично, безладно.

6. Персонаж - це:

а) діюча особа в творах мистецтва;

б) людина, яка досконало володіє секретами професії;

в) людина, що займається мистецтвом.

7. Які художники працюють у театрі:

а) декоратори, пейзажисти, графіки;

б) пейзажисти, ілюстратори, скульптори;

в) декоратори, гримери, бутафори.

8. Зменшений зразок виробу, декорації, будь-чого, який виготовляється перед виконанням у натуральну величину - це:

а) ескіз;

б) макет;

в) орнамент.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий же предмет, як у рамці:

                                                                                     

а)                                           б)                                   в)

                                          

Розділ 5.

Оживає в душі кожній

Світ прекрасний, світ художній

Варіант Б.

 1.  Художник-конструктор – це:

а) живописець;

б) дизайнер;

в) графік.

 1.  Маріонетка – це:

а) лялька на нитках;

б) рукавична лялька;

в) пальцева лялька.

 1.  Художник-модельєр - це:

а) дизайнер костюма;

б) садово-парковий дизайнер;

в) дизайнер інтер’єра .

 1.  Якщо бачиш, на  картини

Склянку чаю на столі,

Чи компот в склянім графині,

Чи троянду в кришталі,

Може, й керамічну вазу,

Або грушку, або й торт -

Навіть все оце відразу,

Це, звичайно, …

- На якому малюнку подано натюрморт?

а)                                         б)                                        в)

                     

 1.  Побудова художнього твору, в якому всі елементи та окремі частини взаємопов’язані:

а) ілюстрація;

б) формат;

в) композиція.

6. Діюча особа в творах мистецтва  - це:

а) художник;

б) персонаж;

в) майстер.

7. У створенні театральної вистави приймають участь художники:

а) пейзажисти, графіки;

б) декоратори, гримери ;

в) ілюстратори, анімалісти.

8.  Макет - це:

а) зменшений зразок виробу, декорації, що виготовляється перед виконанням у справжньому розмірі;

б) малюнок з натури;

в) малюнок до книги.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий же предмет, які у рамці:

                                                                                 

а)                                 б)                                        в)

                      

Розділ 6.

Ми образи утворим власні -

Душа і тіло в нас прекрасні

Варіант А.

 1.  Шаблон – це:

а) пластина виготовлена з пластмаси або цупкого картону, що служить для  обведення контура предмета;

б) інструмент-печатка, що використовується для відтискання візерунка;

в) тонка платівка, на якій художники змішують фарби.

 1.  Що таке симетрія?

а) властивість предмета, за якою одна половина предмета відрізняється від іншої;

б) властивість предмета, за якою одна половина предмета є точним відображенням іншої;

в) зображення предмета за допомогою тіньового контура.

 1.  Знайди малюнок, на якому відображена асиметрична будова предмета:

а)                                      б)                              в)

                

 1.  Де знаходиться середина довжини тіла людини?

а) на рівні талії;

б) середина тазу;

в) на рівні грудей.

 1.  Доберіть колір одягу до такого емоційного стану людини:

                                                                                    

а) червоний       ;

б) сірий      ;

в) чорний     .

6. Фігура у формі людського тулуба для примірювання чи показу моделей одягу - це:

а) маріонетка;

б) манекен;

в) пам’ятник .

7. На якому малюнку зображено не пропорційну фігуру казкового чоловічка?

а)                                           б)                                      в)

                                                          

8.  Ілюстрація - це:

а) малюнок в книзі, що передає зміст та настрій твору;

б) зображення приміщення;

в) красиве поєднання ліній.

Додаткове завдання.

9.  Знайди на малюнках такий же предмет, як у рамці:

                                                                              

а)                                       б)                             в)

                   

 

 

Розділ 6.

Ми образи утворим власні -

Душа і тіло в нас прекрасні

Варіант Б.

 1.  Пластина, виготовлена з пластмаси або цупкого картону, що служить для обведення контура предмета – це:

а) палітра;

б) шаблон;

в) штамп.

 1.  Що таке асиметрія?

а) властивість предмета, за якою одна половина предмета є дзеркальним відображення іншої;

б) зображення предмета за допомогою тіньового контура;

в) властивість предмета, за якою одна половина предмета відрізняється від  іншої.

 1.  Знайди малюнок, на якому відображена симетрична будова предмета:

а)                                        б)                                   в)

                          

 1.  На рівні чого  знаходиться лікоть притиснутої до тулуба руки?

а) на рівні талії;

б) на рівні грудей ;

в) на рівні колін.

 1.  Доберіть колір одягу до такого емоційного стану людини:

                                                                                              

а) червоний       ;

б) сірий      ;

в) оранжевий       .

6. Манекен - це:

а) фігура у формі людського тулуба для примірювання чи показу моделей одягу;

б) людина, що досконало володіє секретами професії;

в) обриси предмета або фігури.

7. На якому малюнку зображено пропорційну фігуру казкового чоловічка?

а)                                         б)                                  в)

                                                                             

8.  Художник, що працює над книгою  - це:

а) дизайнер;

б) скульптор;

в) ілюстратор.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий же предмет, як у рамці:

                                                                                 

а)                                           б)                                        в)

                       

 

Розділ 7.

Із неба в український край

Іде зимовий Миколай

Варіант А.

 1.  Які свята відзначають взимку?

а) Миколая, Новий рік, Різдво;

б) 8 Березня, День Перемоги, День матері;

в) Спас, Івана Купала, Водохреща.

 1.  Які кольори, крім білого, зазвичай використовують у малюнках та аплікаціях про зиму?

а) холодні кольори;

б) теплі кольори;

в) ахроматичні.

 1.  Як отримати світліші відтінки кольорів?

а) додавання чорної фарби;

б) додавання білої фарби;

в) додавання зеленої фарби.

 1.  Відбиток – це:

а) інструмент-печатка для відтискання візерунка на поверхні виробу;

б) слід, що залишається на поверхні від притискання до неї будь-якого пофарбованого предмета (пальця, листя дерев, мокрого малюнка);

в) слід, що утворюється шляхом продряпування, різьблення гострим предметом.

 1.  На основі яких геометричних фігур можна створити з паперу об’ємний образ Діда Мороза:

а) циліндр, конус;

б) трикутник, прямокутник;

в) круг, квадрат.

6. Готували кутю з маком,                      Та все з щирим серцем!

Смажену рибу з вареним раком,            Та ще салатів і приправ –

З олією вареники,                                      Ось і всі дванадцять страв!

Картопляні печеники,                              Світ нам нині звеселився!

Голубці із перцем –                                    Син Господній народився .

Вертеп – це:

а) веселий різдвяний ляльковий театр;

б) цирк;

в) новорічний концерт .

7. На якій картинці відтворено інтер’єр?

а)                                              б)                                         в)

               

8.  Витинанки - це:

а) ліплення;

б) вирізання;

в) розпис.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий же предмет, як у рамці:

                                                                        

а)                                            б)                                      в)

                      

Розділ 7.

Із неба в український край

Іде зимовий Миколай

Варіант Б.

 1.  Назвати зимові свята:  

а)  Івана Купала, Новий рік, 8 Березня ;

б) Миколая, Новий рік, Різдво;

в) Трійця, День матері, День Перемоги.

 1.  Які зимові кольори, крім білого, можна використовувати у  зимових пейзажах та аплікаціях?

а) теплі кольори;

б) холодні кольори;

в) світлі кольори.

 1.  Як отримати темніші відтінки кольорів?

а) додавання чорної фарби;

б) додавання білої фарби;

в) додавання жовтої фарби.

 1.  Тампонування - це

а) прийом малювання, при якому фарба наноситься на малюнок поролоновим тампоном притискаючими рухами;

б) прийом малювання, при якому фарба наноситься на малюнок патичкою;

в) прийом малювання, при якому фарба наноситься на малюнок за допомогою штампів.

 1.  На основі яких геометричних фігур можна створити з паперу об’ємний образ Снігуроньки:

а) круг, квадрат;

б) циліндр, конус;

в) трикутник, прямокутник.

6. Небо браму відчинило -

Вифлеємськеє світило

Привело нас до порога

Привітати Сина Бога .

- Як називається дійство веселого різдвяного лялькового театру?

а) цирк ;

б) концерт;

в) вертеп .

7. Жанр образотворчого мистецтва, що зображає внутрішній простір якого-небудь приміщення:

а) портрет;

б) натюрморт;

в) інтер’єр.

8.  Мистецтво художнього вирізання з паперу:

а) витинанка;

б) аплікація;

в) орігамі.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий же предмет, як у рамці:

                                                                             

а)                                             б)                                            в)

                                  

Розділ 8.

Всім у світі до вподоби

Український давній побут

Варіант А.

 1.  Що означає слово «декор»?

а) прикраса;

б) замальовка;

в) контур.

 1.  До якого виду образотворчого мистецтва належить цей твір?

                                                                                            

а) скульптура;

б) архітектура;

в) декоративно-прикладне мистецтво.

 1.  Вид образотворчого мистецтва, основним виражальним засобом якого є проектування споруд?

а) живопис;

б) архітектура;

в) графіка.

 1.  Художня кераміка – це:

а) вироби з опаленої глини;

б) вироби з деревини;

в) вироби з паперу.

5. Оздоблення виробів декоративно-прикладного мистецтва, виконане на поверхні стін будівель чи на побутових предметах – це:

а) розпис;

б) аплікація;

в) малюнок.

6. Продовжіть речення:

Візерунок, побудований на ритмічному повторенні або чергуванні рослинних, геометричних або інших елементів – це:

а)  композиція;

б) орнамент;

в) панно.

7. Повторення та чергування в орнаменті елементів – це:

а) композиція;

б) ритм;

в) динаміка.

8.  Орнамент утворений з квітів, рослин називається:

а) геометричний;

б) тваринний;

в) рослинний.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий же предмет, як у рамці:

                                                                          

а)                                            

    

    б)                                      

  

    в)

Розділ 8.

Всім у світі до вподоби

Український давній побут

Варіант Б.

 1.  Що означає слово «декоративний»?

а) оздоблений декором;

б) зображений фарбами;

в) контрастний.

 1.  До якого виду образотворчого мистецтва належить цей твір?

                                                                                      

а) графіка;

б) декоративно-прикладне мистецтво;

в)живопис.

 1.  Витвір декоративно-прикладного мистецтва, призначений для розваги дитини - це:

а) вишивка;

б) керамічний посуд;

в) іграшка.

 1.  Назва «кераміка» в перекладі з грецької мови означає:

а) пластилін;

б) глина;

в) деревина.

5. До якого виду образотворчого мистецтва належить Петриківський розпис:

а) до живопису;

б) до декоративно-прикладного;

в) скульптури.

6. Продовжіть речення:

Красиве поєднання ліній, крапок, фігур, кольорів, в якому композиція може бути вільною і не вимагає повторень, чергувань, використовується для прикрашання предметів побуту – це:

а)  орнамент ;

б) розпис;

в) візерунок.

7. Головною ознакою орнаменту  є:

а) ритм;

б) колір;

в) динаміка.

8.  Геометричний орнамент складається з:

а) квітів, рослин;

б) фігур;

в) зображень тварин.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий самий предмет:

                                                                             

а)

б)

в)

Розділ 9.

Ми в конструкціях відродим

Досконалість форм природи

Варіант А.

 1.  Вид образотворчого мистецтва, основним виражальним засобом якого є проектування споруд – це:

а) скульптура ;

б) живопис ;

в) архітектура .

 1.  Назвати вид образотворчого мистецтва:

                                                              

а) архітектура;

б) скульптура;

в) декоративно-прикладне мистецтво.

 1.  Вид мистецтва, що вчить виготовляти об’ємні вироби з паперу:

а) графіка;

б) паперопластика;

в) живопис.

 1.  Хто це оре поле чисте,

Біле поле папірців?

Не плугами трактористи,

Олівцями …

а) кравці;

б) креслярці;

в) столярці.

5. Яке приладдя необхідне для майстра-столяра:

а) ножиці, нитки, голки;

б) деревина, рубанок, молоток;

в) циркуль, лінійка, олівець.

6. Знайдіть емблему майстра-кравця:

а)                                                      б)                                             в)

                                       

7. Який креслярський інструмент так про себе розповідає: «Я – представник славного роду. Мій далекий прадід був звичайним графітовим стрижнем. Раніше я був неохайним, ламався під час праці. Дякуючи французькому вченому Контьє, один із моїх предків придбав дорогу сорочку із червоного дерева. Звідси і пішла мода на дерев’яний одяг для нас. З того часу ми всі такі охайні, а тому дуже працьовиті»?

а) циркуль;

б) олівець;

в) лінійка.

8.  Як називається композиція з кольорових камінців?

а) вітраж;

б) мозаїка;

в) колаж.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий самий предмет, як у рамці:

                                                                                         

      а)                                             б)                                          в)

                                  

Розділ 9.

Ми в конструкціях відродим

Досконалість форм природи

Варіант Б.

 1.  Мистецтво проектувати, будувати та оздоблювати будинки – це:

а) архітектура ;

б) декоративно-прикладне мистецтво;

в) живопис.

 1.  Назвати вид образотворчого мистецтва:

                                                                   

а) скульптура;

б) живопис;

в) архітектура.

 1.  Мистецтво складання іграшок з паперу – це:

а)витинанка;

б) орігамі;

в) аплікація.

 1.  Гострі ножиці в руці.

В голці – нитка на кінці.

Ножиць, голок промінці –

В пальцях швачок і …

а) креслярців;

б) слюсарів;

в) кравців.

5. Яке приладдя необхідне для майстра-кресляра:

а) циркуль, лінійка, олівець;

б) ножиці, клей, олівець;

в)голка, ножиці, нитка.

6. Знайди емблему майстра-слюсаря:

а)                                               б)                                      в)

                                    

7. Який інструмент швачки так про себе розповідає: « Мої далекі родичі виготовлялися з деревини, рибних та інших кісток. За допомогою загостреного кременю в нас робили невеличкий отвір – вушко. На зміну кістяним прийшли бронзові, потім залізні, а в багатьох людей – срібні та золоті. Металеві ж наші «сестриці» були рідкістю. З’явилися вони в ХІV столітті»:

а) ножиці;

б) праска;

в) голка.

8.  Як називається композиція, виготовлена з кольорового скла?

а) вітраж;

б) мозаїка;

в) колаж.

Додаткове завдання.

9. Який з цих предметів зображений в рамці:

                                            

а)                                               б)                                           в)

                                        

Розділ 10.

Мова колірної гами,

Ліній, форм – це світ реклами

Варіант А.

 1.  Вид мистецтва, що походить від грецького «пишу» – це:

а) живопис;

б) графіка;

в) скульптура .

 1.  Графічний матеріал -  це:

а) туш;

б) олійні фарби;

в) гуаш.

 1.  Інструмент майстра-графіка - це:

а)стека;

б)перо;

в) ножиці.

 1.  Назвати вид ліній:     

а) вертикальні;

б) горизонтальні;

в) хвилясті.

5.Знайди малюнок художника-графіка:

а)                                              б)                                         в)

                        

6. Коротенька лінія, риска, за допомогою якої створюється малюнок олівцем, тушшю, фломастером:

а)  штамп;

б) штрих;

в) крапка.

7. Інструмент з тонким фетровим стрижнем, який заправляється спеціальними фарбами, що швидко висихають – це:

а) олівець;

б) фломастер;

в) перо.

8.  Які з перерахованих засобів не використовуються в графіці:

а) олівець;

б) пластилін;

в) художнє вугілля.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий самий предмет, як у рамці:

                                                                                      

а)

б)

в)

Розділ 10.

Мова колірної гами,

Ліній, форм – це світ реклами

Варіант Б.

 1.  Вид образотворчого мистецтва, в якому зображення створюється лінією і плямою – це:

а) архітектура;

б) декоративно-прикладне мистецтво;

в) графіка.

 1.  Малюнки, виконані на папері, картоні олівцем, тушшю, фломастером, крейдою, а також гравюри -  це:

а) пейзажі;

б) графічні твори;

в) скульптури.

 1.  Художник, який виконує роботи у графічних техніках, називається:

а) скульптор;

б) графік;

в) живописець.

 1.  Назвати вид ліній:

а) горизонтальні;

б) вертикальні;

в) похилі.

5.Графічний малюнок - це:

а)                                                     б)                                              в)

                         

6. Місце розлитої на поверхні фарби (туші, чорнила) - це:

а)  пляма;

б) крапка;

в) штрих.

7. Інструмент «подарунок» птахів людям:

а) олівець;

б) пензлик;

в) перо.

8.  Які з перерахованих засобів не використовуються в графіці:

а) глина;

б) туш;

в) чорнило.

Додаткове завдання.

9. Якого з поданих предметів нема в як  рамці?

                                                                 

а)

б)

в)

Розділ 11.

Творять діти свято цвіту –

Веселково, розмаїто

Варіант А.

 1.  В Україні дзвони дзвонять –

Це ж у нас Великий день.

Народ будиться спросоння

У вінку гучних пісень.

- З яким християнським святом пов’язане розписування яєць?

а) з Різдвом Христовим;

б) з Великоднем;

в) з Трійцею.

 1.  Витвір розписаний за допомогою воску -  це:

а) писанки;

б) крашанки;

в) дряпанки.

 1.  Як називається інструмент, за допомогою якого наносять на поверхню яйця розтоплений віск?

а) олівець;

б) писачок;

в) перо.

 1.  Образ, що відображає якесь поняття, наприклад:

голуб – мир, сова – мудрість. Це називається:

а) малюнок;

б) символ;

в) оберіг.

5.Який колір на Україні символізує радість, красу:

а) фіолетовий      ;

б) чорний     ;

в) червоний       .

6. Якими символами, знаками на писанках зображають сонце?

а)  коло;

б) зірка;

в) квітка.

7. Де знаходиться єдиний в світі музей «Писанка»:

а) у Коломиї;

б) у Києві;

в) у Лондоні.

8.  Гратографія – це виконання малюнка, яке здійснюється шляхом…:

а) друкування з друкарської дошки;

б) утворення образу з різноманітних плям, за допомогою туші та пера;

в) продряпування гострим інструментам паперу або картону, залитого воском та тушшю.

Додаткове завдання.

9. Знайди на малюнках такий самий предмет, як у рамці:

                                                                                   

а)

б)

в)

       

Розділ 11.

Творять діти свято цвіту –

Веселково, розмаїто

Варіант Б.

 1.  Символом якого християнського свята є писанка:

а) Великодня;

б) Різдва Христового;

в) Водохреща .

 1.  Яєчко – розмальоване, барвисте,

Ним тішиться і старець, і дитя.

Творіння людських рук святе і чисте,

Маленький символ нашого життя.

- Яйця, що пофарбовані одним кольором – це:

а) дряпанки;

б) крашанки;

в) мальованки.

 1.  За допомогою якого інструмента можна виготовити дряпанку?

а) за допомогою голки;

б) за допомогою фломастера;

в) за допомогою пензлика.

 1.  Предмет, який за народним повір’ям охороняє його господаря від бід, негараздів, - це:

а) оберіг;

б) символ;

в) образ.

5.Який колір на Україні символізує смуток, печаль:

а) червоний      ;

б) чорний     ;

в) фіолетовий     .

6. Якими символами, знаками на писанках зображають воду?

а)  зірка;

б) коло;

в) хвилі.

7. Звідки пішли родом писанки?

а) із Криму;

б) із Карпат;

в) із Поділля.

8.  Твір мистецтва, призначений для оформлення сцени - це:

а) декорація;

б) репродукція;

в) ілюстрація.

Додаткове завдання.

9. Знайди однакові предмети:

а)

       

б)

    

в)

    

                                                              Додаток 2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1544. Экономические концепции. Предшественники: меркантилисты и физиократы 104 KB
  Предшественники: меркантилисты и физиократы. Экономическое учение А. Смита (1723 – 1790). К. Маркс как исследователь. Основы маржинализма. Дж. М. Кейнс. Возникновение кейнсианства. Монетаристы и неоклассики.
1545. Строительство вертикальных стволов 184.5 KB
  Определение нагрузок на крепь вертикального ствола. Расчетное сопротивление горных пород сжатию. Коэффициент влияния угла залегания породы. Выбор взрывчатых материалов. Расчет количества воздуха по наибольшей численности людей. Расход воздуха по минимальной скорости движения в призабойном пространстве. Фазы проведения ствола при совмещенной технологической схеме.
1546. Безопасность и экологичность строительного проекта 56.9 KB
  Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве жилого дома. Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций при возведении 9-ти этажного жилого дома. Возможные причины аварий, чрезвычайных ситуаций при строительстве объекта. Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций при строительстве 9-ти этажного жилого дома.
1547. Моделирование программного обеспечения 100.15 KB
  Создание контекстной диаграммы (используя IDEF0). Выполнение процесса декомпозиции модели по результатам разработки контекстной диаграммы. Создание диаграммы вариантов использования и описание потоков. Построение диаграммы вариантов использования.
1548. Русская литература ХІХ века. Известные личности 227.16 KB
  Южные поэмы А.С. Пушкина. Драматургия А.П. Чехова. М.Ю. Лермонтов. Лирика. Новаторство драматургии Н.А. Островского. Новаторство прозы А.П. Чехова. Поэзия Ф.И. Тютчева. Л.Н. Толстой. Война и мир. Сюжет и образы. М.Ю. Лермонтов. Роман Герой нашего времени. Сюжет и композиция.
1549. Фінанси та фінансова система України 88.09 KB
  Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші. Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.
1550. Установка числа корней полинома (с учетом их кратности) 101.35 KB
  Бесконечная и конечная многоугольные области. Геометрические условия, определяющие распределение корней. Алгебраические соотношения, определяющие распределение корней.
1551. Психология и педагогика высшей школы 195 KB
  Психология и педагогика высшей школы: предмет, объект, задачи, категории. Связь с другими науками. Основные направления реформирования образования 21 века и проблемы современной высшей школы. Образовательные уровни и образовательно-квалификационные уровни. Уровни аккредитации и типы вузов. Развитие студенческой группы, характеристика студенческого коллектива. Межличностные отношения в студенческой группе.
1552. Грошово-кредитна політика України 191 KB
  Суть, призначення і цілі грошово-кредитної політики. Концепція виникнення грошей. Роль держави у творенні грошей. Розвиток форм грошей. Їх різновиди і характеристика. Причини та значення демонетизації Gold. Сутність, грошового обороту, його економічна основа, визначальні риси. Грошовий обіг на макро- і мікрорівнях.