51784

Соціально–психологічна проза

Реферат

Литература и библиотековедение

Доречно сказати що застосування опорних схем під час вивчення оглядових тем дає можливість дати загальне уявлення про ті чи інші явища зарубіжної літератури другої половини ХІХ початку ХХ століття охопити поглядом епоху митців які творили в ній їхню творчість та її тематику основні принципи творення літератури уявлення про літературні напрямки течії їх ознаки та особливості. Соціальнопсихологічна проза ХІХ століття Соціальнопсихологічна проза ХІХ ст. у французькій літературі Соціальнопсихологічний роман в англійській...

Украинкский

2014-02-12

255.5 KB

40 чел.

ВСТУП

Зарубіжна література як загальноосвітній предмет гуманітарного циклу посіла важливе місце у процесі навчання і формування справжніх моральних цінностей.

     Успіх викладання цього предмета залежить як від особистості вчителя так і від методів, прийомів, якими він володіє та вміє вільно та раціонально використовувати. Тому в сучасних умовах є доцільним застосування нетрадиційної наочності у вигляді опорних схем.

     Практикою перевірено, що використання схем у вивченні зарубіжної літератури сприяє більш глибокому засвоєнню знань,  розвитку аналітичних умінь і навичок.

     Доречно сказати, що застосування опорних схем під час вивчення оглядових тем дає можливість дати загальне уявлення про ті чи інші явища зарубіжної літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століття, охопити поглядом епоху, митців, які творили в ній, їхню творчість та її тематику, основні принципи творення літератури, уявлення про літературні напрямки, течії, їх ознаки та особливості. Інформація на схемі розміщена у певній логічній послідовності. Як правило, в ній відображається головне, найбільш значуще, те, що необхідне для усвідомлення матеріалу та подальшого його відтворення.

     Отже, запропоновані логічні схеми мають сприяти кращому запам'ятовуванню оглядових тем із зарубіжної літератури під час зорового сприйняття, яке в подальшому аналізується, об'єднується (синтезується) і предстає як певний узагальнений образ. Ці фактори підвищують ефективність навчання та знижують перевантаження мозку.

     Логічні схеми можна розшифрувати, використовуючи їх як роздатковий матеріал, а можна аналізувати на уроці, використовуючи готову схему як зразок, кінцевий результат, до якого мають прийти педагог з учнями у ході пошукової роботи.

     Укладений посібник – це ще одна із спроб більш глибокого залучення молодого покоління до досягнень світової літератури, поглиблення їхніх знань, їх творчого потенціалу, виховання високої духовності.


Соціально–психологічна проза ХІХ століття


Соціально–психологічна проза ХІХ ст.

у французькій літературі


Соціально–психологічний роман в англійській літературі ХІХ століття


Соціально–психологічна проза в російській літературі другої половини ХІХ століття


Поезія середини ХІХ століття

    

 Від романтизму

                                               до символізму 

Традиції         Пошуки             Новаторство


Література на межі ХІХ–ХХ ст.
Символізм – один із найвизначніших літературних напрямів останньої третини ХІХ–початку ХХ століття


Розвиток прози на межі ХІХ і ХХ століття


Основні риси драматургії ХІХ століття, втілені в п'єсах Г.Ібсена і Б.Шоу


Моріс Метерлінк – творець

символістської драми  


Основні  риси  драматургії  ХІХ  століття,  втілені в п'єсі А.Чехова «Вишневий сад»


Вплив філософських течій на розвиток літератури ХХ століття  


Психологічна та лірична проза.

Вірші у прозі


Модерністська проза на початку

ХХ століття

М.Пруст. « У пошуках утраченого часу» (суб'єктивна епопея)

 •  Душа людини – об'єкт зображення і кут зору.
  •  Перевага суб'єктивного над зовнішнім.
  •  Проблеми: часу (пам'ять+відчуття+переживання);  

                          міжлюдських взаємин;

                         «присмерку» аристократичної культури;

                          пошуку сенсу буття;

                          пам'яті.

Д.Джойс. Есе «Джакомо». Роман «Улісс».

 •  Історія кохання – історія душі.
  •  Духовний стан особистості ззовні і зсередини.
  •  Факти біографії автора.
  •  Композиція фрагментарна.
  •  Час умовний.
  •  Зображення людських почуттів.
  •  Герой – Гамлет ХХ століття.
   •  Конфлікт людини зі світом.
    •  «Роман одного дня».
     •  Епопея людського духу.
      •  Міф + сучасність.
       •  Прийом монтажу.


Провідні сюжетні лінії есе

Дж. Джойса «Д ж а к о м о»

                    


Західна поезія першої половини

ХХ століття


Російська поезія на межі ХІХ-ХХ століть

       

                                                                                       
Проза і драматургія 30-х років

Роман-антиутопія


Проза і драматургія 30-х років

Література «втраченого покоління» (морально і фізично скаліченого війною) 
Західна проза другої половини ХХ ст.


Проза і поезія поза межами західного світу


Проза і поезія поза межами західного

світу

                                  


«Літературна відлига» в Росії

(не підцензурна література)

к. 50-60-х років

 

             Роберт Рождественський   

Володимир Соколов                          Борис Слуцький

Олег Чухонцев                                 Бела Ахмадуліна

Юрій Козаков                                    Юнна Моріц

Олександр Городницький                   Олександр Кушнер


Авторська пісня (60–70–ті роки)

  

(1924 – 1997)

Теми                           Особливості

Війна                                               Філософська глибина

Кохання                                           Езопівська мова

 Людські почуття                                Тонкий ліризм

  Честь і гідність

   Болючі проблеми

     Студентство

    Грузія    

        Арбат   

         

         

                        

                       

(1938 – 1980)

Теми                             Особливості

Власні життєві принципи                     Складні алегорії

Моральне кредо                                   Напруга почуттів

 Війна                                                    Оригінальність

  Бюрократія                                             Образність

    Репресії                                                 Філософський зміст

     Ціна справжньої дружби                          Щирість

С а м о в и д а в (6 0 0 п і с е н ь)


Західна драматургія другої половини

ХХ століття


Постмодернізм

(домінуючий напрям сучасної літератури )


Список використаних джерел

 1.  Антологія зарубіжної поезії др. половини ХІХ – ХХ сторіччя. (Укладач Д.С. Наливайко. – Посібник для 10 кл. серед. загальноосвітніх шкіл. – К.: «Навчальна книга», 2002. – 319с.
 2.  Волощук Є. Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник для 10-го класу загальноосв. навч. закл. – К.: Видавн. Дім «Світ знань», 2004. – 560с.
 3.  Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник для 11-го кл. загальноосвітніх навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004. – 464с.
 4.  Зарубіжна драма др. полов. ХІХ – поч. ХХ сторіччя (укладач К.О. Шахова). Посібник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: «Навчальна книга», 2003 – 319с.
 5.  Зарубіжна література ХХ століття. Посібник. Авт. колектив під кер. Ніколенко О. М. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998. – 320с.
 6.  Зарубіжна література ХХ століття. / За ред. М. І. Борецького: Підручн. для 11 кл. середн. загальноосвіт. школи, ліцеї, гімназії. – Львів: Світ, 2000. – 452с.
 7.  Зарубіжна література: Підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. шк. /За ред. проф. О. С. Чиркова. – К.: Вежа, 2000. – 320с.
 8.  Зарубіжна література. 11 клас. Посібник-хрестоматія (Упорядники Щавурський Б.Б., Музика С.В. 3-є вид. переробл. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 627с.
 9.  Матюшкіна Т. Методика використання логічних схем-конспектів (ЛСК) на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література. – 2003. 21 – 22.с. 2 – 42.
 10.  Папуша І. Зарубіжна література. 11кл. Посібник-хрестоматія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 704с.
 11.  Пронкевич О.В. Зарубіжна література: Підручник для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк. – 3-є вид. перероб. і доп. – К.: Пед. преса, 2002. – 448с.

PAGE  30


Художнє

осмислення існування людини в суспільстві

Переосмислен-ня ролі індивіда в культурі

Соціально-

психологічна проза

Узагальнення, достовірність

Моделювання роботи свідомості

«…епос приватного життя»

   Гегель

Форма побудування художнього мовлення

мовлення

               Натуралізм

Принципи:

 •  спадковості
 •  середовища
 •  історизму
 •  об'єктивізму

Е. Золя.

Епопея «Ругон-Маккари» («Кар’єра Ругонів», «Здобич», «Черево Парижа», «Гроші», «Жерміналь» та ін.)

Перехідні персонажі – члени однієї родини

Принцип об'єкти-

візму;

антиромантизм;

тема втрачених

ілюзій;

«теорія сюжету»

(всяка реальність

гідна зображення)

Дослідження пси-

хології персона-

жів, їхніх патало-

гічних пристрас-

тей

Дослідження фран-

цузького суспіль-

ства;

«історія звичаїв»;

описи середовища;

«техніка перехід-

их персонажів»

Суперечності   епохи;

внутрішнє життя людини;

«втрата ілюзій»

Гі де Мопассан

Романи: «Життя», «Любий

друг»

Новели:

«Пампушка» та ін.

Стендаль

Романи «Чер-

воне і чорне»,

«Пармський монастир»,

«Арманс», но-

вела «Ваніна

Ваніні»

О. де Бальзак

Багатотомна епопея «Людська

комедія» (всього

96 романів)

                  Реалізм

Г. Флобер

Романи «Пані

Боварі», «Саламбо»,

«Виховання

почуттів»

    

                   Уїльям Теккерей

                 «Ярмарок суєти»

Сатира і гротеск

природність

правдивість

Сатирична панорама

англійського суспіль-

ства

        Шарлотта і Емілі Бронте

Народність, християнське милосердя, співчуття до бідних,

культ затишку, оптимізм, стійкість, уміння описувати ве-

селе і жахливе.

   «Пригоди Олівера Твіста»,

«Домбі і син», «Девід Копперфілд»,

«Великі сподівання» та ін.

«Готичний роман».

Розкриття взаємозв'язку

добра і зла у характерах і вчинках людей.

Історія сильного почуття героїні у боротьбі з власними моральними заборонами і суспільством.

«Грозовий перевал»

 «Джейн Ейр»

                    Чарлз Діккенс

«Ц

 •  Панорама воєнних кампаній і сімейних

хронік у переломний момент  історії

Росії – період воєн з Наполеоном.

 •  Проблема родини, подружнього життя,

становище жінки, інститут шлюбу.

 •  Моральні пошуки та естетичні ідеали письменника.

 •  Боротьба Світла і Темряви, Бога і Диявола,   

Христа і Звіра.

 •  Критика сучасної письменникові цивілі-

зації.

Сатиричне зображення російського життя,

розвінчання бюрократії, реакціонерів, кон-

серваторів, конформістів.

Зображення російського життя, російської

людини в цілому.

 •  Конфлікт батьків і дітей – зіткнення двох поколінь, двох культур.
 •  Поетичне змалювання почуття кохання.
 •  Поява «нових людей» – передвісників май-

бутнього.

Роман «Обломов» – історія закоханості героя,

боротьба з апатією і небажанням опиратися

світу.

Лев Толстой

Романи:

«Війна і мир»

«Анна Кареніна»

«Воскресіння»

Федір Достоєвський

Романи:

«Злочин і кара»

«Гравець» «Ідіот»

«Біси» «Підліток»

«Брати Карамазови»

Іван Тургенєв

Романи:

«Рудін»

«Напередодні»

«Батьки і діти»

«Дворянське гніздо»

Іван Гончаров

Романи:                 «Звичайна історія»

«Урвище»,«Обломов»

«Обломов»

Михайло Салтиков-

Щедрін

«Казки» (32 твори),

роман «Пани

Головльови»

Микола Лєсков

Оповідання «Лівша»

Світ природи і

почуттів у поезії

А. Фета

насія Фета

Несприйняття дійсності, пошу-

ки ідеалу Шар- лем Бодлером

ром

ПОЕЗІЯ

середини ХІХ століття

я

Життя, Людина і

Всесвіт у книзі

 Волта Вітмена

«Листя трави»

Пейзажно-філо-

софська лірика

Федора

Тютчева

Декаданс (фр. dekadance – занепад) – культурне та ідеологічне

явище кінця ХІХ-початку ХХ століття

еоромантизм – повернення до романтичних образів, опис

екзотичних країн, пригод, таємниць.

Втеча від дійсності в ідеалізоване минуле, в чисту фантазію, формалістичні пошуки

Проголошення індивідуалізму

Зневіра в можливості людини,

страх перед життям

Культ Краси як найвищої цінності

Створення «мистецтва заради мистецтва»

Символізм – в основі символ, знак, що вказує на

таємницю, є втіленням ідеї.

Імпресіонізм (фр. impression – враження) – передача вражень,

відсутність чіткої форми.

Застосування вер-

лібру – вільного

вірша без визначе-

ного ритму і метра

Музичність (вплив вірша на

стан душі безносе-

редньо, всепере-

можно і водночас

незрозуміло)

Основні прин-

ципи естетики

символізму

«Принцип ана-

логій»: зорові

враження відтво-

рені словами; за-

пахи змальовані;

звуки зображені

Про невідоме і неясне треба писати загадковою мовою

Міфотворчість (переосмислення

старовинних та

створення нових міфів – загадкових та незрозумілих)

Символ – багатозначний,

«… уникати повного перекладу»  символу (А.Рембо)

Проза

на межі

XIX і XX ст.

 

     

К.Гамсун «Голод» – роман без сюжету, опис стану голоду; «Пан» – роман про кохання

Р.Кіплінг оповідання, казки, роман «Кім»

Д.Конрад «Лорд Джім»(1900); «Серце темряви»

(1893); «Очима Заходу»(1911)

Р.Л. Стівенсон «Острів скар-

бів»(1883); «Катріона»(1893);

«Чорна стріла» (1888)

«Пригоди Гекльбер-                 рі Фінна»(1884) - оригінальність американського світогляду і худож-

нього мислення

«Пригоди Тома

Сойєра»(1876) -

патріархальна вільна Америка,

демократизм

Марк Твен (1835-1910) – майстер роману та короткого оповідання

Ж.К.Гюїсманс «Навпаки»(1884) – «біблія декадансу»

Г. Ібсен «Ляльковий дім»        Б. Шоу «Пігмаліон»

          (1879р.)                                           (1912р.)

- аналітичність;                                                   - тонкий аналітизм;

- психологізм;                                                     - використання дискусії;

- перенасичення дії                                          - протиставлення в діалогах

 подіями і пристрастями;                                 протилежних тез;

- протистояння героїв -                                        - вміння змусити реципієнта

  носіїв різних точок зору;                                      подумки взяти участь у

- дискусійність;                                                           суперечці персонажів;

- головне – характери                                              – виписаність характерів

 героїв;                                                                           та мовної партитури

- відкрита кінцівка                                                         кожної ролі;

                                                                                         - парадоксальність;

                                                                                            - елементи параболи;

                                                                                             - притчевість,

                                                                                                побудована на

                                                                                                   співвіднесенні з

                                                                                                     міфом

                           Н о в а т о р с т в о                                                 

«Театр смерті»

 •  теорія «статичного театру»     
 •  драма фатуму («театр мовчання»)

«Принцеса Мален», «Непрошена», «Сліпі»

«Театр любові» 

драма-феєрія «Синій птах»

 •  виставка-магія;
 •  фантастика;
 •  казковий сюжет
  •  вистава-магія
  •  фантастика
  •  казковий сюжет

 •  вистава-магія
  •  фантастика

казковий сюжет

Повного розу-

міння можна

досягти в ціл-

ковитій тиші

 

Зовнішня дія

змінюється

еволюцією

емоційного

стану людини

Заперечення штучності, заданості.

Відкритий фінал.

А.Чехов

«Вишневий сад»

(1904)

Витонченість, делікатність пера, словесна вишука-

ність.

Зниження смислової зв'язності діалогів, винесення важливих подій за межі п'єси.

Уповільнений темпоритм.

Наявність підтексту, важливішого за сказане вголос.

Прості необов'язкові розмови, обірвані репліки,

«репліки вбік».

Глибокий аналіз людських характерів.

Вільний плин буденних подій та справ.

Авторські ремарки позначають жести, рухи, смисл стосунків героїв.

«Знижені жести».

Відсутність головного героя.

Непотрібне, випадкове з ча-

сом виявляється суттєвим.

Трагічне + комічне

 Ліричне+ абсурдне

Теорія елітарності Ф. Ніцше

Винятковість окремих особистостей, «надлюдей», які покликані керувати натовпом.

Філософська концепція А. Шопенгауера

                           «Потік свідомості»

відчуття    враження    ремінісценції    думки

спогади     раптові асоціації

                           «Потік свідомості»

відчуття    враження    ремінісценції    думки

спогади     раптові асоціації

Засіб зображення психіки людини безпосередньо зсередини, як складного та плинного процесу

         СИМВОЛІЗМ (образ – багатозначний символ)

            Максим Горький

              «Пісня про Буревісника», «Стара Ізергіль»     

              Осудження індивідуалізму, ідея                           

                   жертовної любові до людей

Олександр                        Іван

Купрін                             Бунін             

«Гранатовий браслет»                 Збірка «Темні алеї»

(тема кохання), «Молох»         (художньо довершені

(критика буржуазної                оповідання про кохан-

цивілізації), «Олеся»                ня), «Життя Арсеньє-

(образ «природної                      ва» (життя людини,

людини», спотво-                          поєднане з жит-

реної цивіліза-                                 тям природи)

цією)                    Шолом-

                 Алейхем                           

      «Пісня над піснями» (прекрасна

    легенда про торжество  дитячої  дружби

 і любові, про ідеальний світ, у якому герої

почувають себе щасливими)

Філософія екзистенціалізму

(С. К'єркегор, К. Ясперс, М. Хайдегер)

Старші символісти: Д. Мережковський (ідеолог), В. Брюсов, Ф. Сологуб,

К. Бальмонт; молодші символісти: О. Блок, А. Бєлий та ін.

                           «Потік свідомості»

відчуття    враження    ремінісценції    думки

спогади     раптові асоціації

Людина – єднання трьох елементів: природного «я» (плотські бажання та інстинкти); раціоналістичного «я» (розважлива, фальшива, суха свідомість); морального «я» (надсвідомість, нав'язана Людині суспільством).

Підсвідомість – джерело енергії людини.

Психоаналітична теорія З. Фройда

Вищі знання здатна забезпечити лише інтуїція, ірраціональне осяяння, раптове прозріння.

Інтуїтивістська, ірраціоналістична філософія А. Бергсона

Світ невпізнаний і абсурдний. Людина обмежена у своїх можливостях. Існування людини – це буття для смерті. Суть існування людини в гуманізмі.

Мистецтво може допомогти пізнати абсурдний світ шляхом інтуїтивного пізнання через осяяння і прозріння.

Відлуння екзистенціалістських настроїв

В. Холдінг «Володар мух»

   (повість-притча)

Філософське осмислення недавньої війни.

Ідея: те зло, яке зародилося у вигляді фашизму, може прокинутись знов.

         Поєднання міфу та сучасної   сучасної амери-

              канської дійсності

Дж. Апдайк «Кентавр»

         (роман)

Спогади художника-абстракціоніста Пітера Колдуелла про своє минуле, життя персонажа у двох вимірах: сучасному та міфологічному.

Віддзеркалення

конформістського

світовідчуття

Дж. Д. Селінджер

«Над прірвою у житі»

Відтворення духовного клімату повоєнної Америки.

Ідея: потрібно навчитися жити для інших.

                                       

                                       

Нові обрії наукової фантастики, «фентезі» – чарівна героїчна фантастика

А. Азімов, Р. Бредбері,

С. Лем

Пригоди, що не вкладаються в жодні обмежувальні рамки реальності.

Школа «нового роману» («антироману»)

Н. Саррот, А. Роб-Грійє,

М. Бютор, К. Моріак,

К. Сімон

Замість персонажів у творах

різні пласти зовнішнього та

внутрішньго світу.

А. Платонов «Котлован»

Трилогія-літопис трагічної сталінської

доби.

К. Чапек «Війна з саламандрами»

Застереження світу про загрозу фашизму, заклик до дій.

О. Гакслі «Прекрасний новий світ»

Критика «механічної» цивілізації амери-

канського типу.

Передбачення, застереження, тривога за майбутнє.

Є. Замятін «Ми»

Особистість і тоталітарна держава.

Застереження людства.

Антиутопіязображення небезпеч-

них, згубних, непередбачених наслідків,

пов'язаних з розбудовою суспільства

згідно з певним соціальним ідеалом.

Поетизація селянської Росії, її моральних цінностей, розкриття глибинних зв'язків з природою та народною творчістю.

М. Клюєв, С. Єсенін, С. Кличков, П. Орішин.

«Гілея» або кубофутуристи: В. Хлєбніков, В. Маяковський, О. Круче-

них, Д. і М. Бурлюки та ін.; «Асоціація егофутуристів»: І. Северянін,

К. Олімпов, В. Гнєдов, І. Ігнат'єв; «Мезонін поезії»: В. Шершеневич,

Р. Івлєв, С. Третьяков, Б. Лавреньов; «Центрифуга»: С. Бобров,

Б. Пастернак, М. Асєєв, Божидар.

Знищення кордонів «між мистецтвом і життям». Розрив з минулим,

війна традиції. «Нові принципи творчості». Нові типи рим, запере-

чення правопису.

«НОВІ СЕЛЯНСЬКІ» ПОЕТИ

     ФУТУРИЗМ (програма Нового мистецтва)

«Троянда знову стала прекрасна сама по собі». Земний, предметний, ясний світ. Ясність і конкретність слова. Увага до зримих деталей. Історико-культурні, релігійні, літературні ремінісценції.

М. Гумільов, А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Городецький та ін.

      АКМЕІЗМ (akme вершина, розквіт)

Поезія – жрецтво, вірші – заклинання. Особливе значення – звучанню вірша. Звукопис – вершина мистецтва. Гра асоціацій.

Наявність маловживаної лексики.

«Тисяча журавлів»

Опис чайної церемонії – «тядо»

Авторське звеличення національних традицій

Нобелівський лауреат

1968 року

Зовнішній перебіг подій

Внутрішня духовна краса, в атмосфері якої живе людина, що дотримується мудрості предків

«Людина-коробка»

(1973р.)

Ситуація втечі від суспільства (людина одягає на себе коробку, яка доходить їй до пояса)

Прозаїк, драматург, філософ

Інші «звичайні» люди

Річ,

порожнє місце

Символ відчуженості людини взагалі

людина

суспільство

Діти ХХ з'їзду

Поко-ління 60-х

Євген Євтушенко

(народився в 1933)

«Розвідники прийдешнього»(1952)

«Шосе Ентузіастів»(1956)

«Яблуко»(1960)

«Ідуть білі сніги»(1969)

«Співаюча дамба»(1972)

Завдання поезії –

виcоке громадянське покликання.

Андрій Вознесенський

(народився в 1933 році)

«Парабола»(1960)

«Мозаїка»(1960)

«Сорок ліричних відступів

  з поеми»

«Трикутна груша»(1962)

«Антисвіти»(1964) 

Критика моральних

та ідеологічних вад

суспільства.

Авторська (бардівська) пісня

Пастіхи (самопародіювання)

Іронія

(самоосміяння)

Розчинення характеру

Співтворчість читача

«Принцип гри» (об-

рази-метафори: кентавр, лабіринт)

Гібридизація жанрів

«Цитатне мислення»(«книги

цитат»)

Карнавалізація, театральність

Невизначеність, деканонізація

Колаж (зібрання ві-

докремлених пред-метів)

Художнє передбачення

«Театр абсурду»

Французький «новий роман»

Американська школа чорного гумору

ПОСТМОДЕРНІЗМ

(з середини 1950-х

років)

Гіпертекст (система текстів)

«Інтертекст»

(наявність інших текстів)

Е. Хемінгуей

«Прощавай, зброє»

«І сходить сонце»

«Чоловіки без жінок»

                      Війна –

                   безглузда

                бойня, яка

              калічить душі

           і виснажує

        серця   

Е. М. Ремарк

«На західному фронті без змін»

«Повернення»

«Три товариші»

ТОЧКА ПЕРЕТИНУ –

С В І Д О М І С Т Ь

В. Фолкнер

«Шум і лють»

Г.Гессе

«Гра в бісер»

 

Жодна битва не призводить до перемоги

Г. Гайм, Ф. Верфель, Г. Траль, Г. Бенн та ін.

                Поети змальовували світ, охоплений

               злом, потворністю, хаосом, руйнівними

               силами. Провідні настрої – спустошення,

               жах, розпач, очікування катастрофи.

А

В

А

Н

Г

А

Р

Д

И

З

М

М

О

Д

Е

Р

Н

І

З

М

ПО

Е

Т

И

Ч

Н

І

Т

Е

Ч

І

Ї

М

А

Й

С

Т

Р

И

С

Л

О

В

А

Експресіонізм

Т. Тцара, Р. Гюльзенбек, Г. Балль, Г. Арн, М. Янко

             «…щось абсолютно безглузде…»

               Настанова на створення зразків «анти-

               мистецтва». Ідея протесту проти війни

               та бунту проти засад західної цивілізації.

Дадаїзм

Сюрреалізм

Футуризм

Імажизм

Поетизм

В. Незвал, Ф. Галас, Я. Сейферт та ін.

               Настанова на передачу «радості життя»,

               пошуки нових засобів самовираження,

               ліризм, емоційна безпосередність, роз-

               виток асоціативного мислення.

Е.Л. Паунд, Д.Г. Лоуренс, Т.С. Еліот та ін.

               Ідея створення «чистої образності» за

               несуттєвістю тематики. Культивування

               «чистого образу», прийомів «точного

                зображення».

Ф.Т. Марінетті та ін.

             Відмова від культурної спадщини, епатаж-

               не, агресивне ствердження художнього

               експерименту. Ідея революції у мисте-

               цтві, культ сили.

А. Бретон, Л. Арагон, П. Елюар, Ф.Г. Лорка та ін.

               Настанова на занурення у глибинні пси-

               хічні механізми людини (у сферу снів,

               марень, галюцинацій, кошмарів тощо).

               Принцип поезії – «автоматичне письмо».

«Антидрама»

С. Беккет

«Чекаючи на Годо». «Немає нічого реальнішого за ніщо». Ідея деградації людства, агонія людської свідомості.

Екзистенціалізм

Ж. П. Сартр «Мухи»

Міф і сучасність.

Проблема від-

повідальності,

жага відплати

і справедливості.

Підло відступати перед злом.

Драма-притча

М. Фріш «Санта-Крус»

Ф.Дюрренматт

«Гостина старої дами»

Форма відгуку на сучасні історичні події та актуальні проблеми буття.

Сміливі експерименти, руйнація канонів драматичних жанрів, дії, композиції, сценічної мови. П'єси «без дії», «без характерів», навіть «без слів».

«Театр абсурду»

Е. Йонеско «Носороги»

Простеження процесу «оносорожування» («омасовлення», знеособлення людей).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42523. Изучение процессов зарядки и разрядки конденсаторов 240.5 KB
  Цель работы: изучить процессы, происходящие в цепи при зарядке (разрядке) конденсаторов, освоить метод расчёта ёмкости конденсаторов по данным о временной зависимости тока зарядки (разрядки). Оборудование: конденсатор, набор резисторов, микроамперметр на 100 мкА, источник питания постоянного тока, выключатель, секундомер, соединительные провода.
42524. Определение горизонтальной составляющей индукции земного магнетизма с помощью тангенс-гальванометра 102 KB
  Южный полюс магнитного поля Земли находится вблизи северных берегов Америки около 750 северной широты и 1010 западной долготы а северный полюс − в Антарктиде около 670 южной широты и 1400 восточной долготы. Существование магнитного поля Земли непосредственно подтверждается отклонением лёгкой магнитной стрелки при её свободном подвесе. При этом последняя устанавливается в направлении касательной к линии индукции магнитного поля Земли.
42525. Изучение однофазного трансформатора 118 KB
  Принцип действия трансформатора основан на использовании явления электромагнитной индукции. Знак − указывает на то что ЭДС в первичной и вторичной обмотках трансформатора противоположены по фазе. Создаваемый этим током магнитный поток Ф0 концентрируется в магнитопроводе и пронизывает все обмотки трансформатора индуцируя в первичной обмотке ЭДС самоиндукции 27.
42526. Определение длины электромагнитной волны в двухпроводной линии 96 KB
  Исследование электромагнитных волн в пространстве связано с некоторыми экспериментальными трудностями поэтому Лехером была предложена система состоящая из двухпроводной линии источника и приёмника электромагнитных волн. В двухпроводной линии реализуются два различных процесса передачи электромагнитного поля: с помощью токов проводимости и с помощью токов смещения. В этом случае электрические явления существенно зависят от сопротивления линии и следовательно от материала проводников.
42527. Определение ЭДС источника тока с помощью двух вольтметров 76.5 KB
  Оборудование: источник ЭДС постоянного тока два вольтметра. Физическая величина равная работе Астор сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всей замкнутой электрической цепи называется электродвижущей силой ЭДС 29.6 рассчитать ЭДС источника.
42528. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА 353.5 KB
  Эти процессы графически изображаются на экране электронно-лучевой трубки ЭЛТ которая является основным органом электронного осциллографа. Наблюдение изображения на экране осциллографа называется осциллографированием. Изображение на экране или его фотография называется осциллограммой. Подводя отрицательный потенциал к цилиндру можно уменьшить количество электронов проходящих через его отверстие а следовательно уменьшить и яркость пятна на экране трубки.
42529. Ток в вакууме. Методическое указание к выполнению лабораторной работы 712 KB
  Условие вылета электрона из металла: 4 Термоэлектронная эмиссия лежит в основе получения электрического тока в вакууме и устройства вакуумных электронных ламп. Если же катод К соединённый с отрицательным полюсом анодной батареи Ба раскалить при помощи добавочной батареи накала Бнак до высокой температуры то миллиамперметр...
42530. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА 306.5 KB
  Энергия которую приобретает электрон при движении в электрическом поле с разностью потенциалов будет равна: 1 При включении тока в соленоиде его магнитное поле начинает действовать на электроны и отклонять их перпендикулярно к направлению вектора скорости электронов в каждый данный момент времени. Значение индукции и соответствующее ему значение тока...
42531. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА НА УСТАНОВКЕ С БИПРИЗМОЙ ФРЕНЕЛЯ 744.5 KB
  Бипризмы Френеля.1 показано что параллельно вершине бипризмы на расстоянии А от неё располагается щелевой источник света. Однако отклонения лучей на двух наклонных гранях бипризмы происходят в противоположных направлениях. В этой области выполняются все условия для интерференции и здесь в любой плоскости параллельной основанию бипризмы можно наблюдать интерференционную картину.