52257

Організація закупівлі товарів на аукціонах

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Інструкційно методична карта практичного заняття № 4 Тема: Організація підготовки і проведення аукціону. Навчальні цілі заняття: ознайомити студентів з планом проведення заняття ; І виявлення знань студентів по темі використовуючи різні форми і методи контролю; ІІ привити практичні навички оформлення акційних документів; ІІ навчити самостійно робити висновки вносити пропозиції щодо організації підготовки та проведення аукціону; ІІІ формувати особу спеціаліста з сучасним економічним мисленням здатну...

Украинкский

2014-02-13

249.5 KB

25 чел.

міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

полтавський комерційний ТЕХНІКУМ

цикл оргтехнічних  дисциплін

Матеріали методичного забезпечення

організації  і проведення відкритого практичного заняття з предмету "Комерційна діяльність "

по темі: "Організація закупівлі товарів на аукціонах"

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання

зі  спеціальності:

5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність"

Полтава, 2011 - 2012

Матеріали методичного забезпечення організації  і проведення відкритого практичного  заняття з предмету "Комерційна діяльність" на тему: "Організація закупівлі на аукціонах " для студентів ІІІ курсу денної форми навчання зі  спеціальності: 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність".

  Укладач:   Олійник В. О. викладач дисципліни

     "Комерційна діяльність"

Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової комісії

оргтехнічних дисциплін

Протокол  № _______

від "_____"______________2011 р.

Голова циклової  комісії:

_______________Олійник В. О.


Інструкційно  –  методична карта

практичного заняття № 4

Тема:   Організація підготовки і проведення аукціону.

Курс: ІІІ

Кількість годин: 2

1. Актуальність теми:  Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі.

 В умовах ринкової економіки організація і технологія закупівельної роботи зазнала корінних змін. Сьогодні вона базується  на принципах сучасного маркетингу. Розширюються форми закупівельної роботи, особливо такі як аукціони, конкурсні торги.

До недавнього такі форми використовувалися переважно для збуту порівняно обмеженого переліку товарів. Однак сьогодні  у вітчизняній і особливо міжнародній комерційній практиці вони є  основною формою закупівлі певних товарів. Тому сучасні комерсанти з метою закупівлі окремих товарів повинні добре знати процедуру проведення аукціонів.

Основні цілі заняття (з визначенням рівня засвоєння)

2. Навчальні цілі заняття:

- ознайомити студентів з планом проведення заняття ;  (І)

- виявлення знань студентів по темі, використовуючи різні форми і методи контролю;  (ІІ)

- привити практичні навички оформлення акційних документів; (ІІ)

- навчити  самостійно робити висновки, вносити пропозиції щодо організації підготовки та проведення аукціону;  (ІІІ)

- формувати особу спеціаліста з сучасним економічним  мисленням, здатну аналізувати результати роботи;  (ІІІ)

3. Виховні цілі:

формувати у особистості:

 •  любов до майбутньої професії;
 •  сучасне економічне мислення;
 •  уміння орієнтуватися в умовах ринкових відносин;
 •  уміння самостійно вирішувати господарські та фінансові проблеми;
 •  вміння підготувати та провести закупівлю товарів на аукціонному торзі;
 •  почуття відповідальності за організацію підготовки та проведення торгів.

  

4. Міжпредметна інтеграція

№ п/п

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні (забезпечуючі)

1.

Етика бізнесу

Сутність і зміст ділових відносин,  принципи. Категорії етики ділових відносин у бізнесу.

Використовувати етику ділових відносин в професійній діяльності.

2.

Основи маркетингу

Методи комплексного дослідження ринку

Аналізувати результати дослідження

3.

Організація і технологія торговельних процесів

Організація приймання товарів за кількістю та якістю

Використовувати нормативні документи при прийманні товарів

4.

Інформатика та комп’ютерна техніка

Тестовий редактор

Оформити документи

5.

Товарознавство

Знати різновиди асор-тименту товарів

Використовувати знання в практичній діяльності

6.

Економіка торгівлі

Обсяг визначення товарообігу

Методи розрахунку

7.

Товарознавство

Особливості експертизи. Визначення якості товарів.

Визначати якість різно-бічних товарів.

8.

Українська мова за професійним спрямуванням

Реквізити документів

Дотримуватись вимог до оформлення доку-ментів

9.

Комерційна діяльність

Суть і зміст заку-півельної діяльності

Здійснювати  закупку товарів, використо-вуючи різні форми

10.

Логістика

Основи заготівельної логістики, її принципи та призначення

Проводити розрахунки

Наступні (забезпечувані)

1.

Основи маркетингу

Канали  розподілу (збуту)

Використовувати знання в практичній діяльності.

2.

Основи менеджменту

Функції, методи управ-ління, процес прийняття рішень в управлінні

Використовувати в практичній діяльності.

3.

Бухоблік

Документальне оформ-лення та облік надход-ження товарів в оптовій та роздрібній торгівлі

Оформляти документи по куплі-продажу товарів

4.

Комерційна діяльність

Методи визначення ефективності комер-ційної діяльності

Аналізувати результати роботи

5.

Економіка торгівлі

Поняття і визначення прибутку, валових до-ходів та валових витрат

Аналізувати і розпо-діляти отримані при-бутки

6.

Фінансова діяльність підприємств

Основні показники фінансової діяльності

Аналізувати результати фінансової діяльності

7.

Технологічна практика

Обов’язки керівника під-приємства

Використовувати знання в практичній діяльності

8.

Торговельна реклама

Засоби торговельної реклами

Використовувати в практичній діяльності.

5. Зміст теми заняття

 

Відповідно до робочої  навчальної програми практичного заняття № 4 на тему: "Організація закупівлі товарів на аукціонах".

План ходу роботи:

Завдання 1. Вивчення основних етапів проведення аукціону.

Завдання 2. Організація проведення аукціонних торгів.

6. План та організаційна структура практичного заняття

№ п/п

Основні етапи заняття, їх  функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю

Матеріали  методичного забезпечення

Час в хв.

1

2

3

4

5

6

6.1. Підготовчий  етап

1.

Ознайомлення з планом проведення заняття заздалегідь до його  проведення

Знайти ме-ханізм прий-няття спільних рішень

ІІ

2.

Організація заняття:

-перевірка підго-товки аудиторії, наочності;

-виявлення від-сутніх, причини відсутності

1,5 – 2 хв.

3.

Мотивація сту-дентів. Від пра-вильної підго-товки проведен-ня аукціону за-лежить ефек-тивність його проведення та отримання при-бутку.

Настроїти сту-дентів на від-працювання завдань

ІІ

Підвищення професійного рівня знань студентів, розвиток їх економічного мислення

ІІІ

Вступне слово викладача

Лекція по те-мі:"Організація закупівлі товарів на аукціонах та міжнародних торгах".

3-4 хв.

4.

Контроль вихідного рівня знань

1.Перевірка домашньої роботи – тематичний дик-тант

ІІ

2.Перевірка са-мостійної позаду-диторної роботи

(виконання схем)

Методрекомендації по підготовці та проведенню аукціону

Лекція по темі

№ 5 "Організація  закупівель товарів на аукціонах та міжнародних торгах".

12-15 хв.

6.2. Основний етап

Формування професійних вмінь і навичок.

1.Ознайомлення з методвказів-ками по вико-нанню роботи.

Підготовка студентів до проведення практичного заняття

Інструктаж викладача

-інструкційна карта практичного заняття;

-методвказівки щодо виконання завдань.

2-3 хв.

2.Хід роботи.

Завдання 1.

Вивчення етапів підготовки та проведення аукціону.

Чітко визна-чити алгоритм кожного етапу аукціону

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Робота з мето-дичними рекомен-даціями по проведенню аукціону

Робота на дошці по складанню схем їх характе-ристики

Самостійна робота по за-повненню таблиці.

-мультимедійний апарат, схема ета-пів аукціону;

-методрекомен-дації по проведен-ню аукціону;

Таблиця "Алгоритм етапів проведення аукціону".

Завдання 2.

Організація проведення аукціонного торгу.

ІІІ

1.Відповіді на поставлене зав-дання.

2.Робота по оформленню  документів.

3.Презентація товару.

4.Організація аукціонного торгу.

5.Самостійна аудиторна робота

Завдання учасни-кам ділової гри.

-аукціонний лист;

-інформаційна карта;

-аукціонна угода;

-квитки.

Методрекомендаціїпо проведенню торгу

6.3. Заключний етап.

1.

Контроль і  корекція рівня професійних вмінь і навичок. Резюме викла-дача з теми.

ІІІ

По ходу прове-дення ділової гри та оформлення  документів.

Інструкційна карта проведення заняття

2.

Підведення під-сумків прове-дення  практич-ного заняття.

ІІ

Картка контролю роботи студентів на практичному за-нятті

3.

Домашнє завданння

-оформити аукціонну угоду;

-розрахувати виручку та розпо-ділити її між учасниками торгу

-бланки аукціонних угод;

-методрекомен-дації по прове-денню торгу.

Підручники: В. В. Апопій та інші "Комерційна діяль-ність на ринку товарів та послуг".Київ, 2002, стор. 124-130.

Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна "Комерційна спра-ва", Рівне, 2001, стор. 155-161.

В. В. Апопій та інші "Організація торговельних про-цесів", Київ, 2002, стор. 523 – 525.

7. Методичне забезпечення проведення практичного заняття.

 1.  Інструкційно-методична карта практичного заняття № 4.
 2.  Інструкція проведення практичного заняття № 4.
 3.  Методичні рекомендації по організації і проведенню аукціону.
 4.  Мультимедійний апарат: "Алгоритм  етапів проведення аукціону".
 5.  Тематичний диктант.
 6.  Роздатковий матеріал:
  1.  інформаційні листи (карти);
  2.  аукціонні відомості;
  3.  карти покупців товару;
  4.  аукціонні угоди;
  5.  завдання учасникам ділової гри;
  6.  сигнальні картки.
 7.  Схема: "Типи аукціонів".
 8.  Схема "Класифікація аукціонів".
 9.  Схема "Аукціонний комітет".
 10.  Лекція по темі: "Організація закупівлі товарів на аукціонах та міжнародних торгах (тендерах).
 11.  Оціночна відомість практичного заняття.

8. Список літератури.

 

 1.  В. В. Апопій та інші "Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг". Київ, 2002, стор. 124-130.
 2.  Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна "Комерційна справа", Рівне, 2001, стор. 155-161.
 3.  В. В. Апопій та інші "Організація торговельних процесів", Київ, 2002, стор. 523 – 525.

Викладач:  Олійник В. О.

Практичне заняття №  4

Тема:  "Оптові закупівлі товарів та їх комерційне забезпечення".

Тема практичного

заняття:    "Організація закупівлі товарів на аукціоні"

Мета:  1. Набути практичні навички підготовки та проведення аукціону.

 2. Навчитися оформляти аукціонні документи.

Забезпечення заняття:

 1.  Методрекомендації по організації і проведенню аукціону.
 2.  Схема типів аукціонів.
 3.  Аукціонні відомості.
 4.  Інформаційні картки.
 5.  Бланки угод.
 6.  Завдання  учасникам ділової гри.
 7.  Калькулятори.

Хід  роботи

Завдання № 1. Вивчення основних етапів проведення аукціону.

Завдання № 2. Організація проведення аукціонних торгів.

Методичні  вказівки по виконанню практичного заняття

При виконанні першого завдання, а саме: організація підготовки проведення  аукціону, згадайте, що під час проведення аукціону виділяють чотири етапи:

 •  підготовчий;
 •  ознайомлення з товаром;
 •  аукціонний торг;
 •  розрахунок за придбані на аукціоні товари.

Від того, як буде організована підготовка проведення аукціону, залежить його виторг. Перший і другий етапи  можна об'єднати. Саме від їх організації залежить успішний аукціонний торг, тобто-третій етап.

Третій етап – це ключовий момент аукціонного торгу.

Етап четвертий – це підсумок проведеної роботи організаторами аукціону.

Ознайомившись з методрекомендаціями по організації аукціону заповніть таблицю:

№ п/п

Назва етапу аукціону

Алгоритм проведення етапу аукціону

Доповнення

Виконання другого завдання  проводиться методом розігрування ролей.

Використайте завдання по кожній з ролей, які викладачем роздано студентам заздалегідь.

Завдання учасникам гри

І. Кваліфікаційна комісія – 7 студентів.

Члени комісії по черзі доповідають про:

 1.  склад і обов’язки членів комісії;
 2.  визначення строків проведення аукціону;
 3.  визначення та узгодження місця проведення аукціону;
 4.  порядок виготовлення та розповсюдження квитків;
 5.  розкрити принцип підбору товару на аукціон;
 6.  порядок визначення стартової ціни і кроку аукціону;
 7.  мета і порядок організації реклами аукціона.

Члени кваліфікаційної комісії повинні:

 •  визначити стартову ціну на товари, що будуть продаватися на аукціоні;
 •  установити крок аукціону;
 •  скласти протокол приймання товарів на аукціон;
 •  оформити квитки.

ІІ. Робоча комісія – 7 студентів.

 1.  документи, на основі яких створено робочу комісію;
 2.  склад комісії;
 3.  розподіл обов’язків членів робочої комісії;
 4.  функції робочої комісії;
 5.  перелік документів, які повинні готуватися до проведення аукціону.
 6.  етапи проведення виставки товару (продажу, дегустації).

Члени робочої комісії повинні:

 •  скласти повідомлення про проведення аукціону;
 •  заповнити інформаційну картку (лист);
 •  оформити пропозицію продавця.

ІІІ. Аукціонна комісія.

Члени аукціонної комісії по черзі доповідають про:

 1.  правила і порядок ведення аукціону;
 2.  коли товар вважається проданим;
 3.  здійснення процесу покупки, оплати за неї і одержання товару;
 4.  співвідношення стартової ціни і ціни надбавки;
 5.  визначення додаткової надбавки.

Члени аукціонної комісії повинні:

 •  оформити товарні чеки;
 •  оформити реєстрацію продажу товару;
 •  оформити аукціонну відомість.

ІУ. Завдання для всієї групи.

 •  провести торг 2-3 товарів;
 •  виконати презентацію товару;
 •  скласти аукціонну угоду;
 •  визначити додаткову виручк у та розприділити її між продавцем товару та  організаторами аукціону.

Торг проводить по черзі кожна комісія.

Для цього обирається ведучий аукціону (аукціоніст), який:

 •  оголошує номер товару (лоту), вказаний в інформаційній карті;
 •  називає стартову ціну;
 •  веде торг  поки залишається претендент, який запропонував найбільшу ціну.

Після виконання роботи студенти повинні:

ЗНАТИ: етапи підготовки і  проведення аукціону.

ВМІТИ: провести аукціонні торги оформляти аукціонні документи.

Домашнє завдання:

 1.  В. В. Апопій та інші "Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг". Київ, 2002, стор. 124-126.
 2.  Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна "Комерційна справа", Рівне, 2001, стор. 155-159.

Викладач:  В. О. Олійник


Практичне заняття №  4

Тема:  "Оптові закупівлі товарів та їх комерційне забезпечення".

Тема практичного

заняття:    "Організація закупівлі товарів на аукціоні"

Мета:  1. Набути практичні навички підготовки та проведення аукціону.

 2. Навчитися оформляти аукціонні документи.

Забезпечення заняття:

1. Методрекомендації по організації і проведенню аукціону.

2. Схеми, таблиці.

3. Бланки документів.

4. Завдання учасникам ділової гри.

Хід  роботи

Завдання № 1. Вивчення основних етапів проведення аукціону.

Завдання № 2. Організація проведення аукціонних торгів.


Додаток № 1

Назва підприємства, що

проводить аукціон

______________________

______________________

______________________

Інформаційна картка №

Повна назва та опис товару, техніко-економічна характеристика товару

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Стартова аукціонна ціна _____________________________________________

Ціна надбавки  _____________________________________________________

Фактична ціна реалізації _____________________________________________

Ведучий аукціону  __________________________________________________

Голова комісії ______________________________________________________

Члени комісії___________________________________

   ___________________________________
   ___________________________________

   ___________________________________

   ___________________________________


Продавець ______________________________________________________________

(власник   (фірма, торгова організація, біржі, органи влади, судові органи)

товару)

           телефон __________________

  Р\Р ______________в ПОЛ.ФІЛ.РЕГ.УПРАВ.КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 331

  

  _________________________________

 (номер свідоцтва)

  є платником податку на прибуток на загальних підставах

 Адреса   ___________________________________________________________

Товарний чек (копія фіскального чека)

від 17 листопада 2011 року

№ п/п

Код

№ товарного лота

№ інфор-маційної карти

Кількість

Ціна

Сума

1.

2.

3.

4.

Всього


Додаток № 2

Дата проведення аукціону

"____" _____________20____р.

Аукціонна відомість № ____

№ п/п

№ інформаційної картки

Назва товару

Договір-на ціна

Стартова аукціон-на ціна

Фактична ціна реалізації

Додаткова виручка

Голова аукціонної комісії___________________________

Ведучий аукціону _________________________________

Робоча комісія:  бухгалтер _________________________

  товарознавець _____________________

  юрист ____________________________

Додаток № 4

Угода

про права та обов’язки сторін під час проведення аукціону

м. Полтава   "_____" _______________20_____р.

Дана угода укладена сторонами:

Представництвом фонду державного майна України в м. Полтаві в особі начальника представництва – Пещикова Євгена Григоровича, діючого на підставі Положення про представництво  Фонду  державного майна України в м. Полтаві від 03 жовтня 2011 року, котрий іменується надалі "представництво" та ________________________________________________

    (П.І.Б. – для фізичних осіб, паспортні дані,адреса:

__________________________________________________________________

для юридичних осіб – повне найменування)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в особі представника ________________________________________________

    (П.І.Б. представника юридичної особи)

__________________________________________________________________

діючого на підставі довіреності, котрий надалі іменується "Заявник".

1.  Дана угода визначає права та обов’язки сторін під час проведення аукціону, а також у разі перемоги "заявника" на аукціонних торгах. Ця угода разом із заявкою є підставою  для участі заявника на аукціоні з продажу товару ____________________________________________________________

   (назва товару)

2. Представництво зобов’язане:

2.1. Надати можливість:

 •  огляду товару протягом останнього тижня перед аукціонними торгами, надання для огляду всіх суттєвих документів, котрі він має відносно якості та кількості товарів;
 •  ознайомитись зі всіма документами, котрі буде підписувати "Заявник".

2.2. Повернути "Заявнику" заставу протягом 10 днів з моменту закінчення аукціону, якщо він не отримав перемогу в аукціоні.

2.3. Підписати протокол аукціону в день проведення аукціону, якщо "Заявник" стане його переможцем.

3. "Заявник" зобов’язаний підписати протокол аукціону і укласти договір купівлі-продажу в день проведення аукціону торгів. В іншому разі – згідно з чинним законодавством.

4. "Заявник" ознайомлений з правилами проведення аукціонних торгів і згідний за даних умов брати участь в торгах.

5. В разі відмови "Заявника" підписати протокол аукціону або договорів купівлі-продажу сума внесеної ним застави не повертається і "Заявник" оплачує штраф у розмірі 20% ціни продажу товару.

6. Чинність угоди:

6.1. Дана угода чинна з моменту її підписання до моменту укладання договору купівлі-продажу або моменту повернення представництву застави, в залежності від того, що фактично відбулося.

6.2. Дискусії та суперечки, які  виникають із даної угоди, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

6.3. Угоду укладено  українською мовою в 2-х примірниках, які  передаються: один – представництву, а другий – заявнику.

Начальник представництва Фонду   "Заявник"

держмайна України в м. Полтаві

Є. Г. Пещиков


№ п/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Домашнє завдання

Виконання завдання № 1

Виконання завдання № 2

Підсумок

диктант

схеми

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.


Методичні рекомендації по організації і проведенню аукціону

Аукціон (від латинського – продаж із публічного торгу) – спосіб продажу товарів, які мають індивідуальні властивості, із публічного торгу у раніше встановлений час і в назначеному місці. Акційна торгівля – вид ринкової торгівлі, при якому продавець, бажаючи одержати максимальний прибуток, використовує пряму конкуренцію декількох покупців, які присутні при продажу. При  цьому продавець призначає стартову ціну товару, яка збільшується у ході аукціону до свого найбільшого рівня, виходячи із платежоспоможності присутніх  при продажу покупців.

Цей вид торгівлі використовується переважно для збуту обмеженого переліку товарів: хутро, вовна, предмети антикваріату, художні вироби, вироби з дорогоцінних металів, худоба, чай, тютюн, ліс, квіти, овочі. Аукціони організовуються підприємствами, (фірмами), які спеціалізуються на їх проведенні. Наприклад, акціонерними  товариствами, кооперативами, асоціаціями. Аукціони можуть проводитись підприємствами, для яких торги не є основним видом діяльності, але статутом передбачено право на їх  проведення – біржами, салонами художників, музеями, постійно діючими виставками, торговими організаціями і підприємствами.

В залежності від їх організації аукціони бувають примусові, які проводять як правило, державні організації з метою продажу конфіскованих, неоплачених товарів, закладеного  та не викупленого в строк майна, та добровільні, які проводяться  по ініціативі їх власників товарів (майна) з метою вигідного їх  продажу.

 По технології проведення аукціони бувають  теж різні. При так називаю чому погодженому аукціоні торги починаються з оголошення мінімальної ціни, встановленої продавцем, після чого покупці роблять до неї надбавки на величину не нижче мінімальної надбавки, вказаної в правилах проведення торгу. Інші аукціони ведуться із поступовим зниженням першопочатково названої, явно завищеної стартової ціни ( аукціон з понижуванням цін) до тих пір, поки із покупців не дасть згоди купити даний товар по цій  ціні.

Аукціонні торги із підвищенням цін  можна вести гласним і негласним способами.

При негласному (німому) торзі подають  аукціоністу раніше встановленої знаки про згоду підняти ціну на встановлену  величину надбавки. Аукціоніст кожного разу оголошує нову ціну, не  називаючи покупця. Негласне проведення торгу дозволяє  зберегти в таємниці ім'я покупця. При продажу на аукціоні на відміну від звичайного  продажу виключається відповідальність  продавця за якість проданого товару.

Управління проведенням аукціоном здійснюється аукціонним комітетом. В його склад входять: голова, директор  аукціону, комерсант, юристконсультант, експерт, аукціоніст, бухгалтер.

Для прийому товарів на аукціон  продавці повинні оформити так названу пропозицію  по висуненню товару на аукціон. В ній вказується повна назва товару, його короткий опис, характеристика споживчих властивостей і якості, дані про кількість  екземплярів, а також відомості  про власника. Експертна оцінка товару (майна) завершується встановленням стартової ціни. В деяких випадках  продавець і представники аукціонного комітету можуть домовитись про "резервну" ціну, нижче якої товар не може бути продано. Всі умови аукціонного продажу товару фіксуються в аукціонній угоді,  яка підписується  зацікавленими сторонами. Прийняті  від продавців товари сортують в залежності від якості по лотам (стандартна  партія або одиниця товару) і від кожної партії відбирається  зразок.

Кожному лоту присвоюють номер, по якому він буде продаватися на аукціоні. Після завершення сортування аукціон випускає каталог із вказівкою номерів лотів і розсилає його можливим  покупцям із додатком правил аукціонного торгу. Обов’язкова умова організації аукціону-передчасне представлення потенційним покупцям можливості ознайомитися із товарами. Всі товари, заявлені для  продажу, вносяться в аукціонну відомість і повинні бути попередньо виставлені для огляду. Покупці мають можливість до аукціону ознайомитись із дійсними екземплярами товарів, так як  після продажу товару на аукціоні ніякі претензії до якості не  приймаються (окрім скритих  дефектів).

Аукціони завчасно сповіщають продавців (постачальників) про строки проведення торгу. Для цього  до початку аукціону звичайно, за 1,5 – 2 місяці, в пресі поміщаються рекламні оголошення із  вказівкою умов, місця та часу проведення торгів кількості і асортименту пропонованих  до продажу товарів.

Оформляються яскраві щити, транспаранти, які розміщуються в місцях проведення аукціону, на території торгових підприємств, фасадах споруд, де вказують розпорядок роботи аукціону, дату та час проведення торгів, перелік прийнятих до продажу товарів, послуг. поряд з цим може використовуватись  радіо, телереклама, розсилання можливим покупцям  рекламних брошур-проспектів, рекламних листків. Торги починаються в раніше визначений день та час і проводяться  як правило в спеціальному аукціонному залі, який має форму  амфітеатру. При гласному способі аукціоніст оголошує номер чергового лота, називає початкову ціну і питає: Хто більше? Якщо чергового підвищення ціни немає, не пропонується, аукціоніст після 3 кратного питання, "Хто більше?" вдаряє молотком, підтверджуючи, що даний лот проданий останньому, який назвав  найвищу ціну. Покупець, який бажає придбати товар, піднімає сигнальну табличку, лицьова  сторона якої  звернена до аукціоніста і оголошує ціну, яка перевищує стартову. Аукціоніст повторює кожну запропоновану покупцями ціну і називає  місце, звідки надійшла ціна. В тих випадках, коли через відсутність інтересу до даного лота або по причині змови покупців не вдається  досягнути наміченого рівня продажної ціни, аукціоніст має право без пояснень зняти із торгу та виставити пізніше знову. Після закінчення торгів по даному лоту покупець оформлює аукціонну угоду.

Для оплати за куплений на аукціоні товар бухгалтер виписує товарний чек в 2 екземплярах, в якому вказує назву товару, номер інформаційної карти, номер лота, кінцеву аукціонну ціну, відомості про покупця, дату продажу. На підставі оплаченого товарного чеку бухгалтер реєструє продаж товарів в аукціонній відомості для послідуючого розподілу аукціонного виторгу (різниця між стартовою ціною і продажною) між власником товару і організаторами аукціону. (Це передбачено в аукціонній угоді).


1. Організація закупівлі товарів на аукціонах.

Товарні  аукціони являють собою спеціально організовані і періодично діючі у визначених місцях ринки, на яких шляхом публічних торгів в раніше вказаний час і у спеціально призначеному місці відбувається продаж попередньо оглянутих покупцем товарів, які переходять у власність того, хто запропонував найвищу ціну для товарного аукціону  як організаційної форми закупівлі товарів характерними є періодичність, попередній огляд всієї партії товарів, перехід товару до покупця, який запропонував найвищу ціну.

Аукціони виключають можливості заміни партії однакових за назвою товарів, оскільки вони можуть мати різні властивості: якість, зовнішній вигляд, смак, аромат тощо. Тому аукціонні товари до продажу на аукціоні повинні бути оглянуті або про дегустовані покупцем. Попередній огляд є обов’язковою умовою аукціонної торгівлі, тому що ні організатори аукціону, ні продавці після продажу товару з аукціону не приймають ніяких претензій відносно якості товарів (крім прихованих вад).

Предметами торгів на аукціонах є хутро, немита вовна, чай, тютюн, овочі, фрукти, квіти, риба, дорогі породи лісу, худоба (коні).

У проведенні аукціону розрізняють 4 стадії: підготовка аукціону, огляд товарів, аукціонний торг і виконання аукціонної угоди. Під час підготовки аукціону товар доставляється на склад аукціонної компанії. Сама підготовка починається за 2-3 місяці до початку роботи аукціону. Фахівці аукціонної компанії сортують і підбирають товари за однорідними якісними ознаками. Розсортований товар поділяється  на партії – лоти. Кожному лоту присвоюється номер, під яким він заноситься в каталог з вказанням сорту і кількості одиниць в цьому лоті. Крім цього, на підготовчому етапі готується каталог і повідомляються зацікавлені фірми про місце проведення аукціону. Однакові за якістю лоти розміщуються один за одним і утворюють ряди – стринги, які в каталозі відділяються між собою лініями.

У період підготовчої роботи організатори аукціону організовують інтенсивну рекламно-інформаційну роботу, розсилають запрошення традиційним і новим можливим покупцям.

 Огляд товарів покупцями здійснюється за тиждень  або десять днів до початку роботи аукціону. Він є обов’язковим елементом аукціону і проводиться у спеціальних приміщеннях.

Для цього готується спеціальна виставка з елементами дегустації, випробування властивостей товару. У процесі  огляду порівнюються окремі якісні характеристики товарів, робляться позначки в каталогах з метою визначення  необхідних лотів, пропонуються можливі ціни цих  лотів.

Аукціонний торг проводиться у спеціальному аукціонному залі. Аукціонатор  оголошує номер наступного лоту, вихідну (стартову) ціну, яка є близькою до ринкової. Якщо ніхто не подає знаку, то ціна понижується, поки один із покупців не виявить бажання купити лот. Потім аукціоніст,  якщо є декілька претендентів, набавляє ціну і таким чином визначається кінцева ціна.

Учасник аукціону, який перший запропонував найвищу ціну, стає його власником.

 Оформлення аукціонної угоди і передавання товару покупцю проводиться в день аукціону, або на наступний день.

Аукціонний контракт має типову форму і підписується покупцем. Він служить підставою для виписування рахунку і наступної оплати вартості закупленої партії товарів.

 

 2. Поняття і значення міжнародних торгів (тендерів).

Міжнародні торги – це спосіб закупівлі товарів, розміщення замовлень, який передбачає вибір в попередньо визначений строк пропозицій декількох постачальників і укладання контракту  з тим з них, пропозиція якого найбільш вигідна організаторам торгів.

 Метою організації торгів є підвищення ефективності  закупівель, раціональне використання коштів, забезпечення оптимального рівня цін та найсприятливіших умов реалізації договорів (контрактів), недопущення надходження на ринок України неякісної продукції, запобігання економічно необґрунтованому завищенню цін на товари.

Розглянемо визначення деяких термінів, пов’язаних з вивченням – процедури тендерів.

 Закупівля на тендерах – це придбання будь-яким способом, включаючи лізинг, наймання (оренда, прокат) продукції як для безпосереднього використання замовником торгів, так і для постачання споживачам, що обумовлюється у договорі, який укладається у письмовій формі між постачальником – переможцем торгів та замовником торгів.

 Замовники торгів – центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також інші суб'єкти, що здійснюють закупівлю продукції в т. ч. для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету або іноземних кредитів.

 Постачальник – суб'єкт комерційної діяльності, який підтвердив намір взяти участь у торгах та подає або збирається подати тендерні пропозиції.

До товарів, які можуть бути запропоновані на тендері належать сировина, продукція виробництва, обладнання та інші предмети будь-якого виду та опису у твердій, рідкій та газоподібній формах, а також електроенергія.

На тендерах укладається  договір на закупівлю, що являє собою угоду між замовником торгів та постачальником, що став їх переможцем.

 Тендерні документи – це документи, які готуються  замовником торгів та передаються постачальникам для підготовки ними тендерних пропозицій.

 Тендерна пропозиція – це пропозиція щодо певного об’єкта закупівлі, яка готується та подається на торги постачальником відповідно до вимог тендерних документів.

 Забезпечення тендерної пропозиції – це надана постачальником замовнику торгів гарантія щодо забезпечення будь-яких зобов’язань, що виникають у зв’язку з поданням тендерних пропозицій.

Акцепт тендерної пропозиції – прийняття замовником торгів тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція  вважається акцептованою, якщо в установлений у тендерних документах термін замовник торгів не подав письмової відмови постачальнику в акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем торгів.

Замовник торгів у запрошенні постачальників на торги вміщує відповідне повідомлення про торги.

Торги бувають відкриті і закриті.

До участі у відкритих торгах залучаються всі бажаючі фірми – як місцеві, так і іноземні.

До участі у закритих торгах запрошуються лише визначені фірми на базі спеціальних запрошень.

Під час проведення торгів можна виділити такі етапи: підготовка торгів, представлення пропозицій учасникам, вибір постачальника, підпис контракту.

Процедура підготовки тендерів може  складатися із 2-х етапів. Спочатку ведеться пошук і відбір одного або декількох контрагентів шляхом інформування  про наміри проведення торгів.

 Інформація щодо процедури торгів, на підставі якої замовник торгів готує звіт про їх результати, повинна зберігатися замовником торгів протягом трьох років і обов’язково містити:

а) стильний опис продукції, яка є об’єктом закупівлі;

б) найменування і адресу постачальників;

в) відомості про кваліфікацію постачальників;

г) ціну та стильний опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції і договору на закупівлю.

3. Процедура підготовки та проведення тендерів.

 Запрошення на торги має бути опубліковано замовником торгів у вітчизняній та іноземній пресі.

Запрошення на торги повинно обов’язково містити інформацію про:

а) найменування та адресу замовника торгів;

б) спосіб проведення торгів, характер, кількість та місце доставки товарів;

в) бажаний або граничний термін поставки товарів;

г) спосіб і місце отримання тендерних документів;

д) розмір плати за тендерні документи;

е) валюту та умови оплати  тендерних документів;

є) місце та кінцевий термін подання тендерних пропозицій;

ж) бажаний або граничний термін отримання тендерних документів;

з) джерело фінансування закупівель.

Замовник торгів повинен подати постачальникам (підрядникам)  тендерні документи згідно з процедурами і вимогами, зазначеними у запрошенні на торги.

 Тендерні документи повинні містити такі необхідні умови:

 •  інструкцію для постачальників;
 •  інструкцію про характер та необхідні  технічні і якісні характеристики продукції;
 •  критерії, які використовуватимуться замовником торгів під час визначення найкращої тендерної пропозиції;
 •  основні умови договору на закупівлю;
 •  методику розрахунку ціни тендерної пропозиції;
 •  найменування валюти (валют), в якій (яких) має бути розрахована та зазначена ціна тендерної пропозиції;
 •  вимоги замовника торгів до умов тендерного забезпечення.

Постачальники після отримання  і вивчення тендерних документів підготовляють і надсилають на адресу замовника тендерні пропозиції.

На запит постачальника замовник торгів повинен підтвердити отримання його тендерної пропозиції із зазначенням  дати і часу.

Усі постачальники, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники мають бути допущені замовником торгів до участі у процедурі розкриття  тендерних пропозицій.

Замовник  торгів може просити постачальників розтлумачити тендерні пропозиції з тим, щоб полегшити їх розгляд, оцінку та зіставлення.

Він може розглядати тендерну пропозицію тільки тоді, коли вона відповідає усім вимогам, викладеним у тендерних документах.

В умовах тендерних документів повинно  передбачатися обов’язкове підписання постачальником у разі визначення його переможцем торгів договору на закупівлю, складеного у письмовій формі згідно з поданою тендерною пропозицією. Замовник торгів і переможець торгів розпочинають підготовку до укладення договору на закупівлю після відправлення переможцю торгів повідомлення про акцепт його тендерної пропозиції.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1143. Применение экранных форм для ввода и редактирования данных в зависимых связанных объектах базы данных 482 KB
  Приобретение навыков построения системы меню приложений баз данных при помощи средств разработки меню графического интерфейса пакета FoxPro.
1144. Зависимость электропроводности полупроводников от напряженности электрического поля 447.5 KB
  Исследование влияния сильных электрических полей на электропроводность материала варистора. Зависимость проводимости от внешнего электрического поля (экстраполяция по первым и последним четырем точкам).
1145. Управление преобразователем частоты Altivar 58 с помощью интеллектуального реле Zelio Logic 111.5 KB
  Ознакомится с описанием ПЧ Altivar 58 и интеллектуальным реле Zelio Logic используя инструкции фирмы изготовителя. Выполнить настройку параметров ПЧ согласно заданию, сохранить настройки в файле. Проверить работу системы электропривода во всех режимах, при необходимости внести изменения в программу.
1146. Проектирование водопровода и канализация пятиэтажного двухсекционного жилого дома 292 KB
  Характеристика пятиэтажного двухсекционного жилого дома. Определение расхода воды на участках водопроводной сети. Гидравлический расчет сети холодного водопровода. Выбор системы и схемы канализации. Определение начального заглубления сети дворовой канализации...
1147. Реализация программного продукта Система покупки билетов онлайн 460.5 KB
  Описание состава команды, и выполненные работы по ролям. ER-диаграмма базы данных с подробным описанием. Блок-схема одного из алгоритма данного программного продукта. Описание процесса тестирования: сценарий тестирования, входные данные тестов, выходные данные тестов.
1148. Разработка информационно аналитической системы Театр с использованием технологии объектно-ориентированного программирования 451.5 KB
  Данная программа реализует режимы учета спектаклей и участвующих в них актеров в зависимости от вида, стоимости билетов, количества оставшихся и проданных билетов, даты, анализа спектаклей и концертов по популярности.
1149. Выявление особенностей финансово-экономического развития ЗАО Аргументы и факты 348 KB
  Общая информация об организации и анализ внутренней среды ЗАО Аргументы и факты. Анализ внешней макросреды. Конъюнктура рынка. Анализ финансово-экономического положения ЗАО Аргументы и факты Анализ внешнего микроокружения ЗАО Аргументы и факты
1150. Табулирование трансцендентных функций 460 KB
  Изучение и сравнение различных способов приближенного вычисления заданной функции. Вычисление погрешности интерполирования. Корни полинома Чебышева. Построение графиков погрешностей. Вычисление интегралов с помощью формулы трапеций.
1151. Субмаринная разрузка пресных подземных вод 285 KB
  Технические средства системы поиска субмаринных источников. Технические средства системы управления волновой энергоустановки. Описание алгоритма поиска субмаринных источников. Волнонасос поршневого типа. Гидротурбина с радиально-осевым приводом.