52269

Методи та прийоми пошуку розв’язання текстових задач з математики

Другое

Педагогика и дидактика

Навчальна програма факультативного курсу Тема Методи та прийоми пошуку розвязання текстових задач з математики для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл 2010 рік Автор чи укладач __Сторожук Валентина Миколаївна вчитель математики загальноосвітньої школи ІІІ ступенів №12 м. Науковометодична експертиза обласного центру практичної психології : тільки для програм з психології _________________________________________________________________________...

Украинкский

2014-02-13

174 KB

14 чел.

м.Дзержинськ

Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №12

УЗГОДЖЕНО:              ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Ректор  обласного   інституту    Начальник            управління

післядипломної педагогічної            освіти    і   науки   Донецької

освіти       облдержадміністрації

_____________О.І.Чернишов    _____________Ю.І.Соловйов

_____”___________2010__ р             “_____”___________ 2010__ р.

   

                          

Навчальна програма

факультативного курсу

Тема «Методи та прийоми пошуку розв’язання

текстових задач з математики»

для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл

2010 рік

Автор (чи укладач) __Сторожук Валентина Миколаївна, вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №12 м. Дзержинська, спеціаліст І категорії___

(П.І.Б., посада, вчена ступінь, педагогічне звання)

Консультант(и)__Подорожна Зінаїда Олександрівна, керівник міського м/о вчителів математики, спеціаліст вищої категорії________________________________________

(П.І.Б., посада, вчена ступінь, педагогічне звання)

Рецензенти: _ Коломенська В.В., доцент кафедри загальної фізики і дидактики ДонНУ, кандидат фіз.-мат. наук _____________________________________________

(П.І.Б., посада, вчена ступінь, педагогічне звання)

Кириєнко Валентина Петрівна, заступник директора з НВР загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №12 м. Дзержинська, вчитель фізики та математики, спеціаліст І категорії

(П.І.Б., посада, вчена ступінь, педагогічне звання)

Затверджено педагогічною радою школи 

(протокол № _3_ від “__26_” ___січня__ 2010 р  )

Директор   _______________                         _____Ларькова Г.В._

                 М.П.              (підпис)                       (ПІБ директора)

Узгоджено з методичним кабінетом  міста Дзержинську

Завідувач (директор)        _______________             _Мігда Олена Миколаївна

   М.П.       (підпис)                      (П.І.Б.)

Науково-методична експертиза обласного центру практичної психології : (тільки для програм з психології)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       

Науково-методична експертиза облІППО:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Пояснювальна записка

         Програму факультативного курсу з математики розроблено для учнів  6 класів загальноосвітніх шкіл. Програма розрахована на 35 годин.

Актуальність обраної теми визначається у формуванні й розвитку ключових компетентностей учнів: пізнавальної, особистісної, самоосвітньої, комунікативної, соціальної, творчої та здоров’язберігаючої  - найактуальніших проблем української системи освіти, особливо в період серйозних соціальних змін у нашій країні.

Такі підходи знайшли відображення в Національній доктрині розвитку освіти України. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості [1, с. 80].

Закон України «Про освіту» визначає, що метою освіти є  всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів [1, с. 14].

Закон України „Про загальну середню освіту” на сучасному етапі відродження самостійності України потребує створення нової системи освіти, спрямованої на формування творчої особистості, а також, забезпечення умов для найповнішого розкриття її здібностей, задоволення освітніх потреб [1, с. 60].

Сьогодні розвиток кожного учня – основна думка, мета, засіб і результат педагогічного процесу. Тому високопрофесійний педагог повинен володіти технологіями діагностики вивчення рівня підготовки учнів до творчої діяльності (додаток 1), вміти відслідковувати у процесі моніторингу мотиваційно-потрібнісну, діяльнісну та результативну сфери  (додаток 2), аналізувати динаміку зростання творчих умінь учнів, виявляти недоліки в своїй роботі над розвитком творчих здібностей учнів та знаходити шляхи усунення цих недоліків.

Суттєві зміни в системі організаційно-методичного супроводу учнів при проведенні факультативних занять з математики сприятимуть вирішенню найактуальнішої проблеми – всебічного розвитку дитини.

Введення даного курсу, як варіативної частини навчального плану, передбачено тим, що успішність навчання забезпечується тільки при закріпленні та поглибленні знань та умінь учнів.

Уміння розв’язувати різні типи задач – кращий критерій встигаємості та глибини вивчення матеріалу.

Даний курс своїм змістом зацікавить учнів 6 класу, які хочуть навчитися розв’язувати задачі. Курс є доповненням шкільного підручника математики для 6 класу, пропедевтикою геометричних понять, спрямований на формування й розвиток в учнів умінь розв’язувати одночасно стандартні і нестандартні текстові задачі, які мають логічний взаємозв’язок, бачення методу розв’язання нестандартних задач, підвищення рівня математичної підготовки учнів.

Ідея створення програми полягає:

 •  у створенні оптимальних умов для розвитку особистості учня;
 •   у формуванні життєвих компетентностей учнів;
 •  в удосконаленні  математичної  культури і  творчих здібностей  учнів;
 •  у розробці моделі  розвитку  творчої особистості учня.

Мета курсу: створити оптимальні умови для формування й розвитку компетентностей учнів: пізнавальної, особистісної, комунікативної, самоосвітньої, соціальної, творчої та здоров’язберігаючої; обґрунтувати доцільність впровадження психолого-педагогічного супроводу учнів щодо відслідкування рівня математичних знань, розвитку творчих здібностей на засадах моніторингового підходу, розробити інструментарій досліджень, створити кейс-пакет діагностичних матеріалів для подальшого практичного застосування, визначити основні фактори та шляхи розвитку творчих здібностей учнів, виявити недоліки в організації творчої діяльності учнів та знайти шляхи їх усунення,  розробити рекомендації батькам щодо організації роботи з творчою дитиною на засадах моніторингового підходу, відслідкувати доцільність і ефективність впровадження факультативного курсу з теми   «Методи та прийоми пошуку розв’язання текстових задач з математики».

Напрямки реалізації програми:

1. Оновлення діяльності вчителя і учнів.

2. Удосконалення групових творчих справ учнів.

3. Формування в учнів системи математичних знань, вироблення вмінь і навичок математичного моделювання, обчислення, розвитку прийомів розумової діяльності (планування, пошук раціональних шляхів, критичність тощо).

4. Розкриття  зв’язків математики з навколишнім середовищем і практичною діяльністю людей.

5. Реалізація пізнавальної та виховної функції навчання.

З метою реалізації цих напрямків роботу спрямувати на виконання наступних пріоритетних завдань:

* розвити індивідуальні пізнавальні здібності кожного учня;

* максимально виявити, ініціювати, використати індивідуальний (суб’єктивний) досвід дитини;

* допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись і самореалізуватись;

* сформувати в учнів особисту культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя.

Особливості курсу:

 1.  Досконалість  вивчення матеріалу.
 2.  Проектна спрямованість.
 3.  Нетрадиційні форми вивчення матеріалу.

Матеріал програми розподілено за такими розділами: 

Розділ І. Використання методів та прийомів при розв’язанні нестандартних текстових задач з математики (20 годин).

Розділ ІІ. Розвиток творчого мислення учнів при розв’язанні нестандартних текстових задач (15 годин).

Перший розділ складено відповідно змісту програми основного курсу вивчення математики в 6 класі, орієнтує вчителя на поглиблення та удосконалення вже засвоєних знань та вмінь учнів.

Другий розділ покликаний розвинути інтерес учнів до предмету, кмітливість, допитливість, творчі здібності, що дає гарну платформу під час участі в олімпіадах, турнірах, математичних боях. Вправи, різні за ступенем, складності використовуються для

індивідуалізації навчання, формування в дітей інтересу до математики, розвитку спостережливості, кмітливості, нестандартного мислення. Завдання ґрунтуються на знанні програмного матеріалу і використанні життєвого досвіду.

         Розділ програми «Зміст навчального матеріалу» містить дидактично обґрунтовану систему знань, умінь та навичок розв’язувати текстові задачі, яка має бути реалізована під час вивчення математика в основній та старшій школі.

Кожне заняття включає розвиваючі ігри, творчі завдання, логічні вправи, які стимулюють дітей до активної розумової діяльності, сприяють усвідомленню математичних закономірностей. Не обов’язково, щоб учень розв'язував нестандартну задачу самостійно, важливо створити таку ситуацію, щоб він подумав над нею, спробував її розв'язати, вибрав вірний спосіб.

           Структура і логіка викладу змісту матеріалу враховує цілі і завдання вивчення курсу, психолого-педагогічні вимоги щодо системності і послідовності його вивчення у загальноосвітньому навчальному закладі, посильності та доступності його учням шостого класу.

           Розділ програми «Вимоги щодо рівня і якості засвоєння навчального матеріалу» містить чітко сформульований опис вимог щодо рівня розвитку творчих здібностей учнів та якості засвоєння змісту навчання, сформованості способів діяльності при розв’язанні задач.  

Даний курс спрямовано на самостійну роботу учнів, створення «Портфоліо успіху».

На кожному занятті обов’язково розглядаються цікаві задачі та історичний матеріал з теми. Учні виступають з повідомленнями з вибраного питання, захищають розв’язані індивідуально задачі.

При проведенні занять планується використовувати різні форми роботи з учнями. Це і робота в групах, парах, індивідуально.

Динаміка інтересу учнів до факультативного курсу буде здійснюватися у вигляді гри «Ерудит» на першому занятті, під час виступів учнів на поточних заняттях. Останнє заняття розділу планується провести у формі захисту творчих проектів учнів «Моє портфоліо успіху».

Зміст математичної освіти факультативного курсу для учнів 6 класу структурується за такими змістовими лініями: числа, вирази, рівняння, нерівності. Кожна з них розвивається з урахуванням завдань вивчення математики у 6 класі, вікових особливостей і зумовлених ними навчальних можливостей школярів.

Понятійний апарат, обчислювальні алгоритми, графічні уміння і навички, що мають бути сформовані на цьому ступені вивчення курсу, є тим підґрунтям, що забезпечує успішне вивчення в наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, таких як фізика, хімія, інформатика тощо, де застосовуються математичні знання, а також для якісного проведення позакласних заходів: конкурсів, математичних змагань, математичних ігор, шкільних олімпіад, підвищення темпу проведення уроків  математики.

Методичні рекомендації щодо реалізації даної програми.

З метою підвищення ефективності викладання факультативного курсу та переорієнтації процесу навчання на розвиток творчих здібностей  на заняттях факультативу:

планувати цілі факультативного заняття, які відображають творчий підхід до навчання, тобто планувати розвиток та удосконалення окремих складових творчої компетентності;

впроваджувати в практику роботи проблемне навчання (додаток 3)

при оцінюванні окремо коментувати рівень розвитку практичних умінь учня;

підвищувати педагогічну освіту батьків, допомагати їм методичними матеріалами;

працювати над вдосконаленням інструментарію та критеріїв оцінювання творчих компетентностей учнів;

застосовувати психолого-педагогічний моніторинг рівня сформованості творчих здібностей як засіб прогнозування та планування корекційної роботи в процесі формування творчих здібностей учнів;

при доборі методів корекційної роботи розробляти та застосовувати для учнів програми саморозвитку;

організовувати домашню роботу учнів під дистанційним керуванням учителя;

застосовувати педагогічні та інформаційні технології, які навчають дитину здобувати та користуватися знаннями, розвивають здібності, підвищують навчальну мотивацію.

Система перевірки результативності вивчення курсу учнями.

Для визначення максимально можливого рівня навченості школярів можна використати наступні методи:

 1.  Досягнення прогнозу вчителем (як одним з експертів) у зоні найближчого розвитку школярів.
 2.  Аналіз навчальної роботи з підсумків діагностичних тестових робіт.
 3.  Самооцінка (у ролі експерта виступає сам учень).
 4.  Оцінки іншими експертами: психологом, класним керівником, вчителями – предметниками, керівниками школи, батьками, ін.
 5.  Критеріями оцінювання рівня розвитку творчої особистості можна взяти модель творчої особистості та показники творчої активності учнів [7, с. 7, 9].

Контроль виконання самостійної роботи учня:

- вивчення теоретичних питань підкріплюється або складеними учнями блок-схемами, або  стислим опорним конспектом за темами, або складеними  тестовими завданнями (по кожній темі);

 - проведення проміжного та підсумкового тестового контролю під час практичних занять.

До роботи надаються методичні розробки для проведення факультативних занять,  список літератури як для вчителя, так і для учнів.

Програма розрахована на 1 рік.

Тематичне планування

з/п

Розділи, теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1

Розділ І. Використання  прийомів та методів при розв’язанні нестандартних текстових задач з математики.  

(20 годин)

Тема 1. Вступ (1 година)

Тема 2. Подільність чисел (3 години)

Тема 3. Звичайні дроби (3 години)

Тема 4. Пропорція

(3 години)

Тема 5. Задачі на сумісну роботу  (2 години)

Тема 6. Задачі на відсотки (3 години)

Тема 7. Пропедевтика геометричних понять  

(3 години)

Тема 8. Координатна площина (3 години) Підсумкова робота  

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

2

20

1

3

3

3

2

2

3

3

2

Розділ ІІ. Розвиток творчого мислення учнів при розв’язанні нестандартних текстових задач (15 годин)

Тема 1. Текстові логічно-пошукові задачі 

(4 години)

Тема 3. Навчання математиці в історичному контексті  (2 години)

Тема 4. Сюжетні задачі

(4 години)

Тема 2. Олімпіадні задачі з творчою конструкцією (5 годин)

Підсумкова робота

1

1

3

2

3

5

15

4

2

4

5

Програма факультативного курсу

„Методи та прийоми пошуку розв’язання текстових задач з математики”

6 клас

(35 годин, 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення

Розділ 1. Використання прийомів та методів при розв’язанні нестандартних текстових задач з математики  (20 годин)

Тема 1. Вступ (1 година)

Заняття №1.

Знайомство з программою роботи факультативу на 2010-2011 н.р.

Діагностичні дослідження за методиками:  

 1.  Тест на виявлення творчих здібностей школярів.
 2.  Діагностика рівня креативності (за П.Торенсом).

Визначення теми й мети проекту

«Моє портфоліо успіху».

Формулювання проблеми, гіпотези та її розв’язання.

Творчі діагностичні завдання для учнів 6 класу з математики.

Учень:

вміє

виконувати логічні завдання;

бігло, оригінально, гнучко мислити.

 

Тема 2. Подільність чисел (3 години)

Заняття 2-4. 

Діагностичні дослідження за методиками:  

 1.  Анкета для виявлення рівня готовності учня до самоосвітньої діяльності.
 2.  Тест на вивчення пізнавальної мотивації і відношення до навчального предмету (до математики) учнів.

Історичні екскурси. Архімед, Піфагор та його школа. Досконалі числа, дружні числа, числа-близнюки.

Ознаки подільності на 4,7,8,11,13. Алгоритм Евкліда. Властивості подільності натуральних чисел як метод вирішення олімпіадних задач.

Принцип Дирихле. Ознака Паскаля.

Учень:

описує теорією чисел;

пояснює поняття досконалого числа, дружніх чисел та чисел-близнюків, алгоритм Евкліда, принцип Дирихле, ознаку Паскаля;

синтезує властивості подільності чисел, властивості парних та непарних натуральних чисел як метод вирішення олімпіадних задач;

урізноманітнює  розв’язування текстових задач за рахунок проміжних обчислень, якщо їх можна виконувати кількома способами;

глибоко аналізує умову задачі, знаходить різні способи розв’язування стандартних та нестандартних задач;

обґрунтовує раціональнішій спосіб

розв’язання задачі;

самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними.

Тема 3. Звичайні дроби (3 години)

Заняття 5-7. Розв’язання задач на знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

Прийом побудови різних математичних моделей за умовою задачі.

Практична робота №1 «Побудова графічної моделі задачі»

Учень:

розв’язує текстові задачі, глибоко аналізує умову задачі, уміє будувати графічну модель за умовою задачі, візиалізує задачу, створює до неї ланцюжок лінійних діаграм або граф-схему.

Тема 4. Пропорція (3 години) 

Заняття 11-13.

Відношення і пропорції. Основна властивість пропорції. „Золота пропорція”. Пропорційність.

Розв’язання задач на складання пропорції, пряму та обернену пропорційні залежності. Використання прийому пере формулювання задачі.

Практична робота №2 «Золотий переріз».

Практична робота №3 «Масштаб  (робота з інтерактивною картою

с. Курдюмівка) »

Учень

розв’язує задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ,

вміє змінювати умову задачі так, щоб нову задачу можна було розв’язати або як обернену до даної, або як нову;

порівнює хід розв’язування задач: що спільного, чим відрізняються;

пояснює, чому задача має два розв’язки;

вміє працювати з джерелом інформації-мережою Інтернет;

знаходить шляхи використання даної інформації.

Тема 5. Задачі на сумісну роботу

(2 години)

Заняття 14-15. Розв’язання задач на сумісну роботу.

Учень:

вміє позначати одиницею цілого (шляху, об’єму роботи і так далі);

може оформити задачу у вигляді таблиці;

вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;

використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях;

виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;

вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання.

 Тема 6. Задачі на відсотки (3 години)

Заняття 16-18. Знаходження відсотка від числа. Знаходження числа за його відсотком. Знаходження процентного співвідношення чисел.

Практична робота №4  «Побудова діаграм»

Учень:

розуміє змістовний сенс терміну «відсоток» як спеціального способу виразу частки величини;

вміє співвідносити відсоток з відповідним дробом (особливо в деяких спеціальних випадках: 50 % - 1/2; 20 % - 1/5;  

25 % - 1/4 і т. д.);

знає широту застосування процентних обчислень в житті, вирішує основні завдання на відсотки;

розв’язує: три основні задачі на відсотки;

вміє проводити прикидку і оцінку результатів обчислень;

при обчисленнях поєднує усні і письмові прийоми, використовує калькулятор, використовує прийоми, що раціоналізують обчислення.

Тема 7. Пропедевтика понять з геометрії  (3 години) 

Заняття 8-10. Практична робота №5 «Рівні фігури. Осьова і центральна симетрія, гомотетія»

Практична робота № 6 «Поворот. Паралельне перенесення»

Практична робота № 7 «Властивості трикутників»

Учень:

вміє наочно ілюструвати рівні фігури,

будує фігури при центральній і осьовій симетрії, гомотетичні фігури,

ілюструє поняття руху на прикладах повороту і паралельного переносу,

вміє працювати з транспортиром;

встановлює залежність між сторонами і кутами трикутника, властивості висоти, бісектриси, медіани в рівнобедреному трикутнику.

Тема 8. Координатна площина

(2 години)

Заняття 19-20. Практична робота №8

«Координатна площина».

Складання альбому малюнків.

Заняття 21. Захист проекту (2 години)

 «Моє портфоліо успіху»

Повторна діагностика

Учень

знає знаходження координати точки на координатній прямій та координатній площині;

вміє будувати точки за її координатами;

здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.

Практичні роботи

1. Побудова графічної моделі задачі

2. Золотий переріз.

3. Масштаб  (робота з інтерактивною картою с. Курдюмівка) 

4. Побудова діаграм.

5. Рівні фігури. Осьова і центральна симетрія, гомотетія.

6. Поворот. Паралельне перенесення.

7. Властивості трикутників.

8. Координатна площина ( складання  альбому малюнків).

9. Завдання на розрізання.

10.Облік сільськогосподарської продукції (розрахунок посівної площі, необхідної кількості насіння, розрахунок необхідного урожаю з городу для своєї сім’ї).

Розділ ІІ. Розвиток творчого мислення учнів при розв’язанні нестандартних текстових задач (15 годин)

Тема 1. Елементи логіки. Логічно-пошукові задачі (3 години)

Заняття 22-24. Розв’язання  логічно-пошукових  задач.

Практична робота № 9 «Завдання на розрізання»

Учень:

знає елементи логіки;

вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх;

використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях;

знає передбачені програмою основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням;

виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;

здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.

Тема 2. Олімпіадні задачі з творчою конструкцією (4 години) 

Заняття 25-28. Розв’язання олімпіадних  задач з творчою конструкцією.

Задачі математичних олімпіад та міжнародного математичного конкурсу-гри «Кенгуру».

Учень:

вміє творчо конструювати задачу;

логічно, гнучко та творчо мислити;

виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;

приймає нестандартні рішення.

Тема 3.  Навчання математиці в історичному контексті

(2 години)

Заняття 29-30. Різноманітні способи розв’язання старовинних завдань.

Учень:

знає різноманітні арифметичні способи розв’язання старовинних задач;

вміє порівняти і оцінити способи розв’язання задач;

використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях;

вміє гнучко, оригінально, бігло мислити;

здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.

Тема 4. Сюжетні задачі (5 годин)

Заняття 31-35. Розв’язання нестандартних задач.

Практична робота №10 «Облік сільськогосподарської продукції»

Захист проекту « Моє портфоліо успіху»

Тест на вивчення пізнавальної мотивації і відношення до навчального предмету

(до математики) учнів.

Учень:

вміє  знайти джерело пізнання;

працювати в групі;

визначати цілі роботи й умови їх досягнення;

приймати рішення;

творчо самореалізуватися;

критично оцінювати власні переваги та недоліки.

Список використаної літератури

 1.  Нормативні документи Міністерства освіти і науки України. // Харків. – 2005
 2.  Романовська Д. Регуляція творчої діяльності учня. // Психолог. –  №11. – 2002.
 3.  Рудик П.А. Психологія. // Москва. – 1974
 4.  Лук'янова М.І., Калініна Н.В. Психолого-педагогічні показники діяльності школи. // Москва. – 2004
 5.  Анікіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. // Київ. – 2005
 6.  Микола Віднічук. Технології технічної творчості.// Київ. – 2004
 7.  Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. // Харків. – 2005
 8.  Бухлова Н.В., Довбиш Р.І. Педагогічний супровід формування самоосвітньої компетентності учнів засобами математики. // Донецьк. – 2006.
 9.  Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні технології в системі особистісно – зорієнтованої освіти // Дивослово. -  2006. -  № 4.
 10.  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения //Москва.- 1981.
 11.  Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе / Под ред. А.И.Маркушевича. – М.: Гос.учеб.-пед.изд.Мин.просв. РСФСР, 1954.
 12.  Варзацька Л. Розвивальне навчання: Методика // Директор школи:-№5,6
 13.  О.Б.Єпишева, В.І.Крупич. Учить школьников учиться математике.//Москва.- 1990.
 14.  „Відкритий урок: розробки, технології, досвід”,  №01/2008.
 15.  В.О.Руденко. Потреба дня – розвивати здатність до творчості.//Математика в школах України. - №4.- 2008.
 16.  І.А.Гарнагіна. Формування креативного мислення учнів на уроках математики та позакласних заходах.// Математика в школах України. - №4.- 2008.

Література для учнів

1.  Бородін О.І., Бугай А.С. Біографічний словник діячів у галузі математики.// Київ.- 1973.

2.  Василенко О. Серенада математиці.//Київ.- 1996.

3.  Вірченко НО. Математика в афоризмах і висловлюваннях.// Київ.- 1974.

4.  Глейзер Г.И. История математики в школе. УП-УІІІ классы. // Москва.- 1982.

5.  Игнатьев Е.И. Хрестоматия по математике.// Ростов.- 1995.

6. Ліо Кі. Ломиголовки. // Київ.- 1996.

7.  Тадеев   В.О.   Математика.   Тлумачний   словник-довідник.// Тернопіль.

8..  У світі математики - журнал для школярів.

9.  Шляхами математики (упорядник Т.М. Хмара). // Київ.- 1999.

10. Энциклопедический словарь юного математика. // Москва.- 1985.

 1.  Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи.// Київ.- 1989.
 2.  Цеков-Карандаш Ц. О втором золотом сечении.// София.- 1983.
 3.  Стахов А. Коды золотой пропорции.

Список електронної літератури, рекомендованої для учнів

1.Задача занимательного характера для учащихся 5, 6 класса

      http://work.passim-service.ru

      Сетевой координатор Кригер Надежда Евстафьевна

      E-mail kriger.nadegda@mail.ru

      2.Задачи на разрезание.

      Полную версию всех материалов можно посмотреть на сайте                  http://kubariki.narod.ru/seminar.html

     3.http://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_Дирихле

     Фарков А.В., Математические кружки в школе. 5-8 класс,  Издательство: Айрис

     Серия: Школьные олимпиады, 2007г.

 

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38324. Концепции социальной стратификации 15.62 KB
  Основы современного подхода к изучению социальной стратификации были заложены М. Вебером, рассматривавшим социальную структуру общества как многомерную систему, в которой наряду с классами и порождающими их отношениями собственности важное место занимают статус и власть.
38325. Философия права 994 KB
  ПРЕДМЕТ МЕТОД И ЗАДАЧИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 1. Предмет философии права Философия права занимается поисками и установлением истины о праве истинного знания о праве как специфической форме социального бытия людей и особом типе социальной регуляции. В философии права исследуется право в целом право как определенная универсальная целостность весь правовой универсум весь мир права все правовое охватывающее и сущность права и формы внешнего проявления этой сущности правовые явления. Такое понимание права как некоторой целостности состоящей из...
38326. Современное право международных договоров. Том II. Действие международных договоров 2.38 MB
  Из него вытекает юридическая обязательность любого договора контракта. К таким договорам относится в частности конституционный акт мирового сообщества Устав ООН. В подобных случаях отношение к договорам мало чем отличается от практики обычного права международного права в целом 17. Сочетание воль государств необходимо для заключения договора.
38328. Маркетинговые исследования 698 KB
  Сущность маркетинговых исследований Маркетинговые исследования mrketing reserch это систематическое и объективное выявление сбор анализ распространение и использование информации для повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем и использования маркетинговых возможностей.Маркетинговые исследования предусматривают идентификацию сбор анализ распространение и использование информации. Следует иметь в виду что как маркетинговая проблема так и маркетинговая возможность трансформируются затем в проблему...
38331. Маркетингова політика комунікацій 1.6 MB
  Котлера слід розглядати маркетингові комунікації як управління процесом прямування товару на всіх етапах перед продажем у момент покупки під час і по завершенню процесу споживання. Важливо пам'ятати що розробка такого комплексу є стратегічно важливою для успішної діяльності по просуванню товару тому що тільки правильне використання засобів комунікації й чітке розміщення акцентів сприяє досягненню цілей фірми. Існують три біієрархічні моделі відповідної реакції споживачів на комунікацію залежно від виду товару й...
38332. Морське право 368 KB
  Вони не встановлювали правовий режим морських просторів оскільки ще не склалися інститути відкритого моря внутрішніх і територіальних вод. Саме в цей період починає формуватися принцип свободи відкритого моря що остаточно сформувався до кінця XVII сторіччя: Його становлення прямо пов'язане з гострою боротьбою між феодальними державами Іспанією і Португалією і державами у котрих активно розвивався капіталістичний засіб виробництва Англією Францією а потім Голландією що виступили за свободу морів. У цей час були початі перші спроби...