52323

Розвиткове навчання засобами пропонованої технології

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Та чи всяка діяльність учня є проявом його розумових зусиль Альтернатива тут така: якщо після виконання якогось завдання учень не прагне вдосконалення чи пізнання нового то він досяг рівня дії; якщо ж стає на шлях пошуку нових способів діяльності в біології хоча б до самостійного порівняння аналізу тощо тоді це є ознакою пізнавальної діяльності яка є інструментом розвиткового навчання. Засобами розвиткового навчання на уроці за пропонованою технологією є завданнякарточки друковані на папері чи в компютерному вираженні. Вони є...

Украинкский

2014-02-14

161 KB

1 чел.

Розвиткове навчання засобами пропонованої технології

        В. Канюк, учитель-методист

    Великоберезнянська санаторна загальноосвітня

   школа -інтернат І–ІІІ ступенів  Закарпатської обласної ради  

Пам’ятаємо,- у  Д. Карнегі: “У кожній дитині є сонце, тільки дозвольте йому засвітитися”? Тільки дозвольте… Але як? Діти ж бо в класі такі різні: одні уже сіяють змалку, від інших – хоча б промінчика. Насправді можна від усіх і промінчика, а згодом – і сонечка, лише потрібне терпіння, наполегливість і творчість вчителя та надійні і опрацьовані  інструменти досягнення такого.

Та погодьмось, стан в освіті такий, що заохочує вчителя працювати з сонценосними: його за це хвалять, а останнім часом ще й заохочують матеріально. Іншими словами, якість роботи вчителя й надалі визначається через предметні досягнення учнів. Але ж якісна освіта –то у сформованості стійкої мотивації пізнання, належному розвитковому навчанні, здатності до самоосвіти, в умінні самостійно мислити, відбирати і застосовувати набуті знання усіма учнями класу. Усіма! Правда, на різних рівнях,- залежно від навчальних можливостей школярів. Без розвиткового навчання з наскрізною диференціацією та розробленою системою завдань для реалізації розумового розвитку на кожному етапі  уроку тут не обійтись. Пропонована педагогічна технологія, яка включає пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах уроку – первинного сприйняття, засвоєння і запам’ятовування, осмислення і узагальнення,- якраз  один з варіантів реалізації проблеми розвиткового навчання.

Ефективність розвиткового навчання у великій мірі залежить від того, в якій формі воно організовується: малоефектними технологіями його забезпечити – то непродуктивно за результатами, особливо якщо не подолати протиріччя між індивідуальним характером засвоєння навчального матеріалу і колективними формами діяльності на уроці. Ця важлива проблема дидактики створює простір для удосконалення передусім організаційних форм навчальної діяльності вчителя і учнів всередині уроку й  шляхи її вирішення слід шукати в оптимальному поєднанні загальнокласної, групової та індивідуальної роботи школярів.

Та як організувати навчання таким чином, аби воно максимально забезпечувало розумовий розвиток учнів і на цій основі було розвитковим?

В підході до поняття розвиткове навчаннякритерії у вчених-педагогів дещо розходяться, та в узагальненому вигляді вони включають:

-швидкість та стійкість засвоєння навчального матеріалу;

-самостійність мислення;

-швидкість розумового орієнтування під час розвязування нестандартних задач;

-глибоке проникнення у сутність виучуваних явищ;

-критичність розуму, відмова вдаватися до необгрунтованих дій.

На уроках біології суттєвими є також критерії:

-економічність мислення (кількість міркувань, на основі яких учні формують для себе нову закономірність);

-уміння складати внутрішній план дій (вирішення проблеми, творчий підхід до виконання лабораторних та практичних робіт);

-гнучкість мислительних процесів, смислова память;

-уміння самостійно  здобувати знання, (робота з підручником, додатковою літературою, мультимедійними засобами), взаємонавчатися.

Поштовхом розвиткового навчання є розумова активність, характер і рівень якої залежить від: а) домінуючих потреб школяра  на даному етапі; б) розумових здібностей школяра.

Щодо розумових здібностей учнів,- їх треба знати і на цій основі задати кожному  такий рівень завдань, чи залучити до такого виду діяльності, які б були посильні та цікаві і відповідали його розумовим здібностям.

Та чи всяка діяльність учня є проявом його розумових зусиль? Альтернатива тут така: якщо після виконання якогось завдання учень не прагне вдосконалення чи пізнання нового, то він досяг рівня дії; якщо ж стає  на шлях пошуку нових способів діяльності ( в біології – хоча б до самостійного порівняння, аналізу тощо), тоді це є ознакою пізнавальної діяльності, яка є інструментом розвиткового навчання.

Урок починається з почуттів,- вчитель біології має чималий арсенал для їх активізації. Відтак почуття можуть трансформуватися у мислення. Мислить учень логічними формами: аналізом, синтезом, порівнянням, узагальненням… Логічним прийомам дітей слід вчити, як і вмінню володіти ними.

Засобами розвиткового навчання на уроці за пропонованою технологією є завдання-карточки,- друковані на папері чи в компютерному вираженні. Складені вони для трьох різнорівневих за навчальними можливостями груп учнів з конкретним  смисловим наповненням. Вони є путівником для само- і взаємонавчання, містять проблемні задачі, завдання творчого характеру, спонукають учнів до логічних операцій, завдання типу “Поміркуй!”, “Чого б це?”, “Ти не повіриш!”. Цьому слугують також програмовані завдання і програмована машинна електронна перевірка знань, інтерактивні форми навчання, зокрема, мозкова атака, карусель, гронування, діаграма вена, сенкан, мікрофон тощо, парні, групові та ігрові форми роботи, а ще  - використання результатів дослідницької і проектної діяльності дітей, їх літературних творінь на екологічну і природоохоронну тематику, робіт напрямку стебло- і коренепластики.

Ефективне вирішення розумового розвитку неможливе без індивідуалізації навчання, яка передбачає орієнтацію на індивідуально-психологічні особливості школяра. Учні будь-якого класу мають неоднакові навчальні можливості й інтелектуальні вміння. До всього на кожному уроці створюються своєрідні внутрішні умови мислення, що є основою пізнавальної діяльності учня. Та й одне і те ж завдання для одного учня  є проблемним, для іншого воно ще не стало проблемним, а для  третього вже перестало бути проблемним. Якщо ж  врахувати ще й різний характер пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, то й зрозуміло, чому так гостро постає необхідність особистісного підходу до учнів у процесі організації навчання. Його слід розглядати як цілеспрямовану діяльність учителя з учнями в процесі навчання і виховання кожної особистості в умовах колективної роботи з класом. Таке можливе в процесі диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності. Диференціація передбачає поділ класу на типові групи за навчальними можливостями, а індивідуалізація – врахування  індивідуальних особливостей учнів при визначенні їм характеру  і обсягу навчальної роботи на всіх етапах уроку. І те й інше має місце в пропонованій технології. Оскільки фронтальне навчання не використовує всіх потенціальних можливостей учнів,  “усереднене”  навчання слабким учням непосильне, а сильні учні мусять зупинитися у чеканні середніх, то вихід - або у створенні класів вирівнювання, або у внутрікласній диференціації, на основі  індивідуалізації.

Найголовніше в пропонованій технології – це організація процесу навчання і змістове наповнення завдань-карточок, які сприяють розвитковому навчанню учнів на уроці.Суть пропонованої педагогічної технології зводиться до такого:

-звести до мінімуму педагогічні експромти і попередньо спроектувати хід уроку та відтворити його в класі;

-визначити структуру і зміст навчально-пізнавальної діяльності учнів;

-встановити конкретну мету уроку, а в ході уроку контролювати якість її реалізації;

-досягти принципу структурної і змістової цілісності, всього навчально-виховного процесу, запровадивши організаційні форми навчання.

Основою педагогічної технології  є дидактичний процес, який виражається формулою: Дпр = М + Пд + У, де М- мотиваційний компонент, Пд –власне пізнавальна діяльність учня, У – управління пізнавальною діяльністю учня, М –мотиваційний компонент детально розроблений методикою; наголосимо лише, що вчитель прагне викликати стійкий інтерес до біологіі та керувати ним, Пд –відрізок уроку, протягом якого учні виконують такі навчально-пізнавальні дії, які ведуть до засвоєння навчального матеріалу. Шлях до них- через компоненти засвоєння: сприймання, осмислення, закріплення і застосування в процесі засвоєння, У- управляти  навчальною діяльністю школяра – це слідкувати за повним і правильним виконанням усіх завдань, що пропонуються учням, контролювати якість засвоєння.

Щодо організації процесу навчання: після первинного “точкового” ознайомлення з виучуваним матеріалом учні за рівнем засвоєння сприйнятої інформації діляться на три навчальні групи й отримують  завдання різної складності на кожному з етапів уроку:  постановка проблемного питання, колективне вирішення плану підходу до вирішення проблеми, первинного сприйняття виучуваного, запам’ятовування і осмислення, узагальнення і систематизації. Завдання ці різної складності як за рівнем обсягу, так і за рівнем мислительної діяльності.

Щодо рівня навчальних можливостей учнів кожної з груп: першої- учням притаманний відносно великий рівень пізнавальної самостійності; вони мають стійку увагу і легко переключають її під час зміни видів навчальної роботи, легко засвоюють прийоми розумової діяльності; другої,- учні з середнім рівнем пізнавальної самостійності; вони відчувають певні утруднення в нових пізнавальних ситуаціях, тому їм часто потрібна додаткова інформація, поштовх у вигляді пояснень, схем, навідних питань, після чого вони самостійно виконують поставлене завдання.; формування умінь і навичок у них дещо ускладнене, при міркуваннях переважає описовість, їм важко визначити етапи розумових дій; третьої,- діти з низьким рівнем пізнавальної самостійності, безпорадні, важко справляються із завданнями навіть при поінформованості про послідовність дій, що їх треба проробити; в них надто занижена здатність до узагальнення і низький рівень синтетичної діяльності; прийоми розумової діяльності в них виробляються повільно. Характер і рівень складності завдань кожній групі істотно відрізняються. До прикладу, завдання для учнів першої групи, на  етапі первинного сприйняття  можуть істотно варіювати: детальне опрацювання теми нерідко- з використанням додаткових  джерел, виконання лабораторної роботи, вирішення проблемної ситуації, поглиблене опрацювання розділу з використанням  комп’ютера тощо; на етапі осмислення і запам’ятовування- відповісти на питання підручника, “Перевір себе!”, ”,Поміркуй!”, нові індивідуальні пізнавальні завдання,  які вимагають включення в мислительну діяльність логічних прийомів: аналізу, порівняння, висновків, узагальнення, гронування виучуваного; на етапі узагальнення,- при  груповій роботі, знаходження колективного рішення або проведення  мініконференції, чи парна робота з учнями інших груп, написання мікрорефератів, організація дискусії, робота з пультовими селекторами машинного програмованого опитування, складання програм для машинного програмованого опитування, дидактичні ігри, сюжетні ігри, ігри-змагання, пов’язані з виучуваним тощо.

  На такому уроці за допомогою карточок  чи комп’ютера та в процесі співпраці з учнями у вчителя є можливість розвинути індивідуальні позитивні здібності школяра, максимально виявити і використати індивідуальний досвід учня, допомогти дитині самореалізуватися і самовизначитися, сформувати культуру життєдіяльності. Саме на такому уроці створюються педагогічні ситуації спілкування, які дозволяють учневі виявляти ініціативу, самостійність, включатися у взаємонавчання. 

Або ж – скорочений варіант цього розділу

Організація навчання за пропонованою технологією

За пропонованою технологією організація навчання виглядає так:

1.Організаційний етап: актуалізація опорних знань, проблемне питання, складання плану його вирішення.

2.Первинне  ознайомлення учнів з новим  матеріалом і засвоєння знань: подача вузлових моментів нового матеріалу, фронтальна бесіда, виявлення дітей, які вникли в канву виучуваного матеріалу,- формування першої навчальної групи, роздача учням групи завдань-карточок.,які передбачають детальне опрацювання теми, нерідко – за межами вимог програмового матеріалу. Залежно від характеру виучуваного матеріалу завдання учневі можуть охоплювати опрацювання всього об’єму виучуваного чи лише одну складову,- тоді робота носить колективний              «бригадний» характер на досягнення єдиного цілого. Нерідко на цьому етапі учні виконують лабораторну роботу ускладненого характеру. Учні групи розсаджуються у лівому ряді парт.

Робота з рештою класу: більш детальна розповідь про виучуване з використанням ілюстративного матеріалу. Рефлексія. Формування другої робочої групи, роздача учням групи завдань-карточок на опрацювання за підручником частини тексту. Учні групи розсаджуються у середньому ряді парт.

Робота з учнями третьої групи: пояснення вчителя у надто спрощеному варіанті і повільному темпі, залучаючи при цьому максимум ілюстративного й дидактичного матеріалу,  з частою рефлексією. Роздача учням групи завдань- карточок, що включають надто прості      види завдань: записати найголовніше з почутого, опрацювати окремий абзац, виписати з абзацу головну думку тощо..

3.Етап осмислення і запам’ ятовування  Перевірка виконання завдань учнями першої групи, нові пізнавальні завдання учням першої групи (варіанти- на карточках, записане на дошці, комп’ютери). Характер цих завдань вимагає від дітей максимального включення в мислительну діяльність логічних прийомів, чи пророблення розумових дій Поміркуй! Ти не повіриш, питання типу Чому?, біологічні задачі з підвищеним рівнем складності, підготовка карточок для машинної перевірки знань   тощо. Форми роботи різноманітні: індивідуальні, парні, групові. Бажаний рівень спілкування   дітей в групі досягається не відразу,- вчителю доведеться навчати їх конструктивним стосункам, в яких панує атмосфера взаєморозуміння і взаємодопомоги.  

Перевірка виконання завдань учнями другої групи; нові завдання, які спонукатимуть дітей  порівнювати, узагальнювати, причому учням нерідко доведеться вдаватися до арсеналу уже раніш вивченого:

  •  порівняйте особливості будови органів дихання земноводних і риб;
  •  узагальнити поняття біогеоценоз у тезовому вираженні тощо.

Якщо виконується лабораторна чи практична робот, то учні,групи можуть  залуча-тися до парної навчальної діяльності, а відтак – до каруселі чи до колективної дитячої гри. До прикладу, при вивченні теми  Ротова порожнина. Зуби учні групи готують і показують гру На прийомі у стоматолога.

Лікар: -Чи добре ви пережовуєте їжу?, -Чи гризите тверду карамельку, горіхи?, -Як і коли чистите зуби?, -Чи пєте холодну воду?, Скільки разів на рік відвідуєте стоматолога?

Пацієнти відповідають так, що стає зрозумілим: вони далекі від правил гігієни, а “лікар” вдається до пояснень з використанням унаочнення. Якщо урок спарений,то виокремлюється етап запам’ятовування. На ньому учні першої групи  встановлюють асоціативні зв’язки з раніше вивченим, застосовують набуті знання в нових ситуаціях,  проводять мініконференцію; при проблемному навчанні – колективне вирішення проблеми. Затим отримують нові  завдання, наприклад, при вивченні  теми Папоротеподібні  приблизно такого змісту:

-Які ускладнення появились в корені і стеблі папоротеподібних?

-Чому ці риси є більш прогресивними і свідчать про ускладнення будови рослин даного відділу?

-Прослідкуйте ускладнення будови рослин типів, починаючи з водоростей/

-Що спільне і відмінне у життєвому циклі папороті і моху?

Учні другої групи включаються у парну чи групову роботу, до прикладу:- Зверніть увагу,- у будові папоротей в порівнянні з мохами появились ускладнення: є справжні корені, а в стеблі – судинно-волокнисті пучки. Подумайте і дайте відповідь: Чому ці риси є більш прогресивними і свідчать про ускладнення будови рослин даного відділу? (допоможе інформація параграфу17, с. 89-90). Відповіді підготуйте колективно – з блокових повідомлень кожної пари учнів.

Третя група  отримує завдання: а)-дати заголовки абзаців; б)-виписати в зошит найголовніше про зовнішню будову кореня;в)-зробити надписи на німому малюнку; г) -навчитися звязно мовити протягом хвилини; д)-відповісти за пропонованим планом; е) -робота з термінами.

4.Хвилини психологічного розвантаження. Оскільки технологія уроку надто інтенсивна, в його канву вплітаються хвилинки психологічного розвантаження: музична пауза, поетичні рядки:

Ходить березень,ходить березень,

Синім поясом підперезаний,

Ясним сонечком усміхається,

До берізоньки залицяється.

Ефективним вкрапленням у такі хвилини є інсценізації учнями мінідіалогів між тваринами чи рослинами, фольклорні мінісценки:

-Чого ти, Заїнько, пританцьовуєш, чого, сіренький вухами потрушуєш?

- З горя, Мухоловочко, з горя! Комари після дощу вилетіли – ні попити, ні поїсти. А чому ти підлітуєш?

-Від радості, Заїньку, від радості! Комари після дощу вилетіли – саме час поїсти і попити!.

5. Етап закріплення й узагальнення знань. Залежно від теми уроку, а,отже,  й характеру і обсягу вучуваного  матеріалу тут можливі варіанти: для учнів першої групи – працювати з науково-популярною літературою; написати мікрореферат; парна робота з учнями третьої чи другої групи; у старших класах –організація мінідискусії на задану тему, причому вчитель навчатиме дітей внутрішній логіці дискусії, ігрова форма проведення етапу тощо.

6.Диференційовані домашні завдання.

При наявності достатньої кількості комп’ютерів у кабінеті завдання вводяться безпосередньо в електронному вигляді.

Домашні завдання- диференційовані, до прикладу:

1-ій групі- заповнити фенологічну таблицю;

2- ій групі- скласти правила поведінки у природі;

3- ій групі- сформувати основну думку відмічених абзаців підручника. Висновки

Ефективність розвиткового навчання у великій мірі залежить від того, в якій формі воно організовується. Пропонована технологія- один з варіантів проведення уроку.

.Узагальнюючи  кількарічний досвід запровадження уроків за новою технологією, можна зробити висновки:

-діти охоче і з задоволенням сприймають та включаються  до такої форми роботи,- вона їм до вподоби й цікава, бо інтелектуально доступна кожній дитині за психологічними та розвитковими особливостями;

-в учнів підтримується і розвивається така безцінна дитяча риса як допитливість, без якої надто важко підтримувати інтерес та бажання вчитися;

- пропонована технологія вчить дітей пізнавати нове, самостійно на-копичувати  нові знання і вміння;

-школярі більш вільно оперують логічними прийомами, розуміють їх сутність;

- Учні отримують немаловажний розвитковий заряд,- він у роздаткових дидактичних карточках, бо вони підбираються і задаються таким чином, аби вони випереджали зону актуального розвитку й приближали його до подолання зони найближчого розвитку;

- логікою навчальних завдань на протязі уроку підтримується високий рівень пізнавальної активності учнів;

-рівень розумової активності, до чого спонукають дидактичні матеріали, на порядок вищий від такої на традиційному уроці;

-вчитель у більшій мірі має змогу здійснювати на уроці психологічну і педагогічну підтримку окремих учнів чи груп.

Використана література

1.Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии.Москва,     Просвещение. 1989.

2.Ващенко Л. Матяш Н. Визначення рівня знань, умінь і навичок учнів   з біології. Біологія і хімія в школі -1999-4, с. 18 – 20.

3.Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки.   Посібник для студентів ВНЗ- Дрогобич: Коло, с. 2003- 598.

4. Задорожний К.М. ( упоряди. ) Технології навчання з біології. Харків,    Основа 2007.   

5. Збаражська І. Р. Особистиісно орієнтований урок з теми… Біологія     2010 -4, с. 15 – 17.

6.Коваленко Г.М. Психолого-педагогічні аспекти забезпечення міцності засвоєння знань. Рідна школа, 3, 2006, с. 9-12.

7.Лометун О. І. та ін.. Сучасний урок, інтерактивні теорії навчання. Наук. метод.посібник.Пометун-К. А. К. С. 2003 с. 38-40.  

8. Матяш Н. В. Технорлогії навчання. Рідна школа, 1 – 2007, с.53 – 54.

9. Мороз І. В. та ін.. Загальна методика навчання біології. Навчальний     посібник –К. Либідь, 2006, с. 589.

10. Рувинский Л. И. Учителю о педагогической технике. М. Педагогика.    2002, с. 126.

12.. Шамова Т. И. Активизация учения школьников. М. Педагогика, 2002,    с.-85.

Конспект уроку за пропонованою технологією

Урок. Травлення в ротовій порожнині і шлунку.

Мета: домогтись засвоєння знань про будову і роль органів ротової порожнини і шлунку засобами  розробленої технології шляхом виконання завдань,вивчити процеси травлення в ротовій порожнині, шлунку, встановити умови і характер дії ферментів;

формувати уміння самонавчання і взаємонавчання;

забезпечити  високий   рівень мислительної діяльності засобами логічних прийомів.

Обладнання: таблиця “Травна система”, зуби ссавців, щелепа кабана, дидактичні карточки.

Хронометраж уроку (урок спарений -90хв):

Актуалізація опорних знань, мотивація,  проблемна ситуація…..  12 хв.

Етап планування і первинного ознайомлення з виучуваним матеріалом 25 хв    Етап осмислення і запам’ятовування виучуваного….16 хв.

Хвилини емоційного розвантаження…..4 хв.

Етап закріплення і узагальнення вивченого…..20 хв

Вирішення проблеми і домашні завдання…..10 хв

Підведення підсумків уроку…..13 хв

.І.Мотивація навчальної діяльності – проблемне завдання:Травний канал за своєю фунцією є складним хімічним заводом. Сирий матеріал, що потрапляє на завод, проходить через велику кількість верстатів, у яких він підлягає механічній і, головним чином, хімічній обробці, та через численні бічні ворота перевозиться до магазинів. Крім основної лінії верстатів, якими рухається сирий матеріал, існує низка бічних хімічних фабрик, які готують відомі реагенти для віповідної обробки сирого матеріалу.

Яка ж діяльність заводу за повної потужності? Як і чим  він приводиться в рух? Яким чином одна частина вступає в роботу з іншою? Як змінюється робота залежно від сорту матеріалу? Чи задіяні всі потужності матеріалу, чи ні?”

І.П.Павлов

-Чи готові  ви дати відповідь на наведений витяг вченого?-Що нам треба знати для повної відповіді?-Як цього домогтись?

ІI.  Етап первинного сприймання знань.

1. Складання плану дій на уроці.

Оголошення теми уроку. Канва виучуваного:

а) механічна і хімічна обробка їжі в роті; б) будова зубів; в) слинні залози, ферменти;г) діяльність травних залоз;г) будова шлунку, травлення в лунку. Зворотна інформація про первинне сприйняття вивченого.    Формування 1-ої навчальної групи учнів, розміщення їх;   завдання-  карточки учням. (Додаток I-1).

2. Більш детальна розповідь виучуваного, використання таблиць, зубів ссавців. Виокремлення 2-ої навчальної групи, завдання-карточки.(ДодатокII-1).

3. Робота з рештою учнів 3-ої групи. Упрощене пояснення виучуваного.       

       Акцентування  уваги на вузлових моментах. Залучення максимуму унаочнення.(Групова робота біля дошки.)

ь.Завдання учням 3-ої групи.. (Додаток III-1).

ІII. Етап запам’ятовування  і осмислення знань:Вияснення результатів роботи  1-ої групи:

Чому недостатньо для травлення лише механічної обробки їжі?

Чому у людей із зіпсованими зубами часто хворіє шлунок?

Чому не відбувається самоперетравлення  стінок шлунка власни ми ферментами?

Отримання учнями нових пізнавальних завдань (Додаток I-2).

2. Робота з дітьми  2-ої групи: Яка будова зуба на поперечному перерізі?- Що таке ферменти?-Де вони утворюються? -Яка будова шлунка? -Які чинники впливають на активність травних ферментів?

Завдання дітям 2-ої групи (Додаток II-2).

3. Перевірка виконання завдань учнями 3-ої групи:

Для чого людині зуби, травні залози?З яких частин складається зуб?                                                                                            

Що містить в порожнині зуба?-Що відбувається з їжею  в шлунку?

Завдання учням 3-ої груп.( Додаток III-2).

4.         Робота з учнями 1 –ої групи: Чому переїдання шкідливе?Чому вуглеводи припиняють розширюватися в шлунку?  -Що таке молочні зуби, постійні зуби, зуб мудрості?-Як ви вирішили “Поміркуйте!”?

Завдання учням першої групи:  парна робота з учнями 3-ої групи,-взаємодопомога у засвоєнні основних понять уроку.

5.         Робота з учнями 2-ої групи:   Відповіді на питання: параграф  43, 44  “Перевір себе!”

Оляпка: - У мене пір’я водовідштовхуюче…

IV. Етап закріплення і узагальнення: Робота з учнями 1-ої групи: Завдання - Додаток I-3.

III.  Хвилини психологічного  розвантаження

Поетична сторінка:

Я ішов зеленим гаєм, бачу олень там гуляє,

Зупинив його й питаю: -Чом скидаєш роги в гаї?

-Бо зросли б вони до неба, а мені таких не треба,

З ними лиш була б морока: не втекти мені від вовка…

Навмисне не придумаєш…( з учнівських робіт):

хвороба малярійна паразитка…;

рись підстерігає здобич із-за саду…;

дика свиня відрізняється від свійської тим, що вона дуже шалена…;

кровоносна система жаби відімкнута…;

вона (амеба) ростом невеличка…;

риси будови крокодилів і агітаторів…;

коли впіймати стерлядь, то вона виділяє слизьку масть.

Узагальнення: -Яка будова зуба? Що спільного в зубних системах ссавців?                                          На що діє слина?- Яка будова шлунка?-Яких  змін зазнає їжа в шлунку?-Чи звязана травна система з кровоносною?-Яке вирішення поставленої на початку уроку проблеми ?

V.Домашні завдання. 1 групі: а) оформити опорний конспект  вивченого на уроці;  б) підготувати реферат “Хвороби рота”.

2-й групі: скласти питання для машинної перевірки знань з теми;

3 групі: виписати 10 найважливіших речень з матералів параграфів 44, 45.

                                        

 Додаток I                                                          Варіант А

Завдання 1: а) Опрацювати § 43; Відповідь на питання “Перевірте себе”

Підготуватись до викладу теми (3 хв.)

Завдання 2.Завчити додаткову інформацію про рот:

       - В слизистій рота є сотні окремих клітин, які утвороють рідину, що зволожує порожнину рота і частинки їжі.

  •  У слини є, серед багатьох функцій, й така: лише завдяки проникненню слини в їжу харчові аромати і смакові якості сприймаються рецепторами язика, - розрізняючись хімічним складом, смакові речовини доходять до нашої свідомості.

 Поміркуй!: 1. Чому, якщо жувати чорний хліб кілька хвилин, в роті появляється солодкий смак? 2. Чому хворий на інфекційні хвороби верхніх дахальних шляхів, не не може ні говорити, ні глотати? З анатомічної точки зору язик являє собою надзвичайно складне сплетіння мязів. Він - найрухоміший орган, рухи його  в процесі артикуляції надзвичайно точні і в долі секунди вимагають злагодженості дій багатьох м’язових волокон, які проходять в язику у всіх площинах.

Поміркуй!: 1. Чому в стані сп’яніння язик “заплітається”?Інколи на язику утворюється наліт. Причина цього – або інфекції, або недостатній догляд за порожниною рота.

Поміркуй! 1. Які твої пропозиції щодо дотримання гігієни рота?.

Молочні зуби інколи прорізаються до народження. Це ускладнює годування дитини. За молочними зубами потрібний догляд. Причому регулярний. Запам’ятайте!- для Ваших дітей, -до  3-х років-гра, потім, -регулярне чищення.

Завдання 3.1.Робота з пультовими селекторами. /Завдання додаються/.

Поміркуй! 1.Твоя сестричка (братик) любить лише другі блюда. Що б їй /йому/ порадити? 2. Скласти диктант для учнів класу (з пропусками) по вивченій темі.

Додаток II.                                            Варіант А.

Завдання 1. Опрацювати § 43; дай відповіді на запитання: 

- Яких змін зазнає їжа в ротовій порожнині?- Яка будова зуба на поперечному (поздовжньому) розрізі?- Роль ферментів. Які речовини перетравлюються в роті?

Які є види зубів?

Завдання 2.: а) користуючись підручником, дай відповіді: 

-З яких шарів складається  стінка шлунка? -Які ви знаєте травні соки шлунка?

-Як регулюється робота шлунка? б) Заповніть схему:

 

1. Заповніть таблицю:

Органи

Які речовини розщеплює

Ферменти

Залози

Рот

Шлунок

2. Порівняйте роль кровоносної і травної систем. Як взаємозв’язані органи травлення і м’язова система?

Навчальне завдання:- Вміти відповісти на питання «Перевірте себе» §43, 44.

Поміркуй! Чому у ссавців зубна система найбільш досконала?  

 

Додаток III      Варіант А.

Завдання 1.: а) прочитайте 1-ий абзац §43, сторінка 157; б) випишіть 3 найголовніші речення абзацу.

Завдання 2.а) -Які  види зубів Ви знаєте? (відповідь-сторінка 159).

-З яких шарів складається зуб? Замалюйте і підпишіть / інформація- 

б).Заповніть пропущене в диктанті:  У роті розташовані …  В рот відкриваються протоки-… залоз. Зуб складається з трьох частин … Із рота їжа поступає в …, а звідти -у …..

в) Розгляньте мал.74. Поясніть його.

Навчальне завдання:а) Напишіть п’ять найважливіших речень з вивчуваного матеріалу;   б) Заповніть таблицю:малюнок на сторінці 158/. -Яка роль шлунку? (інформація- 4абзац §45, сторінка 163).

Завдання 3. Заповнити таблицю:

Органи

Роль

Що розщеплює

Рот

Шлунок

Додаток I.     Варіант Б

Завдання 1: Опрацювати § 4;Відповідь на питання “Перевір себе”; підготуватись до викладу теми /3 хв./.

Завдання: Опануй додаткову інформацію: - Навколо глотки є глоткове кільце мигдалики-вузли лімфатичної тканини. Вони відіграють істотну роль у боротьбі з бактеріями,, шкідливими речовинами та іншими збудниками хвороб. Інколи вони перетворюються в паталогічне вогнище поширення інфекцій..  

Поміркуй! 1. Чому при огляді глотки лікар пропонує пацієнту сказати: “А-а-а” 2. Треба чи ні видаляти оперативно мигдалики?

- Надгортанник при кожному ковтанні закриває отвір трахеї. Стінка стравоходу складається із спірально  сплетених м’язів  - вони супроводжують ковтальну кульку перистальтичними рухами. Вхід до шлунка закритий м’язом. Іноді при змінах стравоходу, внаслідок запалення, пухлини, пошкоджень, стінки його розтягуються, утворюючи гостроконечні виступи-дивертикули. Вони зоповнюються їжею.

Поміркуй! Буває, при здорових зубах і яснах, з рота- нериємний запах. Які причини цього?

 - Внутрішня слизиста шлунку має шар клітин, що не піддаються кислотному впливу. Інші клітини виробляють слиз. Форма шлунка може бути різноманітною: роговидною, риболовного гачка, реторти, “каскадною”. Слизиста шлунка має великі складки; між  ними проходить “шлункова доріжка", по якій, минаючи тверду їжу, без труднощів проходить рідка їжа і рідина. Тому рідини в шлунку не затримуються. Під впливом стінок шлунка хвилеподібними рухами їжа в шлунку сильно перемішується.

 Поміркуй! 1. Чому стінки шлунка не руйнуються під впливом  ΗCℓ? 2.Чому стінки стравоходу і шлунка мають різну будову? 3. Чому ослаблених і хворих на шлунок людей годують переважно напіврідкою їжею?

Завдання 3.-Робота з пультовими селекторами;

Заповнити таблицю:

  1.  

Заповнити таблицю: 

                                        

Навчальне завдання: “ Збірник державної атестації» - 2819, 2829  

Додаток II.    Варіант Б    

Завдання 1.а) Опрацюй § 43;  б) Дай відповіді на питання:

-Яка будова шлунка?-Що відбувається з їжею в шлунку?-Які захворювання шлунку ви знаєте?- Як регулюється виділення шлункового соку?

б) Заповніть схему:

Завдання 2. а) Користуючись підручником, дай відповіді на питання:

-Яких змін зазнає їжа в ротовій порожнині? - Яка різниця між гормоном і ферментом? б) Заповніть таблицю:

Орган

Функція

Ферменти

Продукти розщеплення

Рот

Шлунок

Завдання 3.а) Нарисуй схему рефлекторної дуги слиновидільного рефлексу.

б)Центр ковтання розташований у мозку: а) довгастому; б) проміжному; в) середньому; б) Виконай мінідиктант: Середній шар зуба називається ….При пошкодженні  зуба першим пошкоджується….У шлунку починають розщеплюватися….

Навчальне завдання: 

1-групі,- вміти відповісти на питання “Перевірте себе” §43; скласти схему розщеплень речовин  на відрізку рот-шлунок; підготувати повідомлення “Розщеплення речовин у кишечнику”;

-2-групі,- скласти план відповіді по темі Розщеплення речовин у ротовій порожнині та шлунку, підготуватись до відповіді за планом;

-3-групі,- вміти розшифрувати терміни ферменти, пепсин, шлунок; намалювати поперечний розріз зуба, малюнок підписати.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

У випадку надмірного обєму пропонованого для публікації матеріалу пропоную скорочений варіант першого розділу

Розвиткове навчання засобами педагогічної технології

Пам’ятаємо,- у  Д. Карнегі: “У кожній дитині є сонце, тільки дозвольте йому

засвітитися”? Тільки дозвольте…Але як? Діти ж бо в класі такі різні: одні уже сіяють змалку, від інших – хоча б промінчика. Насправді можна від усіх і промінчика, а згодом – і сонечка, лише потрібне терпіння, наполегливість і творчість вчителя та надійні і опрацьовані  інструменти досягнення такого. Іншими словами, при умові якісної освіти. Вона ж бо, головним чином,-  у сформованості стійкої мотивації пізнання, належному розвитковому навчанні, здатності до самоосвіти, в умінні самостійно мислити, відбирати і застосовувати набуті знання усіма учнями класу. Усіма! Правда, на різних рівнях,- залежно від навчальних можливостей школярів. Без розвиткового навчання з наскрізною диференціацією та розробленою системою завдань для реалізації розумового розвитку на кожному етапі  уроку тут не обійтись. Пропонована педагогічна технологія, яка включає пізнавальну діяльність учнів на всіх етапах уроку – первинного сприйняття, засвоєння і запам’ятовування, осмислення і узагальнення,- якраз  один з варіантів реалізації проблеми розвиткового навчання.

Ефективність розвиткового навчання у великій мірі залежить від того, в якій формі воно організовується: малоефектними техноогіями його забезпечити – то непродук-тивно за результатами, особливо якщо не подолати протиріччя між індивідуальним характером засвоєння навчального матеріалу і колективними формами діяльності на уроці. Ця важлива проблема дидактики створює простір для удосконалення передусім організаційних форм навчальної діяльності вчителя і учнів всередині уроку й  шляхи її вирішення слід шукати в оптимальному поєднанні загальнокласної, групової та індивідуальної роботи школярів.

Та як організувати навчання таким чином, аби воно максимально забезпечувало розумовий розвиток учнів і на цій основі було розвитковим?

Поштовхом розвиткового навчання є розумова активність, характер і рівень якої залежить від: а) домінуючих потреб школяра  на даному етапі; б) розумових здібностей школяра.

Щодо розумових здібностей учнів,- їх треба знати і на цій основі задати кожному і такий рівень завдань, чи залучити до такого виду діяльності, які б були посильні та цікаві і відповідали його розумовим здібностям.

Та чи всяка діяльність учня є проявом його розумових зусиль? Альтернатива тут така: якщо після виконання якогось завдання учень не прагне вдосконалення чи піз-нання нового, то він досяг рівня дії; якщо ж стає  на шлях пошуку нових способів діяльності ( в біології – хоча б до самостійного порівняння, аналізу тощо), тоді це є ознакою пізнавальної діяльності, яка є інструментом розвиткового навчання.

Урок починається з почуттів,- вчитель біології має чималий арсенал для їх активі-зації. Відтак почуття можуть трансформуватися у мислення. Мислить учень логічними формами: аналізом, синтезом, порівнянням, узагальненням… Логічним прийомам дітей слід вчити, як і вмінню володіти ними.

Засобами розвиткового навчання на уроці за пропонованою технологією є завдання-карточки,- друковані на папері чи в компютерному вираженні. Складені вони для трьох різнорівневих за навчальними можливостями груп учнів з конкретним  смисловим наповненням. Вони є путівником для само- і взаємонавчання, містять проблемні задачі, завдання творчого характеру, спонукають учнів до логічних операцій, завдання типу “Поміркуй!”, “Чого б це?”, “Ти не повіриш!”. Цьому слугують також програмовані завдання і програмована машинна  перевірка знань, інтерактивні форми навчання, зокрема мозковий штурм, карусель, гронування, сенкан, мікрофон тощо, парні, групові та ігрові форми роботи. А ще  - використання результатів дослідницької і проектної діяльності дітей, їх літературних творінь на екологічну і природоохоронну тематику, робіт напрямку стебло- і коренепластики.

Ефективне вирішення розумового розвитку неможливе без індивідуалізації навчання, яке передбачає орієнтацію на індивідуально-психологічні особливості школяра. Учні будь-якого класу мають неоднакові навчальні можливості й інтелектуальні вміння. До всього на кожному уроці створюються своєрідні внутрішні умови мислення, що є основою пізнавальної діяльності учня. Та й одне і те ж завдання для одного учня  є проблемним, для іншого воно ще не стало проблемним, а для  третього вже перестало бути проблемним. А якщо врахувати ще й різний характер пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, то й зрозуміло, чому так гостро постає необхідність особистісного підходу до учнів у процесі організації навчання. Його слід розглядати як цілеспрямовану діяльність учителя з учнями в процесі навчання і виховання кожної особистості в умовах колективної роботи з класом. Таке можливе в процесі диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності. І те й інше має місце в пропонованій технології. Оскільки фронтальне навчання не використовує всіх потенціальних можливостей учнів,  “усереднене”  навчання слабким учням непосильне, а сильні учні мусять зупинитися у чеканні середніх, то вихід - або у створенні класів вирівнювання, або у внутрікласній диференціації, на основі  індивідуалізації.

Найголовніше в пропонованій технології – це організація процесу навчання і змістове наповнення завдань-карточок, які сприяють розвитковому навчанню учнів на уроці.Суть пропонованої педагогічної технології зводиться до такого:

-звести до мінімуму педагогічні експромти і попередньо спроектувати хід уроку та відтворити його в класі;

-визначити структуру і зміст навчально-пізнавальної діяльності учнів;

-встановити конкретну мету уроку, і в ході уроку контролювати якість її реалізації;

-досягти принципу структурної і змістової цілісності, всього навчально-виховного процесу, запровадивши організаційні форми навчання.

Щодо організації процесу навчання: після первинного “точкового” ознайомлення з виучуваним матеріалом учні за рівнем засвоєння сприйнятої інформації діляться на три навчальні групи й отримують  завдання різної складності на кожному з етапів уроку:  постановці проблемного питання, колективному вирішенні плану підходу до реалізації проблеми, первинного сприйняття виучуваного, запам’ятовування і осмислення, узагальнення і систематизації. Завдання ці різної складності як за рівнем обсягу, так і за рівнем мислительної діяльності.

Рівень навчальних можливостей учнів кожної з груп: першої- учням притаманний відносно великий рівень пізнавальної самостійності; вони мають стійку увагу і легко переключають її під час зміни видів навчальної роботи, легко засвоюють прийоми розумової діяльності; другої,- учні з середнім рівнем пізнавальної самостійності; вони відчувають певні утруднення в нових пізнавальних ситуаціях, тому їм часто потрібна додаткова інформація, поштовх у вигляді пояснень, схем, навідних питань, після чого вони самостійно виконують поставлене завдання.; формування умінь і навичок у них дещо ускладнене, при міркуваннях переважає описовість, їм важко визначити етапи розумових дій; третьої,- діти з низьким рівнем пізнавальної самостійності, безпорадні, важко справляються із завданням навіть при поінформованості про послідовність дій, що їх треба проробити; в них надто занижена здатність до узагальнення і низький рівень синтетичної діяльності; прийоми розумової діяльності в них виробляються повільно.

На такому уроці за допомогою карточок  чи комп’ютера та в процесі співпраці з учнями у вчителя є можливість розвинути індивідуальні позитивні здібності школяра, максимально виявити і використати індивідуальний досвід учня, допомогти дитині самореалізуватися і самовизначитися, сформувати культуру життєдіяльності. Саме на такому уроці створюються педагогічні ситуації спілкування, які дозволяють учневі виявляти ініціативу, самостійність, включатися у взаємонавчання. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52462. Дальтон-технологія 109 KB
  Серед інноваційних технологій яка саме дозволяє здійснити такий підхід до навчання відома дальтонтехнологія. Дальтонтехнологія один із методів активізації пізнавальної та креативної діяльності учнів при вивченні предмету. У дальтонтехнології закладені великі можливості для реалізації особистісноорієнтованого навчання в повнішій мірі навіть в умовах класноурочної системи.
52463. Галицько- Волинська держава. Данило Галицький 110.78 KB
  Мета: ознайомити учнів з виникненням Галицько Волинської держави; на прикладах особистостей Романа Великого та Данила Галицького продовжити формування вмінь складати характеристику видатних історичних діячів; виховувати почуття гордості за славне минуле свого народу повагу до історичних діячів. Обладнання: підручник карта Галицько Волинська держава портрети Романа і Данила зошит Власова роздатковий матеріал схеми таблиці вислови речення. ' Основні поняття і терміни: Галицько Волинська...
52464. American Holidays. Thanksgiving Day 338 KB
  The pilgrims celebrted the first Thnksgiving Dy in the fll of 1621. The pilgrims siled to meric from Plymouth Englnd in September 1620. Wht joy the pilgrims hd when they relized where they were There were people living in meric before the pilgrims rrived. The pilgrims first winter in the New World ws difficult.
52467. Декартові координати на площині 198.5 KB
  Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми; розвивати пам’ять, логічне мислення,здібності учнів; виховувати інтерес до математики, увагу, самостійність;формувати вміння працювати.
52468. Толерантность 351.5 KB
  Дело № 1 Методическое пособие для Ученика конкурс учебных судов Пилотное издание серии Живое право в рамках проектов Развитие толерантности посредством учебных судов Гражданское образование: развитие профессионального потенциала Мозаика граждановедения Дело № 1 О фотографиях в паспорте РФ СанктПетербургский институт права имени Принца П. Конкурс был организован СанктПетербургским институтом права имени Принца П. Институтом права организуется региональный тур конкурса для СанктПетербурга и Ленинградской...
52469. СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 103 KB
  Целями проведения деловой игры Судебное заседание по уголовному делу являются: практическое изучение процесса судебного разбирательства его стадий; обучение правовой оценке исходной фактической правовой ситуации анализу материалов дела законодательства разработке правовой позиции по делу принятию процессуальных решений; формирование практических навыков реализации полномочий профессиональными субъектами уголовного судопроизводства в ходе судебного разбирательства составления процессуальных документов устных...
52470. Спільні властивості компонентів середовища програмування Delphi 212.5 KB
  Мета: ознайомити студентів з основними властивостями компонентів обєктноорієнтованого середовища програмування Delphi особливостями їх застосування; порівняти методи застосування властивостей компонентів при створенні програмних продуктів; розвивати пізнавальний інтерес студентів вміння порівнювати аналізувати узагальнювати робити логічні висновки; виховувати інтерес до вивчення дисципліни як науки яка є основою для вивчення технологій розробки програмного забезпечення різного рівня здобуття умінь та навичок своєї професії...