52350

Порядок державної реєстрації суб‘єктів підприємницької діяльності

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Виховна ціль: Формувати у особистості: почуття відповідальності за доручену справу; любов до майбутньої роботи в галузі підприємницької або бізнесової діяльності; сучасне економічне мислення; уміння орієнтуватися в умовах ринкових відносин; уміння самостійно приймати рішення. Завдання № 2 Визначити основні документи які необхідні для здійснення державної реєстрації юридичної особи та описати порядок державної реєстрації в залежності від запропонованої організаційноправової форми. ІІ рівень...

Украинкский

2014-02-14

514 KB

14 чел.

Інструкційно - методична карта практичного заняття

Тема: Порядок державної реєстрації суб‘єктів підприємницької

діяльності.

Курс: ІІІ – спеціальність 5.03051001 “Товарознавство та комерційна

діяльність”

Кількість навчальних годин: 2.

1. Актуальність теми:  Ринкова система господарювання надала можливість кожній працездатній людині обирати свій трудовий шлях який може йти двома основними напрямками: створення власної справи або працювати найманим працівником. Власна справа – це підприємництво, що на сьогодні є стратегічним фактором та внутрішнім джерелом стійкого економічного розвитку і матеріального забезпечення добробуту населення країни. Організувати фірму, відкрити власну справу нелегко. Процедура створення власного бізнесу специфічна для кожного конкретного випадку. Головною умовою здійснення підприємницької діяльності є державна реєстрація. Така реєстрація має свій зміст та етапи. Для того, аби підприємство чи конкретна особа були визнані як суб‘єкт господарювання, їх потрібно зареєструвати певним чином і в певному порядку. В Україні діє типова схема процедури державної реєстрації новостворюваного підприємства. Варто звернути увагу, що послідовність кроків, а також їх зміст суттєво відрізняються при реєстрації фізичних та юридичних осіб.

2. Навчальні цілі заняття: (з визначенням рівня засвоєння) 

 •  виявити рівень знань студентів шляхом перевірки рівня підготовки за матеріалами лекційної та позааудиторної самостійної роботи студентів (ІІ);
 •  узагальнити та систематизувати знання студентів щодо створення власної справи (ІІІ);
 •  навчити студентів використовувати нормативну документацію щодо державної реєстрації суб‘єктів господарювання (ІІ);
 •  навчити студентів здійснювати державну реєстрацію суб‘єктів господарювання (ІІ);
 •  надати можливість студентам самостійно вирішувати ситуації, пов‘язані з порядком державної реєстрації фізичних і юридичних осіб – суб‘єктів господарювання (ІІІ);
 •  вміти самостійно робити висновки щодо порядку державної реєстрації суб‘єктів підприємницької діяльності (ІІІ);
 •  формувати особу майбутнього спеціаліста, який би самостійно міг втілити підприємницьку ідею та пройти державну реєстрацію, як головну умову здійснення власної справи (ІІІ).

3. Виховна ціль:  Формувати у особистості:

 •  почуття відповідальності за доручену справу;
 •  любов до майбутньої роботи в галузі підприємницької або бізнесової діяльності;
 •  сучасне економічне мислення;
 •  уміння орієнтуватися в умовах ринкових відносин;
 •  уміння самостійно приймати рішення.

4. Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

Попередні (забезпечуючи дисципліни)

«Політекономія»

Ринок, як економічну форму суспільного виробництва. Механізм дії законів ринку

Використовувати закони ринку в майбутній практичній діяльності

«Етика бізнесу»

Сутність і зміст етики ділових  відносин, її принципи. Завдання етики. Етичні норми й нормативи. Категорії етики ділових відносин у бізнесі. Соціально-економічні аспекти бізнесу.

Використовувати етику ділових відносин в професійній діяльності.

Використовувати форми й правила ділового етикету.

«Організація і технологія торговельних процесів»

Організацію і технологію продажу товарів, її основні форми та методи

Визначати і відрізняти методи продажу товарів, правила продажу окремих товарів та товарних груп.

«Основи маркетингу»

Методи комплексного дослідження ринку

Аналізувати результати комплексного дослідження ринку та використовувати в практичній діяльності.

Наступні (дисципліни що забезпечуються)

«Основи менеджменту»

Функції, методи управління, процес прийняття рішень в управлінні. Психологію управління людьми.

Використовувати в майбутній діяльності для досягнення підприємницького успіху власної справи.

«Комерційна діяльність»

Функції комерційної діяльності, товар як об‘єкт комерційної діяльності.

Характеризувати функції, відрізняти їх. Визначати товари за їх призначенням.

«Економіка торгівлі»

Поняття і визначення прибутку, валових доходів та валових витрат

Визначати обсяги реалізації і рівні валових витрат, доходів і прибутку.

«Фінансова діяльність підприємств»

Основні показники фінансової діяльності підприємств

Аналізувати основні показники фінансової діяльності та приймати відповідні рішення

5. Зміст теми заняття:  Відповідно до робочої навчальної програми практичного заняття № 3 на тему: «Порядок державної реєстрації суб‘єктів підприємницької діяльності»

Завдання №1  Описати порядок державної реєстрації суб‘єкта        підприємницької діяльності без створення поняття       юридична особа.

Завдання № 2  Визначити основні документи які необхідні для здійснення      державної реєстрації юридичної особи та описати порядок      державної реєстрації в залежності від запропонованої       організаційно-правової форми.

Завдання № 3  Вирішення тестових завдань з даної теми.

6. План та організаційна структура практичного заняття.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали метод забезпечення: контроль, наочність, ТЗН, інструкції

Час в хвилинах

1

2

3

4

5

6

Підготовчий етап

1.Організація заняття:

виявлення та з‘ясування причин відсутності студентів на занятті

2.Навчальні цілі заняття

- навчити студентів здійснювати державну реєстрацію суб‘єктів господарювання;

мотивація студентів – від правильності проведення державної реєстрації залежить успіх майбутньої діяльності суб‘єкта господарювання.

3. Контроль вихідного рівня знань, вмінь, навичок.

ІІ

рівень абстракції – знати порядок державної реєстрації суб‘єктів господарювання різних організаційно-правових форм;

ІІІ рівень абстракції – вміти вирішувати ситуації щодо державної реєстрації суб‘єктів господарювання

Провести опитування студентів

Проблемні питання для проведення підготовчого етапу практичної роботи:

Дайте визначення поняттю підприємництво відповідно до Господарського кодексу України?

Що розуміють під поняттям суб’єкт підприємництва?

Хто така фізична особа в

підприємництві?

Хто така юридична особа в підприємництві?

З чого починається створення власної справи?

Чи достатньо однієї підприємницької ідеї для розпочатку власної справи? Що ще необхідно для цього?

Скільки етапів має процес створення юридичної особи в підприємництві?

Від яких чинників залежить вибір організаційно-правової форми підприємства?

Які організаційно-правові форми підприємств, в залежності від форм власності, вам відомі?

Назвіть форми підприємств створені на унітарній власності?

Назвіть форми підприємств на корпоративній власності?

Що є головною умовою здійснення підприємницької діяльності суб‘єктом господарювання?

Які документи необхідні для здійснення державної реєстрації суб‘єкта підприємництва?

1 хв.

1 хв.

3 хв.

10 хв.

Основний етап

4. Формування професійних вмінь і навичок

- ознайомлення з методичними вказівками щодо виконання практичної роботи;

- інструктаж викладача;

- підготовка студентів до проведення практичного заняття.

Хід роботи:

Завдання № 1. 

Описати порядок державної реєстрації суб‘єкта підприємницької діяльності без створення поняття юридична особа.

Завдання № 2. Визначити основні документи які необхідні для здійснення дер-жавної  реєстр-рації юридичної особи та описати порядок державної реєстрації в залежності від запропонованої організаційно-правової форми.

Завдання № 3.

контрольне завдання:

Вирішення тестових завдань з даної теми.


І рівень абстракції

ІІІ рівень абстракції

ІІІ рівень абстракції

ІІ - ІІІ рівень абстракції

методичні рекомендації щодо виконання завдань

Завдання для виконання практичної роботи; роздатковий матеріал алгоритми виконання завдання.

Завдання для виконання практичної роботи; роздатковий матеріал алгоритми виконання завдання.

Перевірка тестових завдань;

Виступи студентів з висновками щодо завдань практичної роботи.

Інструкційна карта заняття

Ви, як випускник комерційного технікуму, після закінчення навчання вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю в комерційно-посе-редницький сфері. Опишіть порядок державної реє-страції суб‘єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.

2.1.Заповнити таблицю даних щодо переліку документів для проходження державної реєстрації підприємств різних органі-заційно-правових форм.

2.2. Скласти план заходів підготовчого етапу створення власного підприємства, заснованого на приватній власності членів однієї родини які мешкають на одній території, разом із поданням установчих документів на державну реєстрацію.

Варіанти тестових завдань, контрольних карток пов‘язаних з створенням власної справи.

 

 

5 хв.

15-20 хв.

25-30 хв.

10 – 15 хв.

Заключний етап

5. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок.

Резюме викладача з теми.

6. Підведення підсумків заняття

7. Домашнє завдання:

підготуватися до семінарського заняття відповідно до плану

ІІІ рівень абстракції

Питання для підготовки до семінару

1.Підприємницька ідея.

2.Визначення переваг створюваного підприємства.

3.Основні етапи створення підприємств.

4.Основні способи організації власного бізнесу.

5.Засновницькі документи та їх підготування.

6.Статутний фонд та його формування.

7.Державна реєстрація суб‘єктів підприємництва.

8.Обмеження підприємництва. Припинення діяльності підприємницьких структур.

9.Ліцензування та патентування підприємницької діяльності.

10-12 хв.

3 хв.

7. Матеріали методичного забезпечення заняття

а) матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: проблемні питання;

б) матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття: інструкційно-методична карта заняття, методичні рекомендації щодо виконання завдань, завдання практичної роботи;

в) матеріали контролю для заключного етапу: тестові завдання.

8. Список літератури

 1.  Господарський кодекс України. – К.:Видавництво «Право», 2003.
 2.  Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755
 3.  Мочерний С.В., Устинко О.А., Чоботар С.І. «Основи підприємницької діяльності», К.: «Академія», 2001р.
 4.  Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. Друге видання, перер. і допов. – К.:Кондор, 2008. – 544с.

Вступне слово викладача

В умовах розвитку ринкової економіки провідною формою господарювання має бути підприємництво – як особливий вид діяльності, якому притаманні:

-  певні тип і стиль господарської поведінки;

-  повна свобода вибору виду діяльності;

- інноваційний характер здійснення такої діяльності;

- досягнення певних особистісних та суспільних інтересів;

- орієнтацією на отримання прибутку.  

Саме підприємницька діяльність є потужною силою, здатною істотно прискорити реформування вітчизняної економіки на ринкових засадах, що надасть можливість забезпечити належне зростання обсягів виробництва і як наслідок покращити добробут населення.

Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох факторів. Однією з необхідних умов досягнення успіху в бізнесі є вдалий початок справи. Механізм створення власної справи – це складний і багатоаспектний процес, що потребує глибоких знань з маркетингу, економіки, права, психології, менеджменту та спеціальних дисциплін.

На попередніх заняттях ми з вами з‘ясовували що організувати підприємство, відкрити власну справу нелегко. Цей процес є специфічним для кожного конкретного випадку. Але існує низка загальних проблем, з якими так чи інакше доводиться стикатися підприємцеві-початківцю, тому можна говорити про існування узагальненої технології започаткування власної справи.

Відправною точкою, з якої починається власна справа, є підприємницька ідея. Вона пов‘язана зі сферою її реалізації, об‘єктивною оцінкою зовнішніх обмежень господарювання в тій чи іншій сфері. Наступний крок – визначення правового статусу створюваного суб‘єкта. Іншими словами вибір організаційно-правової форми підприємництва. Переваги і недоліки тих або інших організаційно-правових форм ми з вами розглядали на попередніх заняттях.

Останнім етапом у створенні підприємницької структури є її державна реєстрація. Для того, аби суб‘єкт підприємництва був визнаний його необхідно зареєструвати певним чином і в певному порядку.  В Україні згідно закону України «Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» діє типова схема процедури державної реєстрації новостворюваного суб‘єкта господарювання. Послідовність кроків, а також їх зміст суттєво відрізняються для фізичних та юридичних осіб.

На сьогоднішній практичному занятті ми повинні з вами звернути особливу увагу на процедуру та зміст  етапів державної реєстрації для фізичних та юридичних осіб.


Проблемні питання для проведення підготовчого етапу

практичного заняття:

 1.  Дайте визначення поняття підприємництво відповідно до Господарського кодексу України?
 2.  Що розуміють під поняттям суб’єкт підприємництва?
 3.  Хто така фізична особа в підприємництві?
 4.  Хто така юридична особа в підприємництві?
 5.  З чого починається створення власної справи?
 6.  Чи достатньо однієї підприємницької ідеї для розпочатку власної справи? Що ще необхідно для цього?
 7.  Скільки етапів має процес створення юридичної особи в підприємництві?
 8.  Від яких чинників залежить вибір організаційно-правової форми підприємства?
 9.  Які організаційно-правові форми підприємств, в залежності від форм власності, вам відомі?
 10.  Назвіть організаційно-правові форми підприємств що можуть бути створені на унітарній власності?
 11.  Назвіть організаційно-правові форми підприємств що можуть бути створені на корпоративній власності?
 12.  Що є головною умовою здійснення підприємницької діяльності суб‘єктом господарювання?
 13.  Які документи необхідні для здійснення державної реєстрації суб‘єкта підприємництва?

Практичне заняття № 3

Інструкційна карта

Тема:  Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької  діяльності. 

Мета: ознайомитись з порядком державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Забезпеченість заняття:  інструкційна карта заняття, збірник законодавчих             та нормативних документів регламентуючих процеси створення і регулювання  діяльності фірм;

ХІД РОБОТИ:

Завдання № 1.   Описати порядок державної реєстрації суб’єкта  підприємницької діяльності – фізичної особи.

Завдання № 2. Визначити перелік необхідних документів для проходження  державної реєстрації юридичної особи та описати порядок державної реєстрації  юридичної особи.

Завдання № 3. Контрольне завдання.  Контрольне завдання – проведення  тестування студентів по темі «Створення власної справи».

В результаті практичної роботи студенти повинні:

Знати: законодавчі основи організації підприємницької діяльності. Порядок    створення, діяльності, реорганізації або ліквідації підприємницьких    структур.

Уміти: використовувати набуті знання в подальшій практичній роботі,     вирішувати  ситуації. пов’язані з процесом створення підприємницької    структури.

Додаток до практичного заняття  № 3

Завдання № 1. 1.1. Ви, як випускник комерційного технікуму, після закінчення навчання вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю в комерційно-посередницький сфері. Опишіть порядок державної реєстрації суб‘єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.

Завдання № 2. 2.1. Заповнити таблицю даних щодо переліку документів для      проходження державної реєстрації підприємств різних організаційно-   правових форм.

Підприємства різних організаційних форм

Заява про реєстрацію

Рішення про створення

Статут

Установчий договір між засновниками

Розмір статутного фонду

Додаткові документи

Приватне підприємство

Акціонерне товариство

Товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю

Повні товариства

Командитні товариства

Об‘єднання підприємств

 

2.2. Скласти план заходів підготовчого етапу створення власного підприємства, заснованого на приватній власності членів однієї родини які мешкають на одній території, разом із поданням установчих документів на державну реєстрацію.

Завдання № 3.  Тести для перевірки знань.


Методичні рекомендації по виконанню завдань практичного заняття № 3.

Практичне заняття № 3 виконується студентами після теоретичного вивчення теми: «Створення власної справи».

 Метою практичної роботи є закріплення знань студентів по темі, а також набуття ними практичних навиків щодо здійснення державної реєстрації відповідно до пакету засновницьких документів.

В ході виконання завдань студенти повинні добре засвоїти:

 •  порядок державної реєстрації фізичних і юридичних осіб;
 •  інстанції в яких необхідно буде зареєструватися;
 •  обов’язки державного реєстратора;
 •  терміни державної реєстрації.

Для створення підприємства початківцю потрібно пройти державну реєстрацію згідно з встановленим порядком з тим, щоб мати право на законних підставах здійснювати підприємницьку діяльність. Це регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Господарським кодексом України.

Згідно з чинним законодавством України з 1 липня 2004 р. реєстрація, ліквідація і перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється за принципом «єдиного вікна»: замість початківців (власників) з податківцями, соціальними фондами і органами статистики спілкується спеціально уповноважений державний службовець.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Державна реєстрація поширюється на усі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб-підприємців.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи- підприємця.

Державний реєстратор — це посадова особа, яка здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

 •  проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 •  передає органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;
 •  формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;
 •  здійснює оформлення та видачу свідоцтва про державну реєстрацію, а також їх заміну;
 •  оформляє та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;
 •  проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб-підприємців;
 •  проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями;
 •  звертається до суду при необхідності.

Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної у містах Києва та Севастополі  державної адміністрації.

Щоб звести імовірність виникнення помилок при легалізації підприємств, визначено високі вимоги до професійних якостей реєстраторів. На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше 1 року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше 3 років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (або надіслати поштою) такі документи:

 •  заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;
 •  копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
 •  два примірники установчих документів;
 •  документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

Для деяких підприємств передбачається подання ще й додаткових документів, крім вищеназваних. Так, у випадках, встановлених законом, додатково подається копія рішення органу Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського реєстру.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо: документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають встановленим вимогам; документи подані не в повному обсязі.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен:

 •  внести до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код заявника;
 •  внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи;
 •  оформити і видати заявнику свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ( не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи).

Свідоцтво про державну реєстрацію — це документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи- підприємця.

У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначаються: найменування юридичної особи; ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; місцезнаходження юридичної особи; місце та дата проведення державної реєстрації; прізвище та ініціали державного реєстратора. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.

Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи заявнику видається 1 примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи. Це є підставою для взяття юридичної особи на облік у цих установах.

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи:

 •  невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;
 •  невідповідність установчих документів встановленим вимогам;
 •  порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
 •  наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;
 •  невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 •  наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;
 •  використання у найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історично державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пізніше 3 робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації видати заявнику повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір не повертається. Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, заявник може повторно подати документи на проведення державної реєстрації юридичної особи. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.

В додатках до практичного заняття наведено послідовність проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

Одна із головних новацій — створення Єдиного державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:

 •  повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
 •  ідентифікаційний код юридичної особи;
 •  форма власності;
 •  організаційно-правова форма;
 •  центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше 25%;
 •  місцезнаходження юридичної особи;
 •  перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник — юридична особа;
 •  основні види діяльності;
 •  прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, утому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб — платників податків;
 •  дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 •  дані про розмір статутного фонду, у тому числі частки кожного із засновників (учасників), а також розмір сплаченого статутного фонду на дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його формування;
 •  дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього;
 •  підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;
 •  серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;
 •  дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них;
 •  підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документі в;
 •  дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
 •  дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;
 •  дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
 •  дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідаційну комісію);
 •  дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
 •  дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
 •  місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій;
 •  місцезнаходження реєстраційної справи;
 •  дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру;
 •  прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
 •  дата передачі реєстраційної справи до державної архівної установи, адреса її знаходження.

Вигода від такого реєстру для підприємців очевидна. Так, перед укладанням угод з новим контрагентом можна буде перевірити не лише реальність його існування, а й право конкретної особи цієї фірми на укладення відповідної угоди. У зацікавлених осіб з'явиться більше впевненості, що особа, яка представляє контрагента, справді має на це всі права. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: витягу з даного реєстру; довідки про наявність або відсутність у реєстрі інформації, яка запитується. Строк надання відомостей з реєстру не повинен перевищувати 5 робочих днів з дати надходження запиту. За одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або батькові або місця проживання фізичної особи-підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру.

Контрольне завдання -  повинно визначити рівень підготовки студентів до самостійної роботи, пов’язаної з процесом створення і діяльності підприємств. Це завдання передбачає розв’язання тестів.

Варіанти тестових завдань для виконання студентами по темі:

«Створення власної справи»

І варіант

1. Індивідуальне підприємство може здійснюватися у формі:

а) командитного товариства;

б) приватного підприємства;

в) акціонерного товариства;

г) підприємницької діяльності фізичної особи.

 1.  До традиційних способів започаткування бізнесу належать:

а) створення нового підприємства з «нуля»;

б) придбання вже наявної фірми;

в) виокремлення частки виробничої компанії та надання їй статусу окремого підприємства;

г)   купівля франшизи.

 1.     У межах роботи зі створення власного бізнесу:

а) здійснюється пошук підприємницької ідеї;

б) обґрунтовуються способи досягнення підприємством його цілей:

в) обирається сфера майбутньої діяльності;

г) обґрунтовується доцільна форма організації бізнесу;

д) визначається місія підприємства.

 1.    Внутрішні мотиви, що спонукають підприємця до створення власного бізнесу, такі:

а) працювати творчо;

б) отримувати якомога більше грошей;

в) братися лише за такі справи, для виконання яких є необхідні знання та навички;

г) досягти визнання професіоналів в обраній сфері;

д) реалізувати власну ідею.

 1.       До елементів процесу обґрунтування ідеї створення власної справи належать:

а) визначення ринкового сегмента;

б) наймання персоналу для реалізації ідеї;

в) вибір організаційно-правової форми підприємства;

г) розробка ринкової стратегії реалізації підприємницької ідеї;

д) укладання договорів із постачальниками і споживачами.

 1.  Ознаки, що є спільними для статуту та установчого договору, такі:

а) мета складання і використання;

б) структура;

в) юридична сила;

г) процедура затвердження;

д) взаємозалежність.

 1.   Форма організації бізнесу, за якої частина партнерів несе повну відповідальність за борги фірми, а решта – обмежену, називається:

а) приватним підприємством;

б) товариством з обмеженою відповідальністю;

в) командитним товариством;

г) акціонерним товариством;

д) товариством із додатковою відповідальністю.

8. Згідно з чинним законодавством обмеження  у здійсненні підприємницької діяльності не стосуються:

а) виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів;

б) видобування бурштину;

в) торгівлі плодами та овочами;

г) торгівлі одягом та взуттям.

9. Ліцензія на здійснення підприємницької діяльності видається у термін, що не більше (? днів з дня одержання заяви):

а) 20 днів;

б) 40 днів;

в) 30 днів;

г) 60 днів.

 1.  До ознак, що впливають на вибір організаційної форми підприємства не відносять:

а) джерела майна як матеріальна основа господарської діяльності;

б) кількість власників використовуваного капіталу;

в) межі майнової відповідальності;

г) спосіб розподілу прибутків і збитків;

д) рівень інфляції.

ІІ варіант

 1.  Види бізнесу:

а) приватний, державний, колективний;

б) підприємницький, споживчий, трудовий, державний;

в) індивідуальний, колективний;

г) торговельний, фінансовий, виробничий, посередницький.

 1.  Статутний капітал – це...

а) початковий капітал, створений за рахунок внесків засновників;

б) капітал, необхідний для діяльності підприємства;

в) капітал, що надається банками або іншими кредиторами;

г) капітал, що надається інвесторами для підтримки розвитку підприємства.

 1.  Вищий орган управління акціонерного товариства:

а) правління;

б) спостережна рада;

в) ревізійна комісія;

г) загальні збори акціонерів.

 1.  Яка різниця між дієздатністю та правоздатністю фізичних та юридичних осіб?

а) виникнення дієздатності та правоздатності в різний момент часу;

б) немає ніякої різниці;

в) юридичні особи не мають дієздатності;

г) юридичні особи не мають правоздатності.

 1.  Комунальне підприємство засноване на:

а) власності трудового колективу підприємства;

б) власності об‘єднання громадян;

в) власності відповідної територіальної громади;

г) державній власності.

 1.  Вид господарського товариства, в якому всі його учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов‘язання своїм майном:

а) командитне;

б) з обмеженою відповідальністю;

в) з додатковою відповідальністю;

г)  повне.

 1.  Підприємство набуває статус юридичної особи з дня:

а) затвердження установчих документів;

б) отримання ліцензії;

в) державної реєстрації;

г) створення статутного фонду.

 1.  Ескіз печатки та штампу визначає:

а) податкова установа;

б) дозвільна система МВС України;

в) суб‘єкт підприємницької діяльності;

г) місцева держадміністрація.

 1.  Види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню:

а) виробниче підприємництво;

б) торговельна діяльність та надання послуг в сфері грального бізнесу;

в) медичні та юридичні послуги;

г) страхова діяльність.

 1.  Асоціація – це...

а)  статутне об‘єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств;

б) тимчасове статутне об‘єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

в) договірне об‘єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожному з учасників;

г) договірне об‘єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності.

ІІІ варіант.

 1.    Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню:

а) торгівля товарами народного споживання;

б) банківська, страхова та зовнішньоекономічна діяльність;

в) видобування бурштину;

г) виплата та доставка пенсій.

 1.  Статут -  є документом, який:

а) підтверджує статус юридичної особи;

б) регламентує, доповнює, конкретизує положення установчого договору;

в) є угодою про спільну господарську діяльність з утворення юридичної особи;

г) програмний документ прогнозного розвитку підприємства.  

 1.  Хто може бути засновником та учасником господарських товариств?

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) фізичні та юридичні особи;

г) партнери по бізнесу.

 1.  В яких товариствах єдиним установчим документом є установчий договір?

а) акціонерних;

б) з обмеженою відповідальністю;

в) з додатковою відповідальністю;

г) повних та командитних.

 1.  Державна реєстрація юридичних осіб здійснюється протягом:

а) одного місяця;

б) одного тижня;

в) не більше п‘яти робочих днів;

г) трьох днів.

 1.  Документ, який видається при державній реєстрації суб‘єктів підприємницької діяльності:

а) реєстраційна картка;

б) свідоцтво про державну реєстрацію;

в) свідоцтво про підприємницьку діяльність;

г) ліцензія.

 1.  За державну реєстрацію фізичних осіб береться вартість реєстраційного збору, що дорівнює:

а) 7 неоподаткованих мінімуму доходів громадян; б) 3 неоподатковані мінімуми доходів громадян;

в) 1,5 неоподаткованих мінімуму доходів громадян;

г) два розміри мінімальної заробітної плати.

 1.  До складу підприємства:

а) не можуть входити інші юридичні особи;

б)  можуть входити інші юридичні особи, але не більше однієї;

в) можуть входити інші юридичні особи, якщо вони є нерезидентами України;

г) можуть входити інші юридичні особи на правах асоційованого члену.

 1.  Умови для виготовлення печатки і штампу підприємства:

а) довідка органів державної реєстрації;

б) рішення податкової адміністрації;

в) рішення Антимонопольного комітету України;

г) дозвіл органів МВС України.

 1.  Дозвіл на ведення будь-якого виду господарської діяльності:

а) консалтинг;

б) ліцензія;

в) факторинг;

г) маркетинг.

ІУ варіант.

 1.  При зміні місцезнаходження юридичної особи, діяльність якої підлягає ліцензуванню, проводиться:

а) видача копії ліцензії;

б) переоформлення ліцензії;

в) анулювання ліцензії;

г) видача дублікату ліцензії.

 1.  Мінімальний розмір статутного фонду, необхідний для створення товариства з обмеженою відповідальністю, повинен дорівнювати не менше суми, еквівалентної:

а) 100 мінімальним зарплатам;

б) 625 мінімальним зарплатам;

в) 1000 мінімальним зарплатам;

г) 1250 мінімальним зарплатам;

 1.  Об‘єднання кількох громадян та юридичних осіб на основі договору між ними для спільної господарської діяльності, що включає повних учасників (комплементаріїв) та учасників-вкладників (командистів), є товариством:

а) повним;

б) командитним;

в) з обмеженою відповідальністю;

г) з додатковою відповідальністю.

 1.  Строк державної реєстрації фізичної особи:

а) один день;

б) два дні;

в) сім днів;

г) один місяць.

 1.  Які з визначених господарських товариств діють на підставі установчого договору та статуту?

а) повні та командитні товариства;

б) акціонерні та командитні товариства;

в) командитні, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю;

г) акціонерні, товариства з обмеженою відповідальністю.

 1.  Ескіз печатки і штампу подається до:

а) нотаріальної контори;

б) банківської установи;

в) державної податкової установи;

г) дозвільної системи МВС України.

 1.  Установчі документи мають юридичну силу:

а) з моменту нотаріального засвідчення;

б) після державної реєстрації;

в) після затвердження зборами засновників;

г) після підписання засновниками товариства.

 1.  Вид діяльності, на який поширюється патентування?

а) страхова діяльність;

б) виробництво;

в) торгівля;

г) банківська справа.

 1.  Чи потрібна ліцензія для філії магазину, де здійснюється торгівля тютюновими виробами?

а) так;

б) ні;

в) видається копія ліцензії;

г) видається патент.

 1.  До малих підприємств у торгівлі належать підприємства:

а)  з чисельністю працюючих до 200 чол.;

б) з чисельністю працюючих до 15 чол.;

в) з чисельністю працюючих до 50 чол.;

г) з чисельністю працюючих до 25 чол.

У варіант

 1.  Чи відрізняється поняття бізнес та підприємництво?

а) так, кардинально відрізняються;

б) ні, вони тотожні;

в) бізнес – складова підприємництва;

г) підприємництво – складова бізнесу.

 1.  Назвіть вищий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю:

а) загальні збори акціонерів;

б) спостережна рада;

в) збори учасників;

г) правління.

 1.  Установчий документ командитного товариства:

а)  рішення засновників;

б) свідоцтво про реєстрацію;

в) установчий договір;

г) статут.

 1.  Розмір плати за послуги державної реєстрації:

а) диференційований залежно від форми власності;

б) диференційований залежно від виду підприємницької діяльності;

в) диференційований залежно від суб‘єктів підприємництва;

г) недиференційований, встановлений місцевою держадміністрацією.

 1.  Статутний фонд акціонерного товариства повинен становити не менш суми еквівалентної:

а) 625 мінімальних заробітних плат;

б) 1250 мінімальних заробітних плат;

в) 2000 мінімальних заробітних плат;

г) 100 мінімальних заробітних плат;

 1.  Строк дії ліцензії:

а) 3 місяці;

б) не менш ніж 6 місяців;

в) не менш ніж 1 рік;

г) не менш ніж 3 роки.

 1.  Документ, необхідний для отримання ліцензії:

а) патент;

б) реєстраційна картка;

в) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

г) ескіз печатки підприємства.

 1.  Згідно з чинним законодавством обмеження  у здійсненні підприємницької діяльності не стосуються:

а) виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів;

б) видобування бурштину;

в) торгівля плодами та овочами;

г) торгівля одягом та взуттям.

 1.  До переліку видів підприємницької діяльності якою можна займатися без ліцензії не відносять:

а) виготовлення і реалізація лікарських засобів, особливо шкідливих хімічних речовин;

б) виготовлення та реалізація взуття;

в) виготовлення пива, алкогольних напоїв, виготовлення тютюнових виробів;

г) торгівля парфумерно-косметичними товарами.

10.  Індивідуальне підприємство може здійснюватися у формі:

а) командитного товариства;

б) приватного підприємства;

в) акціонерного товариства;

г) підприємницької діяльності фізичної особи.

Ключ до тестових завдань практичної роботи № 3.

І варіант

№ завдання

Варіант відповіді

№ завдання

Варіант відповіді

1

г

6

д

2

а

7

в

3

а, в, г

8

в, г

4

а, г, д

9

в

5

б, в, г, д

10

д

ІІ варіант

№ завдання

Варіант відповіді

№ завдання

Варіант відповіді

1

г

6

г

2

а

7

в

3

г

8

б

4

а

9

в

5

в

10

в

ІІІ варіант

№ завдання

Варіант відповіді

№ завдання

Варіант відповіді

1

б, в

6

б

2

а

7

в

3

в

8

а

4

г

9

г

5

г

10

б

ІУ варіант

№ завдання

Варіант відповіді

№ завдання

Варіант відповіді

1

б

6

г

2

б

7

б

3

б

8

в

4

а

9

а

5

г

10

б

У варіант

№ завдання

Варіант відповіді

№ завдання

Варіант відповіді

1

а, г

6

г

2

в

7

в

3

в

8

в, г

4

в

9

б, г

5

б

10

г

Контрольні картки

Бізнес -?

справа, заняття, будь-яка економічна діяльність в умовах ринкової системи господарювання, що приносить власникові певний зиск у вигляді прибутку.

Командитне

товариство -?

вид господарської організації, яка включає (поряд з учасниками, що несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном) одного або кількох учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства.

Ліцензія -?

дозвіл, який надасться державними органами юридичним і фізичним особам на здійснення певних видів суспільне корисної діяльності, зокрема зовнішньоекономічної.

Підприємець -?

самостійний агент ринку, який діє на свій страх і ризик та особисту відповідальність за результати бізнесової діяльності.

Підприємництво -?

ініціативна господарсько-фінансова діяльність суб'єктів різних форм власності в рамках чинного законодавства на свій ризик і під власну фінансову та майнову відповідальність.

Повне

товариство -?

— вид господарської організації, усі учасники якої здійснюють спільну підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном.

Принципи

підприємництва -?

вихідні положення і норми організації підприємницької  діяльності.

Спільне

підприємство -?

форма співробітництва партнерів, які об'єднують капітал для здійснення спільної виробничої діяльності, управління і розподілу прибутку пропорційно до вкладеного капіталу.

Статут

підприємства -?

письмовий юридичний документ, який розробляється і затверджується його засновниками та регулює всі сторони діяльності.

Статутний фонд -?

сукупність матеріальних ресурсів та коштів, що надається засновником у постійне розпорядження підприємства чи організації.

Товариство з додатковою відповідальністю

вид господарської організації, статутний фонд якої розділений на частини, розмір яких визначається установчими документами. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а за недостатності цих сум — додатково майном, що їм належить, в однаковому для всіх учасників розмірі, кратному внеску кожного з них.

Установчий договір -?

форма договору, що укладається засновниками товариств, спільних підприємств, суб'єктів ринкової інфраструктури. У ньому зазначається, для чого і на яких засадах створюється та чи інша господарська структура; перелічуються засновники з їхніми юридичними адресами; визначається частка кожного з них у статутному фонді, загальна сума останнього тощо.

Підприємницька діяльність -?

праця індивіда, заснована на розвитку особистісних чинників, розширенні знань про свої можливості, спрямована на досягнення найкращого результату в господарській діяльності, на отримання економічної вигоди і насамперед привласнення додаткового продукту.

Командитне

товариство -?

вид змішаного товариства, в якому поєднуються риси товариств повного і з обмеженою відповідальністю.

Акціонерне

товариство -?

(з економічного погляду)

підприємство, об'єднання кількох фізичних або юридичних осіб (тобто підприємств), які формують свій капітал шляхом випуску і продажу цінних паперів, передусім акцій, з метою отримання прибутку.

Товариство з додатковою відповідальністю -?

товариство, статутний фонд якого поділено на частки визначених установчими документами розмірів, а його учасники відповідають за зобов'язання своїми внесками до статутного фонду.

Статутний фонд -?

сукупність матеріальних (речових) і грошових коштів та інших нематеріальних цінностей, які є постійним внеском його засновників — учасників у створене ними господарське товариство з метою забезпечення діяльності підприємства й отримання на цій основі прибутку

Засновницький

договір -?

угода — правочин двох і більше осіб про створення суб'єкта господарювання і визначення його правового статусу.

Єдиний державний реєстр -?

автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Ліцензія -?

— документ, який видається її власнику державними органами, на право займатися певним видом підприємницької діяльності (що потребує обмежень) або з метою вилучення платежів за надання такого дозволу.

Свідоцтво про

державну реєстрацію -?

- документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

Статут суб'єкта

господарювання -?

це основний локальний нормативно-правовий акт, що містить положення, які застосовуються в процесі діяльності суб'єкта господарювання протягом усього часу його існування.

Товариство з обмеженою відповідальністю -?

організація, створювана на основі угоди між юридичними особами та (або) громадянами шляхом об'єднання їхніх внесків задля досягнення загальних цілей. Таке товариство, статутний фонд якого формується лише за рахунок коштів пайовиків, несе відповідальність у межах власного майна, а його учасники — у межах їхніх внесків.

Юридична особа -?

суб'єкт цивільного права, що відповідає певним вимогам чинного законодавства.

Підприємницька ідея -?

конкретне цілісне знання про доцільність та можливість займатися певним видом підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів та засобів її досягнення.

Повне товариство -?

товариство, учасники якого формують статутний фонд зі своїх вкладів, займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть необмежену і спільну відповідальність за зобов'язання товариства (тобто відповідальність усім своїм майном).

Акціонерне

товариство -?

(з правового погляду)

організаційно-правова форма функціонування та розвитку підприємств, компаній, що базується на статутному фонді, поділеному на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, учасники якої несуть відповідальність за зобов'язаннями тільки майном підприємства.

Повне

товариство -?

товариство, учасники якого формують статутний фонд зі своїх вкладів, займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть необмежену і спільну відповідальність за зобов'язання товариства (тобто відповідальність усім своїм майном).

Початковий

капітал -?

сума грошей, цінних паперів або матеріально-речових цінностей, необхідних.підприємцю для відкриття власної справи, створення підприємства з виробництва товарів, послуг.

Державний

реєстратор -?

посадова особа, яка відповідно до Закону здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реєстраційна

картка -?

- документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;

Державна

реєстрація -?

елемент легітимації підприємницької діяльності.

Державна реєстрація

юридичних осіб та

фізичних осіб підприємців -?

засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Фізична особа

в підприємництві -?

Дієздатна та правоздатна особа, що пройшла реєстрацію згідно українського законодавства

Юридична особа – суб’єкт

підприємницької діяльності -?

Підприємства, організації і установи що пройшли відповідну державну реєстрацію, мають відокремлене майно, ведуть самостійно господарську діяльність  і відповідають в усіх інстанціях за наслідки такої діяльності.

Сімейне

підприємство -?

Підприємство створене для ведення господарської діяльності членами однієї родини, що мешкають на одній території


Критерії оцінки знань студентів при підведенні підсумків практичної роботи.

Підсумковий контроль знань студентів за результатами виконання завдань практичної роботи із дисципліни «Основи торговельного підприємництва» проводиться після виконання та  повного відпрацювання студентами завдань.

Знання студентів оцінюються в залежності від кількості набраних ними балів, виключно за результатами даного практичного заняття.

Умови та порядок отримання оцінки.

Для отримання оцінки за результатами практичної роботи студент денної форми навчання повинен набрати від 18  до 40  балів, виконавши таке:

Підготовчий етап заняття:

Від 0 до 2 балів -  за кожну повну та розгорнуту відповідь ( відповіді на проблемні питання);

Перше завдання практичної роботи:

 •  10 балів – за повну, аргументовану та розгорнуту відповідь на завдання;
 •  5 балів – за неповну відповідь без аргументації;
 •  0 балів – за недостатнього рівня відповідь на завдання практичної роботи.

Друге завдання практичної роботи:

 •  20 балів - за повну, аргументовану та розгорнуту відповідь на завдання;
 •  10 балів - за неповну відповідь без аргументації;
 •  0 балів - за недостатнього рівня відповідь на завдання практичної роботи.

Тестове завдання оцінюється так:

 •  10 балів – якщо частка правильних відповідей становить не менш як 9-10;
 •  8 балів - якщо частка правильних відповідей становить 7-8
 •  5 балів – якщо частка правильних відповідей становить 5-6
 •  0 балів – якщо частка правильних відповідей становить менш як 5

Загальна оцінка за результатами практичної роботи:

“5” – при кількості отриманих балів від 36 до 40;

“4” – при кількості отриманих балів від 23 до 35;

“3” – при кількості отриманих балів від 18 до 22;

“2”при кількості отриманих балів менш ніж 18.

Роздатковий матеріал

1. Реєстрація фізичної особи-підприємця

Здійснення підприємницької діяльності як фізичною особою-підприємцем є найзручнішим способом провадження бізнесу на початковому етапі. Для цього слід зареєструватися. Це не потребує складання статуту або установчого договору, не потребує формування статутного фонду, а отже, й великого початкового капіталу. Вам як суб'єкту підприємницької діяльності не треба мати окрему юридичну адресу, оскільки нею буде Ваша домашня адреса. Вам не обов'язково відкривати рахунок у банку й виготовляти печатку: це Ви можете зробити за власним бажанням. Нарешті, якщо Ви не будете використовувати найману робочу силу, то Вам не обов'язково реєструватися:

-  в органі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

- у центрі зайнятості,

- в органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Це Ви можете зробити на добровільних засадах. Отож, у тому разі, якщо Ви починаєте справу самотужки, потрібно серйозно розглянути можливість реєстрації Вас як фізичної особи-підприємця.

Для реєстрації Ви повинні звернутися до державного реєстратора.

Документи, які необхідно Вам подати державному реєстратору:

1. Заповнена реєстраційна картка фізичної особи-підприємця (зразок додається).
2. Довідка або її копія про включення до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (видається органом державної податкової служби за місцем проживання).

3. Документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію (оригінал чи ксерокопія виданої банком квитанції про сплату реєстраційного збору).

4. Документ, що засвідчує особу (паспорт).

Перелічені документи подаються державному реєстратору особисто або надсилаються рекомендованим листом (в такому випадку підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально засвідчений).

Термін реєстрації — 2 робочих дні від дня надходження всіх документів.
Плата за реєстрацію — 34 грн.


Після реєстрації видається
оригінал свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця який є паспортом підприємця, документом про легалізацію його підприємницької діяльності.

2. Реєстрація юридичної особи

Відповідно до чинного законодавства юридична особа — це організація, яка створена і зареєстрована у встановленому законом порядку і яка наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, а також може бути позивачем і відповідачем у суді.
Найбільш поширені види організаційно-правових форм та коротка їхня характеристика наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Характеристика організаційно-правових форм господарювання 

Вид

організаційно-правових форм

Установчі документи

Початковий капітал

Відповідальність

Нормативно-правовий акт

Акціонерне

Товариство

АТ

Статут

Статутний фонд (повинен становити не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам) поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості

Обмежена, тобто
в межах вартості
належних їм
акцій

Господарський кодекс України від 16.01.2003 та Закони України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-12

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

ТзОВ

Статут і установчий договір

Статутний фонд (повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам) поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами

Обмежена, тобто в межах своїх
вкладів у товариство

Товариство
з додатковою
відповідальністю

ТзДВ

Статут і установчий договір


Статутний фонд (повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам) поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами

Додаткова, тобто учасники несуть відповідальність власним майном, а в разі його недостатності -у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників

Приватне підприємство

ПП

Статут або інший установчий документ

Грошові та матеріальні внески засновників

Обмежена, тобто в межах своїх

внесків у підприємство

Документи, які необхідно подати державному реєстратору:

1. Два примірники установчих документів + засвідчена нотаріально копія протоколу або оригінал.

2. Заповнена реєстраційна картка (зразок додається).

3. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації.

4. Документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу до статутного фонду юридичної особи у розмірі, який встановлено законом та наведено у табл. 1 (за необхідності).

5. Звіт про проведення підписки на акції, засвідчений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (для ВАТ).

6. Витяг з відповідного реєстру, належним чином засвідчений і легалізований — якщо засновником (одним із засновників) є іноземна юридична особа.

Перелічені документи подаються державному реєстратору.

Термін реєстрації — 3 робочих дні від дня надходження всіх документів.
Плата за реєстрацію — 170 грн.

Після реєстрації видається:

1. Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

2. Оригінал установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації.

3. Копія реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію.


Форма № 10                                                             РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 

І. Відомості про фізичну особу-підприємця

Прізвище

Ім’я

По батькові

Ідентифікаційний номер

Паспортні дані*:                                           серія паспорта

                номер паспорта

Громадянство

Країна

Місце проживання фізичної особи-підприємця:

У

К

Р

А

Ї

Н

А

Область

                      Автономна Республіка Крим

              Поштовий індекс

Район області

                                                                                                                     Район міста

Місто

                                   Селище міського типу

             Селище

                             Село

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

Будинок

Корпус

Тип приміщення**

Види діяльності фізичної особи-підприємця

№ з/п

Код виду економічної діяльності (заповнюється державним реєстратором відповідно до КВЕД)

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД

(на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, уважається основним)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Додаткова інформація про фізичну особу-підприємця

Зв’язок з фізичною особою-підприємцем

Телефон 1                                                                                                              Телефон 2

+

3

8

Факс                                                                         Адреса сторінки в інтернеті

Адреса електронної пошти

Інші відомості

II. Спосіб отримання свідоцтва (потрібне відмітити)

Видати заявнику

Надіслати рекомендованим листом

*Тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та мають відмітку в паспорті.

**Зазначається тип приміщення – або квартира, або кімната, або кабінет, або офіс тощо.

Картку заповнив ______________________________________________________________________________________

                                                  (прізвище, ініціали)                                    (підпис)                                              (дата)


Сторінка 2 – додаток до реєстраційної картки „Форма № 10” (заявниками не подається).

III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця – заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Номер запису                                                                                                                          Дата запису (ДД.ММ.РРРР)

.

.

Свідоцтво про державну реєстрацію:                                           серія

          номер

Державний реєстратор

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце проведення державної реєстрації

Підпис державного реєстратора  ________________________________________________________________________

                                                (дата)                                 (підпис)                                              

IV. Відомості про отримання свідоцтва (заповнюються державним реєстратором після видачі свідоцтва або відправлення його рекомендованим листом)

Свідоцтво про державну реєстрацію отримав (потрібне відмітити):

Фізична особа-підприємець

Уповноважена особа (особа по довіреності)

_____________________________________________________________________________________________

                                 (прізвище, ініціали)                                                (підпис)                                                 (дата)

Свідоцтво про державну реєстрацію відправлено рекомендованим листом  ____________________________________

                                                                                                                                                                                 (дата)

Підпис державного реєстратора  ________________________________________________________________________

                                                                                                                  (підпис)                                                 (дата)

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81144. Основные понятия теории управления персоналом организации 39.82 KB
  В последние 50 лет термин управление персоналом использовался для описания функции управления посвященной найму развитию обучению ротации обеспечению безопасности и увольнению персонала. Управление персоналом вид деятельности по руководству людьми направленный на достижение целей фирмы предприятия путем использования труда опыта таланта этих людей с учетом их удовлетворенности трудом. В современном подходе управление персоналом включает: планирование потребности в квалифицированных сотрудниках; составление штатного расписания и...
81145. Современные модели управления 262.4 KB
  На сегодня многие признают концепцию управления персоналом известного российского ученого в области менеджмента Л. В рамках органической парадигмы последовательно сложились вторая концепция управления персоналом и третья концепция управления человеческими ресурсами. Научной основой концепции управления персоналом развивавшейся с 30х гг.
81146. Групповая динамика 36.19 KB
  Группа четко ограниченная в размерах совокупность людей которая вычленяется из широкого социума как некая отдельная психологически самоценная общность объединенная в логике какихлибо значимых оснований: специфика заданной и реализуемой деятельности социально оцениваемая принадлежность к определенной категории людей входящих в группу структурнокомпозиционная объединенность и т. Группа социальная объединения людей имеющих общие значимые специфические признаки основанные на их участии в некоторой деятельности связанной системой...
81147. Виды и характеристика больших социальных групп 35.42 KB
  Среди больших групп принято выделять также такие социальные группы как интеллигенция служащие представители умственного и физического труда население города и деревни. Иногда в литературе встречается и довольно широкое толкование интеллигенции включающее всех работников умственного труда в том числе служащих секретарей контролеров банка и т. Роль интеллигенции в обществе определяется выполнением ею следующих функций: научнотехническое и экономическое обеспечение материального производства; профессиональное управление производством...
81148. Инертная, оптимальная и агрессивная среда. Управление в условиях агрессивной среды 38.71 KB
  Источниками конфликта может служить конкуренция соперничество враждебность противоречивые намерений и т. В результате конфликта происходит столкновение двух или более противоборствующих сторон и выражается в том что они осознаются на уровне социального субъекта: отдельной личности или социальной группы. В сущности конфликта важное место занимают такие понятия как участник и субъект конфликта. Участником конфликта может быть отдельный человек организация или группа лиц которые не отдают себе отчет о целях и задачах конфликтного...
81149. Способы управления организацией в условиях агрессивной среды 35.04 KB
  Способами управления в агрессивной социальной среде могут быть: социальное прогнозирование; социальное планирование; социальное регулирование. Деловые организации пытаясь отстоять свое место в социальном пространстве вынуждены применять такие способы управления как: нарушение закона с целью адаптации к негативным реалиям организационной среды; использование взятки как способ обеспечения коммуникаций и т. Главное правило управления в агрессивной среде заключается в том чтобы по возможности ее избегать.
81150. Социология управления как отрасль социологического знания 34.51 KB
  В Российской социологической энциклопедии социология управления определяется как отрасль социологического знания изучающая систему и процессы управления в условиях складывающихся в обществе социальных отношений. Удальцовой наука изучающая социальные отношения и устанавливающая основные критерии эффективности их функционирования с точки зрения всех субъектов социальных отношений называется социологией и психологией управления в организации. Как научная дисциплина социология управления пересекается с такими разделами социологической науки...
81151. Объект, предмет, функции и задачи социологии управления 37.25 KB
  Выступает изучение деятельности субъектов управления по разработки решений направленных на реализацию основных направлений социальной политики. изучает закономерности функционирования социальных отношений в процессе управления проблемы социального взаимодействия внутри организации между руководителем и подчиненными. управленческие отношения: в процессе управления обе стороны находятся в постоянных связях друг с другом и вступают в управленческие отношения Определив особенности социологии управления как специальной социологической теории...
81152. Социология управления и смежные дисциплины 46.67 KB
  Важно понять взаимодействие менеджмента с другими науками используемыми для осуществления процессов управления такими как менеджмент информатика социология психология см. Таким образом на стыке менеджмента и социологии возникает новая отрасль человеческих знаний социология управления которая была вызвана естественным развитием общества и философии управленческих концепций. Интеграция науки управления школа научного менеджмента и социологии школа человеческих отношений происходит в середине XXв.