52471

Шлях до демократії

Конспект урока

Педагогика и дидактика

З метою розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді її громадянської ініціативи набуття нею досвіду активної та компетентної участі в громадському житті складовою частиною системи виховної роботи я вбачаю реалізацію проекту учнівського самоврядування âШлях до демократіїâ результатом якого є створення âміні республіка âВеселкаâ що сприяє обєднанню зусиль для добрих і корисних справ розвитку здібностей і талантів вихованню компетентної й успішної особистості вихованню громадянина України носія національних...

Украинкский

2014-02-15

106 KB

2 чел.

     

        Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 97

                 Донецької міської ради Донецької області

            П Р О Е К Т

    Шлях до демократії

                                               Автор: учитель вищої           

                                                                                      кваліфікаційної категорії,

                                               учитель - методист                                                               

                                                                                     Заярна Інна Валеріївна                                                                                                                                                   

                                                                       Донецьк


                                       Зміст

 1.  Вступ                                                                                                       1

 1.  Нормативне і теоретико-методологічне забезпечення                       2     

 1.   Методи дослідження:

                  а) емпіричні                                                                               2

                  б) теоретичні                                                                             2

 1.  Етапи реалізації проекту:

                   а) діагностико-концептуальний                                             2

                   б) організаційний                                                                    2

                   в) практичний                                                                          2

 1.  Механізм реалізації проекту                                                                 3

 1.  Критерії ефективності реалізації проекту                                           5

 1.  Очікувані результати                                                                             5

 1.  Список використаної літератури                                                          6

 1.  Додатки                                                                                                    7


                                 Анотація

Школа ХХІ століття потребує створення виховного простору, спрямованого на виховання конкурентноспроможної особистості, котра зуміє розробляти свої життєві плани, самостійно використовувати знання для розвязання проблем. Ідеально відповідає цій потребі проектна діяльність, бо вона сприяє активному залученню й реалізації життєвих планів учнів.

З метою розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набуття нею досвіду активної та компетентної участі в громадському житті, складовою частиною системи виховної роботи я вбачаю   реалізацію проекту учнівського самоврядування “Шлях до демократії”, результатом якого є створення  “міні – республіка “Веселка”, що сприяє об’єднанню зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей і талантів, вихованню компетентної й успішної особистості, вихованню громадянина України – носія національних цінностей та загальнолюдських надбань. А бути справжнім громадянином України – це значить жити для неї, творити в імя неї.

Реалізація цього проекту дає учням змогу усвідомити себе потенційним членом класного колективу, виховувати демократичну культуру,  підвищити інтерес до навчання, підготуватись до свідомого вибору професії, визначення свого місця в суспільстві, активізувати діяльність органів шкільного самоврядування.

Уміло забезпечений принцип демократизму в класному самоврядуванні сприяє реалізації такого способу життя, де не сковується ініціатива дітей і вони, позбавлені дріб’язкової опіки і нагляду, набувають певного досвіду життя у демократичному суспільстві.


Самоврядування-це не тільки робота,                                                    але й боротьба. Боротьба на захист  порядних, тихих та слабких проти ворогів порядку та справедливості.                                                                                                                                             

                                                                                               Я.Корчак

 1.  Вступ

Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення.  Ось чому головне завдання школи -  знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті, молодь, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе лідером, розуміє, що великі справи починаються із маленьких вчинків. Розвиток гуманістичних позицій, відхід від авторитаризму, який пригнічує ініціативу, розвиток особистості і демократичного стилю стосунків є насьогодні актуальним для виховного процесу.

Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування, головне завдання якого -  формування та розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості. Учнівське самоврядування забезпечує включення учнів у різноманітну діяльність колективу, має вплив на дотримання учнями прав та обов’язків.

Учнівське самоврядування - це старт для початку професійного зростання, можливість вчитися, бути відповідальним за себе і за інших.

Таким чином, пріоритетний напрям розвитку особистості, яка здатна до самоактуалізації, соціально значущої діяльності, компетентної участі в громадському житті лежить у площині залучення учнів до самоврядування, розвитку їх лідерського потенціалу та громадянської ініціативи.

Головною метою проекту є створення і впровадження у виховну систему класу ефективної моделі учнівського самоврядування.

Мета проекту реалізується через систему завдань:

-  визначення сучасного змісту, функцій, форм та методів роботи органів учнівського самоврядування;

 •  створення умов для розвитку демократичного стилю стосунків у класі;

-    розробка механізму залучення учнів класу до активної участі в учнівському самоврядуванні;

         - створення моделі учнівського самоврядування класу, спрямованої на         розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності;

 •  розвиток творчих здібностей учасників проекту;
 •  підвищення соціальної культури школярів;
 •  розвиток життєвих компетентностей учнів.

Загальна гіпотеза дослідження  полягає в припущенні того, що розробка механізму залучення  молоді до активної участі в учнівському самоврядуванні ( в урочний та позаурочний час) набуває ефективності, якщо його технологія грунтується на теоретичних засадах, які відображають сутність та зміст компетентнісного підходу в навчанні, що забезпечить:

-формування у молоді соціальної компетентності і життєвого самовизначення;

- розвиток творчого потенціалу молоді;

- розкриття можливостей класного колективу в інтелектуальному, духовному, соціальному розвитку і самореалізації учня.

Об’єкт дослідження- виховний процес в класі ( урочна та позаурочна робота).

         Предмет дослідження-взаємозвязок усіх структурних компонентів моделі учнівського самоврядування

Тип проекту-практично орієнтований, колективний, довготривалий.

II. Нормативне і теоретико-методологічне забезпечення

 •  Закон України “Про освіту”;
 •  Закон України “Про загальну середню освіту”;
 •  Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ  столітті;
 •  Концепція загальної середньої освіти;
 •  Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”;
 •  Положення про інноваційну діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах;
 •  Типовий статут загальноосвітнього навчального закладу;
 •  Освітні концепції;
 •  Концептуальні засади перспективних освітніх технологій;

III. Методи дослідження

а) емпіричні:                                                        б) теоретичні:

 •  вивчення літератури з проблеми;                   -  моделювання;
 •  педагогічне спостереження;                            -  порівняння, узагальнення;
 •  опитування;                                                       -  систематизація
 •  тестування;

ІV. Етапи реалізації проекту

Діагностико-концептуальний:

1. Виявлення проблеми, визначення теми, об’єкта й предмета дослідження.

2. Діагностика готовності до проектної роботи (учні, батьки).

3. Постановка цілей, визначення завдань, формулювання гіпотези.

4. Опрацювання нормативно-правових документів.

5. Ознайомлення з досвідом створення громадських організацій, моделей учнівського самоврядування. Робота з літературою.

6. Проведення учнівської конференції “Через самоврядування до професійного зростання”.

Організаційний:

1.Організація та проведення конкурсів:

-   на кращу модель учнівського самоврядування класу;

 •  на кращу назву дитячої організації;
 •  на кращу емблему дитячої організації;
 •  на кращий Статут дитячої організації;

2. Проведення обговорень, круглих столів.

3. Презентація кращих учнівських проектів.

Практичний:

1.Впровадження у навчально-виховний процес моделі учнівського самоврядування класу.

2. Проведення днів самоврядування.

3. Створення   дитячої організації учнів класу.

4. Підготовка учнів класу до роботи в органах шкільного самоврядування.

5.Виявлення лідерів для роботи в органах шкільного учнівського самоврядувння і кандидатів Президента школи.

V. Механізм реалізації проекту

Дитяче самоврядування необхідно розглядати як складену ланку цілісного управлінського процесу, який забезпечує включення учнів у різноманітну, глибоко змістовну діяльність колективу, суспільства, має вплив на дотримання учнями прав і обов’язків. Класне самоврядування – перший рівень шкільного учнівського самоврядування, який дає можливість учням самостійно визначати лідерів, розробляти план позакласних заходів, аналізувати проведену роботу, брати участь у роботі органів шкільного самоврядування.

Серед учнів 5 класу проведений конкурс на кращу модель учнівського самоврядування, назву, емблему та статут дитячої організації. Після презентації кращих проектів учнів була створена модель учнівського самоврядування класу        ( міні-республіка Веселка”).

Вищим органом учнівського самоврядування в міні-республіці є класні збори  (збори всіх учнів класу), які скликаються за необхідністю, але не менше одного разу на місяць. На класних зборах обирається Рада класу, Командир класу, затверджуються громадські доручення, вирішуються питання життя колективу.

В період між  зборами виконавчим органом учнівського самоврядування в міні-республіці є Рада класу. Робочими органами самоврядування в міні-республіці є комісії. З Голів комісій формується Рада класу. Враховуючи інтереси та запити учнів, Рада учнівського самоврядування складає план роботи на навчальний рік, який коригується протягом року. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Рішення Ради класу є обовязковими для виконання всіма учнями після їх затвердження класними зборами. Діяльність Ради і координацію громадського життя класу координує Командир класу. Саме він представляє інтереси учнів на рівні школи, допомагає йому Радник, який дбає про злагодженість внутрішньокласної життєдіяльності та Головний радник ( класний керівник ).

                    Структура класного самоврядування

                              (міні-республіка Веселка”)

Радник                           Командир класу                   Головний Радник            

                                                                                                  (класний керівник)

                         

                                                Рада класу

                                             Комісії

 

Учбова     Дисципліни       Охорони         Цікавих             Суспільно-

                 та порядку       здоровя          справ              корисних справ

                            

                            

Учбова комісія

 Головне завдання – турбота про рівень навчальних досягнень учнів класу, допомога у подоланні труднощів, які виникають в однокласників у навчанні.

Комісія дисципліни та порядку

Головне завдання – сприяти підвищенню дисципліни та порядку в класі,   контролювати зовнішній вигляд учнів, відвідування уроків, організовувати чергування по школі, формування навичок відповідальності за доручену справу.

Комісія цікавих справ

Головне  завдання – організація творчої діяльності, позакласних заходів, інтелектуальних ігор, екскурсій, випуск щомісячної класної газети.

Комісія охорони здоров’я

Головне завдання – проведення заходів, які популяризують здоровий спосіб життя, допомога учням правильно планувати й організовувати свій час, участь у спортивних змаганнях.

Комісія суспільно – корисних справ

Головне завдання – організація діяльності учнів щодо охорони природи, збереження майна, прибирання класів та території, проведення трудових операцій, допомога ветеранам.
Кожен Голова комісії контролює певну ділянку роботи протягом навчального року, про виконання своїх обов’язків  звітує перед Радою класу і однокласниками на класних зборах. Модель органів самоврядування повинна бути варіативною, враховувати періодичну звітність і змінність активу, систематичність у його роботі, традиції класу, етапи його розвитку.

 Учні міні – республіки “Веселка” мають свою емблему, краватки певного кольору, які одягають на позакласні заходи. Для підвищення активності учнів, створення ситуації успіху в міні – республіці введені заохочувальні жетони, які вклеюються в зошит ”Мого Росту” ( квадратні – організатор, трикутні – учасник, круглі – спостерігач ). Таким чином, діти самі можуть оцінювати ступінь своєї участі в самоврядуванні класу, самостійно проаналізувати свої успіхи та невдачі. Головний принцип учнів міні-республіки: Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо”.

Вся діяльність класного самоврядування регламентується Статутом міні-республіки “Веселка”.  

Уміло забезпечений принцип демократизму в самоврядуванні учнів сприяє реалізації такого способу життя, де не сковується ініціатива дітей і вони, позбавлені дріб’язкової опіки і нагляду, набувають певного досвіду життя у демократичній спільності.

VI. Критерії ефективності реалізації проекту

 •  позитивні тенденції в класному колективі;
 •  злагоджена робота класного самоврядування;
 •  якісне проведення виховних заходів;
 •  підвищення рівня учбових досягнень;
 •  розвиток в учнівської молоді рефлексії, навичок планування, мотиваційної діяльності, вміння аналізувати;
 •  відповідальність за досягнення спільної мети;
 •  встановлення контактів з іншими громадськими організаціями;
 •  залучення до впровадження проекту батьківської громадськості.

VIІ. Очікувані результати:  

 1.  Виховання  демократичної культури серед учнів класу.
 2.  Функціонування  дитячої організації на базі класу.
 3.  Максимальне використання у роботі з класом досвіду самовиховання, самореалізації.
 4.  Прищеплювання учням поваги до законів держави. Готовність до участі в демократичних перетвореннях у нашій державі.
 5.  Уміння працювати в команді.

              6.  Створення здорового мікроклімату в класі.

 1.  Підготування учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця в суспільстві.
 2.  Активізація діяльності органів шкільного учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку.
 3.  Розвиток життєтворчості учнів.


                    Список використаної літератури

 1.  Орлов Ю.В. Восхождение к индивидуальности.-М.,1999.

 1.  Тубельский А.Н. Школа самовизначення. Нові цінності освіти. М.Іноватор,  2004.-С.77.

 1.  Джонсон Д. К. Методи проектування,-М.,2003.-С.86.

 1.  Єрмаков І.Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід, Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати.-К.,2003

 1.  Селевко Г.К. Реалізуй себе.-М.,2001.

 1.  Бочкарьов В., Опалихін В. Шкільне самоврядування. Виховання школярів.-М., 2005.-С.12-14.

 1.  Немов Р.С. Шлях до колективу.М.,1998.

 1.  Новікова Л.І. Самоврядування в шкільному колективі,-М.,2001.

 1.  Поташник М.М. Демократизація управління школою.-М.,2004

 1.  Байло Л.В. Класний керівник і самоврядування. Позакласний час.-2000.-№25.-с.15-20

 1.  Мистецтво шкільного самоврядування.-К.: Редакція загальноперіодичних газет,2004

 1.  Маю право мати право! Права молоді.Освіта.-2003.-№20.-с.2.


                                   Додатки
 

                Статут  міні-республіки “Веселка 

І. Загальні положення

1.Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про громадські організації”, Статуту школи.

2. Учнівське самоврядування класу-первинна організація (міні-республіка “Веселка), яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування школи.

3. Координатором роботи міні-республіки є Головний радник (класний керівник), який консультує учнів відповідно роботи за окремими напрямками.

ІІ. Мета та завдання

         1. Метою організації міні-республіки є розвиток соціальної, творчої та організаторської активності учнів шляхом залучення їх до дієвої участі в демократичному управлінні; самовдосконалення, самореалізація особистості на благо собі, школі, родині, Україні; розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу.

2. Завдання: формування суспільно-громадського досвіду особистості, почуття відповідальності і свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, розвиток  творчого потенціалу і життєвої компетентності учнів, залучення їх до участі у вирішенні трудових, соціальних потреб суспільства.

ІІІ. Права та обовязки членів учнівського самоврядування

 1.  Усі учні є рівні й вільні у своїй гідності та правах.
 2.  Члени міні-республіки мають право:
 •  обирати та бути обраним до керівних органів самоврядування;
 •  вносити пропозиції, щодо вдосконалення діяльності органів самоврядування;
 •  на свободу думки і слова, вільно виражати свої погляди і переконання;
 •  особисто брати участь у зборах і конференціях;
 •  у будь-який час вийти з органів учнівського самоврядування.
 1.  Члени міні-республіки зобовязані:
 •  виконувати вимоги Статуту міні-республіки;
 •  виконувати рішення, прийняті зборами Ради класу;
 •  піклуватися про авторитет класу;
 •  мати хорошу поведінку, не пропускати уроків без поважних на те причин.

ІV. Органи управління класного самоврядування

       1.Вищий орган учнівського самоврядування класу – класні збори, які проводять не рідше одного разу на місяць. До їх компетенції входить: вибори Командира класу,    Ради класу, обговорення питань про створення комісій, розгляд звітів Ради класу, оцінка діяльності учнівського самоврядування та його органів, обирання делегатів на шкільну конференцію, представників до органів учнівського самоврядування школи.

2. В період між зборами   вищим виконавчим органом є Рада класу, яку скликають один раз на місяць.

3.До складу Ради класу входять: Командир класу, його Радник,  Голови комісій. До компетенції Ради належить: координація роботи комісій, контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів,  відвідування уроків, поведінки учнів, організація чергування по школі,  керівництво громадською діяльністю класу, скликання загальних зборів, затвердження символіки учнівського самоврядування.

        4.Рада узгоджує роботу комісій, що створюються за окремими напрямками діяльності:

 •  учбова комісія;
 •  комісія дисципліни та порядку;
 •  комісія охорони здоров’я;
 •  комісія цікавих справ;
 •  комісія суспільно-корисних справ.

       5.Комісії є структурними елементами системи самоврядування міні-республіки. Це добровільні обєднання учнів, які формуються на початку року в залежності від інтересів дітей. Мета комісій – розвиток інтересів і творчих здібностей учнів, формування життєвої компетентності.

       6.План роботи комісій затверджується на зборах комісій. Для керівництва комісіями обираються Голови комісій. Голови комісій звітують про виконану роботу на засіданні Ради, класних зборах. Координацію та консультацію здійснює Головний радник (класний керівник).

        7.Командир класу обирається на класних зборах на початку навчального року шляхом таємного голосування. Він організовує роботу учнів, щодо виконання рішень Ради класу, забезпечує підготовку та проведення класних зборів, входить до складу Ради шкільного самоврядування.

        8.Радник Командира   здійснює роботу щодо активізації діяльності комісій, контролює виконання рішень засідань Ради, виконує обов’язки Командира у разі його відсутності

        9.Класні збори – колективний орган  учнівського самоврядування міні-республіки, проводяться не менше одного разу на місяць.Основне завдання класних зборів – обговорення і вирішення питань життєдіяльності класного колективу.  На класних зборах приймаються рішення з питань діяльності колективу, слухається інформація про рішення Ради і намічаються конкретні заходи щодо їх виконання. Рішення зборів ухвалюється більшістю голосів і воно є обов’язковим  для виконання кожним учнем.

        10.На класних зборах має право виступати кожен учень класу, виносити питання на обговорення, відстоювати власну думку.Рішення зборів фіксується у вигляді протоколу.

V. Вимоги до кандидата в Командири класу

Командир класу повинен бути:

 •  чесною і порядною людиною;
 •  ініціативним, докладати до будь-якої справи свої зусилля;
 •  обєктивним;
 •  вміти давати поради;
 •  вміти відповідати за свої дії, вчинки, слова;
 •  бути гарним товаришем;
 •  гідно сприймати критику на свою адресу.

VI. Присяга Командира класу

Я, обраний учнями 5-А класу ЗОШ № 97 Командиром класу, заступаючи на цей важливий пост, урочисто присягаю всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між учителями та учнями класу, виконувати свої обовязки в інтересах класного колективу, підносити авторитет класу.

VIІ. Символіка

Емблема міні – республіки – зображення веселки та золотавого соняшника, у верхній частині – напис Веселка.

Золотавий соняшник – це символ  згуртованості і єдності. Саме тут діє принцип “у єдності сила”, кожний сильний підтримкою тих, хто стоїть поруч. Випаде одне зернятко – залишиться порожнеча. І вже загроза іншим – замінити те, що випало, ніким. Як соняшник повертає свою золотаву голівку до сонця, так і об’єднання дітей весело і радісно йде назустріч цікавим пошукам. Колективні творчі справи – основа згуртованості і розвитку.

Сім кольорів веселки символізують настрій членів міні – респуубліки:

 •  червоний – невгамонна енергія, любов і солідарність;
 •  жовтогарячий – витончений розум;
 •  жовтий – світлий, приємний, радісний настрій дітей;
 •  зелений – символ достатку і надії;
 •  голубий – глибока духовність;
 •  синій – символ неба і надії, духовності та вірності, прагнення жити в мирі та злагоді;
 •  фіолетовий – прагнення приносити користь людям.

VIII. Прикінцеві положення

Справи, здійснення яких вимагає спільних дій класного керівника, учителів з органами учнівського самоврядування, батьками, повинні розглядатися за участю всіх зацікавлених сторін.

Виступ учнів на захист своїх прав не може бути приводом для негативного ставлення до них. У разі необхідності учням надається право опіки з боку класного керівника, Ради школи.


контроль рівня                                                                контроль за станом

досягнень учнів                                                           підручників, щоденників

пропаганда                                                                          консультування

досягнень                          Учбова комісія               учнів з предметів                       

учнів у

навчанні            

               проведення інтелектуальних                допомога відстаючим,                   

                         ігор, конкурсів                                 взаємодопом

контроль за відвідуванням                                                      зовнішній

            уроків                                                                         вигляд учнів

                                   Комісія дисципліни

захист прав                              та порядку                           чергування                                                                             

та інтересів                                                                                    школі

учнів

                 культура  поведінки                            дотримання санітарно-

                 учнів на уроках, перервах                   гігієнічних вимог до                                              

                        в їдальні                                          класного приміщення

                                                                                       і учнів

організація                                                                              проведення

фізкультурно-                                                                         спортивних

оздоровчої                                                                                    ігор

роботи

                                       Комісія охорони

                                             здоровя 

                  охорона та зміцнення                        пропаганда здорового

                         здоровя учнів                           способу життя (антиалкогольна    

                                                                             антитютюнова, антинаркотична

                                                                             програми)

організація                                                                               випуск класної

дозвілля                                                                                        газети

                                          Комісія цікавих

                                                  справ

розвиток творчих                   відвідування театрів,                   підготовка та

здібностей учнів                    організація екскурсій                   проведення             

                                                                                                       розважальних

                                                                                                       заходів

дбайливе ставлення                                                            благоустрій

до майна                                                                                території

                                     Комісія суспільно-

                                          корисних справ

профілактика                                                                         турбота про

дорожнього                                                                            людей похилого

травматизму                                                                           віку, інвалідів

виховання обережного         виготовлення        профорієнтаційна     волонтери

поводження з вогнем              наочності                    робота


                    Анкета для учнів Я і мій клас”

Мета: зясувати уяву учнів про свій клас, їхнє судження про                                             діяльність та відношення у класному колективі

 1.  Сподобається тобі твій клас?

                 - так;

                 - більше так, ніж ні;

                 - важко сказати;

                 - більше ні, ніж так.

 1.  Що тобі подобається в класі? Що не подобається?
 2.  Якщо ти став класним керівником, які зміни вніс би до класного життя?
 3.  Які відносини між учнями в твоєму класі:

                   - наш клас дружний;

                   - у нас немає сварок, алекожен існує сам по собі;

                   - в нашому класі є сварки, але конфліктним його назвати не можна;

                   - в нашому класі сварки виникають дуже часто.

 1.  Хто в класі правильно оцінює твої вчинки?
 2.  Хто може сказати про твої недоліки, кого ти більше послухаєш?
 3.  Як ти гадаєш, хто з твоїх друзів міг би стати другом нашого класу?
 4.  На кого ти хотів бути схожим в своєму житті?
 5.  Чим ти захоплюєшся?
 6.  Які твої відносини з однокласниками:

                     - дуже хороші;

                     - хороші;

                     - коли як;

                     - дуже погані.

 1.  Як ти сам можеш визначити своє становище в класі:

                     - людина, яку розуміють і поважають;

                     - людина, яку постійно опікують;

                     - людина, яка підкоряється;

                     - людина, яку не люблять;

                     - людина, яка допомагає вирішувати класні питання;

                     - стороння людина.

12.Назви твої бажання.


                              Кодекс честі учня

 1.  Честь – це моральна гідність людини, її чесність та чиста совість.
 2.  Честь та гідність – найважливіші цінності, якими вимірюється рівень розвитку особистості.
 3.  Людина Честі має тверді принципи.
 4.  Школа – великий будинок, який обєднує різних людей. Честь школи складається з особистих моральних гідностей кожного.
 5.  Захищаючи цінності свого колективу, зміцнюються його традиції.
 6.  Тяжкі обставини та важкі умови не виправдовують дурні вчинки.
 7.  Ніщо не знаходиться так важко і не втрачається так легко, як честь.
 8.  Кажи, що знаєш, роби, що вмієш, при цьому пам’ятай, що знати і уміти більше ніколи не завадить.
 9.  Цінуй довіру своїх друзів, бережи чужі таємниці.
 10.  Бережи свою Батьківщину, пам’ятай звідки ти родом.
 11.  Честь та гідність не даються нам природою, вони – результат наполегливого процесу самовиховання особистості.

                      Закони міні – республіки

 1.  Правда потрібна не тільки тобі, але й оточуючим тебе людям. Будь правдивим.
 2.  Будь добрим до ближнього і добро повернеться до тебе.
 3.  Перш ніж вимагати уваги до себе, вияви її до оточуючих людей.
 4.  Кохання – найдавнішнє почуття, не соромся його.
 5.  Хочеш, щоб тебе поважали, поважай гідність інших.
 6.  Старість поважається у всіх народів, будь цивілізованим.
 7.  Кожна людина бажає бути вільною. Відстоюй свою свободу, але не забувай про свободу інших.
 8.  Не гідно отримувати своє благополуччя за рахунок приниження інших.
 9.  Не потрібно надмірно жаліти себе самого, як і безжально байдуже ставитися до іншої людини.
 10.  Твори добро, на зло відповідай добром.
 11.  Не гідно мовчати, коли твоє слово-чесність, благородність і мужність, бо мовчання-малодушність і підлість.
 12.  Не гідно залишати товариша в біді, бути байдужим до чужого горя.
 13.  Не варто привласнювати собі результати праці інших, ховатися за чужі спини.
 14.  Шануй своїх батьків, щоб продовжилися дні твої на землі.


       Форми та методи роботи органів учнівського                               

                                самоврядування

 1.  Ігра “День дублера”. Учні стають учителями і проводять уроки в класах.

2.  Ділова гра “Лідер”, завдяки якій вичвляються лідери в колективі. Під час гри учні виявляють активність виконуючи завдання різних рівнів і отримують жетони різного кольору:

- білого - лідер-організатор;

- жовтого – лідер-натхненник;

- червоного – лідер-виконавець.

3.Проведення “Сімейних вечорів”, що сприяє згуртуванню класного колективу та розвиває ініціативу, самостійність та творчість дітей.Це може бути презентація проекту ”Наші спільні справи”, аналіз анкетування “Батьки і діти”.

         4.Ігра “Розкажи мені про себе”, яка стимулює процеси самовиховання і сприяє взаєморозумінню( під час гри учні пишуть асоціації на своїх друзів, порівнюючи їх з тваринами, видом спорту і т.д. Ігра закінчується рефлексієй, кожен говорить фразу: “Сьогодні я зрозумів, що я…”).

5.Методика Ми – колектив?  Ми – колектив… Ми – колектив!”, суть якої визначити на якій стадії розвитку  знаходиться колектив за допомогою групової оцінки.

         6.Заняття- практикум  “Як вести за собою”, яке допомагає учням зрозуміти, що необхідно, щоб однолітки зрозуміли тебе, підтримали і стали допомагати, пішли за тобою.

         7.Журнал – естафета “Світ моїх друзів, світ моїх захоплень, світ спільних справ. Мета – скласти банк ідей та пропозицій життєдіяльності класного колективу та  виявлення організаторів класних справ.

8. Випуск класної газети,  прес-бюлетеня (терміновий випуск міні-газети), фотогазети.


                    Пам
ятка черговому по школі

        1.Черговий учень школи починає виконувати свої обовязки  о 7.30, приймаючи від класного керівника повязки, бейджики, зошит чергового, де за потреби робить відповідні записи.

2.Розставляє чергових учнів по постах, перевіряє наявність документації.

3.Відповідає за збереження учнівського одягу (пост “Гардероб), поведінку учнів на І-ІІІ поверхах, у їдальні.

4.Чергові закріплюються за певними постами і відповідають за порядком під час перерв.

5.В разі невикононня учнями вимог чергового, він звертається за допомогою до класного керівника або чергового адміністратора.

6.Якщо порушення санітарного стану, ушкодження майна сталися при відсутності чергового, він несе відповідальність за усунення наслідків порушень.

7.Протягом дня працює спільно з черговим учителем та адміністратором, інформує їх про виявлення  порушень дисципліни та порядку, санітарного стану, режиму роботи школи.

8.Після закінчення уроків разом із черговим учителем оглядає санітарний стан класних кімнат, виставляє оцінку за їх санітарний стан.

9.Наприкінці тижня підбиваються підсумки чергування.

10.Питання про грубі та систематичні порушення можуть бути винесені на Раду школи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62151. Имя существительное 31.37 KB
  Имя существительное одна из сложнейших грамматико-орфографических тем. Результатом 2 этапа работы стал проект урока русского языка обобщение повторение и систематизация знаний учащихся по одной з трудных грамматико-орфографических тем в 3 классе по теме Имя существительное.
62154. Простые задачи на сложение и вычитание 15.29 KB
  Решая задачи учся приобретают новые математические знания готовятся к практической деятельности. Задачи способствуют развитию логического мышления. Поэтому важно чтобы учитель имел глубокие представления о текстовой задаче о её структуре умел решать задачи различными способами.
62156. Профильные курсы как средство дифференциации обучения информатике на старшей ступени школы 22.84 KB
  Однако истинная дифференциация курса информатики связана не с методическими различиями в изложении одного и того же материала как в базовом курсе а с реальными различиями в содержании дифференцированных курсов.