52517

Літературні диктанти

Реферат

Педагогика и дидактика

Учень відразу ж записує у зошит відповіді на запитання вчителя. Лінійні диктанти полегшують діяльність учнів тим що остання літера кожного слова відповіді є першою літерою наступного слова. Зразки літературних диктантів 5 клас Народна казка âМудра дівчинаâ Акродиктант Якщо ви правильно дасте відповіді на всі питання то з других літер сліввідповідей складете словощо вкаже різновид казки âМудра дівчинаâ. Що в світі прудкіш над усе Скільки ліктів полотна...

Украинкский

2014-02-28

169.5 KB

67 чел.

ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 58

І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                               Вчитель української

                                                               мови та літератури

                                                              Полякова Тетяна Михайлівна


                                                             Зміст

Вступ                                                                                                                   3

Класифікація літературних диктантів                                                             5

Зразки літературних диктантів                                                                         7                                                                 

Висновки                                                                                                             27

Бібліографія                                                                                                         28


                                                                            Творчість – це незримі ниточки,                                                                                                                                               

                                                                   що об’єднують  серця.      

                                                                                         В. Сухомлинський

                       

Метою сучасної школи є формування індивіда, здатного вийти за межі отриманих знань, відкритого до інновацій, спроможного повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті.

Сучасні освітні парадигми висувають на перший план не передачу учням готового соціального досвіду, а підготовку їх до самостійного здобування знань та творчої  праці в  будь-якій сфері людської діяльності.

Національна доктрина розвитку освіти ставить перед учителем завдання створити дитині умови для її максимального самовизначення  і самовираження. Зрозуміло, що не всім бути вченими, письменниками. Але із задоволенням і користю навчатися здатні всі. Для цього процес навчання має бути максимально наближеним до запитів і можливостей дитини.

Сьогодні перед учителем-словесником стоїть важливе завдання – створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі. Тому слова відомого педагога  В.Сухомлинського звучать як наказ і сучасному вчителю: «Ми повинні виховувати так, щоб дитина відчула себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісними почуттями і може принести маленьким людям переживання творця ».

Серед основних завдань української літератури як навчального предмета – прищеплення бажання читати, підняття загальної освіченості учнів, вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися.

Для здійснення цих завдань необхідні нові підходи в організації навчального процесу, зокрема роботи на уроці, які б стимулювали активну пізнавальну діяльність школярів,  формували вміння самоаналізу, самоконтролю, самооцінки, навчали вдумливо працювати з текстом літературного твору та матеріалом підручника.

Сучасна періодика вміщує літературні диктанти, які спрямовані на постійну творчу співпрацю вчителя та учнів, створення атмосфери зацікавленості на уроці. Вони дають змогу приділити більше уваги поточному оцінюванню роботи учня відразу після закінчення засвоєння матеріалу та під час уроку, оцінювати домашні роботи. Діагностична і класифікаційна цінність інтерактивного оцінювання важлива ще й тому, що, на відміну від традиційних засобів навчання, вона не лише не заважає процесові навчання, а й показує учням, як вони досягли мети уроку, рівень оволодіння знаннями.

Літературні диктанти – це система вправ та завдань, які дають змогу швидко і різнобічно перевірити знання учнів з теми, що вивчається, вміння відокремлювати основне, систематизувати, узагальнювати матеріал.

 Літературні диктанти подібні до текстів із вправами зворотної дії, коли можна одразу ж проконтролювати правильність виконання роботи. Проте, на відміну від текстових завдань, де потрібно вибрати одну відповідь з-поміж інших, пропонований вид роботи потребує відповідного усного чи письмового пояснення, коментування тощо.

Темою свого курсового проекту я обрала «Літературні диктанти як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів». Актуальність цієї теми полягає в тому, що вона замало висвітлена у сучасній періодиці. Поки що не існує чіткої класифікації літературних диктантів та методичних рекомендацій щодо їх використання на уроках української літератури.

Метою роботи є дослідити різновиди літературних диктантів.

Поставлена мета передбачає завдання:

1) дослідити значущість літературних диктантів на методичному рівні;

         2) узагальнити класифікацію літературних диктантів;

         3) навести приклади літературних диктантів.  

 


Літературні диктанти зазвичай проводять на початку уроку (перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань) або в його кінці (підсумок, узагальнення); ефективні вони також на уроках узагальнення та контролю знань. Окремі завдання можуть бути використані як елементи тематичного оцінювання, у позакласній роботі з української літератури. Літературні диктанти виконують у зошитах чи на окремих аркушах, можливе проведення їх також і усно. Цей вид роботи органічно вписується у будь-який урок.

Для зручності літературні диктанти можна поділити на підвиди:

Асоціативні диктанти  перевіряють, як учні  орієнтуються в основних моментах біографії та творчості письменника. Учитель диктує дати, назви географічних об’єктів, творів, прізвища людей, які мають певний стосунок  до автора або до твору, який вивчається. Учні розшифровують ці поняття усно чи письмово.

Акродиктанти дають змогу учням одразу ж перевірити правильність виконання завдань, оскільки перші (другі, треті...) літери слів – відповідей утворюють ключове слово, запропоноване в умові, або значення якого пояснюється.

Бліц – диктанти  потребують швидкої реакції. Учень відразу ж записує у зошит відповіді на запитання вчителя.

Лінійні диктанти  полегшують діяльність учнів тим, що остання літера кожного слова – відповіді є першою літерою наступного слова.

 

Літературний диктант “Ерудит”  потребує від учнів уважного прочитання матеріалу підручника, самостійної роботи з додатковими джерелами. Їх можна пропонувати на уроках, які проводять у вигляді інтелектуальних ігор – змагань.

Літературні макродиктанти проводять при узагальненні вивченої теми.

Логічні диктанти дають змогу з’ясувати, як учень уміє пов’язувати факти, поняття, знаходити спільне в подіях, біографіях тощо.

 

Німий диктант доцільний при вивченні особливостей віршованої мови. Учитель на дошці пише графічне позначення дво- і трискладових  стоп. Завдання учнів – записати назви.  Те саме стосується римування.

  

Розподільні диктанти перевіряють уважність учня при прочитанні творів. Учитель зачитує певні поняття, художні прийоми, а учні розподіляють їх за певними колонками.

Синонімічні диктанти перевіряють вміння учнів підбирати синоніми до запропонованих термінів:

     персоніфікація – уособлення;

     анафора – єдинопочаток;

     чотиривірш – катрен тощо.

Цитатні диктанти перевіряють знання учнями текстів, висловлювань про письменника, творчість якого вивчають.

Хронологічні диктанти пропонують, коли є потреба, запам’ятати найважливіші дати, пов’язані з життям і творчістю автора, Крім того, вони дають змогу перевірити знання фактів із життя письменника у хронологічній послідовності.


Зразки літературних диктантів

5 клас

                                  Народна казка “Мудра дівчина”

Акродиктант

Якщо ви правильно дасте відповіді на всі питання, то з других літер слів-відповідей складете слово,що вкаже різновид казки “Мудра дівчина”.

 1.  Що повинна була зробити Маруся з курчатами, яких вилупить квочка за одну ніч?
 2.  Що у світі миліш над усе?
 3.  Яке слово пропущено?

“Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу.... в драний черевик, а друга боса”.

 1.  Що в світі прудкіш над усе?
 2.  Скільки ліктів полотна повинна була виткати Маруся із прядива?
 3.  Кого принесла мудра дівчина пану в подарунок?
 4.  Кого необхідно було посадити на десяток варених яєць?
 5.  Кого запрягла Маруся у ґринджоли?

Відповіді. 1. Спекти. 2. Сон. 2.Вбула. 3. Думка. 4.Сто. 5. Горобця. 6.Квочку. 7. Цапа.

Ключ: побутова.

                                                Народні казки

Розподільний узагальнюючий диктант

Необхідно розподілити слова та словосполучення відповідно до тих казок, з яких вони взяті:

На підлогу впав підручник,

Загубилось безліч слів.

Плачуть назви, дії, речі,

Бо не знають, де їх дім,

Бо не знають, де ж та казка,

У якій вони живуть.

“Віднайдіть наші будинки,

Поверніть нас до казок,

Щоб змогли їх прочитати

Ще багато діточок!” –

Так вони всіх нас благають

Наче діти у кутку.

Друзі, віднайдіть будинки,

Покажіть словам їх дім.

Слова для розподілу:  дійна корова;  три дороги;  Обпивайло; Скороход; три чорти; місто Проїм; дочка Маруся; Слухайло; дід – всевід; вовк, що з’їв коня; кущ малини (під яким ховалась вода);  Об’їдайло; чортівська гора, кінь до     половини золотий до половини срібний; гребля.

         

         Відповідь.

 1.  Казка “Про правду і кривду”: три  чорти; кущ малини; гребля.
 2.  Казка “Летючий корабель”: Обпивайло; Скороход; Слухайло; Об’їдайло.
 3.  Казка “Мудра дівчина”: дійна корова; дочка Маруся.
 4.  Казка “Про жар – птицю та вовка”: три дороги; вовк, що з’їв коня.
 5.  Казка “Красний Іванко і закляте місто”: місто Проїм;    дід – всевід; чортівська гора.

                       Василь Королів – Старий “Потерчата”

Лінійний диктант

 1.  Церковний служитель, помічник священика.
 2.  Як називається твердий горбик у болоті.
 3.  Синонім слова чорнило, вжитий у творі.
 4.  Що нюхнув чоловік, угледівши на обрії білу дзвіницю церкви?
 5.  Щоб переконатися в тому, що він не спить і не марить, дяк ущипнув себе за частину тіла. Назвіть її.
 6.  Синонім до слова Біблія.
 7.  Ім’я головного героя.
 8.  Скільки всього волосинок було на блискучій лисині дяка?

Відповіді: дяк,   купина,   атрамент,   тютюн,   ніс,   Святе Письмо,   Оверко,  одинадцять.

В. Симоненко “Цар Плаксій та Лоскотон”

Акродиктант

Правильно дібравши необхідні слова з твору, з третіх літер слів-відповідей прочитаєте ім’я головного героя.

 1.     Ще була у Плаксія

Грізна гвардія своя:

В ній служили....

Забіяки – сльозівці.

 1.     Він ходив по всій країні

І носив з собою сміх

В розмальованій торбині,

В пальцях лагідних...

 1.     І була накидка сіра

В Лоскотна на плечах.

Лоскотливі мав він...

І м’якенькі, наче пух.

 1.     А  вночі йшли до в’язниці

Батраки й робітники,

Щоб звільнити із темниці

Лоскотна на...

     5, 6   Бо уже цей Лоскотон

Скоро нам розвалить...

Що тоді ми будем пити,

Як не будуть плакать....

        7.    До вінця веде жених

       Висохлу Нудоту,

       Та дивитися на них

       Зовсім...

        8.    В Плаксія було три дочки

               І плаксивих три...

Відповіді.  1.Молоді. 2.Своїх. 3.Вуса. 4.Віки. 5.Трон. 6.Діти. 7.Неохота. 8.Сини.

 Ключ:  Лоскотон.

                          Олександр Олесь “Княжа Україна”

Синонімічний акродиктант

Якщо ви правильно зможете дібрати синоніми до поданих слів, то з третіх літер слів-відповідей прочитаєте справжнє прізвище Олександра Олеся.

 1.  Детально.
 2.  Товар.
 3.  Поле.
 4.  Прикрасити.
 5.  Помилки.
 6.  Бідняки.
 7.  Водоймище.

Відповіді.  1.Докладно. 2.Крам. 3.Лан. 4.Оздобити. 5.Тризна. 6.Жебраки. 7.Став.

 Ключ: Кандиба.

І. Нечуй – Левицький  “Запорожці”

Цитатний диктант

Вчитель читає цитату, а діти встановлюють, характеристикою якого героя вона є.

 1.  ... На їх старих поважних лицях спочивали думки. Всі вони сиділи, позгортавши руки і посхилявши вниз важні голови. Карло глянув на них і йому здалося, що вони повироблювані з каміння або з дерева.
 2.  Його смілива й горда душа палала щастям. Водяна курява і бризки тільки прохолоджували йому лице.
 3.  ... Були високі, рівні та здорові і всі були гарні, повбирані в гарну одежу, неначе в свято або в неділю.
 4.  ... Був вищий і кращий від усіх запорожців: високий як Палій, гарний як Мазепа, сміливий як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце.
 5.  Високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний з стану, кругом гарний, ще й до того сміливий!
 6.  ... Такі вони були високі, рівні, дужі! Такі вони були гарні на  вроду, що він таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами.... На їх були високі чорні шапки з червоними верхами, сині кунтуші з рукавами на відкид.

Відповіді. 1. Старі запорожці. 2. Карпо Летючий. 3. Запорожці. 4. Гетьман. 5. Карпо Летючий. 6. Два чоловіки, що зустріли Карпа в казковій країні.

                     

                                  Оксана Сенатович “Малий Віз”

Акродиктант

Підкресливши у словах-відповідях другі літери від початку, прочитаєте закінчення прислів’я: “Козацькому      роду...”

 1.  Після подорожі до козаків, Дмитрик, прийшовши до міста, одразу зайшов у...
 2.  Скільки років Дмитрику?
 3.  Як називаються тонкі гіллячки?
 4.  Як називається вигаданий козаками пороховий заряд, що нагадує сучасні петарди?
 5.  Підгайці – маленьке містечко, за годину можна обійти його вздовж і...
 6.  Підводний човен нагадав Дмитрику тварину. Яку саме?
 7.  Скільки років було козакам, яких зустрів хлопчик?
 8.  Назвіть місяць, у якому відбувались події, зображені у казці.
 9.  Назвіть ім’я отамана Сірка.

10.Як називається край воза?

11.Назвіть пропущене слово.

Дмитрик по боках не розглядався, зайшов... в книгарню.

12.Яку страву варили козаки біля куреня?

Відповіді. 1.Книгарню. 2.Дев’ять. 3.Хмиз. 4.Ракета. 5.Впоперек. 6.Черепашку. 7.Тристадесять. 8.Червень. 9.Іван. 10.Побічна. 11.Одразу. 12.Куліш.

Ключ. Козацькому роду нема переводу.

Павло Тичина “Гаї шумлять...”

Розподільний диктант

Вчитель зачитує художні засоби, а діти розподіляють за колонками: епітети, порівняння, метафори.

Гаї шумлять; хмарки біжать, дзвін гуде; думки пряде; ниви – переливи; мов ластівку; тихий, мріє гай; як золото; голублячий; мов золото-поколото;

як музика; ріка горить - тремтить

 6 клас

                                 Календарно – обрядова поезія

Акродиктант

Підкресливши у словах-відповідях четверті літери від початку, прочитаєте ім’я та прізвище одного з письменників, який широко використовував мотиви колискових пісень у своїй творчості.

      

 1.  Художній вислів, у якому один предмет чи явище зіставляється з іншим, чимось на нього схожим (темні, як терен, очі).

 1.  Обрядові величальні пісні, що прославляли добрий урожай, щедру ниву, хліборобську працю, висловлювали радість із приводу закінчення жнив.

 1.  Поширені у східних слов’ян обрядові пісні літнього циклу, що виконувалися в ніч з 6 на 7 липня.

 1.  Невеликий ліричний вірш, який виконується співом.

 1.  Повторення окремих слів  чи словосполучень на початку віршованих рядків, строф чи речень.

 1.  Старовинні обрядові величальні пісні, які співалися під Новий рік у “Щедрий вечір”.

 1.  Співзвучне закінчення слів у віршованих рядках.

 1.  Народні співці, які під час виконання пісні пригравали собі на лірі.

 1.  Казкова лісова істота в образі гарної дівчини, лісова німфа.

10.Як називається кущ жита, який залишали женці на ниві по завершенні польових робіт

Відповіді: порівняння, жниварські, купальські, пісня, анафора, щедрівки, рима, лірники, мавка, борода.

Ключ: Іван Франко.

Микола Вороний “Євшан – зілля”

Акродиктант

 

Необхідно відновити пропущені слова і тоді, підкресливши у словах-відповідях четверті літери від початку, ви прочитаєте закінчення прислів’я: “Людина без Батьківщини, що соловей...”

 1.    Краще в ріднім краї милім

 Полягти кістьми, сконати,

 Ніж в землі чужій, ворожій

 В славі й шані...

 1.    І воно (оповідання) живить надію,

 Певну віру в ідеали

 Тим, котрі край свій рідний

 Зацурали,...

 1.    Мономах,... Володимир,

 Взяв його під час походу

 З ясирем в полоні і потім

 При собі лишив за вроду

 4,5   Час минав, і став помалу

         Рідний... він забувати,

         Край чужий,... звичаї

         Як за рідні уважати.

 6,7   Що ж це враз з юнаком сталось?

         Твар поблідла у небоги,

         Затремтів, очима...

         І зірвавсь на... ноги

 1.  А проте тієї сили,

Духу, що зрива на ноги,

В нас нема, і...

Ми блукаєм без дороги.

Відповіді: пробувати, занедбали, князь, степ, чужі, блиснув, рівні, манівцями.

Ключ. Людина без Батьківщини, що соловей без пісні.

Тарас Шевченко

Асоціативний диктант

9 березня 1814 р., В. Ширяєв, пан Енгельгард, Літній сад, Іван Сошенко, дві з половиною тисячі карбованців, портрет В Жуковського, книга “Буквар”.

 

Спиридон Черкасенко “Маленький горбань”

Лінгвістичний диктант

 1.  Як називається гладенький камінець, який використовують діти для гри.
 2.  Відновіть пропущене слово.

“Павлик сидів уже й тихенько..., коли дід Антип з дівчатками прибіг до нього”.

 1.  В сповіданні виконувати пісню-гру – це...
 2.  Назвіть ім’я матері Захарка.
 3.  Назвіть ім’я діда горбаня.
 4.  Назвіть ім’я головного героя.
 5.  Як називається рослина степів або напівпустель, яка має велике листя й багато білих квіток.

Відповіді: крем’ях,  хлипав, водити короля, Явдоха, Антип, Павлик, катран.

Олександр Довженко “Зачарована Десна”

Акродиктант

 Підкресливши у словах-відповідях п’яті літери від початку, прочитаєте закінчення вислову О.Довженка: “Життя таке коротке. Поспішайте...”

 1.  Яку книгу любив урочисто читати дід Семен у неділю?
 2.  Що повисмикував на городі малий Сашко?
 3.  “Мати ненавиділа діда і вважала його за...”

Продовжіть.

 1.  Від повені не постраждав лише Ярема....
 2.  Як називається ціпок, зазвичай загнутий на кінці.
 3.  Назвіть прізвисько собаки Сашка.
 4.  Як звався молодий, розумний і добрий кінь?
 5.  Для чого дівчата на Святий вечір прийшли до Сашка?
 6.  “Жили ми в повній гармонії з силами...”

Продовжіть.

10.“Було як вилізуть всі четверо (Лаврін, Сергій, Василько й Іван) на тин, сядуть рядком, як....”

11.Скільки няньок було у Сашка?

12.Назвіть ім’я Сашкового батька.

Відповіді: Псалтир, моркву, чорнокнижника, Бобир, ґирлига, Пірат, Тягнибіда, колядувати, природи, горобці, чотири, Петро.

Ключ. Життя таке коротке. Поспішайте творити добро.

Ліна Костенко

Асоціативний диктант

М.Ржищево; м.Київ; Педагогічний інститут, Московський літературний інститутут ім. О.М.Горького; Оксана Пахльовська; Державна премія України ім. Т.Г.Шевченка.

                                 

                                             Ірина Жиленко

Логічний диктант за творами письменниці

          

         Назвіть художні засоби.

 1.  Зелений, рожевий, фіолетовий (сніг) –
 2.  Ішов сніг, протрюхикав Дідусь Мороз, літаки кричали –
 3.  Пада, пада, пада –
 4.   Очі – намистинки; як в найзолотішім, найкращім мультфільмі –

 

 Відповідь.1.Епітети.  2.Метафора. 3.Повторення.  4.Порівняння.  

Всеволод Нестайко “Тореадори з Васюківки”

Акродиктант до І розділу

Підкресливши у словах-відповідях треті літери від початку, прочитаєте            ім’я одного з головних героїв твору “Тореадори з Васюківки”.

 1.  Ким була мати Яви?
 2.  Як називається шукач сумнівних ризикованих  пригод, пройдисвіт.
 3.  Друзі вирішили зробити у старої плоскодонки підводного...
 4.  Назвіть ім’я місцевого міліціонера.
 5.  Як називається шматок тканини, якою замотують ноги, вдягаючи чоботи, валянки?
 6.  Назвіть лайливе слово, яким дід Варава називав хлопців.
 7.  Як називається спідниця, що розкладається на прямий шматок тканини?

Відповіді: депутат, авантюрист, човна, Валігур, онуча, вишкварки, плахта.

Ключ: Павлуша.

Узагальнюючий акродиктант за твором

В.Нестайка “Тореадори з Васюківки”

Підкресливши у словах-відповідях треті літерами від початку, прочитаєте закінчення прислів’я: “Вірний приятель, що...”

 1.  Назвіть прізвисько Явиної корови.
 2.  Що дід Салимон цілими днями знічев’я слухав у самотині на баштані?
 3.  Чим розмахував дід Салимон, коли біг до бешкетників, побачивши, що вони роблять з кавунами?
 4.  Яку річ Ява Вважав чимось дуже особистим, близьким, заповітним, ближчим за сорочку, за штани?
 5.  Прокинувшись, Ява побачив свою сестру, яка читала журнал “Барвінок”, сидячи на....

Продовжіть.

 1.  Що зробили батьки хлопцям, дізнавшись про їхню витівку з кавунами?
 2.  Ким працював дід Салимон?
 3.  Як звали сестру Яви?
 4.  Мати Яви була депутат...

Продовжіть.

10.Скільки років було діду Вараві?

11.Ява і Павлуша довгий час мріяли поїхати до Києва. Скільки саме вони мріяли про цю поїздку.

12.Як називається шукач сумнівник ризикованих пригод, пройдисвіт?

13.Назвіть прізвище хлопця, який був зразковим учнем: учився на п’ятірки, поводився в школі бездоганно, не бешкетував, не бив вікон.

14.Як хлопці жартома назвали урятованого цуцика?

Відповіді: Контрибуція, транзистор, кийком, велосипед, стільці, попередження, баштанником, Яришка, райради, вісімдесят два, рік, авантюрист, Карафолька, Собакевич.

Ключ.  Вірний приятель,що найліпший скарб.

Віктор Близнець “Звук павутинки”

Лінійний диктант

 1.  Назвіть прізвисько, яке дав Льонці його новий друг.
 2.  Хворого Адама перенесли під яблуню у...
 3.  Як звався собака, якого вбив Глипа?
 4.  Назвіть ім’я баби, до якої приїхав учений
 5.  Назвіть ім’я вченого - атомника, з яким познайомився Льоня.
 6.  Як називається палиця для посуду, іноді для їжі в сільській хаті.
 7.  Назвіть тварину, яка залазила Рексу під пахву і засинала, як у гніздечку.
 8.  Жаби із листка зробили торбинку, для збереження ікри. Як називається ця торбинка?

Відповіді: Ленд, двір, Рекс, Строка, Адам, мисник, кролик, капшук.

7 клас

                                         Суспільно-побутові пісні

Акродиктант

Якщо  ви правильно дасте відповіді на всі запитання, то з третіх літер слів-відповідей складете закінчення вислову          О. Довженка: “Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це...”

 1.  Визначте художній засіб, використаний у пісні:

“Ой у степу криниченька,

З неї вода протікає.”

 1.  Сагайдачного у творі “Ой на горі та жінці жнуть” названо розгубленим, байдужим чи необачним?

 1.  Хто з героїв народних пісень проміняв жінку на тютюн  та люльку?

 1.  На початку твору “Гомін, гомін по діброві” мати сина проводжала, проганяла чи виштовхувала?

 1.  У пісні “Стоїть явір над водою” козак поїхав у...

 1.  Як називає чумак пташину в пісні “Ой у степу криниченька”?

 1.  Яку руку благає подати зозуля чумака у пісні “Ой у степу криниченька”?

 1.  Назвіть прізвище письменника, який є автором картини “Чумацька валка”.

 1.  Продовжіть:

“Умер, умер чумаченько

Та в неділеньку...”

Відповіді. 1.Пейзаж. 2.Необачним. 3.Сагайдачний. 4.Проганяла. 5.Московщину. 6.Милою. 7.Правою.     8.Айвазовський.  9. Вранці.

Ключ. Українська пісня – це душа українського народу, це його слава.

                                    Цитатний диктант

З яких творів рядки?

 1.  Вернись, синку, додолоньку,

Змию, зчешу головоньку

Та постелю постеленьку.

 1.  А попереду Дорошенко

Веде своє Військо...

 1.  – Мені шляху не питать:

    Прямо степом мандрувать,

    Гей-гей, долю доганять!

 1.  Не хелися, явороньку, ще ж ти зелененький,

Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький!

 1.  Умер, умер чумаченько

Та в неділеньку вранці.

    Поховали того чумаченька

У зеленому байраці.

Відповіді. 1. “Гомін, гомін по діброві”. 2. “Ой на горі да женці жнуть”. 3. “Над річкою бережком”. 4. “Стоїть явір над водою, в воду похилився”.       5. “Ой у степу криниченька”.

Коломийки

Диктант “Ерудит”

Поясніть значення слів, які зустрічаються в коломийках.

Ворок, топанки, величайко, файка, ґачі, цибух, посторонок.

                                                  Іван Франко

Повість “Захар Беркут”

Акродиктант

Якщо ви правильно дасте відповіді на всі запитання, то з четвертих літер слів-відповідей складете закінчення  вислову   І. Франка:

“Життя лиш доти має вартість, доки чоловік може...”

 1.  Події, зображені у повісті, відбувалися в... (назва місцевості).
 2.  Назвіть ім’я дівчини, в яку був закоханий Максим.
 3.  Максим у родині Беркутів був старшим, середнім чи наймолодшим сином?
 4.  Пізнайте героя за його портретом: “Плечистий, підсадкуватий, з грубими обрисами лиця і грубим, чорним волоссям”.
 5.  Назвіть монгольського полководця–завойовника, який відзначався своєю жорстокістю.
 6.  Як називається військо у тюркомовних народів?
 7.  Щоб вийти з котловини, треба було знайти...
 8.  Як називаються повалені вітром дерева?
 9.  Який художній прийом використано письменником у фразі:                 “... монголи пруться на них, мов хвилі повені”?

10.В який час Максим пообіцяв вивести монголів з котловини?

11.Яким за рахунком Захар Беркут у своєму сні наблизився до святого каменя і почав молитися?

12.Назвіть синонім до слова спис.

13.Як називається скуйовджене волосся або висока бараняча шапка?

Відповіді. 1. Карпатах. 2. Мирослава. 3. Наймолодший.      4. Тугар Вовк. 5. Чінгісхан.    6. Орда.   7. Плиту.   8. Ломи.    9. Порівняння.  10. Вдень.            11. Першим. 12. Ратище. 13. Кучма.

Ключ: помагати іншим.

                                            Андрій Чайковський

Повість “За сестрою”

Цитатний диктант

Визначте, кого з героїв твору стосується наступна цитата.

 1.  “... Був кремезний козак літ тридцяти. Одягнений у широчезні, як море, червоні штани, які підперізував широким шовковим поясом. На ногах добрі шкапові чоботи. Сорочка була подерта і замащена на грудях, широко розхристана, звідки визирали широкі косматі та на сонці засмаглі груди.”
 2.  “Чоловік був у подертій, брудній одежі і мав на голові татарську шапку. На ногах у нього були постоли, обв’язані мотузками. Лице чорне, пожовкле та розкуйовджена чорна борода. Не було на ньому нічого, що показувало б, що це козак. Уся його зброя – довгий ніж за поясом.”
 3.  “... Був відважний козак і не жалів себе. Тепер йому стало ніяково, коли подумав, що його можуть убити, а тоді Павлусь стане круглим сиротою, на опіці чужих людей.”
 4.  “Хлопець за ці два дні освоївся зі степом і татар тепер не боявся. У нього ж була шабля й два пістолі, - то не те, як він тікав у Спасівки. Тепер він уже між козаками бував у поході і бачив, як татар б’ється.”
 5.  “Він лежав на розстеленому кожусі спиною вгору, оперши голову на схрещені руки. Він, очевидно, заснув на спеці, не спавши цілу ніч.”

Відповіді. 1. Семен Непорадний. 2. Кирим. 3. Петро 4. Павлусь.                           5. Татарський дозорець.

                                              Григір Тютюнник

Повість “Климко”

Лінійний диктант

 1.  Як називається коротка трубка, що є відводом від основної труби, від резервуара, з’єднує частини трубопроводу, приєднує його до чого-небудь.
 2.  Помічника дядька Кирила звали...
 3.  Ким працював дядько Кирило, у якого жив осиротілий Климко?
 4.  Що треба було принести за наказом діда Зульфата  дитині вчительки?
 5.  Як називається місто, біля якого чоловік без ніг порадив хлопцю шукати сіль?
 6.  Потрапивши до старого куреня на баштанищі, Климко дозволив собі посмакувати....
 7.  Як називається верхній шар ґрунту, скирти тощо?
 8.  Що виміняв Зульфат у італійців на їжу?
 9.  За повісті “Климко” та “Вогник далеко в степу” Григору Тютюннику було присуджено літературну премію імені...

Ключ:  парубок, Кіндратовичем, машиністом, молока, Артемівськ,   кавунів,   верхняк,   кинджал,   Лесі Українки.

Григір Тютюнник

Цитатний диктант

(за І, ІІ та ІІІ розділами повісті)

Напишіть, кому з героїв твору Г.Тютюнника “Климко” належать висловлювання:

 1.  “О!... А це що? Треба було написати “холодно”, а в тебе “хохолодно”...”
 2.  “То в мене, дя, після великої перерви руки дуже померзли, от воно й хохокнуло.”
 3.  “Може б, ти, до мене прийшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто тепер тебе догляне?”
 4.  “Я приготую вам краплі датського короля, мій шановний. Загляньте якось.”
 5.  “А я бігав – бігав по висілку... Сюди – туди... фух!... Питаюся: де Климка? Хто бачив Климку? Немає Климки, ніхто не бачив... А ти осьде! Хорошо! У-у-у, хорошо!”
 6.  “У нас є вугілля... Більше нічого в нас немає.”
 7.  “Ей ти,молодице!...З червоним платтям. Підходь, я беру твій товар.”
 8.  “Спасибі... Я рада за вас, мої хлопчики, я просто щаслива.”
 9.  “Хочеш, я тобі італійський кинджал на дорогу дам? Хочеш?”

10.“Ай,  добра ж...  У-у-у,  такой  не  всяка  кухарка  зварить.

   Візьми ж отам у скриньці гостинець.”

Відповіді. 1. Дядьку Кирилу. 2. Климку. 3. Тітці Моті. 4. Діду Бочонку. 5. Зульфату. 6. Діду Горєєву. 7. Бородатому дядькові.        8. Наталі Миколаївні. 9. Зульфату. 10. Дядьку Кирилу.

Акродиктант

(за повістю Григора Тютюнника “Климко”)

Якщо ви правильно дасте відповіді на всі запитання,        то з четвертих літер слів-відповідей складете закінчення вислову Ф.Ларошфуко: “Найкращий подарунок, зроблений людині після мудрості, -...”

 1.  Ким, на думку Климка, був дядько, який заступився за дівчину під час облави?
 2.  Цілими днями, навіть у неділю, дід Бочонок просиджував у....
 3.  Як звали помічника дядька Кирила?
 4.  Яких істот бачив Климко серед степу під час подорожі, що шастали “поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках”?
 5.  Чим пахло у вагоні, в якому Климко їхав додому?
 6.  Як називається лінія на поверхні шкіри чи слід на шкірі від удару?
 7.  Ким працював дідусь Зульфата?
 8.  Як називається прийом, в якому сюжет включається в розповідь, немов у рамку, яка безпосереднього зв’язку з розвитком сюжету не має?

Відповіді. 1. Шевцем. 2. Аптеці. 3. Кіндратович. 4. Ящірок.  5. Стружками. 6. Пружок. 7. Хлібопекарем. 8. Обрамленням.

Ключ: це дружба.

Богдан Лепкий

Казка “Мишка”

Акродиктант

Якщо ви правильно дасте відповіді на всі питання, то з третіх літер зможете скласти закінчення вислову О. Довженка: “Життя таке коротке! Поспішайте...”

 1.  Нору мишки можна було побачити в хаті у...
 2.  Назвіть синонім до слова когут.
 3.  “Була собі мишка. Така, як і другі: сіренька, маленька, кінчасті  вушка, довгий, гладенький...”
 4.  Свого хазяїна мишка характеризувала так: ” О, мій господар дуже...”
 5.  Господарі ховали гроші в...
 6.  Як називається вид комічного, який найбільш нещадно висміює людську недосконалість?
 7.  Продовжіть цитату: “Вона припала до деревляного         ящика  і...”
 8.   Кого найбільше боялася мишка?
 9.  Як називається інакомовлення, яке виражає насмішку або лукавство?

10.Господар був “... товстий, як годований...” Продовжіть.

11.Як   називається   знаряддя   для   тіпання,   тертя   льону,

    конопель тощо?

12.Для  того,  щоб  помститися господарю, мишка знищила

   його...

Відповіді. 1. Кутку. 2. Півень. 3. Хвостик. 4. Страшний.         5. Ящик.     6.Сатира. 7. Гризла. 8. Людей. 9. Іронія. 10. Кабан. 11. Терлиця.    12. Гроші.

Ключ: творити добро.

Борис Харчук

Повість-легенда “Планетник”

Лінійний диктант

 1.  Як у народі називається сніп жита на покуті?
 2.  Перебуваючи на галявині, хлопчик побачив і хотів погладити лісовий...
 3.  Тваринне господарство Олени Булиги складалося з курей та...
 4.  Ким за фахом був квартирант, який оселився в Олени Булиги?
 5.  В магазині квартирант купив хліб і згущене...
 6.  Як називається пояс або шнур, яким стягують штани або шаровари для їх підтримання?
 7.  Як називала мати сина за старанність під час роботи на землі?

Відповіді: “дід”, дзвіночок, кота, агроном, молоко, очкур, робітником.

                                        Цитатний диктант

Напишіть, якому герою з твору “Планетник” належить цитата.

 1.  “... А плата? За гріш не купиш маку, а за гривню правди. Мені б живе слово, бо я говорю зі всім на світі й сама із собою.”
 2.  “Малий? Хай він і без штанів, але більше знає іншого старого, більше за мене!”
 3.  “Рік неврожайний, подушне плати, кріпаччину відробляй.”
 4.  “Я... виплекаю квітку – я стану над гробом.”
 5.  “Як мені зберегти цю красу?... Як? Щоб ця краса не боялася ні грому, ні морозів?”
 6.  “Ми будемо... шукати з тобою корінь... корінь весни і літа, корінь осені й зими... А шукатимемо його до схід сонця і при зорях...”
 7.  “Краса безборонна і беззахисна у світі, а тобі її утверджувати... Іди...”
 8.  “Бери мене, сторожа поснула, перед тобою відчиняються двері холодної, йди і випусти сина.”
 9.  “Так у мене ж нема корови... Товчу й товчу вермішель з плавленим сиром, а вам же треба і молочка, і...”

10.“Я  такий  мудрагель:  робити – це  і  жити  у  згоді зі всім

    світом.”

Відповіді. 1. Олені Булизі. 2. Знахарці. 3. Матері хлопця.                 4.Планетнику. 5. Планетнику. 6. Діду Капушу. 7. Знахарці.             8. Нарцису.    9. Олені Булизі. 10. Планетнику.

Василь Симоненко

Вірш “Лебеді материнства”

Цифровий диктант

 Вчитель записує на дошці художні засоби та цифри, які будуть їм відповідати:

Порівняння – 1

Метафора – 2

Епітет – 3

Повтор – 4

 

Далі вчитель зачитує художні засоби з тексту твору, а учні записують лише відповідні цифри.

“лебеді, як мрії”; “білява хата”; “лебеді рожеві”; “мріють крилами... лебеді”; “тихі зорі”; “заглядає в шибку казка”; “лебеді... лоскотали марево”; “сиві очі”; “золоте сузір’я”; “прийдуть верби і тополі”; “Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину”.

Відповідь: 1, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 4.

Вірш “Гей, нові Колумби й Магеллани”

Цифровий диктант

Звертання – 1

Риторичні оклики – 2

Риторичні запитання – 3

Метафора – 4

Епітет – 5

Тавтологія – 6

 

“Хто сказав, що все уже відкрито?”; “кличуть у мандри океани”; “Відкривай духовні острови!”; “Україно!...”; “молоді сподівання”; “рідний народ”; “бухту... облизує прибій”; “відкрито вже відкрите”; “Мрійництво! Жаго моя! Живи!”; “Друзі!...”; “духовні острови”; “вітри тужаві”; “вітер... не остудить”; “нидіє... душа”.

Відповідь: 3, 4, 2, 1, 5, 5, 4, 6, 2, 1, 5. 5, 4, 4.

Цитатний диктант за творами В.Симоненка

Запишіть, з яких творів подані рядки.

 1.  Хто сміявсь – вони хапали

І нагайками шмагали,

Так що в царстві тому скрізь

Вистачало плачу й сліз...

 1.  Хто сказав, що все уже відкрито?

Нащо ж ми народжені тоді?

 1.  І жити спішити треба,

Кохати спішити треба –

Гляди ж не проспи!

 1.  Як він ішов

І ніхто не бачив,

І ніхто від краси не зомлів.

 1.  Можна вибрать друга і по духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати.

 1.  Кораблі! Шикуйтесь до походу!

Мрійництво! Жаго моя! Живи!

 1.  Я почув про ваше горе.

Є чудна одна земля –

Кожен робить там, що схоче...

Я відправлю всіх туда.

 1.  Сам же він живе й понині,

Дітям носить щирий сміх

В розмальованій торбині,

В пальцях лагідних своїх.

 1.  І якщо впадеш ти на чужому полі,

Прийдуть з України верби і тополі...

  10. А він знову йшов.

    І дивився прямо,

    І знову

    Натхненно творив ходу!

Відповіді. 1. “Цар Плаксій та Лоскотон”. 2. “Гей, нові Колумби й Магеллани”. 3. “Ти знаєш, що ти людина?”            4. “Перехожий”. 5. “Лебеді материнства”. 6. “Гей, нові Колумби й Магеллани”. 7. “Подорож у країну Навпаки”.        8. “Цар Плаксій та Лоскотон”. 9. “Лебеді материнства”.         10. “Перехожий”.

Андрій Малишко

Лінійний диктант

 1.  У творі “Пісня про рушник“ в уяві головного героя на материнському рушнику оживає дитинство і...
 2.  У творі “Приходять предки” предки хвилюються з приводу того, щоб учасник не став “розщепленим”, як...
 3.  Тема ліричного твору – це... (вказати термін)
 4.  Рідною стежиною поет вважає стежину біля чого?
 5.  В сім’ї серед інших братів Андрій був...
 6.  Назвіть прізвище композитора, який поклав слова твору “Пісня про рушник” на музику.
 7.  Як називається художній засіб, використаний у цитаті: “не руки – а... віти”.

Ключ. 1. Розлука. 2. Атом. 3. Мотив. 4. Воріт. 5. Третім.                    6.Майборода. 7. Антитеза.

  

                    Цитатний диктант за творами А.Малишка

Запишіть, з яких творів подані рядки.

 1.  Дарують ласку, повну болю й змоги,

Щоб у очах уздріть нові прологи.

 1.  Ота стежина в ріднім краї –

Одним одна коло воріт?

 1.  Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.

  

 1.  Там батько не спить і задумалась мати,

Ота, що у світі одна.

 1.  Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,

І зелені луги, й солов’їні гаї...

 1.  Шумить під вікном молода тополина,

Неначе у серці моїм.

 1.  Дощами мита – перемита,

Снігами вметена у даль.

 1.  І журиться вікнами наша хатина,

І шепче задумливий сад.

Відповіді. 1. “Приходять  предки”. 2. “Стежина “. 3. “Пісня про рушник”. 4. “Вогник”. 5. “Пісня про рушник”.     6. “Вогник”.  7. “Стежина”.  8. “Вогник”.

Тарас Шевченко

Асоціативний диктант

Життя і творчість

Село Моринці; пан Енгельгардт; Літній сад; Карл Брюллов; Кирило – Мефодіївське братство; Оренбурзький корпус.

Тарас Шевченко

Балада “Тополя”

Цифровий диктант

Вчитель записує на дошці художні засоби та цифри, які будуть їм відповідати.

Метафори - 1

Порівняння – 2

Повтори – 3

Епітети – 4

Звертання – 5

Далі вчитель зачитує художні засоби з тексту, а учні записують лише відповідні цифри.

“поле, як те море”; “одна, як сирота”; “вітер виє, гуляє...”; “одна,     одна...”; “біле личко”; “бабусенько, голубонько, серце моє, ненько”; “карі оченята”; “серце знає”; “серце ниє”; “полетіла, мов на крилах”; “щира правда”; “... пала, пала, стала...”; “спасибі, бабусю”; “чуло серце недоленьку”.

Відповідь:  2, 2, 1, 3, 4, 5, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 5, 1.

Висновки

Дослідивши значимість використання на уроках української літератури різних видів літературних диктантів, проаналізувавши ефективність використання такого методу під час навчального процесу, слід зробити такі висновки:

 •  запропонований вид роботи дає змогу перевірити рівень володіння учнями знань з української літератури на різних етапах уроку;
 •  літературні диктанти розвивають логічне та асоціативне мислення, пам'ять, дають змогу оцінити практично всіх учнів, економно використавши при цьому час;
 •  практика впровадження диктантів свідчить про високий інтерес учнів до виконання цього виду роботи, прагнення самостійно конструювати аналогічні завдання;
 •  класифікація літературних диктантів дає змогу вчителю обрати ті види диктантів, які найбільш ефективні при вивченні певної теми.       


Бібліографія

 1.  Шабельникова С.П.  Українська література. Підручник для 5-го кл. – К.: Грамота, 2005. – 291 с.
 2.  Авраменко О.М.  Шабельникові Л.П.  Українська література. Підручник для 6-го кл. – К.: Грамота, 2006. –   296 с.
 3.  Авраменко О.М. Українська література. Підручник для 7-го кл. – К.: Грамота, 2007. – 295 с.
 4.  Рудницька О.Б. Літературні диктанти: 9-11 кл. – К.: А.С.К., 2005.– 62 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49983. ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИСПЕРСИИ 472.5 KB
  В качестве диспергирующих элементов используются спектральные призмы действие которых основано на явлениях преломления и дисперсии света дисперсионные призмы. Ширина спектральной линии определяется дифракцией света на оправе призмы или на краях диафрагмы ограничивающей световой поток падающий на призму. Качество спектра определяется угловой дисперсией и разрешающей способностью призмы.
49984. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА ПРИ НАБЛЮДЕНИИ КОЛЕЦ НЬЮТОНА 747 KB
  Приборы и принадлежности: микроскоп МБС10 светофильтры источник белого света микрометр окулярный винтовой МОВ116Х или окуляр со шкалой объект микрометр ячейка для получения колец Ньютона блок питания для лампы осветителя. Оно окружено системой чередующихся светлых и темных колец ширина и интенсивность которых постепенно убывают по мере удаления от центрального пятна. Светлые кольца соответствуют d для которых...
49986. ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИИ СВЕТА 252.5 KB
  Световые лучи испытывают дифракцию на щели S2 или на нити находящейся в этой же плоскости. Ширину щели S2 можно регулировать микровинтом. Выберите для начала ширину щели S2 достаточно большую например 1 2 мм. Поместите микроскоп М в такое положение которое позволяет наблюдать резкое изображение щели S2 находящееся в центре шкалы.
49987. ИЗУЧЕНИЕ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 337 KB
  Рассчитать основанные характеристики решетки: период d число штрихов N дисперсию D и разрешающую способность R. Если через обозначить ширину щели а через b ширину непрозрачного промежутка то величину d = b называют периодом или постоянной дифракционной решетки. Из теории колебаний известно что для тех направлений для которых в разности хода укладывается целое число длин волн  = k возникают максимумы интенсивности которые называют главными и тогда основная формула для дифракционной решетки имеет вид...
49988. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТА С РАЗЛИЧНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ПОЛЯРИЗАЦИИ 269.5 KB
  Краткое теоретическое введение Свет в котором в каждый момент времени векторы Е и Н будучи взаимно перпендикулярны друг другу беспорядочно меняют свое направление в плоскости Р перпендикулярной направлению распространения света рис. 4 Получение линейно поляризованного света и его анализ Линейно поляризованный свет получают из естественного света с помощью устройств которые называются поляризаторами. Действие поляризаторов основывается на использовании либо закона Брюстера для отражения и преломления света на границе раздела...
49989. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТА С РАЗЛИЧНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ПОЛЯРИЗАЦИИ 822.5 KB
  Приборы и принадлежности: прибор ПКС125 включающий поляроидполяризатор диаметром 125 мм анализатор находящийся во вращающейся оправе с градусными делениями и нониусом который позволяет определять угол поворота анализатора с точностью до 1 10 градуса источник света лампа накаливания мощностью 60 Вт; приемник излучения фотосопротивление источник питания для фотосопротивления микроамперметр светофильтр для выделения света с длиной волны для которой кристаллическая пластинка является пластинкой λ 4â измерительный прибор...
49990. ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА НА ДВУХЛУЧЕВОМ ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВОЗДУХА 836.5 KB
  До точки Р волна проходит в среде с показателем преломления n1 путь s1 вторая волна проходит в среде с показателем преломления n2 путь s2. Интерферометр Жамена предназначен для измерения небольших изменений показателей преломления. Для уяснения принципа действия такого рефрактометра вообразим что на пути одного из интерферирующих лучей помещен плоскопараллельный слой какоголибо вещества толщиной с показателем преломления n2.
49991. ИЗУЧЕНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТА С ВНЕШНИМ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ 120.5 KB
  Внешний фотоэффект используют в приборах называемых фотоэлементами . Измерение основных характеристик фотоэлемента Фотоэлемент представляет собой стеклянный баллон рис. Анод фотоэлемента 3 изготовлен в виде диска или сферы помещенного в центре баллона.