52666

Формування мотиваційної готовності вчителя до інноваційної діяльності

Научная статья

Педагогика и дидактика

А вчителі перейняти головні ідеї інноваційного навчання усвідомити їх корисність для навчального процесу і стати активними учасниками процесу реформування освіти. Допомогти учасникам сформувати мотиваційну готовність до сприйняття нового. Інструкція учасникам: як нам потрібно поводитись у групі щоб нам було комфортно і ми досягли поставленої мети Спільно з групою виводимо основні правила: бути активними толерантними пунктуальними говорити по суті і по черзі можливість сказати ні. Інструкція учасникам: по черзі висловитися...

Русский

2014-03-26

92 KB

24 чел.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ

Тренінг«Формування мотиваційної готовності вчителя до інноваційної діяльності»

Сьогодні на перший план розвитку шкільної освіти поставлено питання про зміну форм і методів навчання школярів. Традиційна класно урочна система з її спрямуванням на колективну навчальну діяльність ефективно виконувала своє призначення в індустріальному суспільстві, коли клас був прототипом виробничого цеху, а школа – підприємства.

     Та час змінився й інформаційне суспільство ставить інші вимоги до особистості, а отже й до процесу організації навчання. В сучасних умовах вчитель не є носієм знань, а, швидше, організатором усіх видів діяльності учня як компонентний консультант і помічник. Учень же перестає бути просто пасивним реципієнтом інформації.

     Отже,  освіта просто зобовязана гнучко адаптуватися до сучасних умов. А вчителі – перейняти головні ідеї інноваційного навчання, усвідомити їх корисність для навчального процесу і стати активними учасниками процесу реформування освіти.

     «Як зробити так, щоб вчителі не боялися інновацій, прагнули б впроваджувати їх у навчальний процес

     У підготовці тренінгу ми виходили з того, що нове завжди викликає опір, лякає своєю невизначеністю, неможливістю передбачити точний результат. Тому запропоновані вправи, спрямовані власне на те, щоб підвищити толерантність до невизначеності, гнучкість у сприйнятті світу, усвідомлення невідворотності змін та можливості їх прийняття. Разом з тим, до тренінгу включались вправи, які б підвищували б здатність до саморегуляції, зокрема, пошуки шляхів зниження тривожності, подолання страху перед помилками.

     Готуючись до проведення тренінгу, ми виходили з таких наукових визначень, які розмістили на картках:

     Інноваційна діяльність – це створення нового ( оригінальних прийомів, цілісних педагогічних  концепцій), що змінює звичний погляд на явище, перебудовує суспільно-педагогічні відносини.

     Мета інноваційного навчання – розвивати в учнів можливості творчо освоювати новий досвід.

     Основою такого освоєння є цілеспрямоване формулювання творчого та критичного мислення, досвіду та інструментарію навчально-пошукової діяльності, рольового та імітаційного моделювання, пошук та визначення власного особистого сенсу й ціннісних відносин.

     Продукт інноваційної діяльності – це нововведення (новації), які позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються новим чи вдосконаленим змістом освіти, засобами навчання, виховання, освітніми моделями та адекватними їм системами управління, зафіксованими у формах, придатних для апробації, розповсюдження та освоєння.

     Інноваційний процес – це комплексна діяльність щодо створення (розробки), засвоєння, використання та поширення нововведень.

     Нововведення  - комплексний процес створення, поширення та використання нового педагогічного засобу для якісно кращого задоволення вже відомих суспільних потреб, процес його впровадження в окремому навчальному закладі з метою підвищення результативності освітньо-виховної діяльності.

     Нововведення – це засіб (новий метод, методика, технологія, програма).

    Інновація – процес освоєння цього засобу.

     Учитель інноваційної орієнтації – особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним  типом педагога.

     Як учитель-дослідник, він спрямований на науково обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії.

     Готовність до інноваційної діяльності – інтегральна якість особистості, яка характеризується наявністю та певним рівнем сформованості мотиваційно-орієнтаційного, змістовно-операційного і оцінно-рефлексивного компонентів у їх єдності, що проявляється в прагненні до інноваційної діяльності в підготовленості до її здійснення на професійному рівні.

Тренінг

МЕТА: знизити бар’єр тривожності у ставленні до інноваційного процесу, сформувати толерантність до невизначеності, гнучкість у сприйнятті світу, усвідомлення невідворотності змін та можливості їх прийняття. Навчити педагогів розпізнавати страхи, пов’язані з невизначністю ситуацій та знаходити способи їх подолання, підвищити здатність вчителів до саморегуляції. Допомогти учасникам сформувати мотиваційну готовність до сприйняття нового.

     Заняття 1. Цілі тренінгу. Формування групи.

     Мета: Ввести учасників у «понятійне поле» проблематики, сформувати мотивовану групу учасників тренінгу.

    Правила для групи.

     Інструкція учасникам: як нам потрібно поводитись у групі, щоб нам було комфортно, і ми досягли поставленої мети? Спільно з групою виводимо основні правила: бути активними, толерантними, пунктуальними, говорити по суті і по черзі, можливість сказати «ні».

1.Очікування.

Інструкція учасникам: по черзі висловитися щодо власних очікувань від тренінгу та своїх цілей у ньому. В чому вони хочуть себе зрозуміти, чого навчитися, що змінити?

     2.Знайомство.

Інструкція учасникам: об’єднавшись у пари, розповісти один одному про себе. Представити групі свого партнера за зразком: «Мою колегу звати ... і її педагогічні знахідки ...»

     3.Мозковий штурм «Інновація – це...»

     Інструкція учасникам: продовжить речення «Інновація – це...» Говоріть перше, що спадає на думку, без критичної оцінки.

     Усі відповіді учасників записуються на дошці чи фліп-чарті.

     Інформаційне повідомлення. «Теоретичні аспекти педагогічної інноватики».

     Ведучий узагальнює відповіді учасників та пропонує подивитись, як на проблему інноватики дивляться науковці. Слід зазначити, що на думку дослідників, нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувалися чи не використовувалися, але й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дозволяє у змінених умовах і ситуаціях достатньо ефективно вирішувати завдання виховання та освіти.

     4.Вправа. «Не хочу пишатися, але я...»

      Інструкція учасникам: продовжити речення, розповівши про те, які елементи інноваційного навчання ви вже використовуєте у своїй роботі (можливі роздуми педагогів щодо процесу впровадження інновацій, зауваження щодо того, чи потрібні вони в освіті, обговорення власного досвіду учасників).

       5. Підведення підсумків заняття.

      Заняття 2. Що допоможе нам сприйняти зміни

     Мета: Сформувати толерантність до невизначеності, гнучкість у сприйнятті світу, усвідомлення невідворотності змін та можливості їх прийняття. Показати залежність світосприймання від власної налаштованості.

     1.Вступ. Пояснення теми і мети заняття.

     2.Вправа 1. Знайомство – криголам «Мене звати... і я люблю...»

     Інструкція учасникам: ведучий починає: «Я – (називає своє ім’я)..., і я люблю...», висловлюючи, яку дію з власним тілом він любить робити (наприклад, розчісуватись, масажувати спину тощо). Наступний учасник починає з фрази: «Оля(імя ведучої) любить розчісуватись, (показує цю дію на ній),а я – (називає своє імя), і я люблю...» - закінчує фразу. Наступний учасник повторює імя попереднього, показуючи на ньому його улюблену дію і називає себе.

    3.Нагадування правил для групи.

     4.Очікування.

     5.Вправа. Аналіз життя.

     Мета: Показати невідворотність змін у житті людини, формувати толерантність до змін.

     Ведучий: «Ми можемо багато чому навчитися у природі. Саме в природі ми спостерігаємо постійні циклічні зміні. Всі рослини і тварини проходять через цикл «Пори року». Так само і в житті: ми можемо досягти зрілості і збирати врожай лише тоді, коли зрозуміємо і приймемо, що багато чого йде, зникає чи змінюється, цим самим створюючи передумови для виникнення чогось нового.

     Візьміть альбоми і складіть список того, що у вашому житті відмирає, стає слабшим, втрачає значимість, відходить на другий план. Можливо, змінюється внутрішня позиція, життєва філософія, політичні погляди. Зосередьтесь на тому, що змінюється, але ще не зникло до кінця...

     А тепер складіть ще один список-перелік, що знаходиться в стадії розвитку того, що ще не стало повноцінною чаcтиною вашого життя.

     Виберіть тепер з другого списку той пункт, який вас особливо зацікавив, важливий та значимий. Напишіть до нього невелике пояснення:

- Яка передісторія появи?

- Що допомагає становленню?

- Що заважає?

- Чи може це стати важливою життєвою метою?

- Яким стане ваше життя, якщо це буде розвиватися далі? Давайте обговоримо.

      

    6. Вправа. Клинопис (5-10 хв.)

     Мета: продемонструвати учасникам, що межа між відомим і невідомим (часто просто незвичним) залежить лише від нашого способу сприймання світу.

  Матеріал: ватман з намальованими на ньому символами

      Інструкція учасникам: Подивиться на зображені символи та здогадайтеся, що вони означають, або чим є насправді (відповідь: це – цифри від 1 до 7 у їх дзеркальному відображенні).

     Обговорення: що відчуває людина, коли невідоме раптом стає відомим і, навіть, знайомим? Що переживаємо ми, коли «відкриті очі» на щось нам допомогли оточуючі? Окрім правильного, які ще варіанти рішень були цікавими?

     7. Вправа. Воскова свічка.

     Мета: Встановлення довіри в групі. Обговорення питань довіри до себе та до світу.

     Інструкція учасникам: станьте в коло. У центрі – доброволець. Усі учасники в колі стають щільно один до одного, виставивши долоні рук вперед. Учасник в середині кола – воскова паличка. Він стоїть у центрі кола із заплющеними очима, не відриваючи ноги від підлоги. Учасники у колі ловлять його на витягнутих долонях і підштовхують в інший бік.

     Підсумок заняття.

     Заняття 3. «Господарі своєї долі»

     Мета: вчити учасників моделювати ситуації на основі заданих елементів та формувати стійкість до невизначеності, гнучкість у сприйнятті світу, відчуття себе причиною власної активності.

    1.Вступ. Пояснення теми і мети заняття.

     2.Вправа 1. Криголам «пульс дня»

     Інструкція учасникам: закінчіть речення: На минулому занятті мені сподобалось..., і сьогодні я очікую...»

     3.Вправа «Джерела та пішаки»

     Інформаційне повідомлення: Ричард де Чармс ввів поняття джерела і пішака. Джерело – людина, яка почуває, що сама є причиною своєї власної активності. Пішак – людина, яка відчуває, що її діяльність зумовлена активністю когось стороннього. Кожна людина в різні моменти життя буває і джерелом, і пішаком.

      Інструкція учасникам: Згадайте чи були у вашому житті моменти, коли ви відчували себе пішаком? А джерелом? Як ми можемо посилити своє відчуття джерела?

    Спробуйте розглянути різні сфери: В роботі, у спілкуванні, у ставленні до власного тіла та його потреб, у плануванні майбутнього. Візьміть відповідальність за те, що реально ви можете змінити і що повністю залежить від вас. Що це буде? Поділіться «секретом».

     Обговорення. Учасники за бажанням розповідають про свої «відкриття».

     Підсумок заняття.

     Заняття 4. «Прийоми подолання тривоги».

    Мета: Навчити учасників розпізнавати ситуації, які викликають тривогу, допомогти знайти способи їх подолання.

     1.Вправа – криголам «Чого я боюсь».

     Про все добре на різних стінах кімнати розвішано таблички з відповідями «Так,» «НІ», «Іноді».

     Інструкція учасникам: послухайте твердження, подумайте, яку відповідь обрати і станьте біля відповідної таблички.

     Додаток. Твердження до вправи:

 •  я хвилююсь з приводу своєї роботи;
 •  я сильно нервую перед виступом і під час нього;
 •  у мене часто болить голова і живіт;
 •  мені важко зосередитись;
 •  мені трохи страшно знайомитись з новими людьми;
 •  я відчуваю, що на мене тиснуть інші люди;
 •  вночі я не повністю відпочиваю;
 •  думаю, я надто багато хвилююсь;
 •  оточуючи надто багато від мене очікують;
 •  я боюсь помилитись і програти.

     Запитання для обговорення:

     Чи схожі наші проблеми?

     Чи багато хто з вас відповідали на питання однаково?

     2. Інформаційне повідомлення. Людині властиво хвилюватися у ситуаціях, коли є якась невизначеність. Ви можете почати переживати невдачу загодя, наперед, ще не розпочавши роботу, іноді, навіть, не усвідомивши, що конкретно вас хвилює. Хвилюватися перед якимось серйозним випробуванням – це нормально. Хвилювання допомагає нам зібратись, пригадати все. Але лише тоді, коли воно не надмірне. Якщо ж ми надто сильно хвилюємось, навпаки, можемо забути, навіть, те, що знали дуже добре.

     Можна навчитись справлятись зі своїми страхами, варто лише захотіти. Для цього необхідно навчитися вірити у свої сили і не боятися робити помилки.

     3. Вправа «На помилках вчаться»

     Інструкція учасникам: кожен з нас іноді помиляється. Дехто, помилившись, вчиняє над собою суворий суд, інші ж просто ще раз намагаються зробити те, що не вийшло першого разу. З кожним разом вони вчаться і не роблять великих проблем зі своїх невдач. А як ви реагуєте на свої помилки?

     Згадайте зараз якусь велику помилку. Як ви реагували на неї тоді? А зараз?

     Чи переживаєте ви, коли у чомусь помиляєтеся?

     Чи пробуєте ще раз виконати дію, у якій зазнали невдачі?

     4. Вправа «Малюємо слово»

    Мета: навчитися регулювати власний емоційний стан, знімати відчуття тривоги.

     Інструкція учасникам: іноді одне імя чи слово, без реальної присутності може викликати негативні емоції. Повторюючи його, ми знову  і знову відтворюємо переживання минулого досвіду. Сьогодні ми спробуємо навчитися перетворювати слова у «магічні», змінювати своє ставлення до них.

     Спробуйте закінчити речення «варто мені почути слово..., як я починаю...»

    Заплющить очі і уявіть його.

    Яке це слово для вас, як воно виглядає?

    Воно надруковане чи написане від руки?

    Кольорове і в якому кольорі?

    З чого виготовлене?

    Яке на дотик – тверде, мяке, шершаве? Тепле чи холодне?

    Якого розміру літери – великі чи маленькі?

    Де розміщені, на якому фоні?

    Звукові особливості (Хто промовляє його? Як звучить цей голос?)

    А може воно пахне? Як?

    Уявили? А зараз спробуймо зобразити це слово інакше, щоб воно стало для вас приємним, привабливим.

    Як воно повинне бути написане? Як звучати? Яке на дотик?

    Зробіть його мяким і теплим. Прикрасьте його, щоб воно стало «безпечним».

    А зараз візьміть олівці і намалюйте, як ваше слово перетворюється.

     Обговорення: Що сподобалось у цій вправі? Що не сподобалось? Що здивувало?

    Які виникли відчуття?

     Спробуйте так само проаналізувати слово «інновація». Що ви відчуваєте, коли аналізуєте його? Спробуйте перетворити його так, щоб воно стало безпечним і привабливим для вас.

     Підсумок заняття.

     Заняття 5. Підводимо підсумки.

     Мета: Виявлення змін в системах індивідуальних цілей учасників. Підведення підсумків роботи групи.

1.Вступ. Повідомлення мети і теми заняття.

2.Вправа – криголам «Ніхто ще про мене не знає, але я...»

Інструкція учасникам:  продовжить речення: «Ніхто ще про мене не знає, але я як вчитель...»

3.Вправа «Загадка 7-ми мудреців».

Мета: формувати самостійність мислення, уміння створювати власну точку зору на основі авторитетних думок та гармонійно поєднувати елементи системи.

     Інструкція учасникам: обєднаємось у 3 групи (сонце, місяць, зорі). На картках записані вислови семи видатних мудреців світу. Ці вислови є їхнім життєвим кредо, у  яке кожен намагався вкласти своє бачення сенсу життя. Вони жили приблизно в один і той самий час: у 6 ст. до нашої ери. Можливо, логічне і гармонійне поєднання їх висловів в єдиній максимі містить загадку сенсу життя. Спробуйте її розгадати! Ваше завдання – обєднати вислови мудреців в один, логічно завершений. Не переставляйте місцями слова у висловлюваннях, можна змінювати лише відмінки та порядок самих висловів. Можна додати інші слова для зєднання, але мінімально.

    Додаток. Вислови семи мудреців.

    Ніколи не перебільшуючи (Солон).

    Тяжкий тягар – невігластво (Фалес).

    Усе своє носити з собою (Біант).

    Обмірковувати усе заздалегідь (Періандр).

    Не поспішати у дорозі (Хілон).

    Важко людині бути хорошою (Піттак).

    Обговорення: У чому сенс людини, виходячи зі створених вами висловів?

    Чи є дорога єдиною метафорою життєвого шляху людини?

    Як ця вправа стосується нашої з вами проблеми (педагогічні інновації)?

    4. Вправа «Що я отримав?»

    Мета: рефлексія роботи групи та власної активності протягом занять, зворотний звязок про проведений тренінг.

    Інструкція учасникам: щоб нам легше було попрощатися, давайте зробимо так: нехай кожен зосередиться на тому, що він тут отримав. Подумайте кілька хвилин про таке: який досвід я отримав на цих заняттях і як він допоможе мені покращити своє життя у професійній сфері, у контактах, у ставленні до себе, у плануванні майбутнього? Закрийте очі і не відкривайте, поки не знайдете відповіді на ці питання.

    Обговорення: поділіться з іншими своїми думками. Чи допоможе наше заняття по-новому подивитися на світ і на себе в ньому?

    5. Вправа. Прощання «Струм по колу»

    Інструкція учасникам:  Ведучий: Станемо у коло, візьмемось за руки. Я потискаю руку першому учаснику, він передає ций потиск далі, доки він не повернеться до мене. Таким чином, передаємо один одному енергію впевненості і добра.

    На підставі проведеного тренінгу ми прийшли до таких висновків:

    ПЯТЬ КАТЕГОРІЙ ВЧИТЕЛІВ ЗА СТАВЛЕННЯМ ДО НОВОВВЕДЕНЬ

    1. Новатори – вчителі, які завжди першими сприймають все нове, сміливо його впроваджують і поширюють.

    2. Вчителі, які першими здійснюють практичну (експериментальну) перевірку цінностей інновацій в кожній школі.

    3. Помірковані, які дотримуються правила золотої середини і не сприймають нового до того часу, поки його не впровадять більшість колег.

    4. Вчителі, які більше сумніваються, ніж вірять в нове. Вони більше орієнтовані на старі технології, ніж на нові, а сприймають нове лише при загальній позитивній громадській думці.

    5. Вчителі, у яких дуже сильний звязок з традиційним, старим підходом до навчання і виховання, вони консервативні, відкидають усе нове.

ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ЗАСВОЄННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ

 •  Нерозробленість механізму реалізації педагогічної інновації в конкретному навчальному закладі.
 •  Відсутність необхідного навчально-методичного забезпечення.
 •  Недостатня поінформованість вчителів з проблем організації і проведення інноваційної діяльності.
 •  Відсутність сертифікованих критеріїв оцінки ефективності даної роботи.
 •  Велике навантаження педагогів навчальною та іншими видами діяльності, обмеженість ресурсів та ін.

 

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ     

Мотиваційно-орієнтаційний

 •  характер ставлення до інноваційної діяльності;
 •  направленість особистості педагога;
 •  наявність «моделі» даної діяльності.

Змістово-операційний

 •  рівні системних знань;
 •  технологічність;
 •  володіння навичками здійснення даної діяльності (досвід).

Оцінно-рефлективний

 •  самооцінка готовності до здійснення інноваційної діяльності;
 •  самокорекція;
 •  самоаналіз.

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Інформаційний

Змістовна орієнтація в загальних теоретичних підходах, конкретних методиках роботи педагогів-новаторів, а також зарубіжному досвіді педагогічних технологій. Застосування окремих елементів інноваційних технологій у власній педагогічній діяльності.

Пошуковий

Намагання втілити у власну діяльність відомі технології та методики навчально-виховної роботи, прагнення працювати по-новому, спроби експериментування, бажання поділитися досвідом, як успіхів, так і помилок, з однодумцями для осмислення педагогічних інновацій.

Творчий

Глибоке розуміння ролі інновацій у виконанні сучасних завдань освіти, широкі й змістовні знання про нові наукові та новаторські підходи до навчання і виховання, успішне оволодіння новітніми технологіями, активна участь у їх створенні, прагнення до індивідуального творчого вкладу в інноваційний процес.

Література

    1. Рапіна Т.В. Психологічні основи науково-експериментальної роботи/Директор школи, № 14 (62), 1999,с. 9.

    2. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти, Тернопіль, 2005.

    3. Дудяк С.І., Шендеровська Л.В. Інновації у навчанні, Тернопіль, - Воля, - 2004.

    4. Безпалько О., Савич Ж. Спілкуємось та діємо. – К., Навчальна книга, - 2002.

    5. Штепа О.С. Тренінг «Актуалізація особистісної зрілості» / Практична психологія і соціальна робота, 2005 р., - № 3, - с. 48-62.

    6. Климчук В.О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура / Практична психологія і соціальна робота, 2006 р., - № 10, - с. 52 -59.

    7.Коблик Г. Программа адаптации детей к средней школе «Первый раз в первый класс» / Практична психологія і соціальна робота, - 2005 р., - № 6. – с. 9-20.

    8. Меморандум непрерывного европейского союза. (WWW.mdg.org.ua).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72048. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ГІСТОГЕНЕЗ НИРКИ У РАННІХ ЗАРОДКІВ ЛЮДИНИ 197 KB
  В тепершній час відсутня концепція механізмів регуляції розвитку людини оскільки більшість наведених у літературі даних грунтується на вивченні ембріогенезу експериментальних тварин або на культивуванні ембріональних клітин.
72049. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 234.5 KB
  За відсутності комплексної методики аналізу конкурентоспроможності підприємства виникає низка важливих питань які потребують вирішення. Для досягнення належної конкурентоспроможності підприємства необхідні тривалий час і значні зусилля.
72050. СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 287 KB
  На підґрунті діалектичного підходу сутність соціального проектування розкривається як суперечливий процес відтворення рефлексивної єдності соціального суб’єкта та об’єктивної реальності. Згідно з цим реалізується принцип відповідності, за яким встановлюються логіко-гносеологічні засоби відновлення...
72051. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ГЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 192.5 KB
  Стрімкий розвиток сучасних економічних відносин і вплив господарської діяльності людини на всю поверхню Землі як інтегрованого утворення вимагає переосмислення не тільки місця людини в географічному світі але й її ставлення до навколишнього середовища.
72052. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПАТОБІОХІМІЧНИХ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРІВ 469.5 KB
  З’ясувати особливості деяких ланок патогенезу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур нової кори та гіпокампа в старих самцівщурів за окремими гістохімічними патобіохімічними і патоморфологічними параметрами на...
72053. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 306 KB
  Актуальність оптимізації діяльності зі збереження та поліпшення здоров’я дитячого населення посилюється необхідністю виконання Програми економічних реформ на 2011–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині реформування системи надання медичної допомоги.
72054. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну 208.5 KB
  Вирішення означених проблем фахівцями графічного дизайну вимагає постійного оновлення науковометодичної бази щодо форм і способів виготовлення та представлення продукції. У ній зазначено що зростання попиту на фахівців з дизайну обумовлено переходом суспільства від індустріальної до інформаційної стадії...
72055. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 181 KB
  Професійному спілкуванню нині приділяється значна частина робочого часу сучасних фахівців зокрема встановлення ділових контактів наради бесіди переговори вимагають комунікативної компетентності що сприятиме ефективному діловому та професійному взаєморозумінню.
72056. РОЗВИТОК ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (ПОЧАТОК XVIII – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ) 506 KB
  Актуальність теми дослідження. Становлення нової освітньої системи в Україні відбувається в умовах розбудови державності, відродження культурних і духовних цінностей українського народу. Державна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.