52666

Формування мотиваційної готовності вчителя до інноваційної діяльності

Научная статья

Педагогика и дидактика

А вчителі перейняти головні ідеї інноваційного навчання усвідомити їх корисність для навчального процесу і стати активними учасниками процесу реформування освіти. Допомогти учасникам сформувати мотиваційну готовність до сприйняття нового. Інструкція учасникам: як нам потрібно поводитись у групі щоб нам було комфортно і ми досягли поставленої мети Спільно з групою виводимо основні правила: бути активними толерантними пунктуальними говорити по суті і по черзі можливість сказати ні. Інструкція учасникам: по черзі висловитися...

Русский

2014-03-26

92 KB

16 чел.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ

Тренінг«Формування мотиваційної готовності вчителя до інноваційної діяльності»

Сьогодні на перший план розвитку шкільної освіти поставлено питання про зміну форм і методів навчання школярів. Традиційна класно урочна система з її спрямуванням на колективну навчальну діяльність ефективно виконувала своє призначення в індустріальному суспільстві, коли клас був прототипом виробничого цеху, а школа – підприємства.

     Та час змінився й інформаційне суспільство ставить інші вимоги до особистості, а отже й до процесу організації навчання. В сучасних умовах вчитель не є носієм знань, а, швидше, організатором усіх видів діяльності учня як компонентний консультант і помічник. Учень же перестає бути просто пасивним реципієнтом інформації.

     Отже,  освіта просто зобовязана гнучко адаптуватися до сучасних умов. А вчителі – перейняти головні ідеї інноваційного навчання, усвідомити їх корисність для навчального процесу і стати активними учасниками процесу реформування освіти.

     «Як зробити так, щоб вчителі не боялися інновацій, прагнули б впроваджувати їх у навчальний процес

     У підготовці тренінгу ми виходили з того, що нове завжди викликає опір, лякає своєю невизначеністю, неможливістю передбачити точний результат. Тому запропоновані вправи, спрямовані власне на те, щоб підвищити толерантність до невизначеності, гнучкість у сприйнятті світу, усвідомлення невідворотності змін та можливості їх прийняття. Разом з тим, до тренінгу включались вправи, які б підвищували б здатність до саморегуляції, зокрема, пошуки шляхів зниження тривожності, подолання страху перед помилками.

     Готуючись до проведення тренінгу, ми виходили з таких наукових визначень, які розмістили на картках:

     Інноваційна діяльність – це створення нового ( оригінальних прийомів, цілісних педагогічних  концепцій), що змінює звичний погляд на явище, перебудовує суспільно-педагогічні відносини.

     Мета інноваційного навчання – розвивати в учнів можливості творчо освоювати новий досвід.

     Основою такого освоєння є цілеспрямоване формулювання творчого та критичного мислення, досвіду та інструментарію навчально-пошукової діяльності, рольового та імітаційного моделювання, пошук та визначення власного особистого сенсу й ціннісних відносин.

     Продукт інноваційної діяльності – це нововведення (новації), які позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються новим чи вдосконаленим змістом освіти, засобами навчання, виховання, освітніми моделями та адекватними їм системами управління, зафіксованими у формах, придатних для апробації, розповсюдження та освоєння.

     Інноваційний процес – це комплексна діяльність щодо створення (розробки), засвоєння, використання та поширення нововведень.

     Нововведення  - комплексний процес створення, поширення та використання нового педагогічного засобу для якісно кращого задоволення вже відомих суспільних потреб, процес його впровадження в окремому навчальному закладі з метою підвищення результативності освітньо-виховної діяльності.

     Нововведення – це засіб (новий метод, методика, технологія, програма).

    Інновація – процес освоєння цього засобу.

     Учитель інноваційної орієнтації – особистість, здатна брати на себе відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш перспективним соціальним  типом педагога.

     Як учитель-дослідник, він спрямований на науково обґрунтовану організацію навчально-виховного процесу з прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє мистецтвом рефлексії.

     Готовність до інноваційної діяльності – інтегральна якість особистості, яка характеризується наявністю та певним рівнем сформованості мотиваційно-орієнтаційного, змістовно-операційного і оцінно-рефлексивного компонентів у їх єдності, що проявляється в прагненні до інноваційної діяльності в підготовленості до її здійснення на професійному рівні.

Тренінг

МЕТА: знизити бар’єр тривожності у ставленні до інноваційного процесу, сформувати толерантність до невизначеності, гнучкість у сприйнятті світу, усвідомлення невідворотності змін та можливості їх прийняття. Навчити педагогів розпізнавати страхи, пов’язані з невизначністю ситуацій та знаходити способи їх подолання, підвищити здатність вчителів до саморегуляції. Допомогти учасникам сформувати мотиваційну готовність до сприйняття нового.

     Заняття 1. Цілі тренінгу. Формування групи.

     Мета: Ввести учасників у «понятійне поле» проблематики, сформувати мотивовану групу учасників тренінгу.

    Правила для групи.

     Інструкція учасникам: як нам потрібно поводитись у групі, щоб нам було комфортно, і ми досягли поставленої мети? Спільно з групою виводимо основні правила: бути активними, толерантними, пунктуальними, говорити по суті і по черзі, можливість сказати «ні».

1.Очікування.

Інструкція учасникам: по черзі висловитися щодо власних очікувань від тренінгу та своїх цілей у ньому. В чому вони хочуть себе зрозуміти, чого навчитися, що змінити?

     2.Знайомство.

Інструкція учасникам: об’єднавшись у пари, розповісти один одному про себе. Представити групі свого партнера за зразком: «Мою колегу звати ... і її педагогічні знахідки ...»

     3.Мозковий штурм «Інновація – це...»

     Інструкція учасникам: продовжить речення «Інновація – це...» Говоріть перше, що спадає на думку, без критичної оцінки.

     Усі відповіді учасників записуються на дошці чи фліп-чарті.

     Інформаційне повідомлення. «Теоретичні аспекти педагогічної інноватики».

     Ведучий узагальнює відповіді учасників та пропонує подивитись, як на проблему інноватики дивляться науковці. Слід зазначити, що на думку дослідників, нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувалися чи не використовувалися, але й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дозволяє у змінених умовах і ситуаціях достатньо ефективно вирішувати завдання виховання та освіти.

     4.Вправа. «Не хочу пишатися, але я...»

      Інструкція учасникам: продовжити речення, розповівши про те, які елементи інноваційного навчання ви вже використовуєте у своїй роботі (можливі роздуми педагогів щодо процесу впровадження інновацій, зауваження щодо того, чи потрібні вони в освіті, обговорення власного досвіду учасників).

       5. Підведення підсумків заняття.

      Заняття 2. Що допоможе нам сприйняти зміни

     Мета: Сформувати толерантність до невизначеності, гнучкість у сприйнятті світу, усвідомлення невідворотності змін та можливості їх прийняття. Показати залежність світосприймання від власної налаштованості.

     1.Вступ. Пояснення теми і мети заняття.

     2.Вправа 1. Знайомство – криголам «Мене звати... і я люблю...»

     Інструкція учасникам: ведучий починає: «Я – (називає своє ім’я)..., і я люблю...», висловлюючи, яку дію з власним тілом він любить робити (наприклад, розчісуватись, масажувати спину тощо). Наступний учасник починає з фрази: «Оля(імя ведучої) любить розчісуватись, (показує цю дію на ній),а я – (називає своє імя), і я люблю...» - закінчує фразу. Наступний учасник повторює імя попереднього, показуючи на ньому його улюблену дію і називає себе.

    3.Нагадування правил для групи.

     4.Очікування.

     5.Вправа. Аналіз життя.

     Мета: Показати невідворотність змін у житті людини, формувати толерантність до змін.

     Ведучий: «Ми можемо багато чому навчитися у природі. Саме в природі ми спостерігаємо постійні циклічні зміні. Всі рослини і тварини проходять через цикл «Пори року». Так само і в житті: ми можемо досягти зрілості і збирати врожай лише тоді, коли зрозуміємо і приймемо, що багато чого йде, зникає чи змінюється, цим самим створюючи передумови для виникнення чогось нового.

     Візьміть альбоми і складіть список того, що у вашому житті відмирає, стає слабшим, втрачає значимість, відходить на другий план. Можливо, змінюється внутрішня позиція, життєва філософія, політичні погляди. Зосередьтесь на тому, що змінюється, але ще не зникло до кінця...

     А тепер складіть ще один список-перелік, що знаходиться в стадії розвитку того, що ще не стало повноцінною чаcтиною вашого життя.

     Виберіть тепер з другого списку той пункт, який вас особливо зацікавив, важливий та значимий. Напишіть до нього невелике пояснення:

- Яка передісторія появи?

- Що допомагає становленню?

- Що заважає?

- Чи може це стати важливою життєвою метою?

- Яким стане ваше життя, якщо це буде розвиватися далі? Давайте обговоримо.

      

    6. Вправа. Клинопис (5-10 хв.)

     Мета: продемонструвати учасникам, що межа між відомим і невідомим (часто просто незвичним) залежить лише від нашого способу сприймання світу.

  Матеріал: ватман з намальованими на ньому символами

      Інструкція учасникам: Подивиться на зображені символи та здогадайтеся, що вони означають, або чим є насправді (відповідь: це – цифри від 1 до 7 у їх дзеркальному відображенні).

     Обговорення: що відчуває людина, коли невідоме раптом стає відомим і, навіть, знайомим? Що переживаємо ми, коли «відкриті очі» на щось нам допомогли оточуючі? Окрім правильного, які ще варіанти рішень були цікавими?

     7. Вправа. Воскова свічка.

     Мета: Встановлення довіри в групі. Обговорення питань довіри до себе та до світу.

     Інструкція учасникам: станьте в коло. У центрі – доброволець. Усі учасники в колі стають щільно один до одного, виставивши долоні рук вперед. Учасник в середині кола – воскова паличка. Він стоїть у центрі кола із заплющеними очима, не відриваючи ноги від підлоги. Учасники у колі ловлять його на витягнутих долонях і підштовхують в інший бік.

     Підсумок заняття.

     Заняття 3. «Господарі своєї долі»

     Мета: вчити учасників моделювати ситуації на основі заданих елементів та формувати стійкість до невизначеності, гнучкість у сприйнятті світу, відчуття себе причиною власної активності.

    1.Вступ. Пояснення теми і мети заняття.

     2.Вправа 1. Криголам «пульс дня»

     Інструкція учасникам: закінчіть речення: На минулому занятті мені сподобалось..., і сьогодні я очікую...»

     3.Вправа «Джерела та пішаки»

     Інформаційне повідомлення: Ричард де Чармс ввів поняття джерела і пішака. Джерело – людина, яка почуває, що сама є причиною своєї власної активності. Пішак – людина, яка відчуває, що її діяльність зумовлена активністю когось стороннього. Кожна людина в різні моменти життя буває і джерелом, і пішаком.

      Інструкція учасникам: Згадайте чи були у вашому житті моменти, коли ви відчували себе пішаком? А джерелом? Як ми можемо посилити своє відчуття джерела?

    Спробуйте розглянути різні сфери: В роботі, у спілкуванні, у ставленні до власного тіла та його потреб, у плануванні майбутнього. Візьміть відповідальність за те, що реально ви можете змінити і що повністю залежить від вас. Що це буде? Поділіться «секретом».

     Обговорення. Учасники за бажанням розповідають про свої «відкриття».

     Підсумок заняття.

     Заняття 4. «Прийоми подолання тривоги».

    Мета: Навчити учасників розпізнавати ситуації, які викликають тривогу, допомогти знайти способи їх подолання.

     1.Вправа – криголам «Чого я боюсь».

     Про все добре на різних стінах кімнати розвішано таблички з відповідями «Так,» «НІ», «Іноді».

     Інструкція учасникам: послухайте твердження, подумайте, яку відповідь обрати і станьте біля відповідної таблички.

     Додаток. Твердження до вправи:

 •  я хвилююсь з приводу своєї роботи;
 •  я сильно нервую перед виступом і під час нього;
 •  у мене часто болить голова і живіт;
 •  мені важко зосередитись;
 •  мені трохи страшно знайомитись з новими людьми;
 •  я відчуваю, що на мене тиснуть інші люди;
 •  вночі я не повністю відпочиваю;
 •  думаю, я надто багато хвилююсь;
 •  оточуючи надто багато від мене очікують;
 •  я боюсь помилитись і програти.

     Запитання для обговорення:

     Чи схожі наші проблеми?

     Чи багато хто з вас відповідали на питання однаково?

     2. Інформаційне повідомлення. Людині властиво хвилюватися у ситуаціях, коли є якась невизначеність. Ви можете почати переживати невдачу загодя, наперед, ще не розпочавши роботу, іноді, навіть, не усвідомивши, що конкретно вас хвилює. Хвилюватися перед якимось серйозним випробуванням – це нормально. Хвилювання допомагає нам зібратись, пригадати все. Але лише тоді, коли воно не надмірне. Якщо ж ми надто сильно хвилюємось, навпаки, можемо забути, навіть, те, що знали дуже добре.

     Можна навчитись справлятись зі своїми страхами, варто лише захотіти. Для цього необхідно навчитися вірити у свої сили і не боятися робити помилки.

     3. Вправа «На помилках вчаться»

     Інструкція учасникам: кожен з нас іноді помиляється. Дехто, помилившись, вчиняє над собою суворий суд, інші ж просто ще раз намагаються зробити те, що не вийшло першого разу. З кожним разом вони вчаться і не роблять великих проблем зі своїх невдач. А як ви реагуєте на свої помилки?

     Згадайте зараз якусь велику помилку. Як ви реагували на неї тоді? А зараз?

     Чи переживаєте ви, коли у чомусь помиляєтеся?

     Чи пробуєте ще раз виконати дію, у якій зазнали невдачі?

     4. Вправа «Малюємо слово»

    Мета: навчитися регулювати власний емоційний стан, знімати відчуття тривоги.

     Інструкція учасникам: іноді одне імя чи слово, без реальної присутності може викликати негативні емоції. Повторюючи його, ми знову  і знову відтворюємо переживання минулого досвіду. Сьогодні ми спробуємо навчитися перетворювати слова у «магічні», змінювати своє ставлення до них.

     Спробуйте закінчити речення «варто мені почути слово..., як я починаю...»

    Заплющить очі і уявіть його.

    Яке це слово для вас, як воно виглядає?

    Воно надруковане чи написане від руки?

    Кольорове і в якому кольорі?

    З чого виготовлене?

    Яке на дотик – тверде, мяке, шершаве? Тепле чи холодне?

    Якого розміру літери – великі чи маленькі?

    Де розміщені, на якому фоні?

    Звукові особливості (Хто промовляє його? Як звучить цей голос?)

    А може воно пахне? Як?

    Уявили? А зараз спробуймо зобразити це слово інакше, щоб воно стало для вас приємним, привабливим.

    Як воно повинне бути написане? Як звучати? Яке на дотик?

    Зробіть його мяким і теплим. Прикрасьте його, щоб воно стало «безпечним».

    А зараз візьміть олівці і намалюйте, як ваше слово перетворюється.

     Обговорення: Що сподобалось у цій вправі? Що не сподобалось? Що здивувало?

    Які виникли відчуття?

     Спробуйте так само проаналізувати слово «інновація». Що ви відчуваєте, коли аналізуєте його? Спробуйте перетворити його так, щоб воно стало безпечним і привабливим для вас.

     Підсумок заняття.

     Заняття 5. Підводимо підсумки.

     Мета: Виявлення змін в системах індивідуальних цілей учасників. Підведення підсумків роботи групи.

1.Вступ. Повідомлення мети і теми заняття.

2.Вправа – криголам «Ніхто ще про мене не знає, але я...»

Інструкція учасникам:  продовжить речення: «Ніхто ще про мене не знає, але я як вчитель...»

3.Вправа «Загадка 7-ми мудреців».

Мета: формувати самостійність мислення, уміння створювати власну точку зору на основі авторитетних думок та гармонійно поєднувати елементи системи.

     Інструкція учасникам: обєднаємось у 3 групи (сонце, місяць, зорі). На картках записані вислови семи видатних мудреців світу. Ці вислови є їхнім життєвим кредо, у  яке кожен намагався вкласти своє бачення сенсу життя. Вони жили приблизно в один і той самий час: у 6 ст. до нашої ери. Можливо, логічне і гармонійне поєднання їх висловів в єдиній максимі містить загадку сенсу життя. Спробуйте її розгадати! Ваше завдання – обєднати вислови мудреців в один, логічно завершений. Не переставляйте місцями слова у висловлюваннях, можна змінювати лише відмінки та порядок самих висловів. Можна додати інші слова для зєднання, але мінімально.

    Додаток. Вислови семи мудреців.

    Ніколи не перебільшуючи (Солон).

    Тяжкий тягар – невігластво (Фалес).

    Усе своє носити з собою (Біант).

    Обмірковувати усе заздалегідь (Періандр).

    Не поспішати у дорозі (Хілон).

    Важко людині бути хорошою (Піттак).

    Обговорення: У чому сенс людини, виходячи зі створених вами висловів?

    Чи є дорога єдиною метафорою життєвого шляху людини?

    Як ця вправа стосується нашої з вами проблеми (педагогічні інновації)?

    4. Вправа «Що я отримав?»

    Мета: рефлексія роботи групи та власної активності протягом занять, зворотний звязок про проведений тренінг.

    Інструкція учасникам: щоб нам легше було попрощатися, давайте зробимо так: нехай кожен зосередиться на тому, що він тут отримав. Подумайте кілька хвилин про таке: який досвід я отримав на цих заняттях і як він допоможе мені покращити своє життя у професійній сфері, у контактах, у ставленні до себе, у плануванні майбутнього? Закрийте очі і не відкривайте, поки не знайдете відповіді на ці питання.

    Обговорення: поділіться з іншими своїми думками. Чи допоможе наше заняття по-новому подивитися на світ і на себе в ньому?

    5. Вправа. Прощання «Струм по колу»

    Інструкція учасникам:  Ведучий: Станемо у коло, візьмемось за руки. Я потискаю руку першому учаснику, він передає ций потиск далі, доки він не повернеться до мене. Таким чином, передаємо один одному енергію впевненості і добра.

    На підставі проведеного тренінгу ми прийшли до таких висновків:

    ПЯТЬ КАТЕГОРІЙ ВЧИТЕЛІВ ЗА СТАВЛЕННЯМ ДО НОВОВВЕДЕНЬ

    1. Новатори – вчителі, які завжди першими сприймають все нове, сміливо його впроваджують і поширюють.

    2. Вчителі, які першими здійснюють практичну (експериментальну) перевірку цінностей інновацій в кожній школі.

    3. Помірковані, які дотримуються правила золотої середини і не сприймають нового до того часу, поки його не впровадять більшість колег.

    4. Вчителі, які більше сумніваються, ніж вірять в нове. Вони більше орієнтовані на старі технології, ніж на нові, а сприймають нове лише при загальній позитивній громадській думці.

    5. Вчителі, у яких дуже сильний звязок з традиційним, старим підходом до навчання і виховання, вони консервативні, відкидають усе нове.

ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ЗАСВОЄННЯМ ПЕДАГОГІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ

 •  Нерозробленість механізму реалізації педагогічної інновації в конкретному навчальному закладі.
 •  Відсутність необхідного навчально-методичного забезпечення.
 •  Недостатня поінформованість вчителів з проблем організації і проведення інноваційної діяльності.
 •  Відсутність сертифікованих критеріїв оцінки ефективності даної роботи.
 •  Велике навантаження педагогів навчальною та іншими видами діяльності, обмеженість ресурсів та ін.

 

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ     

Мотиваційно-орієнтаційний

 •  характер ставлення до інноваційної діяльності;
 •  направленість особистості педагога;
 •  наявність «моделі» даної діяльності.

Змістово-операційний

 •  рівні системних знань;
 •  технологічність;
 •  володіння навичками здійснення даної діяльності (досвід).

Оцінно-рефлективний

 •  самооцінка готовності до здійснення інноваційної діяльності;
 •  самокорекція;
 •  самоаналіз.

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Інформаційний

Змістовна орієнтація в загальних теоретичних підходах, конкретних методиках роботи педагогів-новаторів, а також зарубіжному досвіді педагогічних технологій. Застосування окремих елементів інноваційних технологій у власній педагогічній діяльності.

Пошуковий

Намагання втілити у власну діяльність відомі технології та методики навчально-виховної роботи, прагнення працювати по-новому, спроби експериментування, бажання поділитися досвідом, як успіхів, так і помилок, з однодумцями для осмислення педагогічних інновацій.

Творчий

Глибоке розуміння ролі інновацій у виконанні сучасних завдань освіти, широкі й змістовні знання про нові наукові та новаторські підходи до навчання і виховання, успішне оволодіння новітніми технологіями, активна участь у їх створенні, прагнення до індивідуального творчого вкладу в інноваційний процес.

Література

    1. Рапіна Т.В. Психологічні основи науково-експериментальної роботи/Директор школи, № 14 (62), 1999,с. 9.

    2. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти, Тернопіль, 2005.

    3. Дудяк С.І., Шендеровська Л.В. Інновації у навчанні, Тернопіль, - Воля, - 2004.

    4. Безпалько О., Савич Ж. Спілкуємось та діємо. – К., Навчальна книга, - 2002.

    5. Штепа О.С. Тренінг «Актуалізація особистісної зрілості» / Практична психологія і соціальна робота, 2005 р., - № 3, - с. 48-62.

    6. Климчук В.О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура / Практична психологія і соціальна робота, 2006 р., - № 10, - с. 52 -59.

    7.Коблик Г. Программа адаптации детей к средней школе «Первый раз в первый класс» / Практична психологія і соціальна робота, - 2005 р., - № 6. – с. 9-20.

    8. Меморандум непрерывного европейского союза. (WWW.mdg.org.ua).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54362. Мифы Древней Греции. Верования древних греков 40 KB
  Цель: расширить кругозор учащихся; познакомить их с Грецией; рассказать о возникновении древнегреческих мифов, отражении в них представлений греков об окружающем их мире; стимулировать познавательный процесс, развивать коммуникативные способности учащихся; раскрыть потенциальные возможности детей; развивать творческие способности и интерес к литературе; воспитывать у учащихся инициативность в построении совместной учебной деятельности; формировать умение работать в группе.
54363. Мифы Древней Греции. Верования древних греков. Интегрированный урок 4.81 MB
  Мы предлагаем конспект интегрированного урока с использованием информационных и мультимедийных технологий на уроках литературы в 6 классе по теме Мифы Древней Греции. Овладеть знаниями о мифах Древней Греции не посетив страну пусть даже виртуально весьма трудно. Как же можно построить уроки по изучению мифов Древней Греции с использованием информационных и компьютерных технологий По программе на изучение этого...
54364. Свято – урок «Ой хто, хто Миколая любить» 42.5 KB
  Всі річки тепер в обнові біле скло над бережком Ходить зима по діброві застеляє все сніжком. Сніг сідав на усмішки і сміявся з усіма Бо прийшла до нас зима Пісня Зимонька Сорока. Йшла зимонька поміж полями Усміхнулася до зір...
54365. День Святого Миколая - душа весело співає 158 KB
  Хлопчик Краснії подарунки дітям приносить В кожен дім діти знають: з радістю приходить. Звучить чарівна мелодія зявляються дівчаткаянголи які виконують дивовижний танок сповіщаючи прихід Миколая стук у двері до господи входить Святий Миколай Вчитель Діти а хто до нас прийшов Діти Святий Миколай Св. Добрий день вам любі діти Діти Добрий день Св. Бачу ви усі привітні...
54366. Сценарій ранку «Ми чекаємо Святого Миколая» 60 KB
  Ми всі з нетерпінням чекаємо дня Святого Миколая. З лопатами і з піснею Працюємо разом 2куплет: Ми цю пісню будемо співати І всі дружно станем працювати Щоб Миколай прийшов до всіх Приніс дарунків повен міх 1 чортик Ну що ж мене вам не здолати я вам нашлю нову біду Чари мариТепер вас треба всіх розчарувати а для цього треба все про святого Миколая розповісти а ви про нього нічого і не знаєте.
54367. Народні свята. День Святого Миколая 81 KB
  Співом його привітаєм Разом пісню заспіваєм Співають пісню Ой хто хто Миколая любить Ой хто хто Миколая любить Ой хто хто Миколаю служить Тому святий Миколай На всякий час помагай Миколаю Ой хто хто спішить в твої двори Того ти на землі й на морі. Все хорониш від напасти Не даєш му в гріхи впасти Миколаю Ой хто хто к ньому прибігає На поміч його призиває Той все з горя вийде ціло Охоронить душу й тіло Миколаю Миколай молися за нами Благаєм тебе зі сльозами Ми тя будем вихваляти Ім'я твоє величати Миколаю 2...
54368. Свято Миколая 62.5 KB
  Коли святий Миколай З небес на землю йде То кожен дім і школа Мов вулик бджіл гуде. Це Святий Миколай. Як затанцюють за вікном сніжинки І білим килимом укриють край То знай що до Івася і Галинки Святий прибуде з неба Миколай. Я не хочу щоб Святий Миколай приходив до вас хвалив за якісь гарні вчинки дарував вам гостинці.
54369. Свято Василя та Меланки 209.5 KB
  Цього дня батько ховається від своїх дітей за символом багатства та щедрості — за пирогами. Діти повинні вдавати, що в цю мить батька не бачать — так велить традиція. Вони мусять запитувати в матері, де ж тато подівся. А «здивована» мати бажає, аби й наступного року діти за пирогами батька не помітили.
54370. Классный час «Милосердие» 61.5 KB
  Суть бескорыстного доброго отношения к человеку хорошо выразил другой римский философ Марк Аврелий: Когда ты сделал комуто добро и это добро принесло плод зачем ты как безрассудный домогаешься еще похвалы и награды за свое доброе дело Видимо сознание сделанного добра высшая награда для человека. Внутренний психический мир человека. Наука изучающая процессы и закономерности психологической деятельности человека.