52720

Робота з обдарованими учнями в умовах спеціалізованого навчального закладу в контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Доклад

Педагогика и дидактика

Безперечно передбачає вона і вивченні потреб та забезпечення розвитку обдарованих дітей розроблення індивідуальних методик організації їх навчання та соціалізації проектування особистіснорозвивального середовища обдарованих дітей і молоді. Критерії обдарованості Обдарованими можна вважати дітей якщо вони: 1.Юркевич Обдарованими ми вважаємо наших дітей і підлітків рівень інтелекта яких і мотивація що склалася дозволяє їм досягти в майбутньому високих професійних і творчих досягнень.Шадриков Обдарованість завжди...

Украинкский

2014-02-17

164.5 KB

5 чел.

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа

І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області

Кирдей Ірина Дмитріївна, заступник директора школи з НВР

Доповідь на засіданні педагогічної ради школи на тему:

«Робота з обдарованими учнями в умовах спеціалізованого навчального закладу в контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

31.10 2013 року

Учитись важко, а учить ще важче, 

Але не мусиш зупинятись ти, 

Як дітям віддаси усе найкраще, 

То й сам сягнеш нової висоти. 

П. Сингаївський 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» - нормативний документ, що містить аналіз сучасного стану освіти в Україні та, виходячи з реального стану справ, ставить мету, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії розвитку галузі на найближчі 8 років.

Безперечно передбачає вона і вивченні потреб та забезпечення розвитку обдарованих дітей, розроблення індивідуальних методик організації їх навчання та соціалізації, проектування особистісно-розвивального середовища обдарованих дітей і молоді.

Сучасна філософія освіти, оновлена стратегія її реформування вимагають принципово нових наукових досліджень, обгрунтованого та послідовного запровадження передових науково-педагогічних технологій, раціональних і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності у сфері освіти.

Система освіти повинна забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі.

Виконання зазначених завдань передбачає зокрема і розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення створення умов для її розвитку, соціалізації та дальшого професійного зростання.

Цитати:

 •  Для людини з талантом і любов'ю до праці не існує перешкод (Людвіг ван Бетховен)
 •  В кожній людині є сонце. Тільки дайте йому світити (Сократ)
 •  Талант — це вміння робити те, чому неможливо ні навчити, ні навчитися (Кант Іммануїл)
 •  Неправильно, коли говорять, що я раптом відкрив в собі здібності. Я просто працював (Джон Леннон)
 •  В кожній людині спить талант, але не всі його будять (А. Мінченков)

Глосарій

Індивідуальність - неповторність своєрідних рис людини, що відрізняють її від інших людей. 

Задатки - природжені анатомо-фізіологічні особливості організму, головним чином нервової системи й органів чуття, передумова розвитку здібностей людини при певних умовах і діяльності людини в певному напрямі. 

Здібності - стійкі індивідуальні психічні властивості людини, які зумовлюють успішність її діяльності в певному напрямі й базуються на основі задатків. 

Рівні здібностей: обдарованість, талант, геніальність. 

Талановитість - вищий ступінь спеціальної обдарованості дитини. 

Геніальність - найвищий ступінь обдарованості, прояву творчих сил людини. 

Творчість - продуктивна діяльність людини, яка породжує якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення. 

Здібності - уміння працювати в нестандартних ситуаціях, розв'язувати проблемні ситуації, оригінальність, критичність мислення, уміння робити правильний вибір у різних ситуаціях.

Талант — високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до діяльності в якійсь галузі та уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду. Талант обумовлює високий рівень розвитку спеціальних здібностей, які дають людині змогу успішно, самостійно й оригінально виконати певну складну діяльність. Така сукупність здібностей дає змогу одержати продукт діяльності, який вирізняється новизною, високим рівнем досконалості і суспільною значимістю.

Критерії обдарованості

 

Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони: 

1. Часто "перескакують" через послідовні етапи свого розвитку. 

2. У них чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні. 

3. Рано починають класифікувати і диференціювати інформацію, що надходить до них. 

4. Із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому їхня мета - не приведення колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація, систематизація її на нових підставах.

5. Мають великий словниковий запас. Із задоволенням читають словники та енциклопедії, придумують нові слова і поняття. 

6. Можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома чи більше подіями, що відбуваються навколо них. 

7. Дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять ніяких обмежень своїх досліджень. 

8. У ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв'язки, робити правильні висновки. 

9. Можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально "занурюються" в своє заняття, якщо воно їм цікаве. 

10. Мають сильно розвинуте почуття гумору. 

11. Постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу. 

12. Відзначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно. 

13. Часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію. 

14. Їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті.

 

Калейдоскоп тлумачень

 

Обдарований - який має великі природні здібності; здібний, талановитий. Здібність - природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант. 

(Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2002 р.) 

 

* * *

Обдарованість - комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності (чи діяльностей) порівняно з іншими людьми. 

(Л.Липова) 

* * *

Обдарованість - якісно своєрідне сполучення здібностей, від якого залежить імовірність більшого чи меншого успіху під час виконання тієї чи іншої діяльності. 

(Б.Тєплов) 

* * *

Обдарованість - специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дозволяє виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного "середнього рівня". 

(Б.Чижевський) 

* * *

Обдарованість - поєднання трьох компонентів: мотивації, орієнтованої на виконання завдання; видатних розумових здібностей і креативності. 

(Дж.Рензуллі) 

* * *

Обдарованість - це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а ще й сукупність її особистісних характеристик. 

(Л.Слободянюк)

* * *

Обдарованість - високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей. 

(В.Чудновський, В.Юркевич)

* * *

Обдарованими ми вважаємо наших дітей і підлітків, рівень інтелекта яких і мотивація, що склалася, дозволяє їм досягти в майбутньому високих професійних і творчих досягнень. 

(Т.Хромова) 

* * *

Обдарованими називають тих, хто показує гарні результати або високий рівень здібностей в одній чи декількох галузях діяльності: загальні інтелектуальні здібності, академічні здібності, продуктивне мислення, здібності до лідерства, художні й артистичні здібності, психомоторні здібності. 

(Мануела Да Сільва) 

* * *

Обдарованість - це працелюбство. 

(Н.Лейтес) 

* * *

Обдарованість - це набір здібностей, здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально значущій сфері людської діяльності. 

(Н.Лейтес) 

* * *

Обдарованість - системно-особистісне утворення, зумовлене природними особливостями організму людини (сенсорні, моторні, інтелектуальні компоненти високої енергетичності). Обдарованість складається з високого рівня інтелекту, творчих здібностей і мотиваційного компонента. 

(О.Кульчицька) 

* * *

Обдарованими є ті учні, які, за оцінкою професіоналів, внаслідок значних здібностей володіють потенціалом до високих досягнень. 

(Держвідділ освіти США) 

* * *

Обдарованість - підвищений рівень розвитку однієї чи декількох здібностей людини, на основі яких виникає можливість досягти високих результатів у соціально значимих видах діяльності. 

(В.Панов, А.Матюшкін) 

* * *

Обдарованість - це системна, така, що розвивається протягом життя якість психіки, яка визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних) результатів у одному чи декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми. 

(Д.Богоявленська, В.Шадриков) 

* * *

Обдарованість - завжди унікальна, тому марно шукати універсальні ознаки обдарованих дітей. 

(Р.Стернберг) 

* * *

Обдарованість є наслідком розвитку вроджених задатків під дією як внутрішніх, суб'єктивних, так і зовнішніх, стосовно особистості, соціальних чинників. 

(О.Музика) 

* * *

Розумово обдаровані діти - це діти, які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим розвитком, який є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. 

(Ю.Гільбух) 

* * *

Здібність - це такі індивідуально-психологічні особливості людини, які сприяють успішному виконанню нею тієї чи іншої діяльності й не зводяться тільки до знань, умінь та навичок, які вона має. 

(Психологічний словник) 

* * *

Та основною думкою, що буде розвитись я у доповіді, так і у виступах творчих груп є наступна:

Немає необдарованих дітей - є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку.  (І. Мороз) 

Серед різних типів обдарованості розрізняють:

 •  інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших); 
 •  академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами; 
 •  соціальну - лідерську; 
 •  художню - музичну, образотворчу, сценічну; 
 •  психомоторну - спортивні здібності;
 •  творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй). 

ТВОРЧА та соціальна обдарованість

Олімпіади і конкурси-захисти в системі МАН  - це заходи, зорієнтовані на дітей з інтелектуальною обдарованістю в рамках одного предмета. Діти ж, що володіють креативністю - здатністю досліджувати, народжувати нові ідеї та діти з соціальної обдарованістю - лідерством, здатністю організовувати інших людей, часто залишаються без належної уваги, хоча розвиток громадянського суспільства потребує соціально активних громадян.

Такі учні володіють величезним бажанням і прагненням до успіху, хоч ще не показали значущих досягнень в галузі науки, мистецтва чи спорту. Педагоги, на жаль, не завжди бачать цю обдарованість, але навіть якщо і бачать, то часто підміняють її розвиток тренуванням або навіть примусом. Наприклад, учень, що краще за інших розбирається в комп'ютерах та інформаційних технологіях змушений створювати і включати презентації на шкільних заходах, набирати класному керівнику списки класу, або навіть конспекти уроків; хлопці, які чудово малюють - усе своє шкільне життя випускають стінгазети і беруть участь у виставках малюнків на задані дорослими теми, а учні, здатні співати або танцювати, виступають на шкільних концертах.

     Проблема полягає в тому, що вчителю деколи складно усвідомити: учень, який погано вчиться, може бути обдарованим. Механічне запам'ятовування - не його стихія, тому в молодших класах у таких дітей можуть бути погані оцінки з мов. Дитина, яка легко опановує множення, не завжди розумніша того, хто має в цьому труднощі. Учні, яким потрібно більше часу, щоб навчитися множенню традиційним способом, можуть краще зрозуміти множення з допомогою іншого підходу. Такі діти можуть досягти успіху за межами математики або, можливо, розуміють процес множення на принципово більш глибокому рівні. Таке розуміння зовні виглядає як повільність, але насправді може приховувати математичний інтелект, значно вищий, ніж у дітей, що здатні швидко запам'ятовувати але не сприймають інформацію як процес, пов'язаний з реальним світом.

       Педагоги  часто забувають про загальну підготовку обдарованих із свого предмета учнів. Адже жоден математик не зможе довести теорему, якщо у нього не сформоване зв'язне усне і писемне мовлення, жоден соціолог не зможе провести аналіз опитування, якщо не володіє методами статистичних досліджень. Тому на загальному рівні стандарту для гуманітаріїв обов’язковою є – математика і фізика, для майбутніх інженерів – живопис та логіка, а фізична підготовка, інформаційні технології та іноземні мови - для всіх.

Розвиткові творчих здібностей учнів сприяють різні форми роботи на уроці: твори-описи, роздуми, мініатюри, за вивченими творами письменників, перекази, якісні задачі з фізики і хімії, нестандартні запитання з біології та географії, завдання, що потребують застосування знань з кількох предметів. Як приклад можна привести задачі Вдкритої природничої демонстрації – специфічної творчої форми роботи команди учнів та вчителів природничих дисциплін, у якій ми беремо участь учетверте.

Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень. 

Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці.

 

Виявлення обдарованих дітей

 

Виявлення, розпізнавання великих можливостей розвитку дитини в майбутньому є важливою проблемою педагогічних працівників. Існує багато методик, які допомагають розпізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення. Зокрема: 

 •  "Анкета з визначення здібностей учнів" за методикою американських вчених Хаана і Кафа. Дана анкета допоможе визначити на основі співставлення з інтересами однолітків особливості спрямованості характеру даної особистості. 
 •  Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан. 
 •  Методика "Віддалені асоціації" невербальна модифікація тесту А. Медніка виявить оригінальність і гнучкість мислення, уміння перекомбінувати дані елементи в нові комбінації. 
 •  Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь.
 •  Тест "Не проґав вундеркінда!" допоможе батькам виявити та розвинути приховані здібності та задатки дитини.
 •  Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей. 
 •  Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини. 
 •  Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.
 •  Методика "Особливості творчої уяви" (В.Ф.Маценко) допоможе виявити рівень словесно-логічного мислення. 

Саме на підставі подібного психолого-педагогічного інструментарію побудована робота педагогічної комісії по прийому до першого класу нашої та інших спеціалізованих шкіл України.

 

"Шкільні" типи обдарованих

 

1. "Найкращий" учень. Всі його люблять, робить те, що йому кажуть і як. Любить подобатись. 

2. "Бунтівник". Сперечається, з ним важко спілкуватися. Часто виникають у нього фрустрації - стан емоційно-вольового напруження, коли щось загрожує досягненню мети. 

3. "Підпільник". Знає, що за обдарованість не платять, а навпаки - вимагають, тому прагне не вистрибувати і бути "як всі". 

4. "Втікач". Випадає із шкільної системи, не може пристосуватися до вимог школи, вчителів. 

5. "Двобічний". Відстає чи має вади (фізичні). Його бачать як слабкого, не помічають обдарованості. 

6. "Цілеспрямований". Незалежний, знає собі ціну, знає, що хоче. 

У кожного з цих типів власний стиль поведінки, свої потреби, свій емоційно-вольовий статус. Ось чому до кожного має бути індивідуальний підхід як у школі, позашкільному закладі, так і в сім'ї. 

 

Проблеми обдарованих дітей

1. Неприязнь до школи часто з'являється тому, що навчальна програма нудна і нецікава для обдарованої дитини. 

2. Обдарованим дітям подобаються складні ігри і нецікаві ті, якими захоплюються їхні ровесники, внаслідок чого дитина опиняється в ізоляції. 

3. Заглиблення у філософські проблеми: для обдарованих дітей є характерним замислюватися над такими явищами, як смерть, потойбічне життя, релігійні вірування набагато частіше, ніж для інших дітей. 

4. Невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розвитком - обдаровані діти частіше віддають перевагу спілкуванню з дітьми старшого віку. Через це їм важко бути лідерами - вони поступаються фізичним розвитком. 

5. Прагнення до досконалості - для обдарованих дітей характерна внутрішня потреба досконалості, вони не заспокоюються, доки не досягнуть бажаного. 

6. Почуття незадоволеності - вони критично ставляться до своїх досягнень, мають низьку самооцінку. 

7. Нереальні завдання, які вони часто ставлять перед собою, не маючи змоги виконати їх. 

8. Надмірна чутливість, вразливість, нетерплячість. 

9. Потреба в уважному ставленні дорослих. 

10. Зневага у ставленні до дітей, які стоять нижче від них в інтелектуальному розвитку. 

 

Принципи педагогічної творчості вчителя, реалізація яких сприяє творчому розвитку особистості 

Картка обдарованої дитини

 

I. Відомості про учня 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________ 

Навчальний заклад ______________________________________ 

Дата народження ________________________________________ 

Домашня адреса ________________________________________ 

Номінація (сфера обдарованості) __________________________ 

Вчителі ________________________________________________ 

Наставник _____________________________________________ 

II. Відомості про особисті досягнення учня ( участь у змаганнях, олімпіадах, конкурсах тощо): 

№п/п

Назва змагання

Рівень (обласний, всеукраїнський, міжнародний)

Результат 

Рік 

Нагорода (диплом, свідоцтво)

 

 

 

 

 

 

   

III. Дані про заохочення: 

№п/п

Дата

Вид заохочення

 

 

 

  

IV. Відомості про додаткові заняття (консультування, збори, тренінги): 

№п/п

Зміст заняття (тема, напрямок, вид роботи)

  Прізвище консультанта

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей - стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи. 

Н. С. Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей:

 •  учні з ранньою розумовою реалізацією;
 •  учні з прискореним розумовим розвитком;
 •  учні з окремими ознаками нестандартних здібностей. 

Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років, використовуючи наявний нахил дитини до праці, саме цей нахил, на думку Н. Лейтеса, є основою дитячої обдарованості. 

Мета навчання учнів 1-4 класів - забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а також забезпечити базову освіту та підготовку до успішного навчання в школі ІІ та ІІІ ступенів. 

Удосконалити навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають: 

 •  олімпіади з базових дисциплін; · олімпіади з творчого мислення; 
 •  олімпіади з кмітливості та логічного мислення; 
 •  конкурси;
 •  конкурси знавців математики та логічного мислення; 
 •  інтелектуальні ігри: "Ланцюжок", "Так чи Ні", "КВК", "Ерудит", «Дотепник», "Що? Де? Коли?" тощо.

Елементи змагань, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей творчого мислення, залучають учнів до активного життя. Розв'язуючи ребуси, кросворди, учні поступово починають складати власні головоломки, що сприяє розвиткові пам'яті, уваги, кмітливості, учні вчаться:

- самостійно працювати з літературою;

- аналізувати та систематизувати отримані дані; 

- робити висновки. 

Вчитель початкової школи, проводячи на батьківських зборах бесіду про обдарованість молодших школярів може запропонувати  батькам відповісти на питання тесту «Не прогав вундеркінда». Це дозволить йому зібрати більше інформації про таланти його вихованців.

 

Принцип суб'єктивності навчання і виховання передбачає визнання слухача як суб'єкта педагогічної взаємодії, використання вчителем у процесі навчання і виховання переважно діалогічних форм комунікативної взаємодії із слухачем. 

Принцип діагностики передбачає побудову і корекцію навчально-виховного процесу на основі психолого-педагогічних діагностичних досліджень, а саме: оцінювання рівних розвитку творчих можливостей дітей і дитячих колективів, з якими педагог вступає у взаємодію. 

Принцип оптимальності. Оптимальною творчою педагогічною взаємодією педагога і вихованця вважаємо таку, яка забезпечує не тільки успішне засвоєння знань, умінь, навичок, а й позитивну динаміку розвитку творчих можливостей дітей в конкретних умовах педагогічної праці педагога. 

Принцип оптимальності передбачає роботу педагога з відбору таких дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку творчих можливостей більшості дітей, враховують рівень розвитку творчих можливостей меншості, а тому сприяють розвитку творчих можливостей. 

Принцип взаємозалежності відображає взаємозумовленість творчого особистісного розвитку суб'єктів взаємодії системи "педагог-вихованець"; відбиває взаємозалежність і взаємзумовленість творчої педагогічної праці вчителя і творчої навчальної діяльності дітей. 

Принцип фасілітації передбачає розуміння формування творчої особистості вихованця у навчально-виховному процесі як процес полегшення, сприяння творчій навчальній діяльності дитини, стимулювання його творчої активності. Це пов'язане з необхідністю створення на занятті, в позаурочній діяльності слухачів творчої атмосфери (співдружності, співтворчості, співробітництва), яка б сприяла розвитку мотивів творчої діяльності, надихала вихованців на творчість. 

Принцип креативності відображає необхідність виявлення можливостей змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на формування творчої особистості дитини. При плануванні та організації взаємодії педагога і вихованця в процесі навчання зміст навчального матеріалу повинен максимально використовуватися для розвитку мотивів, характерологічних особливостей, творчих умінь і психологічних процесів, які мають провідне значення для творчої діяльності, і забезпечувати насамперед розвиток дивергентного мислення, умінь генерувати нові ідеї, знаходить нетрадиційні шляхи вирішення проблемних завдань. Реалізації принципу в практичній діяльності сприяє аналіз змісту навчального матеріалу з метою його креативного посилення, застосування навчальних і навчально-творчих задач, методів і прийомів стимулювання творчої активності учнів, використання завдань психологічної діагностики для розвитку творчих якостей особистості. 

Принцип доповнення передбачає посилення розвитку творчих можливостей дітей за рахунок реалізації додаткового змісту в організаційних формах навчально-пізнавальної діяльності. У практичній діяльності реалізація принципу означає введення таких додаткових курсів, які б компенсували прогалини в розвитку творчих умінь і психічних процесів, що сприяють успішній творчій діяльності людини і на розвиток яких об'єктивно не вистачає часу в процесі виконання державного компонента навчального плану. 

Принцип варіантності виражає необхідність подолання одноманітності змісту, форм, методів навчання. Для ефективності взаємодії у системі "педагог-вихованець" принцип варіантності має регулятивне значення, визначає мету та стратегію проектування педагогічної взаємодії. 

Принцип самоорганізації відображає особливості управління процесом формування творчої особистості дитини, які зумовлені особливостями управління нелінійними системами та орієнтують педагога на внутрішній вплив, на узгодження розвитку вихованця з власними тенденціями розвитку, а також на необхідність "збуджувати" та ініціювати творчу активність, при цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним у своєму зовнішньому впливі й здійснюватися опосередкованими методами. Саме в цьому разі можна говорити не про управління, а про процеси самоуправління. 

 

Основні напрями виховання обдарованих дітей

 

1. Формування особистості. Виховання творчої особистості, здатної до діяльності в новій економічній ситуації, розвиток її обдарувань, талантів. 

2. Розвиток інтелекту. Розвиток пам'яті, мислення, спостережливості, уяви, уважності. Продовження розумової діяльності за межами заданої ситуації. 

3. Розвиток творчості. Здатність продукувати нові ідеї, гіпотези, знаходити нетрадиційні способи вирішення проблемних задач, виявляти при цьому оригінальність, винахідливість. 

4. Виховання духовності, загальнолюдської моралі. Ідеї добра, правди, краси, справедливості, совісті, людської гідності, патріотизму, любові, інших доброчинностей. 

 

 

ПОРАДИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРАЦІВНИКУ 

 

1. Учитель не повинен вихваляти кращого учня. Не потрібно вирізняти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми. 

2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина частіше від інших ставатиме переможцем, що може викликати неприязнь до неї інших учнів.

3. Учитель не повинен робити з обдарованої дитини "вундеркінда". Недоречне акцентування на її винятковості породжує роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність - зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей - звичайно, неприпустима. 

4. Учителеві необхідно пам'ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються. 

 

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

 

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо. 

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового. 

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання. 

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її. 

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок. 

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, очевидного розв’язку там, де є кілька способів розв’язання. 

7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує. 

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті. 

9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість. 

10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї. 

11. Розсіюй страх у талановитих дітей. 

12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати. 

13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви. 

14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент. 

15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів. 

16. Розвивай критичне сприйняття дійсності. 

17. Вчи доводити починання до логічного завершення. 

18. Впливай особистим прикладом. 

19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання. 

20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення. 

21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят. 

22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації. 

23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках. 

24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук. 

25. Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський). 

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми 

 

1. Бути доброзичливим і чуйним. 

2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси. 

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку. 

4. Мати широке коло інтересів. 

5. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із навчанням обдарованих дітей. 

6. Мати педагогічну і спеціальну освіту. 

7. Володіти почуттям гумору. 

8. Мати живий та активний характер. 

9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконання. 

10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд. 

11. Бути цілеспрямованим і наполегливим. 

12. Володіти емоційною стабільністю. 

13. Уміти переконувати. 

14. Мати схильність до самоаналізу. 

У США

Національна асоціація для обдарованих дітей існує більш 50 років, уключає 8 тис. членів, має більш 40 філій по всій країні, забезпечує роботу з більш ніж 3 млн талановитих й обдарованих дітей.

Основні функції:

 •  лобіювання інтересів обдарованих дітей; 
 •  створення програм допомоги незаможним обдарованим і талановитим дітям; 
 •  сприяння одержанню стипендій, грантів обдарованими школярами; 
 •  розробка стандартів освітніх програм для обдарованих і талановитих дітей; 
 •  забезпечення професійного розвитку викладачів; 
 •  підтримка досліджень у галузі освіти та виховання обдарованих дітей; 
 •  удосконалювання методик навчання та виховання обдарованих; 
 •  публікація наукових розробок. 

Фінансування програм для обдарованих і талановитих дітей - до 7 % бюджету штату. 

ЗГАСАННЯ здібностей

У 1970 році група американських психологів провела фундаментальне дослідження з метою оцінити вплив віку людини на її здатність мислити нестандартно.

Іх  висновки були вражаючими: подібно до того, як фізичний ріст припиняється в більшості людей років у 20, точно так само і творчий - у сім. У 98 % людей творчі здібності раптом згасають. Тоді нам залишається тільки виконати глибокий вдих і розвести руками: нічого не зробиш. Зберегти б і виплекати два відсотки геніїв, здатних якось переборювати цей невблаганний природний бар'єр. Друга версія - для оптимістів - посилає всім нам промінь надії. Вона говорить, що жодних меж на шляху розвитку уроджених творчих задатків немає. Не існує. Природа-матір любить усіх рівною, рівномірною, однаково щедрою любов'ю. А далі відбувається страшне: записуючись у перший клас у найбільш весняному віці розквіту талантів (у 7, 6, а у Великій Британії, наприклад, і у 5 років), 98 відсотків свіжоспечених школярів утрачають своє творче «Я».

Тоді виходить, що вони відкрили не закон природи, але, імовірно, головний принцип школи, що діє в даному випадку суворо проти природи людського інтелекту.

«Чи знаєте ви, що головний архітектор школи, чеський єпископ XVII століття Ян Амос Коменський ненавмисно винайшов модель «живої мануфактури», де учні - це робітники, котрі слухняно виконують задану їм програму? За командою, дружним строєм, на оцінку. Так і донині продовжується, зі століття у століття. Працює всесвітня класно-урочна умодробилка, що обробляє найбільш коштовне, святе й недоторканне, що тільки можна придумати, - людські душі.» Ці слова належать відомому вченому та педагогу Милославу Олександровичу Балабанову (1927-2005).

Школа Коменського наштампувала вдосталь безмозких живих автоматів для промислової, науково-технічної й інших соціальних революцій. Ще раз дякуємо, але більше не треба. Настав час іти далі, у постіндустріальну цивілізацію, де, кажуть, потрібні не виконавчі й безмовні манкурти, а цілком самодостатні громадяни.

Тому школа покликана допомогти дитині відшукати, відкрити свою справу, де вона більш за все цікава собі і людям? Блукай студіями, роби свої мимовільні та вільні помилки, пробуй, видумуй, винаходь! При цьому вчитель, підручник - завжди під рукою. Адже із давнини, починаючи із садів Академа, школою називався не навчальний заклад і навіть не місце, а час, вільний від обов'язкових занять («scole» у перекладі з грецької - дозвілля). І приділявся цей час на вільні етюди, знаходження потрібного для всякого ремесла особистого досвіду.

Основою розвитку творчої особистості є формування читацької культури, критичного мислення, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного. Робота бібліотечно-інформаційного центру школи та вчителів, що творчо співпрацюють з центром, зорієнтована на розвиток інтелектуальних, морально-етичних, філологічних, художніх, історико-партіотичних нахилів та уподобань учнів, традиційно проводиться на високому методичному рівні.

Перелік творчих заходів БІЦ:

Коли проведено

Тема

клас

Вчитель

Жовтень, 2012

До Всесвітнього дня захисту тварин круглий стіл з представницею «Спілки захисту тварин» Т. Щертань «Поряд крокують чотири ноги»

6-Б

Шутенко Т.О.

Листопад, 2012

До 125-річчя С.Я. Маршака бібліотечний урок «Пам’ять дитинства»

4-Д

Степанкевич Г.О.

Грудень 2012

Вечір-реквієм «Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів» до днів визволення України від німецько-фашистських загарбників

8-В,

4-Д

Єсюк Л.В.

Степанкевич Г.О.

Квітень 2013

«Таланти нашого класу» зустріч із творчою молоддю міста у рамках Року дитячої творчості

9-В

Поліщук Н.П.

Квітень 2013

Тренінг до Дня соціальної справедливості «Ми різні, ми рівні»

7-а

11-б

10-а

Ткач Л.П.

Орлова Л.С.

Дорофєєва Н.Г.

Квітень 2013

До 75-річчя від дня народження Василя Стуса вечір пам’яті «Просвітлої дороги свічка чорна»

9-в

Поліщук Н.П.

Пелих Т.М.

Лютий 2013

До дня всіх закоханих «Минуще все, любов лиш вічна»

11-А

11-Б

Грабовецька Н.Ф.

Орлова Л.С.

Жовтень 2013

Круглий стіл «Молода гвардія… міф чи реальність»

10-А

Поліщук Н.П.

Заходи, зорієнтовані на дітей з інтелектуальною обдарованістю

Олімпіади

Конкурси МАН

ВПД

Предметні конкурси

(Кенгуру, Левеня, Бобер, Грінвіч, Лелека, Колосок, Геліантус…)

Іменні вузькоспеціалізовані конкурси

(П. Яцека, Т.Г. Шевченка, О. Пушкіна тощо)

Спортивні турніри

Індивідуальні та групові заняття з обдарованими учнями:

Ресурси

Організація

Результат

Висновок.

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей - стільки й здібностей, які залежать від особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи. 

Переконана, що кожна особистість має потенціал, а завдання сучасного вчителя розвивати ці здібності та управляти процесом їх розвитку. Метою сьогоднішньої педагогічної ради є мобілізації ресурсів педагогічного колективу в роботі з обдарованими учнями. Переконана, що кожен з нас мобілізує свої педагогічні таланти для розкриття природних здібностей і обдарувань кожного свого учня, того дорогоцінного скарбу, що довірили нам батьки.

Рішення педагогічної ради та тему

«Робота з обдарованими учнями в умовах спеціалізованого навчального закладу в контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

(проект)

1. До 15.11. 2013 року з метою мобілізації ресурсів педагогічного колективу в роботі з обдарованими учнями переглянути  та провести коригування банку даних  обдарованих учнів.  Тарасюк Н.П., класні керівники 1-11 класів.

2. До 15.11. 2013 року провести узагальнення щодо ефективних сучасних педагогічних технологій, які сприяють розвитку обдарованості  учнів школи І ступеня, опублікувати їх на сайті школи та у шкільній електронній газеті.  Аржанова Ж.А., Величанська О.М.                                                                                                  

3. З 04.11. 2013 по 30.05. 2014 року здійснювати соціально-психологічний супровід обдарованих учнів соціально-незахищених категорій.   Олійник В. М., Проскура Т.С.

4. З 04.11. 2013 р. по 30.05. 2014 проводити пошук та розвиток обдарованих учнів шляхом залучення до участі в творчих інтелектуальних конкурсах природничо-математичного напряму.                                                               Вчителі природничо-математичних дисциплін.

5. З 04.11. 2013 р. по 30.05. 2014 спрямувати свою щоденну діяльність на виявлення, розвиток та підтримку художньо-естетичної творчої обдарованості учнів. Вчителі музики, образотворчого мистецтва, художньої культури, трудового навчання.

6. З 04.11. 2013 р. по 30.05. 2014 залучати до участі у спортивних змаганнях, конкурсах, турнірах та підтримувати особисті досягнення учнів на уроках фізичної культури. Вчителі фізичної культури.

7. З 04.11. 2013 р. по 30.05. 2014 зорієнтувати проведення індивідуальних та групових занять з обдарованими учнями на організацію науково-дослідницької діяльності учнів-члені МАН України.                         Вчителі, що викладають курс «Індивідуальні та групові консультації з обдарованими учнями».

8. З 04.11. 2013 р. по 30.05. 2014 бібліотекарям школи  Клуббе О.П. та Кравець  О.В. у співпраці з вчителями-предметниками продовжувати роботу бібліотечно-інформаційного центру школи з формування читацької культури школярів та підтримки творчо обдарованих учнів.

9. З 04.11. 2013 р. по 30.05. 2014 шляхом залучення учнів до створення шкільного електронного часопису «Вектор - 16» проводити пошук та розвиток учнів, що мають схильність до журналістики, публіцистики та літературної творчості.  Єсюк Л.В., Пелих Т.М.

10. З 04.11. 2013 р. по 30.05. 2014  з метою створення позитивного іміджу школи як навчального закладу, що шукає, розвиває і підтримує природні здібності учнів, висвітлювати на сайті школи та доводити до відома батьківської громадськості динаміку позитивних показників у роботі з обдарованими учнями школи. Кирдей І.Д., класні керівники 1-11 класів.

11. До 12.04. 2014 року з метою розвитку інтелектуальної обдарованості учнів 7-10 класів та підвищення інтересу до математики й фізики провести ІІ шкільний фізико-математичний турнір. Кирдей І.Д., вчителі фізики, математики, інформатики.

12. З 04.11. 2013 р. по 30.05. 2014  щомісячно кожної третьої середи забезпечити участь вчителів математики в роботі постійно діючого обласного семінару по роботі з обдарованими учнями з математики.  Кирдей І.Д., вчителі математики.

PAGE   \* MERGEFORMAT 6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79978. Системы технологий формообразующих операций в машиностроительном производстве 1.74 MB
  Заготовки полученные литейным способом Суть литейного производства состоит в том что фасонную деталь или заготовку изготавливают заливанием жидкого металла в литейную форму пустота которой по размерам и конфигурации соответствует детали. 1; выплавление металла; заливание металла в форму; затвердение металла и охлаждение отливки; выбивание отливки из формы; обрубка и очищение отливки; термическая обработка отливки; контроль за качеством отливки и сдача его на механическую обработку. В процессе выполнения операций необходимо обеспечивать...
79979. Обработка материалов резанием в технологических системах машиностроительного производства 795 KB
  Цель конструктивно-технологической классификации деталей − снижение трудоемкости и сокращение сроков технологической и конструкторской подготовки производства, а так же повышение эффективности системы управления производством.
79980. Основы технологии сборочного производства 48 KB
  По стадиям различают следующие виды сборки: предварительная сборка разборка с целью определения размера компенсатора; промежуточная для общей дальнейшей обработки сборочной единицы например корпус и собранная с ним крышка растачиваются совместно под размер диаметра подшипника; под сварку может вводиться как сборочная операция в поточной линии; окончательная сборка после которой разборки не предусмотрено. В зависимости от метода образования соединений существуют следующие виды сборки: слесарная слесарносборочные операции; монтаж ...
79981. Основы высоких технологий и инновационные технологии 35 KB
  Основы высоких технологий и инновационные технологии Сущность систем высоких технологий ВТ Каждое изделие поставляемое в условиях жесткой конкуренции на внутренний и в особенности на внешний рынок должно обладать новым уровнем свойств и отвечать все возрастающим требованиям предъявляемым потенциальным потребителем к функциональным экологическим и эстетическим свойствам. Эти названия новых технологий связаны с тем или иным признаком технологического процесса или свойствами изделия который принят авторами в качестве определяющего при...
79982. Основные технологии производства строительных материалов и жилищного строительства 1.35 MB
  Их используют для конструкционных ответственных деталей и элементов. Их используют главным образом в помещениях для облицовки кровли теплоизоляции и др. Лесные материалы широко используются в строительной промышленности пол двери дверные и оконные коробки стены кровля мебель и др. В строительной промышленности используют три группы лесных материалов: круглые пиломатериалы и полуфабрикаты.
79983. СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОСМОСЪЕМОК И НАЗЕМНЫХ СНИМКОВ 2.8 MB
  В настоящее время достаточно много внимания уделяется геоинформационным системам. Географическая информация является повсеместной практически в любом аспекте государственного управления и жизни граждан. В геоинформационных системах мы можем увидеть космоснимки и рельеф земной поверхности, а также есть возможность просмотреть трехмерные модели зданий
79984. РЕФАКТОРИНГ КЛИЕНТСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВАЛЮТНОЙ ТОРГОВЛИ НА ПЛАТФОРМАХ IOS И ANDROID 2.75 MB
  В ходе работы над проектом разработки системы для электронной валютной торговли, в рамках первого жизненного цикла разработки клиентских приложений для платформ iOS и Android, были реализованы два приложения. В рамках второго жизненного цикла, перед автором данной работы возникла проблема увеличения производительности разрабатываемых приложений.
79985. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПОДДЕРЖКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЙ 6.93 MB
  В результате проделанной работы, мной была получена версия программного комплекса для поддержки арт-инсталляций с применением сенсора Kinect. Была реализована возможность создания собственных элементов управления, адаптированных для бесконтактного использования.
79986. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ГИС INDORROAD И САПР INDORCAD/ROAD 1.09 MB
  Объект исследования метод коэффициентов аварийности для оценки безопасности дорожного движения. Основные результаты разработан модуль оценки безопасности дорожного движения методом коэффициентов аварийности внедрён в коммерческие программные продукты IndorCD Rod и IndorRod. Модуль для вычисления коэффициентов аварийности...