52727

Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості

Научная статья

Педагогика и дидактика

Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях головна мета яких зробити процес навчання творчим особистісно зорієнтованим. Під час етапу цілеутворення та планування роботи учні спільно працюють на уроці з учителем. Продумуючи кожен свій крок надаю перевагу таким формам роботи котрі сприяли б виробленню в учнів психологічних установок на самовдосконалення націлювали б їх на високі моральні цінностівідповідальне ставлення до життя.

Украинкский

2014-03-26

76 KB

4 чел.

Досвід роботи  з упровадження інтерактивних і

мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування

компетентної особистості


Досвід роботи  з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості

Той, хто навчає, сам навчається.

Сенека

Метою загальноосвітньої школи ХХІ ст. — формування особистості, здатної вийти за межі отриманих знань, відкритої до інновацій, спроможної повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті.

Сучасний період розвитку державності України потребує виховання покоління з високим інтелектуально-культурним і національно-патріотичним потенціалом.

За роки незалежності нашої країни мовно-літературна освіта стала однією з найбільш значущих складових навчально-виховного процесу в середній школі. І саме вчителеві-словеснику належить відіграти особливо важливу роль у вихованні майбутнього громадянина України.

Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях, головна мета яких — зробити процес навчання творчим, особистісно зорієнтованим. Використання елементів інноваційних технологій забезпечує формування стійкого інтересу учнів до предмета, результатом якого є розвиток мислення високого рівня й формування мовленнєвої культури школярів та компетентної особистості.

Для формування життєвих компетентностей учнів практикую традиційні та інноваційні технології організації навчальної діяльності. Плани-конспекти уроків із застосуванням елементів інтерактивних та мультимедійних технологій представлені в цій роботі.

Перевагу надаю особистісно зорієнтованому навчанню, основи якого висвітлені у дидактичних працях І.С. Якиманської, методичних посібниках А. Фасолі, який наводить основні шляхи його реалізації і вважає, що ключовим компонентом є розуміння і пошанування загальнолюдських і національних цінностей та формування компетентності школяра.

Працюючи над індивідуальним навчанням, здійснюючи диференційований підхід, самореалізацію особистості, використовую інтерактивні та мультимедійні технології, спираючись на праці О.М. Пєхоти, Л.В. Пироженко, на методичні поради Л. Скуратівського.

Моє педагогічне кредо: поважати будь-яку особистість, не залишати поза увагою жодного дитячого обдарування, готувати кожного учня до життя.

Мета: забезпечення компетентнісного підходу у навчанні на уроках в умовах технологізації освіти, формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях.

Під час реалізації ідеї особлива увага на уроках приділяється формуванню ключових компетентностей: соціальної, мотиваційної і функціональної. (Додаток 1).

Основні елементи педагогічної діяльності реалізую на таких етапах: прогнозування, змістовно-пошуковому, моніторингу.

Учень є суб’єктом пізнання. Для цього необхідно, щоб кожен усвідомив місце і значимість основних етапів навчальної діяльності, як-от: мотивація (цілеутворення і планування) — організація навчальної діяльності — реалізація завдань — рефлексія — контроль і оцінювання.

Важливою умовою навчання компетентності учня є внутрішня мотивація (самомотивація).

Дотримуюся таких вимог:

намагаюся не нав’язувати навчальну мету «зверху»;

стежу, щоб завдання відповідали віковим особливостям дитини;

диференційний підхід до учня з вибору навчального завдання.

Для успішного осмислення художнього твору, крім традиційної мотивації, потрібно, щоб у школярів спрацювала віра у власні можливості. На допомогу приходять елементи сугестивної технології, застосування нетрадиційного дидактичного принципу — читання власних творів.

Такий прийом було, наприклад, використано під час вивчення теми «Інтимна лірика І.Я. Франка» (10 кл.), «Література рідного краю» (9 кл.).

Під час етапу цілеутворення та планування роботи учні спільно працюють на уроці з учителем. Вони мають засвоїти матеріал і побачити кінцевий результат.

У процесі організації навчальної діяльності прагну гнучкості у виборі прийомів, нестандартності, створення ситуацій, які пожвавлюють уроки.

Ефективним на уроці є проблемне навчання. Ось кілька проблемних питань, над якими була організована робота на уроках (конспекти наведені нижче): «Любов Пузиря до землі — це благо чи зло?»; «Чи є доречним для сьогодення вивчення твору «Каторжна?»; «Чи визначається гідність людини приналежністю до привілейованого соціального стану?».

Сприяють формуванню у школярів соціальних компетентностей такі питання: «Чи живуть пузирі у наш час?»; «Чому справжнє мистецтво, яким є картина «Сікстинська мадонна», що втілює образ жіночості, материнства і краси, — вічне?».

Продумуючи кожен свій крок, надаю перевагу таким формам роботи, котрі сприяли б виробленню в учнів психологічних установок на самовдосконалення, націлювали б їх на високі моральні цінності,відповідальне ставлення до життя.

Викликати більше зацікавлення художнім твором допомагають творчі завдання:

продовжити художній твір;

доповнити сюжет твору;

віднайдена сторінка твору;

лист обуреного (або вдячного) читача;

як би я себе поводив, якби головний герой був моїм другом;

заповнення анкети героя; конкурс на краще

запрошення героя твору на урок.

Такі види роботи дають мені можливість побачити, чим живуть мої учні, про що мріють, що цінують у житті, яким моральним цінностям надають перевагу.

Проведення уроків-подорожей, рольових ігор, уроків - фестивалів, уроків-вистав, уроків-вікторин дієво сприяє виявленню та розвитку творчих здібностей учнів середнього шкільного віку.

Дітей старшого шкільного віку значно більше зацікавлюють нестандартні уроки, які сприяють формуванню духовного світу, загальнолюдських цінностей, що є складовими соціальної компетентності.: інтегрований («Оборона Буші» М. Старицького; «Пісенна творчість українських поетів»), урок-пошук («Пошуки сенсу життя героями драматичної поеми Лесі Українки «Бояриня»; «Пошуки щастя героїні Докії «Каторжна» Б. Грінченка); урок-діалог з теми «До Лесі за наукою любові», урок-відкриття, урок-дослідження («Жанрова багатогранність творчості І.Я. Франка»).

У процесі навчально-виховної діяльності велику роль відіграють інтерактивні та мультимедійні технології. Вони універсальні для розвитку життєвих компетентностей, формують уміння вирішувати завдання, сприяють активізації особистісних якостей школяра. Досить часто на уроках української літератури я застосовую роботу в малих групах та парах, що виробляє навички спільної роботи і дає можливість учню включитися в процес активного навчання. Заохочують учнів до творчої діяльності, розкривають розумову та емоційну сфери наступні прийоми:

мікрофон

незакінчене речення

сенкан

метод «Прес» тощо (Додаток 2).

Важливе місце у моїй практиці займає ігрова діяльність учнів. На уроках літератури часто проводжу рольові ігри, які дозволяють ефективно використовувати зайву активність учнів, спрямовуючи її в корисне русло, формують навички взаємодії з іншими учнями, уміння чітко формулювати і обґрунтовувати свою точку зору, вести дискусію і знаходити компромісні варіанти рішень. Рольова

гра допомагає краще пізнати героя через власний

внутрішній світ і пізнати себе через внутрішній світ героя.

Розповідаючи про долю героя від першої особи, учні спроектовують себе на цей образ. їхні почуття визначаються тим, що вони там знаходять. Такі уроки містять елементи імпровізації, спонтанності. Матеріалом для рольової гри може стати будь-який твір, де можна розв’язати складні стосунки героїв.

Прикладом рольових ігор є «Без табу»: «Образ Пузиря очима персонажів», урок позакласного читання в 10 класі, Карпенко-Карий «Хазяїн»; «Маска відвертості» на уроці «Доброта і жорстокість в оповіданні Б. Грінченка «Каторжна».

Намагаюся урізноманітнювати уроки інсценізаціями. Наприклад, при вивченні повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького в процесі інсценізації епізодів твору утверджую цінності національної етики засобами комічного.

Це не лише допомагає виявити акторські здібності учнів, а й дає їм можливість пережити події разом із героями, дослідити їх психологічний стан.

Розпочата робота над втіленням у життя уроків-проектів. Вони є ефективними для формування життєвої компетентності школярів, передбачають розв’язання певної проблеми та орієнтацію на самостійну дослідницьку діяльність (тема «Українська драматургія і театр 70-90 років ХІХ ст..»; урок-захист власних проектів з теми «Біблеїзми в поемі І.Я. Франка «Мойсей»).

Завдяки використанню інформаційно-комунікативних технологій відбуваються зміни у навчальному процесі, в центрі якого перебуває особистість учня. Головною метою стає розвиток інтелекту і творчих здібностей, пізнавальної активності школярів, що дає змогу сформувати здатність до самореалізації, самостійності мислення, уміння працювати над розв’язанням власних життєвих проблем.

Як засіб розвитку рефлексії практикую написання есе, створення асоціативних рядів, стилізацію (написання листів, віршів - наслідувань, діалогів, монологів, формулювання запитань, що змушують дитину задуматися над тим, чи відповідають її уявлення загальнолюдським ( «Чого навчає цей твір (образ?»; «Ви в ролі героїнь. Як би вирішили конфлікти у родині Кайдашів?»; «Що, на вашу думку, слід змінити в житті Докії, щоб її доля склалася інакше?» («Каторжна» Б. Грінченко); «Що наближає літературного героя до нашого часу?»).

При оцінюванні діяльності учнів на уроці вважаю за необхідне створення ситуації успіху, заохочення школярів, вчу учнів оцінювати свою роботу і роботу товаришів, критично ставитися до власної роботи, адекватно сприймати відгуки (комунікативна компетентність).

Щоденна робота по формуванню життєвих компетентностей спрямована на реалізацію моделі гармонійно розвиненої особистості. (Додаток 3).

Логічним продовженням навчальної роботи стає організація позакласної діяльності учнів — проведення літературних вечорів: «Жінки в творчості Т. Шевченка», «Зустріч із поетами-земляками», «Стежками поезії Лесі Українки»; фестивалів: «Свято української пісні», «Травневі роси фольклору»; літературних конкурсів: «Посміхнімось щиро Вишні», «Шевченко в серці моїм», «Образ матері-жінки у творах українських письменників», а також залучення дітей до участі у різних конкурсах учнівської творчості, екскурсіях «Шляхами творчості письменників», туристсько-краєзнавчій експедиції «Пізнай свою країну», гуртках естетичного напрямку (літературно-драматичний ― «Мальва», народознавчий, фольклорно-етнографічний ― «Калина»). (Додаток 4).

Позитивними результатами у роботі вважаю успіхи моїх учнів на районних олімпіадах, в обласних і Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості («Я — громадянин», «Нащадки козацької слави», «Конституція в моєму житті», «Посміхнімось щиро Вишні», «Шевченко в серці моїм», «Травневі роси фольклору»).

Маю публікації у журналах «Все для вчителя» (№23-24, грудень 2008 р.): «Легенди та міфи українців»; «Відкритий урок»: «Види позакласної роботи за творчістю Т.Г. Шевченка» (№7-8,липень-серпень 2010 р.), «Майбутній громадянин України» (№11, листопад 2010 р.); «Досвід роботи з виховання особистості» (№1 2011 р.); в газетах «Ліра», «Лохвицький край», «Зоря» (статті).

Мої випускники навчаються в педагогічних вузах на філологічних факультетах, працюють учителями.

Беру активну участь у роботі семінарів, методичних об'єднань, під час проходження курсів при ПОІППО підготувала випускну творчу роботу «Формування національної свідомості на уроках української мови і літератури засобами народознавства». Переможець Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість».

Отже, за допомогою інноваційних технологій здійснюється творчий розвиток дитини, опанування законів рідної мови, більш глибоке вивчення творів класиків української літератури, формування свідомого громадянина.


Додатки до досвіду роботи

Додаток 1.

Шляхи формування ключових компетентностей

Соціальні

Функціональні

Мотиваційні

аналіз і

інтерпретація творів;

формування

загальнолюдських цінностей;

вирішення

проблемних питань;

аналіз вчинків літературного героя;

«перевтілення» в

героя твору;

визначення актуальності твору;

уміння спілкуватися, вести діалог

знання сюжету,

позасюжетних елементів;

уміння визначати

художні особливості твору;

виявлення між

предметних зв’язків;

уміння

переказувати твір, виразно читати, декламувати;

уміння оперувати

поняттями теорії літератури;

уміння чітко

висловлювати свою думку

розвиток

самостійності мислення;

розвиток творчих

можливостей;

розвиток

здатності до навчання;

розвиток

мотивації навчання.


Додаток 2

     

    «Мікрофон»                 Метод «Прес»                «Мозковий штурм»

      Гронування           Інтерактивні технології           «Сенкан»        

навчання

   «Рольова гра»                «Незакінчене                   «Синтез думок»         

                                         речення»


Додаток 3

Модель гармонійно розвиненої особистості

 Гармонійно розвинена особистість

                                                  

  Має високий       Може приймати              Уміє жити                 Здатна   

       рівень              рішення й нести             в суспільстві,         розв’язувати

    загально –         відповідальність            співпрацювати           життєві                

    людської                  за нього,                      в колективі            проблеми

    культури            упевнена в собі          

  

                                          Усвідомлює  необхідність

                                                 учитися впродовж

                                                    усього життя


Додаток 4

Форми позакласної роботи

                                         Участь у експедиції

     Театральна                         «Пізнай свою                  Фольклорний

   студія «Мальва»                       країну»                      гурт «Калина»

 

      Літературні                   Багатогранність                  Зустрічі з 

    вечори,  усні               позакласної роботи                  митцями

      журнали                                                                       Лохвиччини

                                                  Літературні

      Інтелектуальні            науково-практичні           Конкурси читців

          конкурси                       конференції                  авторської поезії

                                                  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68241. НАРОДНО-СЦЕНІЧНА ХОРЕОГРАФІЯ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 134 KB
  Народно-сценічний танець не тільки відображає почуття та стосунки між людьми фіксує процеси праці та інші соціально значущі події виконує рекреаційну функцію а і є яскравим показником культури певного етносу.
68242. ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 182.5 KB
  Наразі молекулярно-генетичні дослідження виявили деякі білки наприклад галектин3 експресія яких виявляється переважно в злоякісних пухлинах за відсутності або незначної його експресії в доброякісних новоутвореннях що при діагностичному використанні певно запобігало б вищезазначеним труднощам.
68243. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ 1.82 MB
  Доцільно врахувати, що за «Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в України (2007)» почалась підготовка клінічних провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». Клінічні провізори, зокрема, в умовах медичних стаціонарів повинні здійснювати фармацевтичну допомогу хворим...
68244. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СТІЛЬТЬЄСІВСЬКИХ СТРУН 810.5 KB
  Оскільки у всіх реальних фізичних явищах присутнє в’язке тертя демпфування яке пропорційне та протилежно спрямоване швидкості руху елемента маси великий інтерес становлять задачі в яких це явище враховується.
68245. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ДІТЕЙ ІЗ ДИФУЗНИМ ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 196 KB
  Мета роботи: підвищити ефективність ранньої діагностики та патогенетичного лікування дітей, хворих на дифузний ендемічний зоб І ступеня із супутньою патологією, на основі вивчення тиреоїдного гормонального фону, мінеральної щільності кісткової тканини, активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту.
68246. КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 306 KB
  Сфера дозвілля є невід’ємною складовою життєвого світу людини і виконує важливу людиновідтворювальну функцію. Водночас вона має визначену історичну і соціокультурну специфіку функціонує як певна культура дозвілля.
68247. ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІОТРОПНИХ ХРОМОНІЧНИХ НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ 2.86 MB
  Що стосується рідких кристалів з більш складною структурою як наприклад ліотропні хромонічні нематичні рідкі кристали ЛХРК де елементарним будівельним блоком мезофази є видовжені молекулярні агрегати то методи їх орієнтації базуються швидше на експериментальному досвіді ніж на ґрунтовному...
68248. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ 685.5 KB
  Мета дослідження: визначення особливостей і розробка принципів функціонально-просторової організації висотних будівель. Задачі дослідження: проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва висотних будинків; виявити ієрархічну структуру висотного будівництва...
68249. Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки торговельного підприємства 198.5 KB
  Торгівля як посередницька ланка залежить як від виробництва так і споживання товарів що зумовлює особливості у функціональних складниках та індикаторах сукупності загроз і ризиків підходах до гарантування безпеки.