52729

Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність

Научная статья

Педагогика и дидактика

Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.

Украинкский

2014-03-26

346.5 KB

17 чел.

Опис досвіду

Формування життєвих компетентностей

через проектну діяльність

   Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості.

   Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.

  Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.

  Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.

  Закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина та Державна національна програма «Освіта» підкреслюють, що завданнями загальної середньої освіти є:

 •  формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдаровань, наукового світогляду;
 •  підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 •  виховання громадянина України.

  Школа сьогодення вимагає від нас, педагогів, творчого підходу до роботи з учнями. Мабуть тому метод проектів займає все більш чільне місце в педагогічній практиці.

  Я звернулась до цього методу, тому що він дає можливість в стінах школи формувати життєві компетентності,творчу особистість, пробуджує і розвиває в дитині талант, дає можливість дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізує їх соціальні потреби, формує мотивацію до навчання.

  Метод проектів спрямований не на просте оволодіння деякою сумою знань, чи навіть їх системою, а на розвиток умінь вирішувати проблеми, показувати практичне використання знань. В основі методу проектів знаходиться розвиток пізнавальних навичок школярів, умінь самостійно конструювати свої знання.

  Термін "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед – задум, план тощо". Проектування у загальному його розумінні – це науково обґрунтоване конструювання системи параметрів майбутнього об'єкта або якісно нового стану існуючого проекту-прототипу.

  Історія застосування методу проектів у навчальній діяльності школярів детально проаналізована С.У.Гончаренком, О.Я.Савченко, О.О.Фунтіковою. Ряд досліджень присвячені застосуванню методу проектів у навчанні молодших школярів (Н.В.Котелянець, О.Онопрієнко), у процесі організації трудової діяльності (Н.В.Матяш, Н.В.Семенова, С.Ящук).

  Суть мого досвіду полягає у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик, робота в проектних технологіях з метою формування життєвих компетентностей учнів. Ідея проектної діяльності дозволяє поєднати зміст розвитку, виховання і навчання з реальним життям, уможливлює використання умінь, навичок, знань для вирішення практичних завдань.

  Перед собою я ставлю мету:

1.Зробити процес навчання, наскільки це можливо, цікавим та раціональним.

2.Систематично впроваджувати моделювання життєвих ситуацій, рольових   ігор.

3.Поєднати розумове, моральне, естетичне, художнє, трудове виховання.

  Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями:

 •  гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
 •  самостійно і критично мислити;
 •  уміти бачити і формулювати проблему (в особистому, професійному, суспільному плані), знаходити шляхи раціонального вирішення;
 •  усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючому середовищі;
 •  бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
 •  уміти працювати з інформацією (збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати і обґрунтовувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, співставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем;
 •  бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях;
 •  уміти самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, моральних якостей, культурного рівня.

    Робота над проектом передбачає такі етапи:

1. Визначення теми, мети та завдань проекту.

2. Розробка плану діяльності для досягнення поставленої мети.

3. Виконання проекту.

4. Презентація робіт.

Виконання проекту розпочинається з планування дій.

  Навчальний процес відбувається в умовах постійної активної взаємодії всіх учнів. Це колективна, групова робота. Під час такої роботи діти вчаться демократичним формам спілкування, критичному мисленню, приймати обґрунтовані рішення, поважати думку колег. Коли учні працюють разом, у них формуються навички, необхідні для самостійного життя:

 1.  уміння уважно слухати;
 2.  разом вирішувати проблеми;
 3.  самостійно (або сумісно) приймати рішення;
 4.  проводити різноманітні досліди;
 5.  аналізувати матеріал;
 6.  вирішувати конфлікти.

  Проектна діяльність дозволяє розширити мету і завдання уроків, змінити їх форму. Уроки-проекти дають можливість зняти перевантаження з молодших школярів. Цікава робота, якою є проектна діяльність, не викликає напруження  розумових процесів дітей, а це означає, що проекти можна вважати технологіями, які зберігають здоров’я.

  Використання цього метода в початковій школі має свою специфіку. Це час навчання дітей основам проектування. Тому всі етапи підготовки і планування учні здійснюють разом з учителем. На основі запропонованого матеріалу учитель з дітьми формує тему, мету проекту, основні напрямки діяльності, форми представлення звіту, визначається склад груп, розподіляються обов’язки між її членами, планується хід подальшої реалізації проекту. Подальша робота виконується дітьми самостійно, але обов’язково під керівництвом учителя, а звіт про виконану  роботу презентується на уроці (фрагменти уроків, додаток 1).

   Метод проекту я використовую при закріпленні раніше вивченого матеріалу, тому захист проектів органічно вплітається в структуру уроку, даючи дітям можливість активно приймати участь в оволодінні новими знаннями.

   Метод проектів у початковій школі вимагає інтеграції знань учнів у різних предметних областях: це і музика, і навколишній світ, і образотворче мистецтво, і літературне читання, і краєзнавство, і екологія, і технологія, і російська мова.

  Проектні роботи вимагають попередньої підготовки, тому завдання визначається заздалегідь (зазвичай за 1-2 тижні до запланованого уроку). На різних уроках і самостійно вдома або в позакласній роботі виконуються завдання, запропоновані вчителем або придумані самими учнями. Це можуть бути і спостереження за навколишнім світом, і малювання побаченого, та складання оповідань, загадок, віршів, і виконання аплікаційних робіт.

  На підсумковому уроці крім захисту своїх робіт, виконаних самостійно або під керівництвом вчителя, відбувається систематизація та накопичення матеріалу для підсумкової роботи.

  Підсумок проектної роботи – це рукописні книги з малюнками, аплікаціями, розповідями і віршами, виконані учнями. У цій книзі збирається весь матеріал. Надалі ця книга буде доповнюватися роботами інших учнів (додаток 6)


Висновок

   Таким чином, навчальний проект з точки зору учня – це можливість робити щось цікаве самостійно, у групі або самому, максимально використовуючи свої можливості; це діяльність, що дозволяє проявити себе, спробувати свої сили, докласти свої знання, принести користь і показати публічно досягнутий результат; це діяльність, спрямована на вирішення цікавої проблеми, сформульованої самими учнями у вигляді мети і завдання, коли результат цієї діяльності – знайдений спосіб розв'язання проблеми – носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що дуже важливо, цікавий і значущий для самих відкривачів.

  Навчальний проект з точки зору вчителя – це дидактичний засіб, що дозволяє навчати проектування, тобто цілеспрямованої діяльності по знаходженню способу розв'язання проблеми шляхом вирішення завдань, що випливають з цієї проблеми при розгляді її в певній ситуації.

  Отже, це і завдання для учнів, сформульоване у вигляді проблеми, і їх цілеспрямована діяльність, і форма організації взаємодії учнів з учителем та учнів між собою, і результат діяльності як знайдений ними спосіб вирішення проблеми проекту.

  Завдяки впровадженню інтерактивних методів навчання у своїй роботі я побачила перші результати:

 •  високий рівень позитивного ставлення дітей до школи (додаток 2);
 •  висока навчальна активність учнів (додаток 3);
 •  зацікавленість в кінцевому результаті праці (додаток 4);
 •  бажання приймати участь у конкурсах з різних предметів (додаток 5);

  На закінчення хочеться відзначити, що не можна не погодитися з думкою вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів, згідно з яким «проектне навчання не має витісняти класно-урочну систему і ставати деякою панацеєю, його варто використовувати як доповнення до інших видів прямого чи непрямого навчання «. І, як показує досвід роботи, метод творчих проектів поряд з іншими активними методами навчання може ефективно застосовуватися в початкових класах. При цьому навчальний процес за методом проектів істотно відрізняється від традиційного навчання.


Список літератури.

 1.  Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе.  М.: Аркти, 2006.
 2.  Бритвина Л.Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии. // Нач.школа. – 2005. -     

           №6.Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000.

 1.  Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегрированной технологии обучения.

           //Директор школы. – 1995. - №6.

 1.  Державний стандарт початкової загальної освіти. – К., 2005.
 2.  Джужук И.И. Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования.

           Материалы к дидактическому исследованию. – Ростов н/Д.,2005.

 1.  Дівакова І. І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах. – Тернопіль: Мандрівець,2008.
 2.  Закон України «Про загальну середню освіту». – К., 1999.
 3.  Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. // Нач.школа. – 2005. - №9.
 4.  Зенгин С.С. Совместное проектирование учебной деятельности как условие самоактуализации старшеклассника. – Краснодар, 2001.
 5.  Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной школе. // Нач.школа. – 2004. - №2.
 6.  Науково – педагогічна майстерня: Науково – методичний посібник / За аг. ред.. О. І. Чернишова, Т. Б. Волобуєвої. – Донецьк: Витоки, 2008.
 7.  Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. - №33. – 23 квітня. - 2002.
 8.  Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. // Нар. образование. – 2000. - №7.
 9.  Освітні технології: Навчально-методичний посібник. // За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
 10.  Павлова М.Б. и др. Метод проектов в технологическом образовании школьников./ Под ред. И.А.Сасовой. – М.: Вентана-Графф, 2003.
 11.  Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе       образования. – М., 1998.
 12.   Постникова Е. Метод проектов как один из путей повышения компетенции школьника. //Сельская школа. – 2004. - №2.
 13.  Пахомова Н. Учебные проекты: методология поиска // Учитель. – 2000. – №1. – С.41-45.
 14.  Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 2002. 
 15.  Телячук В. П., Лесіна О. В. Інноваційні технології в початковій школі. – Х.: Видавнича група «Основа» ПП «Тріада +», 2007.
 16.   Ящук С. Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно – технологічної діяльності // Рідна школа. – 2004. - №4. – С.9-11.


Додаток  1

Фрагменти уроків

Творчий проект – урок математики.

Тема «Повторение и закрепление по теме «Равенство. Уравнения.

Решение составных задач» (3 класс)

  В основу урока положена подготовка к празднику 8 Марта. За две недели до проведения урока класс делится на творческие группы, группы получают задания:

І группа:  Узнать, из какого материала можно купить вазу для цветов.

ІІ группа:  Узнать, сколько стоит одна катушка ниток.

ІІІ группа: Узнать, сколько стоит 1 м кружева.

  В ходе подготовки дети каждой группы выясняют заданные вопросы, обсуждают их и под руководством учителя готовят таблицы (заранее).

      

   І группа                        ІІ группа                                      ІІІ группа

Глина       45 грн.      Ларёк        3 грн.                        Ларёк         3грн. 50коп

Стекло     50 грн.      Рынок        2 грн. – 2грн. 50к    Рынок        3 грн.

Хрусталь 80 грн.      Магазин     3 грн. 50 к               Магазин     4 грн.

Камень    100грн.

  На уроке каждая группа демонстрирует выполненное задание и делает вывод, что самая дешёвая ваза на рынке стоит 40 грн., а на уроке трудового обучения можно изготовить вазу из ниток, израсходовав 2 грн. на 1 катушку ниток + 9 грн. на 3 м кружева по 3 грн. за 1 м, т. е. 11 грн. Выгоднее сделать вазу самому.

  В ходе подготовительной работы и работы на уроке дети учатся находить более выгодные решения с учётом семейного бюджета.

Творческий проект – урок внеклассного чтения

Тема «О труде, о профессиях» (3 класс)

  При подготовке к уроку дети самостоятельно подбирали материал о профессиях своих родителей, о профессиях, которые нравятся им самим, пословицы и поговорки о труде, читают произведения художественной литературы о людях труда. В ходе урока дети объединяются в экспертные группы, в которых делятся домашней информацией.

І группа:    «Пословицы и поговорки о труде»

ІІ группа:    «Профессии наших родителей»

ІІІ группа:   «Профессии будущего»

  Итогом урока являются выводы о пользе труда, о необходимости трудиться для улучшения благосостояния своего и своей семьи.

Творческий проект «Сокровища природы» (4 класс)

Класс был разделён на три творческие группы (по желанию), которые работали над заданиями:

І группа «Исследователи»

- Почему некоторые растения имеют лекарственные                                                              свойства?

- Какие лекарственные растения встречаются в Украине и в местности, где ты живёшь?

- Сбор природного материала для гербария лекарственных растений нашей местности.

ІІ группа «Репортёры»

- Загадки, ребусы, стихотворения о лекарственных растениях.

- Составление каталога лекарственных деревьев, лекарственных трав, лекарственных цветов.

- Составление каталога о времени, месте, способе сбора лекарственных растений.

ІІІ группа «Историки»

- Народные традиции лечения растениями.

- Роль лекарственных растений в современной жизни.

- Выводы об актуальности полученной информации.


Додаток 2

Рівень ставлення дітей до школи


Додаток 3

Навчальна активність учнів


Додаток 4


Додаток 5

PAGE   \* MERGEFORMAT 4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39301. Проектирование производства работ по монтажу надземной части полносборного многоэтажного здания 1.3 MB
  Задачей курсовой работы является проектирование производства работ по монтажу надземной части полносборного многоэтажного здания. Монтаж надземной части одноэтажного промышленного здания рекомендуется вести маневренными стреловыми гусеничными кранами, кранами на пневмоходу или автокранами.
39302. ЛАНДШАФТЫ ЧЕРВЕНСКОГО РАЙОНА 1.21 MB
  В работе приведено описание природных компонентов территории Червенского района: геологического строения и рельефа, климата и поверхностных вод, почвенно-растительного покрова и животного мира. Дана классификация природных ландшафтов Беларуси и характеристика ландшафтов Червенского района.
39303. ЛАНДШАФТЫ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА 953 KB
  Дана классификация природных ландшафтов Беларуси и характеристика ландшафтов Пуховичского района. Классификация ландшафтов Беларуси. Классификация ландшафтов Беларуси. ВВЕДЕНИЕ Изучение ландшафтов является актуальным в наше время и позволяет получить необходимую и полезную информацию о геологическом строении и рельефе данной территории климате водах почвеннорастительном покрове животном мире и других показателях.
39304. Финансы организаций (предприятий) 118 KB
  Практическая часть должна содержать аналитическую информацию анализ показателей деятельности предприятия в соответствии с темой работы. Рекомендательная часть должна содержать рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия в части использования предмета исследования курсовой работы. НАПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУРСОВЫХ РАБОТ Предприятия различных организационноправовых форм. Предприятия отраслей: сельское хозяйство; пищевая и перерабатывающая промышленность; общественное питание; торговля; предприятия других отраслей не...
39305. Организация взаимодействия трехмерного редактора и визуализатора на основе трассировки лучей 3.93 MB
  Данная дипломная работа заключается в организации взаимодействия трехмерного редактора и визуализатора на основе трассировки лучей путем добавления в визуализатор возможности импорта информации о трехмерной сцене из XML-файлов и написания программы-модуля для трехмерного редактора, позволяющей экспортировать такого рода файлы.
39306. Расчет годовой производственной программы 105.3 KB
  Главная передача автомобиля предназначена для постоянного увеличения подводимого от двигателя крутящего момента и передачи его под прямым углом к ведущим колесам. Постоянное увеличение крутящего момента характеризуется передаточным числом главной передачи. На автомобилях КамАЗ в зависимости от назначения передаточное число главной передачи равно 543; 594; 653; 722. На модификациях автомобилей предназначенных для использования в качестве седельных тягачи передаточные числа главной передачи увеличены.
39307. Организация бухгалтерского учета на ООО «Мое солнце» 219 KB
  Учетная политика Объектом прохождения практики послужило предприятие – ООО Мое солнце. ООО МОЕ СОЛНЦЕ создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом Об обществах с ограниченной ответственностью другими действующими законодательными актами Российской Федерации. ООО МОЕ СОЛНЦЕ является юридическим лицом имеет круглую печать и штампы со своим наименованием свой торговый знак расчетный и иные счета в банках другие реквизиты необходимые для хозяйственной и иной деятельности. ООО МОЕ СОЛНЦЕ...
39308. Анализ маркетинговой деятельности предприятия ООО «Грат-Вест» 496.5 KB
  Игрушки для детей – это миниатюрное отражение взрослого мира. Бессмысленно недовольно коситься на крохотные микроволновые печи и мобильные телефоны – дети играют в нашу с вами взрослую жизнь, таким образом ее осваивая. Наш мир сегодня необыкновенно разнообразен. Стоит ли удивляться, что мир игрушек для детей предлагает воистину огромный выбор. Данная работа представляет аналитический отчет о прохождении производственной практики на предприятии ООО «Грат-Вест», которое занимается продажей детских товаров.
39309. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ 365 KB
  Дитину жодним чином не можна прирівнювати до дорослої людини, у тому числі й у правових аспектах. Дитина має бути забезпечена особливими правами, особливим захистом, які мають часовий вимір і спеціальне призначення. Дитина, як і кожна людська істота, від народження має права людини.