52733

Створення виховної системи навчального закладу

Научная статья

Педагогика и дидактика

Коменський На першому етапі створення та впровадження виховної системи була проведена робота щодо вивчення стану виховної роботи у школі зроблено аналіз досягнень та недоліків творчою групою опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу на педрадах та засіданнях методобєднань класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного підходу до питань виховання та навчання учнів. Досить неординарним є контингент учнів нашої школи додаток 2: майже 50 учнів належать до соціально незахищених...

Украинкский

2014-03-26

784.5 KB

1 чел.

З досвіду роботи заступника директора з виховної роботи

Створення виховної  системи навчального закладу

Суконнік Тетяна Станіславівна,

м. Біла Церква, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11

Діти допитливі,

з гострим розумом,

у разі правильного виховання

стають великими людьми.

Я.А. Коменський

На першому етапі створення та впровадження виховної системи була проведена робота щодо вивчення стану виховної роботи у школі, зроблено аналіз досягнень та недоліків, творчою групою опрацьовано літературу з питань педагогіки та психології виховного процесу, на педрадах та засіданнях методоб’єднань класних керівників обґрунтовано актуальність та необхідність системного підходу до питань виховання та навчання учнів.

Навчальний заклад - це складна соціально-педагогічна система, що виконує замовлення суспільства - формувати інтелектуальну, творчу особистість, здатну жити і творити в умовах, що постійно видозмінюються й розвиваються, забезпечуючи прогрес культурного розвитку країни.

Тому першим нашим кроком було вивчення питання соціального замовлення м ікро - та макросередовища на школу майбутнього (додаток 1). Досить неординарним є контингент учнів нашої школи (додаток 2): майже

50 % учнів належать до соціально незахищених сімей, а також у нашому закладі навчаються вихованці дитячого будинку «Материнка», де 95% дітей із неблагополучних сімей. Кадровий потенціал нашої школи досить високий (додаток 3): усього в школі працює 81 педагог, 86% якісного складу,

50% класні керівники з досвідом роботи більше 30 – ти років. Звичайно, це не є ефективним показником для успішного функціонування системи виховної роботи. Тому соціально – психологічною службою було здійснено більш глибокий аналіз типологічних особливостей педагогів, рівня активності  вчителів, рівеня мотивації вчителів (додаток4).Також проаналізовано освітній рівень батьків (додаток 5), їх соціальний статус  тощо. Школа не може одноосібно здійснювати вплив на особистість, вона має ефективно використовувати можливості      мікрорайону та міста (додаток 6).

У закладі створено умови для  навчання і виховання учнів.

                Кабінет мультимедійних технологій, 20 класних кімнат,

 20 кабінетів,4 майстерні, 2 спортивні зали, актовий зал, музей історій школи, етнографічний музей, клас хореографії забезпечують нині якісну освіту учнів школи.  Діяльність школи спрямована на об'єднання зусиль педагогічних працівників   в оновленні змісту освіти, створення оптимальних умов для формування творчої особистості, забезпечення ґрунтовних знань, підготовку учнів до самореалізації в житті.

Створюючи виховну систему в школі, ми  врахували  інтереси учнів та їх батьків, місцевих органів самоврядування, можливості, традиції школи, міста, соціальне оточення.

З   формування особистості, яка вирізняється усвідомленням своїх здібностей та потреб, послідовно використовує ці знання для вибору альтернатив, що дають можливість вести здорове, продуктивне і наповнене самоздійсненням життя в закладі була розроблена комплексна програма виховної роботи «Особистість майбутнього у виховному потенціалі сьогодення».

Основними завданнями, які стоїть перед педагогічним колективом школи є:  

 •  формування особистісних рис громадянина України, національної свідомості та самосвідомості учнів;
 •  виховання духовної культури особистості;
 •  формування високої мовної культури;
 •  виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.
 •  забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;
 •  формування екологічної культури учнів, гармонізація їх відносин з природою;
 •  створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;
 •  посилення уваги до питань морально - етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 •  підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;
 •  створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей - сиріт, дітей, що залишилися без батьківського піклування;
 •  удосконалення системи учнівського самоврядування, колективного планування діяльності вчителів, учнів через раду, учнівський комітет;
 •  доцільне використання можливостей позанавчальних - виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи;
 •  удосконалення психолого - педагогічної просвіти батьків, забезпечення науково обґрунтованої допомоги сім'ям у розв'язанні виховних проблем.

Основні принципи виховної системи:

 •  принцип гуманізації та демократизації: використання співпереживання як психологічного механізму у вихованні особистості;
 •   принцип природо відповідності: урахування вікових та психологічних особливостей;
 •  принцип виховання в діяльності та особистісно розвиваючому спілкуванні;
 •  принцип стимулювання дитини до самовиховання, рефлексії;
 •  принцип цілісного підходу до виховання;
 •  принцип національного виховання.

Виховна система складається з багатьох компонентів (додаток 7).

1 блок. Компоненти системи, що знаходяться в межах педагогічного та учнівського колективів школи ( учень як особистість, батьки, класний керівник, вчителі – предметники, органи самоврядування, гуртки, секції, батьківський комітет, рада профілактики правопорушень, просвітницькі програми).

2 блок. Компоненти системи, що знаходяться поза межами шкільної системи і допомагають у питаннях вихованої роботи

    (ССД, СЮТ, СЮН, БК, БЮТ «Прометей», музичні школи, бібліотеки.)

3 блок. Компоненти системи, що знаходяться поза межами шкільної системи, і можуть як позитивно так і негативно впливати на особистість (вулиця, екологія, спадковість, ЗМІ, реклама).

Виходячи з мети і завдань, у школі організовується таке виховне середовище (додаток 8), яке надає кожному учню можливість вибору різних видів занять і творчої діяльності, що відповідають особистим потребам. Головне завдання – створення комфортних, безконфліктних, безпечних умов для розвитку учня, реалізації його можливостей та здібностей.

Виховна система передбачає формування інтелектуального, морального, комунікативного, естетичного і фізичного потенціалів учнів, який володіє цілісною системою знань про навколишній світ, практичними уміннями і навичками, засобами творчої діяльності, прийомами і методами самопізнання і саморозвитку, ціннісними ставленнями до себе, до соціуму, навколишньої дійсності.

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямками:

 •  громадянське виховання;
 •   військово – патріотичне виховання;
 •   морально – правове виховання;
 •   оздоровчо –профілактичне виховання;
 •   екологічне виховання;
 •  превентивне виховання;
 •  художньо – естетичне виховання;
 •   родинно – сімейне виховання;
 •  трудове виховання.

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей з урахуванням основних напрямків діяльності школярів:

 •              інформаційно – масові (інтелектуальні вечори, подорожі до джерел рідної культури, вивчення історії школи, створення книг, альманахів);
 •  діяльнісно – практичні, групові (огляди, конкурси, свята);
 •  інтерактивні (фестивалі, круглі столи, гуртки, КВК, дебати);
 •  діалогічні (бесіди, міжрольове спілкування);
 •  наочні (шкільний музей, тематичні стенди, виставки дитячої творчості);

У школі розроблено концепції правової освіти школярів (додаток 9), національно – патріотичного виховання учнів, громадянського виховання, художньо – естетичного виховання. Основою яких стала напрацьована  система роботи з учнями (додаток 10).

Звичайно важливою умовою у створенні та забезпеченні системи виховної роботи в школі є організація сімейного виховання, співпраця з батьками, робота піклувальної ради, ради школи, проведення педагогічного всеобучу батьків (додаток 11),які  активно залучаються до шкільного життя. Практикуються такі форми роботи з батьками, як диспути, тренінги, тестування. У школі працює кабінет «Довіри» (додаток 12), де батьки можуть отримати належну консультацію, допомогу, підтримку, висловити свої побажання, зауваження. Щорічно проводиться день відкритих дверей для батьків. Щомісячно проводиться засідання університету педагогічних знань для батьків, у школі працює творча група «Пропагандист»(додаток 13), яка проводить дослідження, надає кваліфіковану допомогу у педагогічному навчанні батьків.

Педагогічним колективом школи розроблено цільові програми виховної роботи: «Відвернути біду» (додаток 14), «Обдарованість», «Турбота», «Ситуація сприяння», «Діти проти наркотиків», «Школа здоров’я». Для виконання кожної  програми складено план роботи (додаток 15),  аналіз реалізації якого здійснюється на нарадах, педрадах, наказах по школі.

Сьогодні є очевидним те, що реалізувати принципи особистісно  орієнтованого виховання при використанні традиційних підходів неможливо. Для включення кожного учня в активний пізнавальний та пошуковий процес, який заснований на застосуванні нових знань, необхідно створити адекватне навчально – виховне середовище, яке забезпечувало б можливість вільного доступу до різних джерел інформації, спілкування з однолітками, сумісної праці під час вирішення різних життєво важливих проблем. Найбільш перспективним у цьому відношенні є метод проектів (додаток 16). Школа також тісно співпрацює з дошкільними закладами №33,34 та дитячим будинком «Материнка», вихованці яких стають учнями нашої школи. Тому з даними закладами укладено договір про співпрацю  та розроблено спільну програму діяльності (додатки 17, 18).

Результатом такої роботи є випускник (додаток 19), в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності  у різноманітних сферах життєдіяльності, здорова (фізично, психологічно, духовно) людина, творча особистість із розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства. Результат виховної роботи буде видно тільки тоді, коли   проводитиметься моніторинг, чітке планування, методична робота, впровадження нових форм  у практику роботи школи. Так у  нашій школі і склалася система виховної роботи, в якій враховано загальні цілі та завдання виховної роботи, вплив мікро – макросередовища, складові організації виховного процесу. Але на цьому наш пошук не закінчується, можливо, уже в наступному році ми змінимо структуру, форми, методи, якщо зміняться інтереси учнів. Усе залежить від них, а ми   працюємо для них.


Додаток 1

Соціальне замовлення на школу майбутнього

Макросоціум

Мікросоціум

Створення умов для розвитку вільної, розумної, діяльної особистості й підготовки правосвідомого та соціально компетентного випускника, спроможного реалізувати свій позитивний потенціал у громадській, професійній та індивідуальній життєдіяльності.

Хоче бачити школу, засновану на свідомій дисципліні, розумній вимогливості до учнів. Школу, що відповідає санітарно–гігієнічним і естетичним вимогам. Школу, в якій поважають права дитини та    створюють учням не лише фізичний, а й душевний комфорт, повноцінний розвиток особистості.


Додаток 2

Контингент учнів

 •  Діти – сироти – 12
 •  Діти без батьківської опіки  – 29
 •  Діти з багатодітних сімей -100
 •  Діти напівсироти - 39
 •  Діти кризових сімей – 5
 •  Діти-вихованці “Материнки” – 54
 •  Діти–інваліди  - 14
 •  Діти з неблагополучних сімей - 9
 •  Діти з неповних сімей – 171
 •  Діти внутрішкільного обліку  - 14


Додаток 3

Кадровий потенціал школи

 •  Категорія вища-57
 •  Перша -13
 •  Друга -7
 •  Спеціаліст -4
 •  Учитель - методист -9
 •  Старший учитель-31
 •  Відмінник освіти України - 17

Усього 81 працівник, 86% якісного складу.

Стаж роботи класним керівником

до 5-ти років - 1

до 10-ти років - 2

до 15-ти років - 4

до 20-ти років - 8

до 30-ти років - 23

до 40-ка років - 3


Додаток 4

Рівень типологічних

особливостей педагогів

18 – інтроверти

68 - амброверти

14 - екстраверти

Рівень активності вчителів

21 – високий

66 – середній

13 - низький

Рівень мотивації вчителів

52 – високий

48 -  середній


Додаток 5

Рівень освіти батьків

Вища - 15%

Середня – спеціальна - 22,5%

ПТУ – 34,5%

Школа - 28%

Вихованням дітей займаються:

47%- матері

32%- бабусі та дідусі

19%- батьки

Виховний потенціал сімей

10-15%- сильний

25%- стійкий

30%- нестійкий

15%- слабкий, з втратою емоційного контакту

20%- слабкий, постійні конфлікти

Додаток 6


Додаток 7

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  


Додаток 8

Виховне середовище школи


Додаток 9

Цільова програма

«Впровадження правового виховання школярів»

Етап

Загальні цілі етапу

Зміст роботи

Контроль, аналіз та корекція

З учителями 

     З учнями

    З батьками

1

Інформаційно-аналітичний(діагностичний)

травень -серпень

Проведення самоекспертизи педагогічної діяльності  та набутого педагогічного досвіду.

Проведення засідання методичної ради.  Аналіз підсумків роботи та виявлення недоліків і проблем.

Анкетування учнів, з’ясування їхньої обізнаності з правами та обов’язками учнів.

Анкетування батьків з приводу того, що їх турбує у вихованні дітей.

Проведення підсумкової педради за результатами навчання та виховання дітей.

Наказ по школі.

Визначення найбільш важливих проблем у навчанні та вихованні. Обґрунтування їх актуальності, аналіз творчого потенціалу колективу та його можливостей.

Забезпечення участі метод ради у проведенні «Мозкового штурму», спрямованого на розв’язання проблем.

Забезпечення участі представників учнівської ради у проведенні «Мозкового штурму».

Забезпечення участі представників ради школи в проведенні «Мозкового штурму».

Обговорення та корекція цільової програми.

Ознайомлення батьків із програмою правового виховання.

Проведення педради. Затвердження програми.

Етап

Загальні цілі етапу

Зміст роботи

Контроль, аналіз та корекція

З учителями

З учнями

З батьками

Організаційний

вересень

Корегування системи правового виховання у школі

Підготовка інформації про структурні елементи системи правового виховання.

Анкетування учнів,  виявлення їх ставлення до правової бази суспільства.

Вивчення виховного впливу сімї, однолітків, мікросередовища на учнів.

Проведення засідання педагогічного клубу.

Корегування структури правового виховання: добір спеціальних курсів за державними та авторськими програмами, складання плану позакласної роботи.

Обговорення умов позакласної роботи, складання авторських програм правового виховання на засіданнях творчих груп.

Забезпечення участі представників ради школи у роботі творчої групи з проблем правового виховання.

Організація засідання творчої групи для обговорення структури правового виховання та плану позакласної роботи.

Ознайомлення колективу з теоретичними основами та практичними розробками з проблем правового виховання.

Забезпечення участі педагогів у роботі конференції з питань правової освіти.

Участь представників ради школи у роботі конференції.

Практична конференція з проблем правового виховання.

Етап

Загальні цілі етапу

Зміст роботи

Види роботи

1

Практичний

 жовтень - квітень

Забезпечення практичної розбудови системи правового виховання.

Впровадження навчальних дисциплін інваріантної частини та спецкурсів за державними та авторськими програмами з правового виховання.

З учителями

Створення оптимальних умов для здійснення правового виховання.

Організація практичної діяльності учнів під час проведення ділових ігор, дискусій та інших заходів, спрямованих на виховання правової свідомості учнів.

З учителями,

з учнями

З’ясування стану системи правового виховання учнів та його корекція.

Проведення засідань МО, педрад, семінарів – практикумів, психологічних тренінгів, круглих столів.

З учителями,

з батьками

Підвищення рівня творчої активності школярів.

Проведення щомісячно засідання клубу «Право і закон» та лекторію для учнів школи.

З учителями,

з батьками

Етап

Загальні цілі етапу

Зміст роботи

Види роботи

З учителями

З учнями

З батьками

1

Узагальнюючий

Травень

Аналіз та підбиття підсумків, оцінювання впливу роботи з правового виховання на загальний стан роботи у школі, визначення найбільш ефективних форм правового виховання

Анкетування

Анкетування

Анкетування

 Проведення підсумкових засідань «круглого столу», творчої групи з питань правового виховання.

 

Забезпечення аналізу вчителями підсумкової роботи за минулий рік та проведення анкетування учнів і батьків.

Анкетування

Анкетування

Проведення підсумкового засідання методичної ради.

 

Забезпечення підготовки вчителями педради за підсумками роботи за рік та участі в ній.

Забезпечення участі представників учнівської ради школи у роботі педради.

Забезпечення участі представників ради школи у роботі педради.

Проведення педради за підсумками роботи за рік.

 

 

Наказ про підсумки  роботи.

                                                               Класифікація змісту роботи за напрямками

Види

роботи

Зміст роботи

Жовтень

Листопад

Грудень

Робота з учителями

 Забезпечення роботи педагогів з учнями щодо вивчення дисциплін, які складають систему правового виховання освіти.

Викладання курсу «Людина і суспільство».

Забезпечення участі вчителів у підготовці  та проведенні диспуту «Тоталітаризм, демократія, анархія».

Викладання курсу «Права людини».

Забезпечення участі вчителів у роботі лекторію «Підліток і закон».

Ділова гра «Чи маємо ми право?».

Викладання курсу «Ти і твої права»

Забезпечення участі вчителів у творчих зборах школярів «Крок у майбутнє».

Робота з учнями

Ознайомлення учнів із дисциплінами, що складають систему правої освіти.

Забезпечення вивчення курсу «Людина і суспільство».

Забезпечення участі учнів у диспуті «Тоталітаризм. Демократія. Анархія».

Забезпечення вивчення курсу «Права людини».

Забезпеченні участі учнів у підготовці і проведенні лекторію «Підліток і закон».

Підготовка і проведення ділової гри «Чи маємо ми право?».

Забезпечення вивчення курсу

«Історія держави і права України».

Організація участі учнів у творчих учнівських зборах «Крок у майбутнє».

Робота з батьками

Забезпечення участі батьків у роботі з організації вивчення дисциплін, що включені в систему правової освіти згідно з програмами, та в проведенні позакласних заходів.

Анкетування батьків з метою виявлення   пропозицій щодо змісту і форм правової освіти та виховання.

Організація участі батьків у творчих зборах школярів «Крок у майбутнє».

Внутрішньошкільний контроль

Індивідуальні бесіди адміністрації з викладачами дисциплін, що складають систему правової освіти.

Управління процесом правового навчання та виховання.

Контроль за впровадженням   цільової програми   правового виховання у школі.

Види роботи

Зміст роботи

Січень – лютий

Березень

Квітень – травень

Робота з учителями

Викладання курсу «Психологія міжособистісного спілкування».

Забезпечення участі вчителів у роботі лекторію «Підліток і закон».

Викладання  тренінгового модулю для підготовки уповноважених з прав дитини.

Забезпечення участі вчителів у роботі проблемних столів з питань правового виховання.

Організація підготовки вчителями рольової гри «Ми – громадяни України».

Викладання курсу «Ти і твої права».

Забезпечення участі вчителів у дискусії учнів «Я  і мої права».

Робота з учнями

Організація вивчення курсу «Психологія міжособистісного спілкування».

Забезпечення участі учнів у роботі лекторію «Підліток і закон».

Організація вивчення

тренінгового модулю для підготовки уповноважених із прав дитини.

Забезпечення участі учнів у рольовій грі «Ми – громадяни України».

Організація вивчення курсу «Права людини».

Забезпечення участі учнів у дискусії «Я і мої права».

Робота з батьками

Забезпечення участі батьків у роботі усного лекторію «Підліток і закон».

Забезпечення участі представників ради  школи  у роботі педради.

Внутрішньошкільний контроль

Організація взаємовідвідування вчителями уроків.

Проведення круглих столів із питань правової освіти.

Підбиття підсумків роботи на  засіданні МО класних керівників.


Додаток 10


Додаток 11

Система роботи з батьками


Додаток 12

 «Затверджую»

Директор школи   В.М.Сержук

План роботи

консультативного кабінету

для соціально – психологічної

роботи з дітьми, схильними до правопорушень, 

тими, що відстають у навчанні,та їх батьками

Мета: створити  максимально сприятливі умови для співробітництва учнів та їх батьків як передумову запобігання відхилень у поведінці неповнолітніх; попереджувати випадки порушення морально – правових норм поведінки школярів.

Творча група:

Заступник директора з виховної роботи Т.С.Суконнік

/І поверх, методичний кабінет ВР/

Соціальний педагог Н.О.Дзюман

ІІІ поверх, кабінет соціального педагога/

Практичний психолог В.І. Сердюк

/ІІ поверх, кабінет психолога/

Графік роботи:

Понеділок

12.00-15.00

Робота з класними керівниками та класоводами

Вівторок

9.00-16.00

Робота з батьками

Середа

10.00 – 12.00

Робота з учнями «групи ризику»

Четвер

10.00- 12.00

Робота з учнями, які перебувають на обліку

П’ятниця

9.00-15.00

Робота з учнями


Додаток 13

„Затверджую”

Директор школи   В.М.Сержук

План роботи

університету педагогічних знань для батьків „Паросток”

Секція 1 – 4 –х класів

(куратор Балезіна Н.М. )

І заняття (жовтень)

1. Бесіда на тему „Врахування індивідуальних особливостей розвитку дитини у вихованні. Співпраця батьків і педагогів.”

2. Обмін досвідом з питань родинного виховання.

ІІ заняття (грудень)

 1.  „Круглий стіл ” на тему: „Роль батьківського та педагогічного колективу у формуванні культури та здорового способу життя дитини ”.

ІІІ заняття ( березень)

 1.  Бесіда на тему: „Умови успішного виховання у сім’ї: єдність вимог дорослих та дітей ”.
 2.  Обмін досвідом з питань родинного виховання.

ІV заняття (травень)

 1.  Бесіда на тему: ”Моє веселе літо ” ( з питань організації літнього відпочинку дітей).
 2.  Зустріч із працівниками соціальної служби.

Секція 5 – 8-х класів

(куратор Плигань О.В,)

І заняття (жовтень)

1. Лекція на тему:” Здоровий спосіб життя: переборювання звичок чи забезпечення гармонійного розвитку особистості ”.

2. Обмін досвідом з питань формування здорового способу життя.

ІІ заняття (грудень)

 1.  Бесіда на тему: ”Проблеми „перехідного віку ”, психологічні особливості виховання дітей підліткового віку. ”.
 2.  Обмін досвідом з проблем родинного виховання.

ІІІ заняття (березень)

 1.  Збори- лекція на тему: ”Статеве виховання підлітків ”. Зустріч із медиками, працівниками соціальних служб для молоді, відділу у справах неповнолітніх.

ІV заняття (травень)

 1.  Бесіда на тему: ”Виховання відповідальності у дітей в умовах сім’ї ”.
 2.  Обговорення організації дозвілля дітей у літній період.

Секція 9 – 11 класів

(куратор Бондарчук О.Г.)

І заняття (жовтень)

1. Лекція на тему: ”Психофізіологічні особливості дитини старшого шкільного віку. Проблеми виховання ”.

2. Обмін досвідом з питань профілактики шкідливих звичок та здорового способу життя.

ІІ заняття (грудень)

 1.  Зустріч із працівниками служби у справах неповнолітніх.
 2.  Бесіда на тему: ”Громадянин формується з дитинства ”.

ІІІ заняття (березень)

 1.  Зустріч із працівниками центру зайнятості, бесіда на тему: ”Врахування інтересів, здібностей,нахилів підлітків у подальшому виборі професії ”.

ІV заняття (травень)

 1.Бесіда на тему: ”Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини ”.

2.Обговорення питання підготовки учнів 9-х та 11-х класів до державної підсумкової атестації.


Додаток 14

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням педради
N 1 від 30.08.2001р.

ПРОГРАМА

профілактики правопорушень та подолання бездоглядності дітей

«Відвернути біду»

Поширення негативних тенденцій і антигромадських проявів у молодіжному середовищі, значне зростання правопорушень серед неповнолітніх викликає серйозне занепокоєння в суспільстві і вимагає прийняття рішучих заходів. Як свідчить аналіз динаміки підліткової та молодіжної злочинності, стан справ з профілактики цього негативного явища, незважаючи на вжиті профілактичні заходи, суттєво не поліпшується. Зберігається тенденція останніх років щодо зростання у підлітковому середовищі корисливих злочинів: крадіжок, пограбування, вимагання речей та грошей, розбійницькі напади, що посилюються погіршенням морально-психологічного клімату в суспільстві, зростанням настроїв розгубленості, невпевненості в майбутньому. Значно впливає на зростання підліткової злочинності зловживання алкогольними напоями, справжнім лихом стала стійка тенденція до збільшення кількості малолітніх споживачів наркотиків, залишається надзвичайно гострою проблема морально-статевого виховання молоді,  низький рівень сексуальної культури. Досить складний стан справ з дитячим дорожньо-транспортним травматизмом, що досить часто виникає внаслідок недотримання дітьми Правил дорожнього руху.

Викликає занепокоєння також недостатня протипожежна виховна робота з учнями шкіл, адже,  за статистикою кожна четверта пожежа виникає через  пустощі дітей із вогнем.

Специфіка злочинності серед неповнолітніх обумовлена різними факторами і в першу чергу особливостями їх вікового, фізичного і психічного розвитку, незавершеністю їх морального становлення, соціальною і правовою незрілістю.

Аналіз педагогічної практики з попередження правопорушень серед неповнолітніх дає підставу стверджувати, що однією з причин її низької ефективності є недостатній рівень правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, педагогів; неволодіння ситуацією, що складається в підлітковому середовищі, незадовільна організація дозвілля дітей у вихідні дні та в позаурочний час, відсутність прав та інтересів неповнолітніх.

З метою підвищення профілактичної роботи з дітьми та підлітками, подальшого розвитку правової освіти та виховання учнів в дусі поваги до закону і прав людини, вперше затверджена на педраді N 1 від 28.08.1992 року школи Програма «Відвернути біду». За 9 років роботи педколективу за цією програмою постійно змінювалась кількість правопорушень скоєних учнями. Так у 1992 p.- 10 учнів, у 1993 р. –

7 учнів, в 1994 р, - 5 учнів, 1995 р. - 3 учні, 1996 р. - 0 учнів, 1997 р. - 0 учнів,

1998 р. - 0 учнів,1999р. -1 учень, 2000 р. - 4 учні стоять на обліку в ССН.

Постійно змінюється кількість учнів на внутрішньошкільному обліку.
1992-18 учнів, 1993-14 учнів,

1994 - 10 учнів, 1995-7 учнів,

1996 - 5 учнів» 1997 - 8 учнів,

1998 - 11 учнів, 1999 - 16 учнів,

2000 - 23 учні.

За 1998-1999 н.р. учнем 9  класу здійснено правопорушення, внаслідок чого порушено кримінальну справу, учні двічі порушували правила громадського порядку, що призводило до відкриття службового розслідування. Порушниками правил громадського порядку були учні 1-3 класів. За 1996-2000 роки значно збільшилась кількість учнів «групи ризику» - 25 учнів. Це переважно учні 1-9-х-класів із неблагонадійних сімей. Отже, намічаються нові напрями роботи на наступний навчальний рік щодо реалізації програми «Відвернути біду».

У першу чергу слід:

 - скоординувати роботу з  громадськими організаціями та установами міста щодо  попередження протиправних дій та вчинків серед учнівської
молоді;

-  розробити і запровадити систему правової освіти учнів, їх батьків та педагогів;

- організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, що сприяють скоєнню учнями правопорушень;

- забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку школярів у позанавчальний час;

-  поліпшити роботу соціально-психологічної служби, головну увагу приділити соціально-педагогічній допомозі учням та їх батькам.

Адміністрація школи

1. Організовує і допомагає класним керівникам у проведенні заходів із правового виховання:

а) індивідуальні бесіди інспектора ССН з учнями;

б) правові уроки з участю представників ССН та лінійного ВВС;

в) щомісячні лекції на правову тематику.

2. Веде систематичну роботу з учнями, що стоять на обліку в школі ІСН, та їх батьками:

а) співбесіди з учнями та їх батьками в присутності інспектора ІСН, психолога школи;

б) поточні бесіди з учнями, схильними до правопорушень;

в) перевірка їх читацьких формулярів у  бібліотеці;

г}  перевірка  щоденників учнів  із  метою  одержання   інформації  про зворотній зв'язок із батьками;

д)   співбесіди   з   батьками   про  рівень  вихованості  їх  дітей,   умови виховання в сім'ї, взаємини між батьками та їх дітьми;

є) проведення інструктажів в кінці чверті та року про поведінку учнів під час канікул.

3. Проводить малі педради та педагогічні консиліуми за наслідками класноузагальнюючого контролю у класах, що потребують особливої уваги.

 1.  Підтримує постійний зв'язок  із ССН.
 2.  Видає накази про профілактичну роботу з учнями та їх батьками.
 3.  Щорічно проводить педагогічну раду про стан виховної роботи у школі.

7. Викликає   батьків   на   засідання   загальношкільного   батьківського комітету.

 1.  Передає інформацію про учнів, що стоять на обліку, у медпункт та бібліотеку.
 2.  Організовує роботу університету педагогічних знань для батьків.
 3.  Допомагає класним керівникам здійснювати зв'язок із підприємствами, де працюють батьки учнів.
 4.  Контролює виконання класними керівниками запланованої роботи з учнями, схильними до правопорушень.

12. Складає   щосеместрово    комплексний   план   роботи   з  профілактики правопорушень на основі даної програми.

13.   Порушує   клопотання  та   оформлює  документи   на   позбавлення батьківських прав.

Класний керівник

I. Організовує в класі роботу з правового виховання з учнями та їх батьками:

а) запрошує працівників ССН;

б) проводить батьківські збори з запрошенням лекторів, представників правоохоронних органів, психолога школи, соціального педагога.

в)  Щосеместрово    планує    окрему    роботу    з    учнями,    схильними    до правопорушень,

 1.  Залучає учнів до занять в гуртках та секціях.
 2.  Здійснює безпосередній зв'язок з батьками учнів, що стоять на обліку.
 3.  Готує характеристики на учнів, яких  ставлять або знімають із обліку.

8. Закріплюються наставником за учнями, яких  ставлять на облік в ССH,

7. Здійснює зв'язок з виробництвом, де працюють батьки учнів.

8. Готує   матеріали для  учнів для  розгляду  на  загальношкільному батьківському комітеті та Раді школи.

9. Разом із адміністрацією аналізує роботу з учнями, що стоять на обліку.

10. Разом    із    психологом    школи    складає    психолого-педагогічну характеристику на учнів, які потребують особливої уваги.

II. Залучає учнів, схильних до правопорушень, до активної участі в суспільному житті класу, школи.

12. Залучає батьків таких учнів до занять у батьківському університеті педагогічних знань.

Психолог школи:

 1.  Підтримує систематичний зв'язок з класними керівниками, бере участь у проведенні виховних годин та батьківських зборів.
 2.  Виявляє та аналізує фактори впливу на виховання учнів, що стоять на обліку.

3.  Разом   із   класними   керівниками   складає   психолого-педагогічну характеристику учнів.

4. Індивідуально працює з учнями та їх батьками.

5. Готує інформацію про роботу з учнями, схильними до правопорушень, на педагогічну раду з питань виховної роботи.

6. Щомісячно проводить заняття психологічної служби для вчителів.

Соціальний педагог

1. Організовує і допомагає класним керівникам у проведенні заходів з правового виховання з учнями та їх батьками,

а) проводить батьківські збори;

б) запрошує лекторів, представників правоохоронних органів;

 1.  Щосеместрово  планує роботу з учнями, схильними до правопорушень,
 2.  Залучає учнів до занять в гуртах та секціях,
 3.  Проводить роботу з батьками учнів, що стоять на обліку.
 4.  Допомагає класному керівнику у підготовці характеристики на учнів, що ставляться чи знімаються з обліку.

6. Готує  матеріали  на  учнів для  розгляду  на  загальношкільному батьківському комітеті.

7. Разом з адміністрацією аналізує роботу з учнями, що стоять на обліку з метою її поліпшення.

8. Залучає   учнів,   схильних   до   правопорушень,   до   активності   в суспільному житті класу, школи.

9. Залучає батьків таких учнів до занять у батьківський університет педагогічних знань.

Медичні працівники школи

 1.  Готують інформацію про стан здоров'я учнів, що стоять на обліку в школі та ССН.
 2.  Допомагають класним керівникам у проведенні роботи по профілактиці куріння, наркоманії та пияцтва.
 3.  Допомагають класним керівникам у проведенні курсу "Охорона життя і здоров'я учнів», «Основи здоров’я».

Шкільна бібліотека

1. Контролює читання учнів, що стоять на обліку, з метою розвитку їх читацьких інтересів.

 1.  Допомагає   класним   керівникам   у   підборі   літератури   з   питань правового виховання, профілактики куріння, наркоманії, алкоголізму,
 2.  Допомагає вчителям – предметникам    у   підборі   літератури   з   питань проведення курсу "Охорона життя і здоров'я учнів", «Основи здоров'я».

Служба, у справах неповнолітніх

 1.  Допомагає в організації правового виховання та  освіти у школі.

2. Бере участь у проведенні виховних годин.

3. Бере участь у співбесідах з учнями та їх батьками при дирекції школи.

4. Веде індивідуальну роботу з учнями, що стоять на обліку.

 1.  Систематично веде профілактичну роботу з підлітками   школи у   співпраці з заступником директора з виховної роботи.
 2.  Допомагає адміністрації школи здійснювати вплив на батьків,  які не займаються вихованням  дітей.

Комісія у справах неповнолітніх

 1.  Розглядає на засіданнях питання поведінки та   вчинків учнів.
 2.  Визначає міри впливу на батьків, які не займаються вихованням дітей.
 3.  Розглядає питання оформлення учнів у «Злагоду».

Батьківський комітет (класний та шкільний)

Допомагає класному керівнику у вихованні учнів,  шляхом проведення різноманітних виховних заходів спільно з батьками.

Допомагає проводити профорієнтаційну роботу.

3. Розглядає на засіданнях поведінку учнів класу або школи у присутності їх батьків.

 1.  Допомагає класному керівнику впливати на батьків, які не приділяють належної уваги вихованню дітей.
 2.  Відвідує вдома сім'ї учнів, схильних до правопорушень.
 3.  Подає клопотання адміністрації школи про міри впливу на учня або сім'ю, яка цього потребує.
 4.  Допомагає класному керівнику в залученні учнів до занять у гуртках та секціях.


Додаток 15

План на виконання програми

ВЕРЕСЕНЬ

30 -03

06 -10

13 -17

20 – 24

Правова освіта

Організаційне засідання клубу «Право і закон».

Дирекція ІІ

Планування роботи консультативного кабінету для соціально – психологічної роботи з дітьми.

Операція «Сім’я». Профілактичні бесіди з дітьми схильними до правопорушень.

Операція «Підліток». «Діти на уроці». Планування роботи за програмами «Рівний рівному», «Діалог», «Життя на роздоріжжі. Твій вибір».

Операція «Турбота».

Інформація про стан правопорушень.

Класні

керівники ІІІ

Робота з особовими справами учнів та шкільною документацією.

Вивчення умов проживання та виховання дітей у сім’ях.

Вивчення умов проживання та виховання дітей в сім’ях.

Психолог  IV

Психолого-педагогічний аналіз школярів із метою виявлення учнів, схильних до правопорушень,вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, педагогічно занедбаних дітей.

Складання паспортів класів.

Діагностика психоемоційного стану учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку.

Соціальний педагог V

Вивчення умов проживання важковиховуваних учнів, дітей-сиріт, дітей із багатодітних сімей, малозабезпечених, неблагополучних родин.

Виконання інструкції з обліку дітей шкільного віку.

Вивчення карт здоров’я дітей – сиріт, дітей з неблагополучних сімей.

Батьківський комітет Піклувальна рада  VI

Зустріч з опікунами дітей сиріт та тими, що знаходяться під опікою.

Круглий стіл  на тему: «Насильство  в сімї».

Батьківські збори по паралелях.

ССД, КМСД   V II

Уточнення списку учнів « групи ризику», учнів, які стоять на внутрішкільному обліку.

Профілактичні бесіди з учнями «групи ризику».

Рада школи VIII

Аналіз роботи ради

профілактики, визначення основних

проблем

на 2011 рік.

ЖОВТЕНЬ

04 -08

11 -15

18 - 22

25 - 29

Правова освіта

Засідання клубу «Право і закон».

Лекція лікаря венеролога.

Лекція для учнів 4-х класів.

Дирекція ІІ

Аналіз зайнятості учнів у гуртках, клубах, секціях.

Перевірка відвідування учнями школи.

Індивідуальна робота з батьками учнів із девіантною поведінкою. Відвідування вдома кризових сімей.

Зустріч з вихователями «Материнки».

Відвідування вдома учнів із девіантною поведінкою.

Корегування системи заходів школи з питань профілактики бродяжництва, наркоманії, СНІДу, венеричних захворювань серед учнів.

Класні керівники ІІІ

Координування роботи з батьками учнів щодо питань охорони дитинства.

Контроль за відвідуванням учнями школи.

Тиждень патріотичного виховання.

Психолог  IV

Моніторинг «Причини скоєння злочинів та правопорушень».

Самооцінка учнів із неблагополучних сімей.

Планування колекційної роботи з учнями, що її потребують. Робота клубу «Довіра».

Соціальний педагог V

Розробка графіку перегляду фільмів із профілактичної тематики. Бесіда з групою ризику «Пізнай себе».

Засідання Школи  майбутнього тандему.

Організація роботи консультативного пункту з питань труднощів у сімейному вихованні.

Рейд – перевірка проживання учнів із неблагополучних сімей.

Батьківський комітет Піклувальна рада  VI

Зустріч Ради профілактики  з батьками учнів, що стоять на обліку.

Засідання університету педагогічних знань для батьків «Паросток».

ССД, КМСД   V II

Розгляд справ учнів, які не відвідують школу без поважних причин.

Розгляд справ учнів кризових сімей.

Рада школи VIII

                                                                     Листопад

01 – 05

08 -12

15 - 19

12-26

Правова освіта

Засідання клубу «Право і закон».

Лекція лікаря – гінеколога.

Лекція лікаря до міжнародного дня проти тютюнопаління.

Лекція для учнів 3-х класів.

Дирекція ІІ

Аналіз контингенту школярів із метою виявлення учнів схильних до токсикоманії, вживання алкоголю, наркотиків.

Координація заходів санітарно – гігієнічної пропаганди серед учнів, батьків.

Зустріч із асоціальними сім’ями.

Педагогічний консиліум «Шляхи реабілітації важковиховуваних учнів».

Написання диктантів, зміст яких передбачає боротьбу з наркоманією, тютюнопалінням.

Анкетування учнів «Причини розповсюдження насилля в сім’ї» Операція «Урок».

 

Класні керівники ІІІ

Здійснення контролю за обстеженням дітей із затримкою психічного розвитку.

Тиждень духовно – морального виховання.

Лекції та бесіди  на тему профілактики СНІДу, наркоманії.

Тиждень антогокогольної, антинаркотичної пропаганди.

Психолог  IV

Індивідуальне консультування учнів, схильних до девіантної поведінки.

Консультування вчителів «Психолого –педагогічний супровід учнів».

Корекційні заняття  для учнів 5-х класів «Пізнай себе».

Практичне заняття для учнів 7 кл. «Твоє майбутнє».

Соціальний педагог 

Засідання Школи майбутнього тандему.

Соціометричні  дослідження 5-х класів.

Відвідування вдома учнів, що пропускають заняття без поважних причин.

Батьківський комітет Піклувальна рада  VI

Педагогічний консиліум «Шляхи реабілітації важковиховуваний учнів».

Засідання університету педагогічних знань для батьків.

ССД, КМСД   V II

Розгляд справ учнів,   

що не відвідують

Школу.

Рада школи VIII

Грудень

29-03

06 - 10

13 - 17

20-31

Правова освіта

Засідання клубу «Право і закон».

Лекція для учнів 10 -11 класів.

Лекція лікаря - снідолога.

Дирекція ІІ

Організація роботи центру освіти та допомоги батькам із питань труднощів у сімейному вихованні.

Вивчення системи роботи педагогічного колективу з профілактики правопорушень та бездоглядності учнів.

Інформація про стан правопорушень учнями школи.

Моніторинг проведення канікул учнями школи

Засідання педагогічної ради «Правове виховання як складова частина громадянського виховання в сучасній школі»

Класні керівники ІІІ

Тиждень морально – правового виховання.

Робота волонтерів. Акція «Стежина добра».

Акція «Новий рік без самотності».

Психолог  IV

Робота з учнями 5-х класів, що мають труднощі адаптації в школі ІІ ступеня.

Анкетування «Причини розповсюдження насилля в сімї».

Практичне заняття «Насилля. Як уміти себе захистити» (8-9кл.).

Соціальний педагог V

Засідання «Школи майбутнього тандему».

Бесіда з учнями з девіантною поведінкою  «Спробуй подолати свої недоліки».

Поновлення банку даних дітей, що потребують допомоги.

Соціальне інспектування функціонально неспроможних сімей, оформлення актів обстежень.

Батьківський комітет Піклувальна рада  VI

Підготовка акції до Дня святого Миколая.

Засідання піклувальної ради школи.

Засідання університету педагогічних знань для батьків «Паросток».

Круглий стіл «Підтримуємо обдарованість».

ССД, КМСД   V II

Робота з учнями доставленими в КМ та тими, що стоять на обліку в ССД.

Рада школи VIII

Засідання Ради школи.

                                                                                           СІЧЕНЬ

03 -08

10-15

17-22

24-30

Правова освіта

Засідання клубу «Право і закон»

Лекція для учнів 2-х класів.

Дирекція ІІ

Індивідуальні консультації з класними керівниками щодо соціального захисту дітей.

Вивчення читацьких інтересів учнів.

Надання допомоги сім’ями з питань поліпшення відвідування дітьми занять у школі.

Класні керівники ІІІ

Відвідування учнів удома з метою перевірки реалізації битками соціально – психологічних рекомендацій.

Ознайомлення із нормативно - правовими документами з питань правового захисту неповнолітніх.

Засідання МО «Психологія тероризму. Екстремальні ситуації. Поведінка людей».

Психолог  IV

Соціальні дослідження щодо вивчення проблем дітей трудових емігрантів.

«Психологія конфлікту. Стратегія поведінки у конфлікті» (9кл.)

Соціальний педагог 

Організація рейдів із метою вивчення умов проживання дітей - сиріт, дітей із неблагополучних сімей. Соціометричне дослідження учнів 8 класів.

Засідання школи «Майбутнього тандему».

Бесіда «Позитивний образ».

Батьківський комітет Піклувальна рада  

Засідання педагогічного клубу «Паросток».

ССД, КМСД   

Рада школи 

Засідання ради з питань попередження насильства у сімї.

Лютий

31.01-05.02

07-11

14-19

21-28

Правова освіта

Засідання клубу «Право і закон».

Лекція для учнів 9-х класів.

Лекція лікаря – нарколога.

Дирекція ІІ

Вивчення системи керівників 10-11 класів.  соціальної активності».

роботи класних «Розвиток у дітей

Профорієнтаційна робота з випускниками.

Класні керівники

Рейди у сімї важковиховуваних учнів.

Тиждень ввічливості.

Тиждень мужності та патріотизму.

Тиждень толерантності.

Психолог  IV

«Життєві кризи особистості. Ефективні методи вирішення складних життєвих ситуацій»

(9-11 кл.).

Діагностичний мінімум на паралелі 8-х класів.

Соціальний педагог V

Засідання Школи майбутнього тандему.

Бесіда «Як себе контролювати».

Анкетування батьків  із метою виявлення їхніх пропозицій щодо захисту прав неповнолітніх.

Батьківський комітет Піклувальна рада  

Рейд «Ні – тютюнопалінню».

Засідання педагогічного клубу «Паросток».

ССД, КМСД   V II

Рада школи VIII

БЕРЕЗЕНЬ

28 - 05

07-12

14-19

21-31

Правова освіта

Засідання клубу «Право і закон».

Лекція для учнів 7-х класів.

Лекція лікаря фтизіатра.

Дирекція ІІ

Організація роботи консультаційного кабінету для батьків, які мають труднощі у сімейному вихованні.

Операція «Урок».

Інформація про стан правопорушень.

Класні керівники ІІІ

Тиждень мовної культури.

Тиждень творчої ініціативи.

Тиждень солідарності.

Психолог  IV

Консультування  учнів «Як навчитися говорити «Ні».

Діагностика психологічної готовності учнів 4 кл. до переходу в школу ІІ ступеня.

Соціальний педагог V

Засідання Школи майбутнього тандему.

Бесіда «Підліток і закон» (7-8кл.).

Анкетування учнів «Шляхи здобуття освіти».Операція «Турбота». Рейд – перевірка проживання учнів у  неблагонадійних сім’ях.

Батьківський комітет Піклувальна рада  VI

Засідання загально шкільного батьківського комітету.

Засідання університету педагогічних знань «Паросток».

Консультації батьків із питань сімейного виховання.

ССД, КМСД   V II

Координація роботи щодо працевлаштування випускників.

Рада школи VIII

КВІТЕНЬ

03. –08

11-16

18-23

25-30

Правова освіта

Засідання клубу «Право і закон».

Лекція для учнів 8-х класів.

Дирекція ІІ

Вивчення системи роботи класних керівників 7-8 класів.

Класні керівники І

Акція «Твоє

здоров’я -  у  твоїх

руках».

Психолог  IV

Засідання «Школи майбутнього тандему».

Соціальний педагог V

Консультування батьків  та педагогів щодо неадекватної поведінки учнів.

Батьківський комітет Піклувальна рада  

Засідання університету педагогічних знань «Паросток».

ССД, КМСД   V II

Рада школи VIII

ТРАВЕНЬ

28.04 –03.05

05-10

12-17

19-24

26-31

Правова освіта

Засідання клубу «Право і закон».

Лекція для учнів 6-х класів.

Дирекція ІІ

Вивчення прогнозів проведення канікул учнями.

Контроль за працевлаштуванням випускників.

Підведення підсумків роботи  

Класні керівники ІІІ

Аналіз проблем

збереження

здоров’я дітей.

Профілактичні бесіди з учнями.

Психолог  IV

Розробка

рекомендацій

батькам,

опікунам учнів.

Соціальний педагог V

Засідання Школи майбутнього тандему.

Організація оздоровлення влітку.

Святкування Дня захисту дітей.

Батьківський комітет Піклувальна рада  VI

Засідання університету педагогічних знань «Паросток»


Додаток 16

Проектна діяльність учнівського

та педагогічного колективів школи

Проект

Мета

Завдання

Тип

Вид

Форма

захисту

Кінцевий

продукт

Склад

учасників

Трива

лість

Термін

захисту

1

«Вибори»

На демократичній основі обрати президента школи, депутатів міської та шкільної учнівської ради.

Залучити учнів до процесу формування органів учнівського самоврядування,  до управління навчальним закладом

Навчально – діяльнісний

Гра «Вибори»

Обрати президента та шкільний парламент.

5-11 класи

Короткотривалий

6 жовтня

2

«Взаємодія поколінь»

Забезпечення духовної єдності поколінь

Включення дитини у спільну роботу з дорослими, виховання поваги до батьків, роду, народу.

родинний

Інтегрований

Родинне свято

Виставка «Таланти моєї родини».

1-11 класи

Довготривалий

Грудень, травень

3

«Здоровим бути модно»

Допомога молоді у розумінні переваг ЗСЖ

Реалізація програми «Школа сприяння здоров’ю»

Інформаційно – дослідницький

Виступ агітбригади

Інформацій

ний бюлетень, стінгазети.

8-11 класи

Довготри-

валий

Протягом

року

4

«У світі обдарувань»

Всебічне сприяння розвитку особистості.

Формування життєвої компетентності, досвіду, самореалізації на основі природних даних і розвитку здібностей дитини.

Творчий

Свято Наума

Інформаційно – аналітичний банк «Обдаро

ваність».

1-11 класі

Довготривалий

Протягом

року

5

«Урядуй себе сам»

Створення структури учнівського самоврядування

Створити проект схеми шкільного самоврядування, вибір органів управління.

Практично-орієнтований

Захист структур учнівського самоврядування.

Проведення шкільної учнівської конференції

5-11 класи

Середньо

тривалий

Вересень

6

«Мій вільний час»

Залучення учнів до поза навчальної діяльності та клубно – гурткової роботи.

Розширити мережу гуртково –клубної роботи та збільшити кількість дітей охоплених позаавчальною діяльністю

Профорієнтацій, естетичний

Інтегрований

Анкетування, інформаційний бюлетень

Виставка «Світ моїх захоплень»

1-11 класи, вчителі, керівники гуртків

Довготривалий

Грудень, березень

7

«Твоє здоров’я у твоїх руках»

Пропаганда ЗСЖ, формування навичок безпечної поведінки

Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я.

Профілактичний

інтегрований

Виступ агітбригади, День здоров’я

Інформаційні бюлетені, тематична газета

1-11 класи, вчителі, батьки

Довготривалий

Протягом року

8

«Я і моя країна»

Виховання в учнів патріотичних почуттів, національної гідності, морально – етичний норм поведінки.

Усвідомлення необхідності дотримуватися конституційно – правових норм, готовність до захисту інтересів Батьківщини, любов до свого краю.

Соціально – правовий

Інтегрований

Зустрічі з видатними людьми, тематичні уроки

Газета, конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої».

1-11 класи

Довготривалий

Грудень

9

«Книга у моєму житті»

Виховання поваги до книги та людей, що її створили.

Бережне ставлення до книги, навчити працювати з довідниковою літературою.

Інформаційно – дослідницький

Інтегрований

Екскурсі, зустрічі, книжково – ілюстративні виставки

Конкурс «Живи, книго»

1-11 класи, Шкільна бібліотека

Довготривалий

Травень

10

« Ми за чисте довкілля»

Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи.

Знання екологічного законодавства,

бережне ставлення до природи, розробити план озеленення школи.

Екологічний

Інтегрований

Виступ агітбригад, екологічні акції

Інформаційні бюлетені,

Проект озеленення.

1-11 класи

Довготривалий

Жовтень, квітень

11

«Моя майбутня професія»

Організація профорієнтаційної роботи з учнями.

Виявити зацікавленість у світі майбутніх професій, укласти довідник з повним переліком необхідних професій міста.

Профорієнтаційний

Інтегрований

Зустрічі, екскурсії

Ярмарка вакансій

8-11 класи

Довготривалий

Протягом року

Додаток 17

           «Погоджено»                                         «Затверджено»

Завідувач

ДНЗ № 34     З.С. Вовкотруб      Директор школи       В.М.Сержук

Програма «Дитина»

Сукач Галина Іванівна, тренер по плаванню ДНЗ №34

1.Пояснювальна записка

Програма має забезпечити підвищення загальнофізичного розвитку, удосконалення головних фізичних якостей, що визначають успішність оволодіння уміннями та навичками під час заняття з плавання – координація рухів, сили, швидкості, гнучкості, витривалості.

В основу програми покладено принцип:  здоров’я – це не лише відсутність хвороб, але й високий рівень пристосування, благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, толерантні соціальні відносини.

  Програма розроблена з метою не лише навчити дітей плавати, а й допомогти   у вирішенні їх індивідуальних проблем, збереження і зміцнення здоров’я молоді.

2.Актуальність

- зростання захворюваності учнів, збільшення кількості дітей із психофізичними вадами;

- збільшення кількості стресових ситуацій;

- низький рівень культури здоров’я;

- збільшення кількості дітей з асоціальних сімей.

3. Мета:

 підвищити загальний фізичний розвиток  дітей, удосконалити головні фізичні якості, що визначають координацію рухів, сили, швидкості, витривалості, гнучкості, зняти відчуття страху перед новим середовищем, навчити швидко відновлювати рівень працездатності за рахунок внутрішніх резервів організму, сформувати теоретичні та практичні навички здорового способу життя учнів.

4.Завдання:

     - виховання свідомого ставлення до власного здоров’я

     - збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я учнів;

     - формування в учнів поняття, що  для збереження здоров’я треба прикласти

       значних вольових     зусиль;

 •  формування в учнів звичок, які потім перейдуть у потреби здорового способу життя;
 •  формування навичок прийняття самостійних рішень  щодо підтримки і зміцнення здоров’я;
 •  рання діагностика і педагогічна корекція відхилень у поведінці школяра, всебічне вивчення його індивідуальних особливостей;
 •  моніторинг  і динаміка розвитку учнів;
 •  створення для кожного оптимально комфортних  умов його особистісної самореалізації.

5. Зміст основних напрямків реалізації  програми

І етап.  Молодша група

Вправи з водою: входити самостійно у воду, ходити та бігати по дну, тримаючись за руки. Підстрибувати, як м’ячик, плескати по воді долонями. Присідати, занурюючись у воду, і підстрибувати на обох ногах. Ходити по дну (на мілкому місці). Занурюватися у воду на рівень підборіддя, носа, очей, опускати обличчя у воду. Присівши та нахиливши голову, дути на воду, створюючи хвильки.

ІІ етап. Середня група.

Ходити та бігати по басейну, допомагаючи гребковими рухами рук. Вистрибувати з води якомога вище. Занурюватися у воду з головою; присівши, обхопити гомілки, підборіддя на поверхні води, зробити вдих, затримуючи дихання, голову опустити у воду.

Сидячи по пояс у воді, підняти руки  вперед – угору, зробити вдих,  нахилитися вперед, повільно лягти на воду, плавати як «медуза» або «морська зірка»

 Ковзати на грудях та на спині (за допомогою дорослого) – «торпеда».

Вправи на володіння плавання способом кроль. Рухати ногами, як при плаванні кролем, в упорі сидячи, або в упорі лежачи.

Ігри у воді:  «Чапля», «Каруселі», «Брід», «Бігом за м’ячем», «Гойдалка», «Катання на дошках», «Покажи п’яти».

ІІІ етап. Старша група.

Ходити та бігати по басейну грудьми та спиною вперед, допомагаючи собі руками. Вистрибувати з води та падати на воду. Занурюватися з головою у воду, затримуючи дихання, відкривши очі, збирати предмети з дна.

   Чергувати повний вдих з інтенсивним видихом у воду (8-10 разів). Виконувати видих у воду під час ковзання на грудях. Виконувати вправи «Поплавець», «Медуза».

Вправи на оволодіння плаванням способом кроль. Плавати зручним способом.

Ігри у воді: «Фонтан». «Море Хвилюється». «Поїзд у тунелі», «Качелі», «Рибалки», «Хоровод»,  «Сом у сітці»

ІV етап. Першокласники.

Виконувати вправи: «Поплавець», «Медуза», ковзати на грудях та на спині, відштовхуючись ногами від бортика басейна. Під час ковзання повертатися з грудей на спину та навпаки («Гвинт»).

 Виконувати 10-12 видихів у воду підряд. Те ж саме – в упорі, лежачи на прямих руках (Або тримаючись за бортик) з поворотом голови під час вдиху.

Вправи для володіння плаванням способом кроль.

Пливати на грудях та на спині на дистанцію до 10-15м.

Ігри у воді: «Брід», «Щука», «Карасі і коропи», «Дивись уважно», «Я пливу», «Торпеда», «Квач», «Хто швидше».

V етап. Другокласники.

Вправи на ознайомлення зі щільністю та упругістю води.

Плавання із затримкою дихання на спині та на грудях. Плавання з допомогою   ніг. Стрибки у воду. Повороти при плаванні на спині  та на грудях. Стартовий стрибок. Заплив на великі відстані після стартового стрибка (25м.). Занурення у воду,  відкриття очей. Вспливання і лежання на воді. Видихи у воду.

Ігри у воді: «Хто вище вистрибне з води», «Полоскання білизни», «Хвилі і море», «Футбол», «Переправа», «Піймай воду», «У кого більше друзів», «Ванька – встанька»,  «Потяг».

V етап. Третьокласники - четвертокласники

Правила надання допомого потерпілому з берега. Правила пірнання. Пірнання на глибину і довжину.

Вправи на занурення донизу головою, донизу ногами.

Вивчення техніки плавання брасом на спині, на грудях.

Ігри  у воді: « Надай допомогу». «Естафета з перепонами», «Хто швидше».

6. Термін реалізації програми

2007- 20014 роки.

7. Координатори

Інструктор з плавання

Вчитель фізичної культури Бурлуцька Л.В.

8. Організації, що допомагають у реалізації програми:

    - управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;

 •  комітет з фізичної культури і спорту;
 •  центр здоров’я;
 •  відділ охорони здоров’я Білоцерківської міської ради.

9. Очікувані результати.

Випускник школи І ступеня, оволодівши технікою плавання, вміє надавати першу допомогу на воді,  перебороти  відчуття страху перед новим середовищем, здатен до  відновлення  рівня працездатності за рахунок внутрішніх резервів організму.


Додаток 18

« Погоджено»                                        «Затверджено»

Директор дитячого                         Директор школи

будинку  М.А. Шульга                  _______ В.М. Сержук

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

спільної роботи дитячого будинку

змішаного типу «Материнка» та

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11

на 2008/2009 навчальний рік

м. Біла Церква

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

І. Захист прав та інтересів неповнолітніх,

збереження їх життя та здоров'я

1.

Організація відвідування шкільних занять вихованцями дитячого будинку.

Протягом року

Директор ДБ

2.

Організація різних форм навчання для кожного вихованця дитячого будинку, що відповідають особливостям їх розумового і психічного розвитку на підставі рекомендацій зональної психолого-медико-педагогічної консультації

До 30.10.2008

Класоводи, класні керівники

3.

Відвідування дитячого будинку з метою ознайомлення із матеріально-побутовими умовами проживання вихованців.

Вересень

Класоводи,    класні керівники

4.

Аналіз стану здоров'я вихованців на основі вивчення медичних карток,  ознайомлення з результатами їх вибіркових та поглиблених медичних оглядів;

Постійно

Медичні

працівники школи та ДБ

5.

Вивчення особливостей соціально і педагогічно занедбаної дитини та подальшої корекції її особистості.

Протягом року

Т.С.Суконнік Н.О.Дзюман

6.

Засідання проблемного семінару. Зустріч представників колективів навчально-виховних закладів із проблеми "Реабілітаційна педагогіка".

Листопад

В.М. Сержук

М.А. Шульга

7.

Здійснення контролю за відвідуванням школи вихованцями дитячого будинку.

Протягом року

Класні керівники, класоводи

8.

Творча співпраця педагогічного колективу, учнів, батьків.

Грудень

Т.С. Суконнік

9.

Оформлення психологічних карток на вихованців дитячого будинку "Материнка".

Протягом року

О.М.Скробач

10.

Наради при директору "Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, підлітків, юнаків"; "Психологія агресивної поведінки. Взаємодія з агресивними дітьми".

Листопад Березень

Т.С.Суконнік О.М.Скробач

11.

Спільне засідання класних керівників та вихователів дитячого будинку "Материнка" "Координація роботи закладів з питань навчання та виховання вихованців дитячого будинку"

Грудень

В.М. Сержук

М.А. Шульга

ІІ. Створення умов для забезпечення культурного й

духовного розвитку вихованців

1.

Залучення учнів до участі у шкільних гуртках за інтересами та в спортивних секціях.

Постійно

Заступники директора з ВР

2.

Залучення дітей до участі в загальношкільних заходах.

Постійно

Соціальний педагог

3.

Налагодити систему шефської роботи класів із групами вихованців дитячого будинку.

До 30.09.2008

Заступник директора з ВР, класні керівники

4.

Проведення святкових концертів, благодійних акцій для вихованців дитячого будинку.

Постійно

Заступник директора з ВР

ІІІ. Науково-методичне та інформаційне забезпечення

навчально-виховного процесу

1.

Забезпечення підручниками та навчальним приладдям учнів.

Вересень

Заступник директора з ВР, бібліотекарі школи, директор ДБ

2.

Створення умов для організації самопідготовки вихованців дитячого будинку і проведення різних форм позанавчальної діяльності з ними на базі читальної зали школи.

Протягом року

Бібліотекар школи

3.

Надання можливостей користування книжковим фондом шкільної бібліотеки.

Протягом року

Бібліотекар школи

4.

Організація індивідуальних занять з учнями, що потребують допомоги або мають особливі здібності з навчальних предметів.

Протягом року

Учителі –предметники.

IV. Харчування дітей

1.

Організація в шкільній їдальні

2-х разового харчування для вихованців дитячого будинку.

Протягом року

Директор школи

2.

Організація дієтичного харчування із урахуванням особливостей їх стану здоров'я та фізичного розвитку.

Протягом року

Директор школи

3.

Проведення акцій "Милосердя".

3 рази на рік

Заступник директора з ВР

V. Робота з батьками

1.

Надання методичної допомоги педагогічному колективу дитячого будинку "Материнка" в організації просвітницької роботи з батьками вихованців.

Постійно

Заступники директора з НВР

2.

Зустріч педагогічних працівників школи та дитячого будинку та батьків вихованців на тему: "Уроки спілкування - уроки довіри"

Квітень

Заступник д-ра школи,  директор ДБ

3.

Створення у школі консультпункту психологічної та соціально-правової допомоги для батьків вихованців дитячого будинку (на виконання ст. 59 Закону України "Про освіту").

2 раз на семестр

Соціальний педагог, психолог школи

4.

Налагодити корекційно-відновлювальну роботу шкільного психолога із вихованцями дитячого будинку та їх батьками.

Листопад

Психолог школи

VI. Оздоровлення дітей

1.

Забезпечення першочергового оздоровлення вихованців дитячого будинку змішаного типу "Материнка".

Систематично

Директор школи, соціальний педагог, директор ДБ

2.

Забезпечити пріоритетне право вихованців на медичне обслуговування.

Постійно

Медичні працівники школи та ДБ

3.

Організація медико-просвітницької діяльності для вихованців дитячого будинку "Материнка".

Протягом року

Медичні працівники школи

4.

Проведення медичних оглядів вихованців. У разі потреби брати їх на диспансерний облік і забезпечувати своєчасне лікування.

Двічі на рік

Медичні

працівники школи і ДБ

5.

Систематично обстежувати вихованців дитячого будинку на засіданні зональної психолого-медико-педагогічної консультації.

Постійно

Заступники д-ра


Додаток 19


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19262. Многогрупповое приближение. Технология получения групповых констант. Понятие спектра свертки. Стандартные спектры. Библиотеки групповых констант нейтронов. Комбинированные библиотеки констант 139.5 KB
  Лекция 10. Многогрупповое приближение. Технология получения групповых констант. Понятие спектра свертки. Стандартные спектры. Библиотеки групповых констант нейтронов. Комбинированные библиотеки констант. 10.1. Многогрупповое приближение. Аналитическое решени...
19263. Методы моментов, сферических гармоник. Уравнение переноса в Р1-приближении. Границы применимости диффузионного приближения в задачах расчета защит 82.5 KB
  Лекция 11. Методы моментов сферических гармоник. Уравнение переноса в Р1приближении. Границы применимости диффузионного приближения в задачах расчета защит. 11.1. Методы моментов. Методы моментов или полиномиальные методы основаны на представлении угловой завис
19264. Метод дискретных ординат, SN-метод. Понятие квадратуры. Квадратуры Гаусса 48.5 KB
  Лекция 12. Метод дискретных ординат SNметод. Понятие квадратуры. Квадратуры Гаусса. 12.1. Особенности методов дискретных ординат. Методы дискретных ординат и связанные с ними методы получения численных решений уравнения переноса широко используются в реакторных р...
19265. Аппроксимации пространственной зависимости потока в уравнении переноса. Операторный вид уравнения переноса 97 KB
  Лекция 13. Аппроксимации пространственной зависимости потока в уравнении переноса. Операторный вид уравнения переноса. 13.1. Уравнение переноса в одномерной плоской геометрии. Одномерная плоская геометрия система бесконечных параллельных пластин частный случ...
19266. Организация итерационного процесса. Проблемы сходимости численных схем. Улучшенные итерационные методы. Внутренние и внешние итерации 89.5 KB
  Лекция 14. Организация итерационного процесса. Проблемы сходимости численных схем. Улучшенные итерационные методы. Внутренние и внешние итерации. 14.1. Прямой метод решения уравнений в матричной форме. Систему конечноразностных уравнений записанную в матричной
19267. Физическая постановка задачи, алгоритм метода Монте-Карло в задачах переноса излучений. Генератор случайных чисел. Получение локальных и интегральных характеристик поля нейтронов и гамма-квантов 38.5 KB
  Лекция 15. Физическая постановка задачи алгоритм метода МонтеКарло в задачах переноса излучений. Генератор случайных чисел. Получение локальных и интегральных характеристик поля нейтронов и гаммаквантов. 15.1. Особенности метода МонтеКарло. Метод МонтеКарло п
19268. Понятие информационной системы. Классификация ИС. Понятие проекта и проектирования 254.06 KB
  Лекция 1. Понятие информационной системы. Классификация ИС. Понятие проекта и проектирования. Введение в методологию построения информационных систем. Объекты и субъекты проектирования ИС. Классификация методов и средств проектирования ИС. Основные задачи курса 1.1. ...
19269. Понятие жизненного цикла и модели жизненного цикла. Каскадная модель ЖЦ. Поэтапная модель с промежуточным контролем 311.49 KB
  Лекция 2. Понятие жизненного цикла и модели жизненного цикла. Каскадная модель ЖЦ. Поэтапная модель с промежуточным контролем. Спиральная модель ЖЦ. Процессы ЖЦ ПО. Rapid Application DevelopmentRAD. Extreme Programming XP. Rational Unified Process RUP. Microsoft Solution Framework MSF. Custom Development Method методика Oracle. 2.1...
19270. Каноническое проектирование. Типовое проектирование ИС. Параметрически-ориентированное проектирование. Модельно-ориентированное проектирование 280.39 KB
  Лекция 3. Каноническое проектирование. Типовое проектирование ИС. Параметрическиориентированное проектирование. Модельноориентированное проектирование. 3.1. Каноническое проектирование Организация канонического проектирования ИС ориентирована на использов...