52742

Формування предметно-культурологічних компетентностей учнів через моделювання культурно-освітнього середовища

Научная статья

Педагогика и дидактика

предметнокультурологічних компетентностей учнів має особливу практичну значущість та дозволяє досягти нової якості освіти. Основна ідея досвіду її інноваційна значущість Формування компетентної особистості учня в процесі вивчення літератури здійснюється через моделювання культурноосвітнього середовища як дидактичної одиниці інноваційного освітнього процесу на засадах поєднання дІяльнісного особистісноорієнтованого компетентнісного підходів шляхом забезпечення міжпредметної інтеграції використання розвиваючих інтерактивних технологій...

Украинкский

2014-03-26

139 KB

0 чел.

Досвід роботи

«Формування предметно-культурологічних компетентностей  учнів
через моделювання культурно-освітнього середовища
»

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання

В. О. Сухомлинський

I. Обґрунтування актуальності досвіду, його практична значущість

Людина... Ідеальна людина... Неймовірно важливі цінності, особливо в сучасній школі, яка перебуває на шляху модернізації. Вимоги до навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні набули загальнопредметних компетенцій, отримали систему наукових фактів, готових істин та штампів. Навчання повинне формувати в школярів здатність креативно мислити, вміння порівнювати й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, вчитися глибше занурюватися в бездонну криницю мудрості та життєвого досвіду. У цій ситуації на допомогу вчителеві мають прийти найсучасніші інновації, і якщо провідною ідеєю педагога буде виховання дитини з високими моральними якостями, то він неодмінно базуватиме роботу на безмежному аспекті творчих ідей та знахідок. Провідною ідеєю освіти на сучасному етапі в Україні є гуманізація, адже освіта є засобом та сферою формування громадянина, розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.

Нормативно-правові документи, освітні стандарти, спираючись на соціальне замовлення, визначають стратегічним завданням формування компетентної особистості.

З огляду на це в Донецькій області розроблена та успішно реалізується регіональна програма «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес». Таким чином, реалізація педагогічної проблеми щодо формування. предметно-культурологічних компетентностей учнів має особливу практичну значущість та дозволяє досягти нової якості освіти.

II. Основна ідея досвіду, її інноваційна значущість

Формування компетентної особистості учня в процесі вивчення літератури здійснюється через моделювання культурно-освітнього середовища як дидактичної одиниці інноваційного освітнього процесу на засадах поєднання дІяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентнісного підходів шляхом забезпечення міжпредметної інтеграції, використання розвиваючих інтерактивних технологій, технології створення ситуації успіху, проектної діяльності з використанням інноваційних комп'ютерних технологій, врахування суб'єктивного досвіду учнів, спрямування позакласної діяльності на набуття учнями позитивного соціального досвіду. Навчально-виховний процес, побудований на засадах компетентнісно орієнтованого підходу, об'єктивно відповідає і соціальним очікуванням, і інтересам учасників освітнього процесу. Це й становить інноваційну значущість досвіду.


III. Теоретичні та концептуальні засади досвіду

Науковий пошук навколо компетентісної парадигми в освіті достатньо інтенсивний. Інтерактивні технології (за однією з версій) розроблені С.С.Кашле- вим на основі теорії американського соціолога та психолога Дж.Г.Міда. У вітчизняній дидактиці елементи технології підтверджувалися педагогікою співробітництва у 80-ті роки XX століття - В.Шаталовим,Н.Лисенковою, Ш.Амонашвілі. Сьогодні цю ідею підтримують багато вчених та вчителів. Саме ця технологія, на мою думку, є найбільш ефективною. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних та вольових сфер, дає відчуття потреби до самоосвіти, формує стійкий інтерес до предмету, сприяє розвитку творчої особистості. Методологічна основа - розробки сучасних українських та зарубіжних педагогів у галузі методів та технологій навчання. Теоретичні та практичні розробки в цій галузі належать В.Гузєєву, А.Гіну, О.Савченко, Г.Селевко, Л.Дибковій, О.Пометун, Л.Пироженко, А.Фасолі. Термін "інтерактивний" прийшов до нас із англійської й має значення "взаємодіючий". Існують різні підходи до визначення інтерактивного навчання. Вчені визначають його як діалогічне навчання: «Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (людиною)». Отже, інтерактивне навчання - це перш за все діалогічне навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня.

IV. Технологія    моделювання    культурно-освітнього    середовища    як    умова
формування предметно-культурологічних компетентностей учнів


V.   Розкриття інновацій щодо організації навчально-виховного процесу

1.   Позитивна мотивація, що забезпечує введення учнів у культурно-освітнє

середовище.

Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам'яттю, а з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійних дій, з добре орієнтовними навичками та творчими здібностями. Навчальний процес на сучасному етапі можна охарактеризувати словами В.Сухомлинського: "Одним із найбільш серйозних недоліків нашої шкільної практики є те, що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель". Я вважаю, що учень повинен бути цілісною, активною, діяльною істотою. Його знання, розумовий, духовний та культурний розвиток, повинні спиратися на власні зусилля. Учень - не об'єкт, а, в першу чергу, творець свого власного "Я".

В.Сухомлинський писав, що майстерність розумової праці полягає в умінні встановити гармонію між нагромадженням фактичних знань у голові дитини та розвитком її інтелекту шляхом самостійного оволодіння знаннями. Навчання виховує учня лише тоді, коли воно є не механічним запам'ятовуванням, а розумовою працею. Літературні твори, які вивчаються сьогодні в школі, ставлять перед учнями різні моральні, політичні, естетичні та психологічні проблеми. У сукупності мотиваційних чинників опиняються життєві плани, наміри щодо майбутнього. Учні ставлять перед собою питання сенсу життя, світогляду, які стосуються взаємодії людини та соціуму, місця та ролі людини у вирішенні глобальних проблем, а отже, визнають психологічні засади культурологічної компетентності. Важливим кроком до забезпечення ефективної навчальної діяльності на засадах компетентнісно орієнтованого підходу є створення позитивної мотивації до вивчення літератури через застосування активних та інтерактивних методів. Під позитивною мотивацією розуміємо сукупність зовнішніх та внутрішніх сил, які спонукають учня до діяльності, окреслюють її форми, забезпечують досягнення поставленої мети. Побудована покрокова модель процесу мотивації, яка передбачає такі сходинки:

 -формування алгоритму особистісно орієнтованого цілепокладання, забезпечення позитивного стимулювання освітніх потреб та розуміння життєвих перспектив учнів;

формування усталеного інтересу в учнів до вивчення предмета;

реалізація неогуманістичної моделі навчання - навчання без примусу,що грунтується на принципах гуманізації та демократизації

стосунків,взаємодовіри,підтримці самостійності,самодіяльності та самоутвердженні учнів;

забезпечення варіативності та інтеграції ресурсів культурно-освітнього простору щодо задоволення літературних освітніх потреб;

розвиток соціального партнерства як важливої умови формування компетентності школярів.

Досвід підтверджує, що впровадження такої багатоаспектної моделі забезпечення позитивної мотивації до навчальної діяльності учнів зумовлює радикальні необхідні зміни в системі діяльності педагогів. Учитель має стати насамперед фасилітатором,


що дозволяє адекватно оцінити особистісні якості й емоційний стан учнів, моделювати ситуації успіху, розробляти індивідуальні освітні маршрути тощо. Досвід показує, що, з одного боку, це сприяє підвищенню робочого тонусу суб'єкта навчального процесу, з іншого - готує підґрунтя для успішного формування предметно-культурологічних компетентностей школярів.

2.      Організація ефективної навчальної   діяльності   в   культурно-освітньому середовищі.

Сучасний урок літератури ґрунтується на засадах поєднання
компетентісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів у їх нерозривному
зв'язку та взаємообумовленості. Навчання набуває інтегративно діяльнісного
характеру. Відповідно до цих підходів, у структурі особистості виникають та
закріплюються ті новоутворення, у «конструювання» яких учень вкладає свої почуття,
власну працю, енергію,конкретну дію,проявляючи цілеспрямовану активність.
Художня література як мистецство слова відкриває перед
 читачами дивовижний світ.
Це надає можливість пізнавати сутність людей, їхні уявлення про навколишній світ та
про себе, отримувати цікаві відомості про давні події та героїв різних часів й народів,
про їхні мрії та історію формування життєвих цінностей. Читання літературних творів
має бути осмисленим. Важливо розуміти позицію автора щодо зображених ним
картин життя, з'ясувати, якими є мотиви вчинків персонажів та причини суперечностей
між ними та їхніми інтересами, за що вони борються, які ідеали захищають та які
життєві цінності відстоюють.У цьому полягає
високий виховний потенціал художньої літератури. Читаючи різні твори, учень не лише уявляє собі зовнішність та характери персонажів, а й занурюється в їхні думки та почуття, емоційно переживає те,що з ними відбувається. Симпатії читачів завжди на боці благородних, мужніх й чесних героїв, у яких вони вчаться сміливості, людяності, наполегливості в досягненні мети,готовності захищати ідеали добра й справедливості. І, навпаки, низькі вчинки,
підступність, жорстокість персонажів, які завдають багато зла іншим людям, завжди
викликають обурення та засуджуються як таке, чого не повинно бути в людському
житті. Василь Сухомлинський мудро зауважив: «Найголовніше, друже мій, - пробитись
до животворного джерельця думки, - це можна зробити тільки словом!». Тож
пробудити мислення, зуміти показати учням силу й красу слова, викликати прагнення
доводити власну думку, узагальнювати, креативно систематизувати сказане -
ось моє
завдання.

Результативнісь навчальної діяльності забезпечується моделюванням діяльнісного культурно-освітнього середовища. Моделювання здійснюється через:

 •  інтеграцію знань з літератури, живопису, музики: тексти про культуру, які виховують естетичні почуття, культуру "спілкування" з творами мистецтва, створюють на уроці особливу атмосферу, культурологічний фон. Ці тексти допомагають учням аналізувати твори мистецтва (музики, живопису, літератури),висловлювати не тільки думки, а й почуття; стати особистістю, яка може не лише побачити, зрозуміти, відчути, але й за допомогою слова висловити свої почуття. На уроках ми милуємося картинами


Пікассо, Ренуара, Леонардо да Вінчі, Малевича, Айвазовського, Куїнджі, Ван Гога, Клода Моне, захоплюємося скульптурами Мікеланджело, Огюста Родена. А музика? Шопен, Чайковський, Вагнер, Бетховен, Гріг, Шуман;

 •  діалог: разом з учнями шукаємо істину та вирішуємо проблеми. Поки йде робота зі змістом (читання, коментування), лише керую діяльністю учнів, але коли аналізується художній твір, починається глибоке осмислення його, допомагаю дітям зрозуміти задум автора, шляхи та засоби його реалізації. На кожному уроці даю учням час для роздумів, вибору позиції, озвучування власних думок;
 •  об'єкт виховання - серце людини: на своїх уроках допомагаю усвідомити, що справжній ідеал людини - це людина з високою моральністю, благородством, відповідальністю за свої вчинки, гуманністю. Я вважаю, що література, особливо поезія, - сильний емоційний інструмент в руках учителя, який навчає дитину любити й ненавидіти, страждати й співчувати, плакати й радіти. Девіз роботи моїх учнів на уроках звучить просто: "Читати - виразно, писати - грамотно, мислити - самостійно". Об'єктом виховання є серце людини. Єдність думок й вчинків, слова й діла, розуму й волі - ось ті основні положення педагогічних поглядів Г.Сковороди, що сприяють розвитку всебічно розвиненої, духовно багатої особистості зі сформованими творчими здібностями;
 •  при плануванні уроків користуюся такою пріоритетною шкалою:

 цілі учнів - їхні індивідуальні особливості - форми та методи роботи, які забезпечать досягнення поставлених цілей - навчальний матеріал (текст, підручник тощо);

 •  організацію творчої діяльності учнів: готуючи учнів до виконання різного роду творчих робіт, перш за все навчаю бачити основну думку художнього тексту, на основі якого буде виконуватися письмова робота. Тому пропоную тексти різного змісту з конкретними завданнями: сформулювати основну думку, визначити елементи композиції в тексті, дати назву, скласти розгорнутий план. Досвід підтверджує доречність надання найрізноманітніших тем для творів розповідного характеру. Наприклад, написати про роль улюбленого твору мистецтва в житті учнів, батьків, друзів. Учні повинні вміти сформулювати тезу, навести власні аргументи, що підтверджують або заперечують думку автора;
 •  інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльності, які я використовую на уроках:

особисті асоціації; блок-опора; лови помилку; словограй; чарівна скринька; я так думаю; я-тобі, ти-мені; дидактична гра; гра "Ти - оратор"; ситуативна гра; п'ятий зайвий;

 •  проекти з використанням інноваційних комп'ютерних технологій: своєрідне
  злиття технологій, що дає можливість виявляти індивідуальність та самодостатність не тільки в рамках вивчення конкретного шкільного предмета, а й у меж предметних зв'язках.

На уроках літератури проектна діяльність- це основа основ, бо саме опрацювання тексту є важливою умовою успішного засвоєння навчального матеріалу.   Але   робота   буде   недостатньо   модернізованою,   якщо   урок   буде


стандартним, звичайним. Цікавою формою роботи з використанням мультимедійних технологій є віртуальні екскурси, які можна застосовувати під час вивчення життєвого та творчого шляху письменника, художніх творів, при написанні твору-опису. Матеріал містить фотографії, документи, ілюстрації, історичні та етнографічні матеріали, відеосюжети, які супроводжуються виконанням музичних творів. Сучасний урок не може бути втиснутий у традиційну класно-урочну систему, він стає для учнів живою формою придбання знань, перевтілюючись у гру, диспут, творчу лабораторію, цікаву екскурсію;

 •  реалізацію проекту «Розвиток культурологічної компетенції учнів у процесі створення мультимедійної бібліотеки «Література. Музика. Живопис»: проект викликає стійкий інтерес до предмету, учні отримують знання через спілкування, опановують навички користування ПК, вчаться користуватися новими знаннями. Створено такі проектні роботи: «Казимир Малевич та його «Чорний квадрат», «Життя Сальвадора Далі», «/Іувр», «/Іеонардо да Вінчі - великий італійський художник, учений», «Розповіді про Шерлока Холмса», «Поети «озерної школи» - Вільям Вордсворт й Самюель Кольрідж»;
 •  рефлексію діяльності в культурно-освітньому середовищі: важливим фактором, що впливає на ефективність діяльності учасників навчального процесу в культурно-освітньому середовищі, є рефлексія, яка за технологією досвіду повинна виходити на морально-ціннісний зміст,що може бути представлений вербально або візуально. Цей процес обов'язково повинен супроводжуватись емоційним досвідом та усвідомленням ціннісних орієнтацій. Учні можуть осмислити відкриті й усвідомлені ними на уроці ідеї, запитувати, сперечатися, дискутувати, змінювати та поширювати набуті знання.

3.    Практико-орієнтована спрямованість позакласної та позашкільної роботи,що забезпечує розширення культурно-освітнього середовища.

З метою формування особистості як найвищої цінності суспільства, розвитком її інтелекту шляхом самостійного оволодіння знаннями,спрямування змісту літературного виховання на розвиток культурологічної компетентності особистості розширюємо культурно-освітнє середовище через позакласну та позашкільну діяльність. Досвід підтверджує, що важливим досягненням педагогічної роботи щодо практичного застосування знань із літератури є проведення літературно-музичних вечорів та віталень, театралізованих вистав, конкурсів, ток-шоу. Хочеться згадати саме такі: конкурс юних поетів «Натхнення», літературно-музичні вечори: «Сонети епохи Відродження», «Місто, якого немає», «Муза кохання» (за творчістю А. Фета та

Ф. Тютчева), новорічні вистави для вихованців Будинку дитини: «Дванадцять місяців», «Бременські музики»; «Урок духовності»(за сторінками Біблії), конкурс літературних красунь «Що є краса?», літературна вітальня, присвячена творчості М. Цвєтаєвої «Я з викликом ношу його обручку», літературний вечір «А душу твою люблю», присвячений О.С. Пушкіну та Н.М.Гончаровій, театралізована вистава «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»,     літературна     композиція     про     любов     та     війну     «Ріо-Ріта», ток-шоу «За щастя треба боротись!»


Гра - одна з форм активного навчання літературі на заняттях інтелектуально-літературного клубу «Ерудит». Я створюю учня, який думає й вагається, який все життя повинен пройти в пошуках свого бачення світу. Тому невипадково протягом багатьох років працюю керівником клубу «Ерудит» (заняття відвідують учні та вчителі); команди «Совенята», «Сфінкс», «Ми з майбутнього», «Ніка» успішно виступають на міських конкурсах та чемпіонатах, нагороджені грамотами та дипломами.

VI.      Аналіз результатів професійної діяльності

Анкетування серед учнів доводить, що зарубіжна література є одним з улюблених предметів - це відмічають 75% учнів. Зацікавленість предметом забезпечує:

достатній та високий рівень навчальних досягнень — 72%;

реалізацію проекту «Розвиток культурологічної компетенції учнів у процесі створення мультимедійної бібліотеки «Література. Музика. Живопис»;

- проведення  літературно-музичних  вечорів та   віталень,  театралізованих  вистав,
конкурсів;

перемогу в міському конкурсі відеокліпів «Я Вас любив,..»;

успішні виступи команд інтелектуально-літературного клубу «Ерудит» на міських конкурсах та чемпіонатах;

перемоги учнів у міському етапі обласного конкурсу «Творча юнь Донбасу», обласному конкурсі «Як зробити світ добрішим».

Представлений досвід узагальнений на рівні міста та області, розроблена система заходів щодо його впровадження, а саме:

проводяться   відкриті  уроки  для   педагогів   міста,   майстер-класи  для   вчителів   літератури області;

матеріали досвіду роботи надруковані в регіональних та всеукраїнських фахових виданнях(останні публікації в журналі “Відкритий урок: розробки, технології, досвід”.

 •  Призер міського етапу обласного конкурсу “Сузір'я талантів”, 2008 р.
 •  Лауреат міського етапу обласного конкурсу “Кращий працівник у сфері освіти ” в номінації “Російська мова та  література”, 2009 р.
 •  Лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” в номінації “Зарубіжна література”, 2011 р.
 •  Учасник Всеукраінського конкурсу уроків, організованого “Програмой рівних можливостей і прав жінок в Україні”, 2011 р.                                           
 •  Учасник Восьмого всеукраінського конкурсу «Вчитель-новатор».

VII.      Висновок

Таким чином,підкреслюючи важливість моделювання культурно-освітнього середовища за допомогою запропонованих інновацій,ми забезпечуємо умови щодо формування в учнів культурологічної компетенції, даємо можливість проявитися самостійним, творчим здібностям дитини, бажанню використати знання на практиці,залучаємо учнів до різноманітної діяльності, яка задовольняє його духовним

потребам,що є основною метою навчального курсу з літератури та складовою предметних компетентностей учнів.


Література

 1.  Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
 2.  «Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)», 2001, «Про Національну доктрину розвитку освіти», 2002.
 3.  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», 2004.
 4.  Регіональна цільова програма «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес», 2004.
 5.  Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: Лінгводидактичні засади/ Л.Варзацька, Л.Кратасюк //Дивослово: наук.-метод.- Киів, 2005. -№2.-С. 5-19.
 6.  Вінглівськт Н.М.  Елементи інтерактивної методики - кожному уроку: Система уроків за темою:" Література Середньовіччя "/ Н.М. Вінглівськт //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний журнал.- Київ, 2005.-№2.-С44-48.
 7.  Волохович С. Інтерактивні форми роботи на уроці вивчення творчості

І.А. Крилова/ С. Волохович  //Зарубіжна література в школах України: Науково-методичний журнал. - Харків, 2005.-№3.-С.10-13.

 1.  Волохович С. Інтерактивні форми роботи на уроці за романом М. Сервантеса/ С. Волохович //Зарубіжна література в школах України: Науково-методичний журнал.-Харків, 2005.-№5.С. 11-15.
 2.  ГІН А-О. Прийоми педагогічної техніки. -Луганськ, Навч. книга,Янтар, 2004.

    Євтух М.Б., Лузік Е.В., Дибкова Л.М. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень. Моногр./ М.Б. Євтух,  Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова.- К.: КНЕУ, 2010.-248с.

11.Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник/За ред. І.Ґ. Єрмакова-Запоріжжя: Центріон, 2005.-640с.

12.0вчарук 0. Компетентності,як ключ до оновлення змісту освіти. //Стратегія реформування освіти в Україні. -  К.:„К.І.С", 2003. С.13-41.

1З.Коростилева Л.А. Инновационные процессы в школе. - Владимир, 1995.

14. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання. - Донецьк, 2006.

 1.   Мамченко Н. Дидактичний матеріал з літератури на основі впровадження Інтерактивних технологій/ Н. Мамченко //Зарубіжна література в школах України (Харків): Науково-методичний журнал. - Харків, 2005. -N2. - С 10-21.
 2.  Назарова Т.О. Педагогические технологии - новий этап эволюции. -«Педагогика», 1997.

17. Освітні технології (За заг. ред. О.М. Пєхоти). - Київ, 2001.

18.Подмазін С. Технологічне забезпечення особистості зорієнтованого навчання:

технологія за В.Сєріковим /С.Подмазін, Н.Луцюк//Завуч. -2006.-№6.-с.2-8. 19.Подмазін С.І. Особистість і її сутнісні сили в умовах інформаційного суспільства. 20.Пометун О.- Енциклопедія інтерактивного навчання.-Київ, 2007.


21.Пометун 0.1., Л.В.Пироженко / Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання:

Науково-методичний посібник - К.: А.С.К., 2006.

22.Савченко О.Я. Барвистий клубок: Дивись,міркуй,відповідай: Навчання і розваги:

Навчальний посібник - К..Генеза, 2002.-111 с: їл.

 23.Савченко О.Я. Навчально-виховне середовище сучасної школи: діалог з

В.О Сухомлинським // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Пед. науки: 36. наук, пр./

Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського; Редколегія: В.П. Андрущенко, І.Д.Бех, А.М.Богуш та інші - Миколаїв, 2004.-Вип.8.

24. Селевко Г.К.: Научи себя учиться: Народное образование, НИИ школьных

технологий, 2006.

25.Фурсова Л.О. Інтерактивне навчання унеможливлює пасивність учня на уроці:

     З практики його застосування під час вивчення теми " Фантастика " (за оповіданнями А. Азімова, Г. Веллса )/ Л. О. Фурсова //Всесвітня література:Науково-методичний журнал. - Киів, 2004.-№7.-С.23-28.

26. Хуторской А. Ключевьіе компетенции, как компонент личностно-
ориентированной парадигмы образования // Народное образование,
2003.4|о2-С.58-64.

27. Щербина Л. Упровадження інтерактивних технологій на уроках літератури/
Л. Щербина //Дивослово: науково-методичний.- Киів, 2005.-№2.-С.23-26.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40620. Средство документирования - SoDA 18.2 KB
  По задаваемым пользователем шаблонам SoD компилирует документацию собирая в один документ текстовые и графические данные из различных источников например из моделей созданных в Rtionl Rose. Как и любая система отчетности SoD базируется на тех данных которые получает из сторонних программ. SoD поддерживает всю линейку продуктов Rtionl Softwre позволяя создавать сложные комбинированные отчеты на основе выходных данных программ состава Rtionl Suite.
40621. Средство управления проектом - OpenPlanProfessional 60.51 KB
  Open Pln предоставляет руководителям обширный набор инструментов для эффективного принятия управленческих решений и оптимизации выполнения программ с учетом временных и ресурсных ограничений. Следующие функции Open Pln нацелены на обеспечение управления программами: Пулы ресурсов совместно используемыех в мультипроектах Единые коды и календари доступные в мультипроектах Выравнивание ресурсов для мультипроектов Назначение приоритетов проектов Суммирование параметров по уровням работ ресурсов Возможность задания взаимосвязей между...
40622. Проектирование технологического процесса обработки стакана 6.47 MB
  Под «технологией машиностроения» принято понимать научную дисциплину, изучающую преимущественно процессы механической обработки деталей и сборки машин и попутно затрагивающую вопросы выбора заготовок и методы их изготовления.
40623. Средства тестирования 134.02 KB
  Статьи Бесплатные семинары Курсы Форум Заказ ознакомительных версий Интегрированные решения для тестирования Rtionl Suite TestStudio пакет для комплексного тестирования надежности функциональности рабочей нагрузки клиентсерверных Jv Web и ERPприложений. В состав Rtionl Suite TestStudio входят в числе прочих следующие компоненты для тестирования приложений: Rtionl PurifyPlus Rtionl Robot Rtionl TestMnger Rtionl ClerQuest Подробная информация о продукте Rtionl Test RelTime комплексное решение для тестирования...
40624. Средства управления конфигурацией ПО — PVCS (Merant), ClearCase (Rational Software) 16.3 KB
  ClerCse Рекомендованный как средство контроля для командной разработки ClerCse превосходно справляется с возложенной на него задачей. Являясь по сути высоко масштабируемым приложением клиентсервер ClerCse объединяет всех участников проекта единой средой хранящей всю возможную информацию относящуюся к проекту позволяя получать последние версии редактируемых файлов. Посредством ClerCse команда разработчиков может ускорить циклы разработки убедиться в точности релизов создавая новые надежные в эксплуатации продукты а также дорабатывать...
40625. Определение технической сложности проекта и уровня квалификации разработчиков 20.44 KB
  Каждому показателю присваивается значение Ti в диапазоне от 0 до 5 0 означает отсутствие значимости показателя для данного проекта 5 высокую значимость. Значение TCF вычисляется по формуле TCF = 06 001 ΣTiВесi Вычислим TCF для системы регистрации табл. Показатель Вес Значение Значение с учетом веса Т1 2 3 6 Т2 1 4 4 Т3 1 4 4 Т4 1 3 3 Т5 1 3 3 Т6 05 5 25 Т7 05 5 25 Т8 2 1 2 Т9 1 5 5 Т10 1 5 5 Т11 1 4 4 Т12 1 2 2 Т13 1 1 1 ∑ 44 2 Определение уровня квалификации разработчиков Уровень квалификации разработчиков EF ...
40626. Определение весовых показателей действующих лиц и вариантов использования 18.68 KB
  Тип варианта использования Описание Весовой коэффициент Простой 3 или менее транзакций 5 Средний От 4 до 7 транзакций 10 Сложный Более 7 транзакций 15 Для системы безопасности сложность вариантов использования определяется следующим образом таблица 4. Вариант использования Тип вход в систему Простой Выход из системы Простой блокировка терминала Простой создание файлов Простой пометка документов на удаление Простой добавление пользователя Средний удаление пользователя Простой Изменение прав доступа пользователей Средний смена пароля...
40627. Изучение четырехугольников на факультативных занятиях по геометрии 522.5 KB
  Что бы хорошо владеть знаниями по геометрии в школах лишь одних уроков не хватает требуется дополнительные курсы. Помимо того они позволяют формировать и развивать у учащихся разносторонние интересы культуру мышления умение самостоятельно восполнять знания приобщают школьников к самостоятельной исследовательской работе дают возможность познакомиться с некоторыми современными...
40628. Введение в программирование на C# в .NET 819.5 KB
  Пока остановимся на таком рабочем определении – среда .NET для программиста играет примерно ту же роль, что операционная система для пользователя, то есть приподнимает уровень средств программирования, делая их концепции более близкими к естественным (с точки зрения программиста) и, как следствие, более эффективными в процессе использования.