52745

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Інтеграційні процеси на уроках світової літератури. Автор досвіду ставив мету у даній роботі систематизувати та описати методологію впровадження інтеграційних процесів на уроках світової літератури. Практичне бачення інтеграційних процесів на уроках світової літератури автор відобразив схемами.

Украинкский

2014-03-26

552.5 KB

33 чел.

Відділ освіти

Бердянської районної державної адміністрації

«ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

З досвіду роботи

Бутенко Ірини Григорівни,

учителя світової літератури,

спеціаліста вищої категорії,

Миколаївської ЗШ І – ІІІ ступенів

Бердянського району

Запорізької області

     2 0 1 0

Анотація

Бутенко І.Г.

Інтеграційні процеси на уроках світової літератури. Досвід роботи. – 17 с.

Без вироблення нових концептуальних підходів, методологічних і аксіологічних, неможливо досягти мети освіти – її оновлення через людино утворюючий підхід. Одне з головних місць у цьому підході відведено інтеграції шкільних предметів.

Теоретичне обґрунтування теми інтеграційних процесів на уроках полягає у виникненні інтеграції, як результату високого рівня реалізації між предметних зв’язків.

Автор досвіду ставив мету у даній роботі систематизувати та описати методологію впровадження інтеграційних процесів на уроках світової літератури.

Актуальність обраної теми зумовлена швидко зростаючим обсягом знань, які повинні засвоїти сучасні діти. Вихід бачиться у засвоєнні структурованих знань.

Мета і перспективність інтегрованих уроків також у придбанні учнями системи цінностей; формування полікультурної особистості через вивчення творів світової класики мовою оригіналу; раціональне використання часу.

Практичне бачення інтеграційних процесів на уроках світової літератури автор відобразив схемами.

Автор досвіду головними висновками, до яких йому вдалося дійти, називає: необхідність інтеграційних процесів в шкільній освіті; актуальність інтеграційних процесів на уроках світової літератури; необхідність популяризації інтеграційної освіти тощо.

Вступ

На передньому плані культурної політики України початку ХХІ століття – проблеми освіти. Відповідно до рішень Міжнародної конференції ЮНЕСКО, освіту слід трактувати як цілісний феномен. Це передбачає: синтез гуманізму, особистісного розвитку, творчих здібностей, соціальної відповідальності. [4,6]

Такий синтез здатен втілити в школі предмет - світова література.

І все ж з кожним роком освіта все менше і менше виконує свою функцію підготовки нових поколінь до входження в «доросле» соціальне життя. Молоді люди, на думку соціологів, втрачають зв’язок з минулим, духовною культурою свого народу і людства в цілому і перетворюються на маргіналів, як співає у своїй пісні модний колектив «Бумбокс». Відбувається « измельчание человеческого материала, движущей силой общественных процессов становится широкомасштабное манипулирование людьми» [ 6]

Ще у 1990 році у Празі на Міжнародному симпозіумі «Філософія освіти в перспективі ХХІ століття» була зроблена спроба сформувати концепцію, яка визначатиме новий етап у розвитку освіти. В матеріалах симпозіуму відмічалося, що без вироблення нових концептуальних підходів, методологічних і аксіологічних, неможливо досягти мети освіти» [ 7 ]

Серед головних задач – гуманітарний, людино утворюючий підхід.

Так, групою російських вчених - методологів третє місце в цьому підході відведено - і н т е г р а ц і ї шкільних предметів.

На наш погляд «міждисциплінарні зв’язки поглиблюють професіоналізм особистості і водночас допомагають створювати цілісні системи освіти і виховання. Інтегруючи ряд дисциплін створюються нові види діяльності учнів, формують компетенції молоді» [ 4,80]

Пояснимо термін інтеграції. «Інтеграція – це процес синтезу нового знання внаслідок об’єднання проблематики низки суміжних чи не суміжних дисциплін»

В останні десятиліття все вимогливіше ведеться пошук наукової інтеграції різних сфер знань і наук, яка розглядається. як єдність об’єднання в ціле розрізнених частин, елементів або відновлення втраченої єдності. Основні відмінності характеристики будь – якої інтеграційної моделі – системність, комплексність, цілісність, синтез і гармонія.

Опираючись на багаторічний досвід вчителя – предметника та на рекомендації МОН України стосовно викладання світової літератури у школі зауважимо – інтегровані (бінарні ) уроки є не лише нестандартною формою навчання, а вони переростають у творчий процес учителів та учнів. «Бинарный урок - это творчество двух педагогов, которое перерастает в творческий процесс у учащихся. Почему? Потому что изучение некой проблемы на стыке двух наук – это всегда интересно. Такой вид деятельности вызывает высокую мотивацию. А не это ли главное – увлечь школьников, спровоцировать творческий поиск» [ 8]

Вибору теми «Інтеграційні процеси на уроках світової літератури» сприяв і зміст Пояснювальної записки до курсу «Зарубіжна література». Зокрема в ній говориться: «В основу курсу зарубіжна література покладено особистісно зорієнтовану модель навчання, умовою ефективного застосування якої є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення літератури. Така позиція формується завдяки системному використанню міжлітературних зв’язків і міжпредметної інтеграції» [ 1]

Отож, практикуючи на власних уроках інтеграційні міжпредметні зв’язки, вважаємо за необхідне втілити дану тему в досвіді роботи.

Мета даної роботи створити методичну розробку в якій буде всебічно досліджено модифікований досвід по даній темі та систематизовано і послідовно викладено власну педагогічну діяльність, власний досвід; описано методологію їх впровадження, а також запропоновані рекомендації стосовно практичного втілення ідеї досвіду: ефективного використання інтеграційних процесів на уроках світової літератури.

РОЗДІЛ І
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність даної теми зумовлена швидко зростаючим обсягом знань, які повинні засвоїти сучасні учні. Одним із продуктивних шляхів перетворення сучасної школи, усунення суперечностей між таким обсягом інформації та можливістю її засвоєння дітьми є інтеграція. Саме вона сприяє подоланню фрагментарності та мозаїчності знань школярів, забезпечує оволодіння комплексними знаннями, системою універсальних людських цінностей, служить формуванню системно – цілісного погляду на світ.

Вважаємо, що в умовах зростання обсягу інформації можливість її сприйняття і осмислення різко зменшується. Вихід бачиться у засвоєнні структурованих знань. Майбутнє школи пов’язане із синтезом різних навчальних предметів. І перш за все предметів гуманітарного циклу. В педагогічній практиці автора досвіду впровадження інтеграції займає чільне місце.

Також інтеграційні процеси відіграватимуть велику роль у малокомплектних школах, коли просто таки виникне необхідність одному вчителю досконало знати кілька предметів, і відповідно вміло їх, в разі необхідності, інтегрувати.

Мета і перспективність інтегрованих уроків

придбання системи знань і цінностей,

«занурення» в певну культурну епоху, розуміння картин світу і людини в знаках, символах тощо,

формування полікультурної особистості через вивчення творів світової класики мовою оригіналу,

виховання вільної людини демократичного суспільства, яка вміє самостійно опрацьовувати навчальну інформацію,

раціонально використовувати час,

створювати проблемні ситуації і знаходити шляхи їх вирішення.

Теоретичне обґрунтування теми інтеграційних процесів на уроках полягає у виникненні інтеграції, як результату високого рівня реалізації міжпредметних зв’язків, що припускають не просто контакти, комунікацію предметів, а встановлення глибинного зв’язку між ними.

Історичні корені інтеграції в навчанні можна відшукати в працях класиків педагогічної думки. Так, ще Я.А.Каменський розробив курс «Космографія», який містив у собі матеріал з різних областей знань: астрономії, географії, політики, історії.

Видатний російський педагог К.Д.Ушинський об’єднував викладання шкільних предметів навколо християнської ідеї любові і гуманізму, а також провідних понять, які характеризують світ природи і людини.

Всі провідні педагоги прагнули виділити інтегруючий дидактичний спосіб діяльності: Гофман – проектну; Макаренко – трудову; Сухомлинський – творчу.

Починаючи з 30 років ХХ століття інтегративні процеси на рівні конкретних навчальних предметів здійснювалися через систему міжпредметних зв’язків, у 70 – 80 рр. у навчальних програмах з’явився спеціальний розділ «Міжпредметні зв’язки».

В останні роки пошук наукової інтеграції галузей знань і науки ведуть М.Д.Ахундов, С.В. Благоцький, М.В.Голубєва, Б.М.Кедров та інші.

Науково – педагогічна ідея даного досвіду полягає в об’єднанні теоретичних засад і їх практичного впровадження на уроках світової літератури.

Філософською основою інтеграції та її психологічним механізмом є синергетика ( у перекладі з грецької – «сприяння», «співпраця»). Саме синергетичний підхід лежить в основі інтеграційних процесів в галузі освіти, які повинні допомогти вирішити протиріччя між змістом освіти, відбитим у програмах, підручниках тощо і проблемами розвитку особистості, виховання «людини культури». [ 7 ]

Зауважу, що О.М.Веселовський та А.А.Потебня взаємодію зору, слуху, нюху, дотику і інших почуттів у процесі сприйняття та аналізу художнього твору позначали як синестезію (перетин почуттів).

Технологія впровадження даного досвіду базується на практичному втіленні ідей інтеграції у повсякденній роботі учителя - предметника. Практичне втілення інтеграційних уроків подано у Розділі 2 «Інтеграційні процеси на уроках світової літератури у схемах».

У власній педагогічній діяльності, спираючись на теоретичні поняття синергетики та синестезії, використовуємо різні види мистецтв, для створення цілісного уявлення про історичну епоху, типи культур, художній образ тощо. На уроках слухаємо музику, розглядаємо живопис, дивимося кіно. Практикуємо проведення бінарних уроків з вчителями історії, музики, образотворчого мистецтва, інформатики, англійської мови. Вивчення творчості російських авторів проводимо мовою оригіналу.

Одна з робіт по лінії МАН автором даного досвіду створювалася у співпраці з учителем математики – « Криза Ренесансу в Європейській культурі. Вплив відкриттів представників природничих наук на розвиток людства»

Також прикладом інтегрованості є інші наукові дослідження МАН учнів автора досвіду:

«Система образів у зарубіжній літературі ХІХ століття»,

«Портретно – психологічна характеристика Грегора Замзи з новели Франца Кафки «Перевтілення»»,

«Філософія людської душі в творах Мацуо Басьо виражена мистецтвом ікебани та графіки»,

«Портретна галерея жіночих образів. Драматизм жіночої долі.»,

«Трагические судьбы русских писателей первой половины ХХ века. Портретная галлерея»

Молодші учні малюють героїв казок, оповідань, міфів.

Популярним видом творчості в учнів середнього шкільного віку є створення опорних схем.

Окремо інтеграційні процеси впроваджуються в позакласній роботі та в роботі з обдарованими учнями. Одним з найулюбленіших видів діяльності є написання сценаріїв та знімання фільмів.

Найпопулярніша сьогодні серед учнів є інноваційна інтеграція світової літератури та інформатики - робота над створенням брошур, презентацій за завданнями по зарубіжній літературі на уроках інформатики; виконання рефератів, повідомлень, проектів, робота в бібліотеках мережі інтернет тощо.

Отож, інтеграція – це шлях удосконалення шкільних предметів. Інтегративні процеси в сучасній школі продиктовані самим життям і є дуже актуальними.

Вони покликані:

розвивати критичне мислення в кожного учня;

виховувати критичну особистість, яка відчуває, насамперед, внутрішню свободу і незалежність;

розвивати комунікативні навики учнів;

формувати знання учнів про оточуючий світ та його закономірності в цілому;

розвивати творче мислення в освітньому;

формувати особистісні якості, самостійність, працелюбство, творчість;

підсилювати внутрішньо предметні та між предметні зв’язки;

оновлювати зміст освіти;

запроваджувати освітні інновації, інформаційні технології;

уникати дублювання змісту навчального матеріалу.

Характеризуючи умови в яких створювалася методична розробка зауважимо:

маленька сільська школа ( 130 дітей);

у 90 % учнів можливість працювати з комп’ютером є лише в школі;

перевантаженість учнів великою кількістю навчальних предметів;

профільне навчання, яке обмежує викладання окремих предметів;

творчо працюючі колеги, які готові до співпраці;

проявлений інтерес учнів до бінарних уроків;

наявність результатів, отриманих за рахунок інтеграційних процесів.

Результативність по темі даного дослідження наведена у викладі основної частини роботи.

Зауважу, що особливу гордість від результатів інтеграції викликає прикладне втілення ідей:

діти правдиво малюють героїв художніх творів;

створюють портретні галереї;

складають карти, опорні схеми;

мають почуття прекрасного і втілюють його в мистецтві ікебани;

читають твори світових митців в інтернет - джерелах;

учні самостійно набирають тексти рефератів, повідомлень тощо;

створюють проекти;

виконують компаративний аналіз творів української і зарубіжної літератур;

орієнтуються в географічних об’єктах, пов’язаних з батьківщиною письменника чи з місцем описуваних подій;

учні люблять інтегровані уроки;

автор досвіду - знаходить, виховує, навчає і пишається своїми обдарованими дітьми, а це значна частина від загальної кількості;

автор досвіду любить усіх своїх учнів і відчуває, що це – взаємно.

До перспектив подальшої роботи над впровадженням даного досвіду віднесемо:

популяризацію ідей впровадження інтегрованих процесів у шкільних дисциплінах серед колег школи, району, області;

залучення до створення бінарних уроків творчих вчителів, в першу чергу суспільно – гуманітарного профілю;

комбінуючи уроки мовних дисциплін, покращувати мовлення учнів;

розширювати світогляд учнів;

розробляти моделі уроків згідно складених авторських схем;

створити відеотеку бінарних уроків.

Прикладне втілення власних ідей автор відтворює та описує в схемах у Розділі ІІ.

Головними висновками, до яких вдається дійти при завершенні роботи над темою даного досвіду є:

інтеграційні процеси в шкільній освіті необхідні;

інтеграційні процеси на уроках світової літератури є актуальними;

дане питання на сьогодні має слабу популяризацію і це треба змінити;

від впровадження бінарних уроків виграє в першу чергу учень;

від тісної співпраці над розробкою бінарних уроків зростає творчий потенціал учителя;

впровадження інтеграційних процесів у педагогічну практику сприяє виконанню завдань сучасного етапу розвитку освіти.

Втілення ідей, закладених у зміст даного методичного досвіду, дасть змогу синтезувати гуманізм, особистісний розвиток, творчі здібності і соціальну відповідальність учнів – майбутніх громадян демократичного модернізованого суспільства.

«Чаще практикуйте интегрированные уроки. При грамотном подходе они гораздо эффективнее монопредметных. Не забывайте, что на таком уроке все предметные компоненты должны быть представлены на высоком профессиональном уровне » [5,21]

На завершення автору досвіду необхідно визнати, що без своїх творчих колег, без нашого спільного креативного бачення процесів інтеграції, впровадження останніх в шкільний процес було б неможливе.

Розділ ІІ

Інтеграційні процеси на уроках світової літератури в схемах

 Впровадження інтеграційних процесів в курс світової літератури автор пропонує розпочинати з предметів суспільно – гуманітарного та естетичного циклів. До наступних віднесемо: історію, образотворче та музичне мистецтво, художню літературу, англійську та російську мови, українську мову та літературу.

З досвіду роботи зазначимо, що ефективними є інтеграційні процеси між світовою літературою та географією; світовою літературою та інформатикою.

Цікавими можуть бути результати міжпредметних зв’язків між світовою літературою та математикою.

Розглянемо прикладні варіанти різних інтеграційних схем.

2.1. Світова література – історія.

Бачити кожний конкретний літературний твір в історичному контексті допомагає саме ця інтеграція. Вона дозволяє уникнути дублювання змісту навчального матеріалу з вказаних предметів, сприяє формуванню цілісної картини світу. Пропонуємо проводити бінарні уроки під час вивчення: міфології, героїчного епосу, рицарських та історичних романів. На історії України тема козацтва у 7 класі розглядається дещо пізніше, ніж «Тарас Бульба» Гоголя та це лише сприятиме систематизації та узагальненню вивченого на літературі. 

 

2.2.Світова література – предмети естетичного циклу

Прикладом найпоширенішої інтеграції є саме названа. Адже в практиці кожного словесника є уроки, на яких він використовує музику, показує кіно чи разом з учнями споглядає твори образотворчого мистецтва. На такі уроки запрошення вчителів саме цих циклів є цілком виправданим. Так саме учитель образотворчого мистецтва краще пояснить особливості техніки того чи іншого художника; також не обійтися без його допомоги учневі і при створенні ілюстрацій, малюнків тощо.

Дуже часто збігаються за змістом теми з світової літератури та художньої культури. Проводячи бінарні уроки з цих двох предметів ми уникаємо дублювання змісту навчального матеріалу, формуємо високу загальну культуру, повагу до культурної спадщини людства.

2.3.Світова література – мови

Пояснювальна записка до курсу зарубіжної літератури зазначає, що важливим аспектом підготовки учня є надання йому не лише літературної, а й мовної освіти. Адже жодні лінгвістичні вправи не замінять навичок користування мовою. Використання на уроках світової літератури оригінальних текстів зарубіжних авторів сприятиме опануванню школярами іноземним мовленням.

2.4.Світова література – українські мова та література

Працюючи з вершинними творами світової літератури в найкращих українських перекладах, учні опановують саме нормативну літературну мову, що значно підвищує вироблення єдиного мовного еталона та етикету в Україні. Питання з теорії літератури є спільним для обох предметів. Інтеграційні процеси сприятимуть систематизації та узагальненню вивченого.

2.5. Світова література – географія

Для стимулювання творчості вчителя в Програмі зарубіжної літератури виділяється резервний час. Автор досвіду радить використати його і для розширення географічних уявлень школярів, адже більшість з них далекі екскурсійні поїздки дозволити собі не може. Спробуйте вивчати, наприклад біографії письменників, подорожуючи по географічній карті чи інших природничознавчих джерелах. Вказаний міжпредметний зв’язок допоможе учням у створенні опорних схем, вивченні кліматичних умов чи національних та релігійних характеристик, дасть змогу краще виконати словникову роботу тощо.

2.6.Світова література – інформатика

Ми живемо в час високих інформаційних комп’ютерних технологій. Їх розумне використання на уроках світової літератури розширяє світогляд учнів, допомагає кращому засвоєнню програмового матеріалу.

У поточному навчальному році довго був відсутній друкований підручник по предмету в 10 класі, та завдяки ІКТ учні мали змогу по ньому працювати.

Бібліотечний фонд шкільної бібліотеки не має багатьох програмових творів із світової літератури. Саме тому завдяки мережі інтернет, до якої підключений комп’ютерний клас, учні мали змогу прочитати «Перевтілення» Франца Кафки, «Пан» Кнута Гамсуна, «Пані Боварі» Флобера, «Джакомо Джойс» Джеймса Джойса, поезії: Бодлера, Верлена,Рембо,Рільке, Аполлінера, «Портрет Доріана Грея» Оскара Уайльда та інші.

Завдяки інтеграції світової літератури та інформатики учні виконують творчі роботи, приймають участь в МАН, конкурсах; створюють брошури, презентації, монтують відеофільми. Протягом останніх 2 років ефективною була робота інтегрованого гуртка з інформатики та зарубіжної літератури «Кіно і література». Роботи гуртківців прикрашали ювілейні свята вчителів, позакласні заходи, а також були відправлені на конкурси: «Обличчя рідної школи»(«Шкільний світ»); «Юннати в дії».

Міжпредметні зв’язки світової літератури та інформатики мають велику перспективу. Головне – використовувати їх розумно і доречно.

2.7.Світова література – предмети природничо – математичного циклу.

У досвіді роботи автора мав місце інтегрований урок зі світової літератури та математики в 9 класі. Надзвичайну цікавість викликали в учнів розповіді про відомих вчених природничо – математичних наук, які увійшли в історію, як відомі письменники.

Зокрема дітям розповідалося, що:

Омар Хайям – поет, математик, відомий в науці під іменем Аль – Кайями;

поети «срібного століття» Андрій Бєлий та Велемир Хлєбников закінчили фізико – математичні факультети;

видатного математика Декарта вважають блискучим письменником, засновником французької прози Нового часу;

німецький вчений – астролог Кеплер не лише відкрив закони руху планет, а й став автором фантастичного твору «Сон»;

праці Гете прославили його в області фізики та хімії не менш ніж поетичні твори;

поети «срібного століття» Андрій Бєлий та Велемир Хлєбников закінчили фізико – математичні факультети;

випускник Лейпцизького університету, агроном по професії Михайло Пришвін поєднав у своїй творчості письменника, етнографа та наукового дослідника;

російський академік Обручев прославився не лише як дослідник геології Сибіру, центральної та середньої Азії, а й як автор науково – фантастичних романів: «Земля Саннікова»; «Плутонія»;

російський зоолог М.А.Холодковський здійснив переклад на російську мову «Фауста» Гете;

видатний письменник і філософ російського зарубіжжя Марк Олександрович Алданов ( Ландау) автор блискучої історичної серії «Мислитель» та інших літературних та філософських творів все життя писав роботи в області хімії («Актинохімія», «До реалізації нових концепцій в хімії »);

доктор біологічних наук І.А.Єфремов є автором соціально – філософських і пригодницьких романів «Туманність Андромеди»; «Час бика»; «Лезо бритви»;

професор Оксфордського університету Чарльз Доджсон увійшов в історію науки не як видатний математик, а як автор двох літературних шедеврів «Аліса в країні чудес» та «Аліса в Задзеркаллі».

Інтегруючи названі предмети в учителя літератури з’являється можливість розвивати в учнів логічні та абстрактні здібності, вміння обґрунтовано виконувати словникову роботу, розширювати пізнавальні інтереси тощо.

Отже, інтеграційні процеси на уроках світової літератури є цікавою і перспективною формою удосконалення навчально – виховного процесу.

Бібліографія

1. Інформаційний збірник МОН.- К.:Педагогічна преса, 2009.- 64 с.

2. Інформаційний збірник МОН № 22 -23 - 24.- К.:Педагогічна преса, 2010.- 96 с.

3. Нормативно – правове забезпечення навчально – виховного процесу в початковій школі. – Х.:Основа, 2006. – 463 с.

4. Гонтова Л. Українське мистецтво ІІ половини ХХ століття. – К.:Редакція загально педагогічних газет, 2005.- 112 с.

5. Н.А. Федорец, Л.Глебова. Современный урок: проектирование, реализация, анализ./ Управління школою № 16 – 18, 2010. – С.21.

6. http://www.istorya.ru

7. http://ido.tsu.ru/other_res/school/litkulh/1.htme

8. LaraKrautchenko.ukoz.ru/publ/binarnye_uroki/3