52746

Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної

Научная статья

Педагогика и дидактика

В Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної У школі не повинні мати місце зайва теоретизація вербальне заучування граматичних положень та правил. Стрімкі зміни що відбуваються в українському суспільстві осучаснення освітньої системи досягнення в галузі практики викладання іноземної мови поставили перед кожним педагогом необхідність оновлення змісту і методів навчання іноземної мови. Це зумовило вибір теми педагогічного дослідження: Інноваційні технології у формуванні...

Украинкский

2014-03-26

378 KB

64 чел.

досвіду роботи Кутищевої А.В

Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної

„У школі не повинні мати місце

зайва теоретизація, вербальне заучування

граматичних положень та правил.

Основним стержнем занять має бути

всебічний розвиток усного та писемного мовлення учнів.

Процес навчання має здійснюватись

у певній системі на основі

комунікативно-діяльнісного підходу”.

«Концепція мовної освіти в Україні»

Актуальність дослідження. Інтеграція українського суспільства до Європейського та міжнародного соціально-економічного, культурного, інформаційного простору, ринку праці зумовлює потребу в ефективній дидактичній технології, що забезпечувала б неперервну взаємодію співучасників навчання, вмотивоване залучення їх до навчально-виховного процесу, бажання здійснювати самоосвіту та подальшу освіту у вищих навчальних закладах. Основною метою навчання іноземним мовам у загальноосвітній школі стає розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах. З позицій державної мовної політики навчання іноземних мов є одним із пріоритетів сучасної освіти.

Питання формування комунікативної компетентності досліджено у працях І. О. Зимньої, Г.Є Пассова, І. А.Воробйової, С.Ю. Ніколаєвої, Л.В. Скалкіна, Л.В. Биркун та інших.

Незважаючи на різноаспектність дослідження розглядуваної проблеми, не набуло достатнього обґрунтування питання вибору форм та методів роботи, спрямованих на формування та розвиток всіх складових комунікативної компетенції учнів. Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі практики викладання іноземної мови поставили перед кожним педагогом необхідність оновлення змісту і методів навчання іноземної мови. Це зумовило вибір теми педагогічного дослідження: „Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної ”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження тісно пов’язана з ідеями, покладеними у “Концепції мовної освіти в Україні” (О.М.Бєляєв, М.С.Вашуленко, В.Н.Плахотник) та спрямована на розвязання обласної методичної проблеми «Забезпечення мобільності вчителя та учня шляхом формування інформаційної та комунікативної компетенцій».

Об’єкт дослідження – дидактичний процес формування комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної.

Предмет дослідження – дидактичні умови формування комунікативної компетенції школярів в процесі вивчення німецької мови.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та застосуванні новітніх технологій у формуванні комунікативної компетенції учнів у навчальному процесі.

Завданнями дослідження є:

Систематизація існуючого теоретичного та практичного досвіду з даної проблеми.

Вибір інноваційних технологій формування  комунікативної компетенції учнів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної, обгрунтування даного вибору.

Практичне застосування сформованого методичного комплексу.

Визначення ступеня ефективності застосування інноваційних технологій для формування комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної.

Визначення перспектив подальшої розробки теми даного дослідження

Теоретичною основою дослідження є наукові праці, що розкривають основи дидактики (А.М.Алексюк, Е.Я.Голант, В.І.Лозова, В.О.Онищук, М.Д.Ярмаченко); концептуальні положення, які розкривають сутність понять „технологія навчання” та „педагогічна технологія” (А.М.Алексюк, Л.В.Кондрашова); психолінгвістики та лінгводидактики у галузі мовленнєвої діяльності; теорії мовленнєвої діяльності, що створена на основі загальнопсихологічної теорії діяльності Л.С.Виготського (І.О.Зимня, О.М.Леонтьєв); ідеї духовного розвитку особистості, підвищення рівня пізнавальної активності учнів (О.М.Бєляєв, М.С.Вашуленко, Е.П.Голобородько, Л.І.Мацько, О.Д.Митрофанова, М.І.Пентилюк, Л.В.Скуратівський, І.П.Ящук); концепції вивчення мови у процесі мовленнєвої діяльності (І.А.Бодуен де Куртене, Ф.І.Буслаєв, Т.І.Панько, Г.Є Пассов, О.О.Потебня, Л.В.Щерба,); рекомендації Ради Європи з мовної політики.

Новизна даного дослідження полягає в уточненні змісту роботи вчителя над вдосконаленням мовних, мовленнєвих, соціокультурних, соціолінгвістичних, дискурсивних, стратегічних вмінь та навичок; обранні та застосуванні оптимальних інноваційних методів комплексного формування комунікативної компетенції школярів; зміні підходу до пред’явлення нового матеріалу та способів його відпрацювання.

Практичне значення  дослідження визначається інтеграційними процесами України до єдиного науково-освітнього простору Європи та замовленням суспільства на конкурентоспроможну особистість, яка володіє декількома іноземними мовами. Результати дослідження можуть бути впровадженні у процес вивчення німецької мови як другої іноземної у навчальних закладах з поглибленим вивченням англійської мови. Тема дослідження охоплює ряд аспектів методики викладання німецької мови як другої іноземної та має перспективи подальшого розвитку.

Етапи психолого-педагогічного дослідження

На підготовчому етапі були визначені тема, мета та завдання дослідницької роботи, було проаналізовано психологічну, педагогічну, методичну літературу вітчизняних та зарубіжних авторів, в якій відображено наявні напрями  формування та розвитку комунікативної компетенції учнів. Сформовано діагностичний комплекс для визначення рівня сформованості комунікативної компетентності учнів. На етапі констатування  був здійснений моніторинг умов застосування інноваційних технологій на уроках німецької мови як другої іноземної (додаток А), визначений рівень сформованості комунікативної компетенції у учнів, що вивчають німецьку мову, виділене проблемне поле даного дослідження. На формувальному етапі сформовано, упорядковано і впроваджено на практиці методичний комплекс по формуванню складових комунікативної компетентності (додаток Б, Д), сформовано діагностичний комплекс для оцінки ефективності застосування інноваційних технологій у вивченні німецької мови. Узагальнювальний етап включав в себе оцінку ефективності застосування інноваційних технологій за визначеними критеріями (додаток В), апробації результатів дослідження через виступи на методичних об’єднаннях, на педагогічних радах гімназії, проведенні педагогічної майтерні для вчителів міста (додаток Е). Етап рефлексії являв собою співставлення очікуваних та отриманих результатів дослідження та корекції змісту роботи вчителя над вдосконаленням мовних, мовленнєвих, соціокультурних, соціолінгвістичних, дискурсивних, стратегічних вмінь та навичок.

З досвіду реалізації теми дослідження

На сучасному етапі інтеграції України до Європи особливого значення набуває вивчення сучасних європейських мов. Згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями Ради Європи, відтепер метою є не просто вивчення будь-якої мови, а вільне спілкування нею, тобто формування в індивіда іншомовної комунікативної компетенції, що є основою комунікативного підходу до вивчення іноземних мов.

Комунікативний метод навчання іноземних мов базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації.

Оволодіння учнями вміннями іншомовного спілкування передбачає формування у них достатнього рівня комунікативної компетенції, зміст якої включає: 1) мовну компетенцію; 2) мовленнєву компетенцію; 3) соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції; 4) дискурсивну компетенцію (додаток Г ).

Працюючи над формуванням комунікативної компетенції на уроках німецької мови, вчитель повинен керуватися наступними принципами:

 1.  принцип мовленнєво-розумової діяльності;
 2.  принцип індивідуалізації при керівній ролі його особистісного аспекту;
 3.  принцип функціональності;
 4.  принцип ситуативності;
 5.  принцип новизни.

Сучасна комунікативна методика передбачає використання різноманітних форм роботи для того, щоб забезпечити учнів активною мовленнєвою практикою на уроці іноземної мови.

Спираючись на теоретичний матеріал та свій практичний досвід, був зроблений висновок, що педагог не повинен домінувати на уроці, а навпаки, має стати з перших кроків вивчення іноземної мови рівноправним партнером, другом, помічником. Учні повинні не тільки сприймати і відчувати матеріал, а вміти з перших уроків висловлювати своє ставлення до нього, отримувати задоволення від своєї здатності розуміти ситуацію, не боятися припуститися помилок та відчувати доброзичливість і справедливість, повинні вміти критично мислити, навчитись правильно сприймати похвалу і критику, допомогу вчителя і однокласників, відчувати власний успіх.

Урок – це не тільки організаційна, а й педагогічна форма процесу і виховання. Крім того, вчитель має враховувати особливу специфіку уроку німецької мови: в Каховській гімназії німецька мова вивчається як друга іноземна після англійської, учні постійно знаходяться в ситуації багатомовності (українська, російська, англійська та німецька мови.) Але контакт декількох мов вносить не лише додаткові помилки і плутанину, а й має позитивні аспекти. Досвід вивчення першої іноземної мови сприяє розвитку рецептивних і продуктивних умінь під час опанування  другою іноземною мовою не лише у плані перенесення значення слів. Велике значення має те, що можна провести паралелі  між першою іноземною мовою та другою або, навпаки, простежити  відмінності, які слугуватимуть контрастом для кращого унаочнення.

Вправи і завдання у навчальній ситуації “Німецька мова після  англійської” розробляються з урахуванням таких засад:

1. Англійська і німецька як германські мови споріднені в багатьох аспектах. Насамперед, це простежується у лексиці, вимові, інтонації, правописі, і, особливо, граматиці.

2. Для вивчення другої іноземної мови, зазвичай, виділяється менше часу,  ніж для першої. Це означає, що темп заняття має бути вищим (більше  навчального матеріалу за урок, коротші пояснення, інтенсивніша робота із вправами ).

3. На заняттях першої іноземної мови учні ознайомилися з можливими  формами вправ і мають певний досвід, який можна використати і збагатити

для вивчення другої мови.

4. Завдання і вправи орієнтовані насамперед на порівняння та  обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких – встановити зв’язки між  рідною мовою, першою іноземною та другою іноземною.

Діяльнісна суть комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови реалізується в умовах гуманістичного підходу до навчання. За такого підходу створюються позитивні умови для активного і вільного розвитку особистості. Учні мають змогу вільно висловлювати свої думки в процесі спілкування.

Наступним важливим чинником є створення позитивної мотивації у вивченні іноземної мови при глибокому знанні вчителем особистості кожного учня.

Втілювати особистісно орієнтований підхід у НВП допомагають психолого-педагогічні карти, які містять дані, що характеризують особливості кожного учня. Спираючись на результати цього психолого-педагогічного дослідження обираються методи та прийоми, які будуть оптимальними для даного класу чи групи учнів.

Одним з головних критеріїв комунікативного підходу у навчанні є створення мовленнєвих ситуацій в процесі навчання, наближених до реальних.

Навчальний процес з іноземної мови в сучасній школі – це перш за все, спільна діяльність учителя та учнів, де учень є суб’єктом навчання та спілкування нарівні з учителем.

Таким чином, можна зробити висновок, що досягнення належних результатів у вивченні німецької мови, формуванні високого рівня володіння комунікативною компетенцією неможливе без використання інноваційних технологій, заснованих на особистісно орієнтованому навчанні, а саме:

 •  розвивального навчання
 •  інтерактивного навчання
 •  навчання з використанням ІКТ
 •  креативного навчання
 •  проектної роботи.

Розвивальне навчання передбачає не інформативний, а розвивальний освітній процес. Навчання підпорядковане перш за все розвитку особистісних якостей учнів, їх ключових компетенцій. Сприймання поданої вчителем чи здобутої самостійно інформації відбувається у діалозі, учні висловлюють свої думки, діляться інформацією та самостійно аналізують її.

Інтерактивне навчання – це особлива форма пізнавальної діяльності, що ґрунтується на діалозі та полягає у вільному обміні думками.

Інтерактивне навчання передбачає:

 •  моделювання життєвих ситуацій
 •  використанні рольових ігор
 •  спільне розв’язання проблем на основі відповідної ситуації.

Реалізація власного педагогічного проекту «Ігрова модель та драматизація як сучасний засіб навчання та розвитку особистості» показала, що застосування рольової та драматичної гри на уроках німецької мови підвищує позитивну мотивацію учнів до вивчення предмета та сприяє підвищенню результатів навчальної діяльності учнів. Використання ігрової ситуації, рольової гри на уроці підсилює емоційне сприйняття матеріалу, в процесі гри учні набувають досвіду мовного спілкування. Можливість говорити не від свого імені, а від імені персонажу, роль якого грає учень, дозволяє звільнитися від страху бути смішним, від сором’язливості, тривоги. А саме страх, як відомо, формує психологічний бар’єр, який сковує школярів, створює емоційну напругу.

Креативне навчання іноземної мови базується на обв’язковому здійсненні учнями творчої діяльності. Важливим завданням є полегшення і стимулювання творчого процесу, забезпечення оцінювання його продуктів. Учні звикли до таких видів робіт як реферат, повідомлення, реклама, запрошення, творчі переклади, презентації, власні відеофільми (додаток М). Створення власних відеороликів підвищує самооцінку учнів, сприяє розвитку самоосвіти, створює ситуації, наближені до реального спілкування, стимулює учнів творчо мислити та відходити від стандарту.

Застосування проектної технології на уроках німецької мови спрямовує інтерес учнів до нових знань, розвитку пошукових зусиль. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетенції учнів, а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих здібностей дитини. Перед вчителем стоїть завдання дібрати такі форми роботи, зміст навчального матеріалу, щоб збезпечити творче мисленя учнів, самостійне планування своїх дій, удосконалення своїх навичок та культури міжособистісного спілкування. Проекти виконуються різними способами: і на ватмані, і у вигляді виставки, постійним є створення  презентацій Power Point.

Використання інформаціно-комунікаційних технологій під час комунікативного навчання іноземної мови значно підвищує якість подачі матеріалу уроку та ефективність засвоєння цього матеріалу учнями. На формувальному етапі було виявлено, що використання та впровадження сучасних технологій, мультимедійного устаткування збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію учнів до вивчення німецької мови. Ефективність НВП забезпечується використанням аудіо-візуальних та інтерактивних засобів навчання, таких як презентації, відеоролики, ресурси мережі Інтернет, навчальні, документальні та художні фільми.

Поряд з використанням вищезазначених способів активізації навчальної діяльності, вчитель повинен постійно пам'ятати про цілісність розвитку особистості. У цьому зв'язку на практиці широко застосовуються завдання на розвиток мислення. Їх метою є формування основних розумових операцій, таких як розуміння, синтез, аналіз, узагальнення, застосування знань, вмінь і навичок. Учні порівнюють, проводять аналогії, класифікують, абстрагуються, конкретизують тощо. Виходячи з психологічного портрету класу, де вказані тип мислення, пам'яті, способи запам'ятовування, увага, тип сприйняття кожного учня, учням пропонуються завдання на розвиток тієї чи іншої мисленнєвої операції, яка на даний момент сформована недостатньо.

Результатом такої організації навчально-виховного процесу є високий та достатній рівень навчальних  досягнень учнів з предмету (додаток Ж), достатній та високий рівень адаптації учнів у навчальному середовищі (додаток З), переважаючі допустимий та оптимальний рівні навчальної мотивації (додаток И),середній та високий рівні сформованості загально навчальних умінь та навичок (додаток К).

Позакласна робота підтримує позитивне мотиваційне поле вивчення німецької мови як другої іноземної. Діти працюють у парах, групах, беруть участь у рольових іграх, постановках казок, відвідують навчальні заняття Німецького культурного центру в м. Херсон. Удосконалюють таким чином уміння та навички в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Велика увага приділяється роботі з обдарованими учнями. Гімназисти є щорічними призерами міських олімпіад з німецької мови (додаток Л).

Нетрадиційний підхід до навчання іноземної мови взагалі, і німецької мови зокрема, дає змогу уникнути одноманітності у процесі викладання, „пробуджує ” в дітей творчість,  фантазію, розвиває навички мовлення, творчого письма, сприяє розвитку та підвищенню мотивації, пізнавальної цікавості до предмета.

Оноре де Бальзака в свій час сказав: «Щоб досягти мети, потрібно, насамперед, йти». Робота над даною науково-методичною проблемою сформувала тверде переконання, що найважливіше у навчанні дітей — це збереження і розвиток кожної дитини, спостереження за їх найменшими успіхами, постійна педагогічна підтримка, супровід на шляху до високих досягнень.

ВИСНОВКИ:

1. Основною метою навчання іноземним мовам у загальноосвітній школі є розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними рівня комунікативної компетенції, достатнього для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах.

2. Комунікативний метод навчання іноземних мов базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації. Оволодіння учнями вміннями іншомовного спілкування передбачає формування у них достатнього рівня комунікативної компетенції, зміст якої включає мовну компетенцію; мовленнєву компетенцію; соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції;  дискурсивну компетенцію;  стратегічну компетенцію. Формування комунікативної компетенції на уроках німецької мови передбачає дотримання принципів мовленнєво-розумової діяльності, індивідуалізації, функціональності, ситуативності, новизни.

3. Ефективним у вивченні німецької мови, формуванні високого рівня володіння комунікативною компетенцією є виокристання інструментів інноваційних технологій, заснованих на особистісно орієнтованому навчанні: розвивального навчання, інтерактивного навчання, навчання з використанням ІКТ, креативного навчання, проектної роботи.

4. Питання впровадження інноваційних технологій при формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної має безпосередню практичну значущість для учнів гімназії, що навчаються в умовах поглибленого вивчення мов, застосовують знання німецької мови в творчих та інтелектуальних конкурсах, здійснюють активну діяльність як члени шкільного Єврокбулу, пов’язують вибір майбутньої професії з вивченням (володінням) двома-трьома іноземними мовами тощо. Досвід може бути використаний у загальноосвітніх закладах філологічного профілю та вдосконалений через розробку авторських методичних прийомів формування комунікативної компетенції учня.


Додаток А

Умови, що сприяють застосуванню інноваційних технологій

на уроках німецької мови у Каховській гімназії

Умова

Критерій

Оцінка

Педагог

Рівень педагогічної культури

Високий рівень

Рівень сформованості педагогічних вмінь та навичок

Достатній  рівень

Ступніь сформованості особистого педагогічного стилю

Високий  рівень

Комплексна оцінка діяльності вчителя

Високий рівень

Середовище формування педагогічного досвіду

Високий якісний склад педагогічного колективу гімназії

Співпраця з ММК

Робота в МО вчителів іноземної мови

Участь у роботі творчої групи

Співпраця з ХДУ,

Гете-Інститутом (Київ)

Учень

Рівень навчальних досягнень з англійської мови (2007 р.)

95%

Рівень навчальних досягнень з німецької мови (2007 р.)

90%

Рівень адаптації до навчального середовища

Достатній – 52%

Високий – 30%

Рівень мотивації до навчання

Допустимий – 54%

Оптимальний – 21%

Рівень сформованості навчальних вмінь та навичок

Середній рівень – 56 %

Високий рівень – 25 %

МТБ навчального середовища

Навчальний кабінет

Наявний, обладнаний магнітофоном, DVD – програвачем, телевізором, стендами з навчальною інформацією

Навчально-методичний комплекс

„Hallo, Freunde!“

Додаткова література

Забезпечено на 65%

Комп’ютерний клас

Доступні для використання  комп’ютери, мультимедійний проектор, екран,

Додаток  Б

Приклад застосування інноваційних освітніх технологій

у процесі формування комунікативної компетентності учня

(з досвіду реалізації теми дослідження)

Технологія

Техніки, прийоми формування

Зміст комунікативної компетенції

Інформаційна технологія

Створення презентації Power Point

«Мої канікули»

Вміння розповісти про проведення дозвілля під час канікул, візуалізуючи доповідь, використовувати активну лексику з теми «Meine Ferien» в усній та письмовій формі 

Подання нового матеріалу з використанням презентації Power Point

«Витрачати гроші»

Оволодіння вмінням отримати інформацію з текстів та усного мовлення за допомогою візуальної підказки

Робота з навчальним відеофільмом «Am Computer lernen»

Вдосконалення вміння сприймати основний зміст відеоролику пізнавального та країнознавчого характеру, узагальнювати інформацію та співставляти її з власним досвідом, робити власні висновки та оцінки, використовувати лінгвістичну здогадку

Інтерактивні технології кооперованого навчання 

Карусель «Давай знайомитися»

Відпрацювання вміння представити себе, ставити запитання різних типів та адекватно  реагувати на репліки співрозмовника

Робота в парах

«Ти мені, я тобі»

Застосування вміння ставити запитання різних типів, знаходити найбільш значущу інформацію в прочитаному за наявності незнайомих мовних засобів, використовувати вміння перепитувати та пояснювати  

Робота в парах

Діалог «Інтерв’ю з зіркою»

Застосування вміння без попередньої підготовки вести бесіду, спонтанно реагуючи на поведінку партнера, беручи до уваги норми ввічливості

Робота в малих групах

«Лист німецькому другу»

Написання листа другові, використовуючи мовні кліше, викладаючи різні факти та події

Мозковий штурм

«Досягнення науки та культури»

Вміння висловлювати свої думки без попередньої підготовки відповідно до прочитаного та почутого, використовувати власний життєвий досвід

Метод ПРЕС

Опрацювання дискусійних питань Вправа:«Екологічні проблеми моєї країни: як їх подолати»

Уміння висловлюватися стосовно проблеми захисту навколишнього середовища в Україні, використовуючи свій життєвий досвід для підтвердження/спростування інформації.

Проектування

Відеопроект

«Моя кімната»

Практичне застосування вивченого лексичного та граматичного матеріалу з теми «Meine Wohnung» ( опису приміщення та вказування  на розташування предметів)

Відеопроект

«Світ моїх захоплень»

Вміння презентувати інформацію у вигляді власного відеороліку, використовуючи певні мовні кліше, культурні реалії, звичаї, традиції рідної країни

Навчання у грі

Граматична гра «Zauberblume»

Виконання циклу граматичних вправ з метою відпрацювання вміння відмінювати прикметники

Рольова гра

«Друг загубився»

Вміння вести бесіду з однією особою в контексті певної ситуації, використовуючи мовні зразки для опису зовнішності особи та лексичний матеріал з теми

«In der Stadt»

Ділова гра

«Моя фірма»

Реалізувати вміння вести бесіду з роботодавцем та співрозмовником, моделюючи ситуацію співбесіди, передавати особливості формального стилю спілкування, висловлювати прохання та вимогу, переконання, згоду або незгоду, уникати непорозуміння, враховуючи культурні реалії різних країн

Додаток В

Доцільність застосування певних педагогічних прийомів у процесі формування комунікативної компетентності учня,

виявлена у ході педагогічного дослідження

Типи уроків за дидактичними цілями

Дидактичні задачі

Методи, прийоми

Урок вивчення нового матеріалу

Засвоєння нових понять та способів дій, самостійна пошукова діяльність

Метод «mind-map»

Метод «Brain Storming»

Метод «Cluster-Method»

«Вчимося разом»

«Асоціації»

Урок вдосконалення знань, умінь, навичок

Систематизація та узагальнення нових знань, формування вмінь та навичок, застосування знань на практиці, повторення та закріплення раніше отриманих навичок

Метод «Знаємо-хочемо дізнатися - дізналися»

«Карусель»

Навчання за комп’ютерною підтримкою

«Займи позицію»

Урок узагальнення та систематизації

Встановлення рівня володіння учнями теоретичним знаннями та методами пізнавальної діяльності по ключовим питанням, перевірка та оцінка знань, умінь та навичок учнів з усього програмного матеріалу, що вивчався

Метод евристичних запитань

Рольова гра

Колаж

Комбінований урок

Повторення та перевірка знань учнів, виявлення глибини розуміння та ступеню міцності вивченого на попередніх заняттях, актуалізація необхідних знань та способів діяльності для наступної роботи;

Групова дискусія

Дерево рішень

Навчання по станціям

Метод «Кейс - стаді»

Метод «Прес»

Ділова гра

Урок контролю та корекції знань, умінь та навичок

Визначення ступеню засвоєння учнями навчального матеріалу

«Elfchen»

«Übungen selbst gemacht»

Презентація та оцінка проектів

Творче письмо

Додаток Г


Додаток Д

Формування комунікативної компетентності учня

(з досвіду реалізації теми дослідження)

Складові комунікативної компетенції

Змістове поле

Інноваційні засоби і технології

Рефлексія

Перспективність

Організаційно –педагогічні форми

Мовна компетенція

-  засвоєння категорій і одиниць мови та їх функцій,

-розуміння закономірностей і правил оволодіння системно-структурними утвореннями семантичного, синтаксичного, морфологічного, фонологічного характеру

- здатність розуміти й реалізувати граматичну природу висловлювання.

Тестові технології

Інтерактивне навчання

ІКТ

Елементи ейдетики

«Карусель»

«Ажурна пилка»

«Спіймай помилку»

«Доповни речення»

«Незакінчені речення»

Метод «mind-map»

Метод «Brain Storming»

Метод «Cluster-Method»

Асоціації

«Ситуація успіху»

Самоолцінка знань на початку і в кінці уроку «Шкала знань»

Портфоліо

Фіксування інформації в згорнутому вигляді

(схема, конспект, таблиця)

Тестування

Ранжування

Вправва «Хочу, треба, можу»

Впевненість у позитивному результаті власної праці

Збагачений лексичний запас, сформовані граматичні навички

Усвідомлене використання сформованого досвіду  на практиці

Урочна діяльність:

Форми роботи – індивідуальна, парна, фронтальна.

Типи уроків: урок вивчення нового матеріалу, поглиблення вивченого, комбінований.

Форма проведення уроку:

урок-дослідження

лекція, практикум,

урок-гра, урок-вікторина

Позаурочна діяльність:

Індивідуальна робота з учнями - підготовка до олімпіад, навчальна практика

Мовленнєва компетенція

 •  розуміння інформації як під час безпосенреднього спілкування, так і опосередковано
 •  вміння знаходити необхідну інформацію в текстах різнопланового характеру
 •  вміння висловлюватися відповідно до певної ситуації
 •  вміння письмово передавати інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повідомлення, залежно від його форми

Коопероване невчання

Інтерактивне навчання

Проектне навчання

Ігрова технологія

Розвивальне навчання

Метод «Brain Storming»

Метод ПРЕС

«Займи позицію»

«Два-чотири – всі разом»

«Мікрофон»

Рольова гра

Ділова гра

Дискусія

Станціонне навчання

«Мої очікування»

Незакінчені речення:

«Я вмію»

«Я знаю»

Брифінг

Анкетування

Вправва «Хочу, треба, можу»

Портфоліо

Тестування

Виявлення звязку з іншими дисциплінами (SWOT-аналіз)

Мета-план

Сформовані вміння аналізу, синтезу, узагальнення і застосування власного досвіду. Впевненість у собі, що забезпечує пізнавальну активність

Сформованість власної позиції, вміння її сміливо відстоювати.

Сформовані навички кооперованих дій.

Соціалізація учня

Урочна діяльність:

Форми роботи – парна, групова, колективна.

Типи уроків: урок поглиблення вивченого,

узагальнення та систематизації, контролю та корекції знань, комбінований.

Форма проведення уроку:

урок-конференція, практична робота, контрольна робота,

урок-гра, урок – диспут, ділова гра.

Позаурочна діяльність:

Індивідуальна робота з учнями - підготовка до олімпіад, підготовка до участі у конференцій «Модель ООН», «На шляху до європейського дому», робота в шкільному євроклубі «ЄвроКОМ»

Соціолінгвістична компетенція

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, в межах тематики ситуативного спілкування

Здатність використати рівні комунікативні стратегії для контакту з представниками інших культур

Сугестивне навчання

Коопероване навчання

Технологія формування творчої особистості

ІКТ

Проектне навчання

Технологія колективного творчого виховання

Рольові ігри

Дискусія

Театралізація

Пресконференція

Відеоконференція/

спілкування в чаті

випереджальне завдання

Діагностика мотивації і адаптації учнів

Дерево цілей

Портфоліо

Вправа «Успіхи і відчуття»

«Очікувані результати»

Виявлення звязку з іншими дисциплінами, порівняння культур (SWOT-аналіз)

Соціокультурний розвиток учня

Розвинені творчі здібності.

Вміння прогнозувати і розвивати особистий успіх.

Толерантність учня.

Сформована здатність адаптуватися до нових життєвих умов

Розвинені лідерські якості.

Урочна діяльність:

Форми роботи – групова, колективна.

Типи уроків: урок поглиблення і закріплення вивченого,

узагальнення та систематизації.

Форма проведення уроку:

урок-конференція, урок –екскурсія, урок-подорож, відеоконференція,

урок- гра., літературна вітальня.

Позаурочна діяльність:

підготовка до участі у конференцій «Модель ООН», «На шляху до європейського дому», робота в шкільному євроклубі «ЄвроКОМ», у святі «Різдво в Європі»

Зустрічі з носіями мови.

Дискурсивна компетенція

- володіння набором типів дискурсів,

- вміння обирати той тип дискурсу, який відповідає комунікативній меті,

-вміння створювати реальний дискурс відповідно до сфери і ситуації спілкуваня з урахуванням статусу мовного партнера.

Коопероване навчання

ІКТ

Проектне навчання

Проблемне навчання

Особистісно-зорієнтовані технології

самостійна робота

Аналогії

«Конструктор»

Робота в парах

«Снігова куля»

співбесіда

Діагностика адаптації учнів, адаптивності НВП

Портфоліо

Вправа «Успіхи і відчуття»

Самооцінка сформованості ЗУН

Мета-план

Оцінка рівня сформованості комунікативної компетенції

Вміння самостійно організовувати діяльність в аналогічній і нестандартній ситуаціях.

Професійне самовизначення.

Активна участь у шкільному житті (академічному, творчому, суспільному).

Особистісний розвиток.

Урочна діяльність:

Форми роботи – індивідуальна, парна, групова.

Типи уроків: урок поглиблення та закріплення вивченого,

узагальнення та систематизації, контролю та корекції знань, комбінований.

Форма проведення уроку:

самостійна робота, контрольна робота, залік, урок-практикум.

Позаурочна діяльність:

Індивідуальна робота з учнями - підготовка до олімпіад.


Додаток Ж

Рівень навчальних досягнень з німецької мови учнів гімназії

Додаток З

Адаптація  учнів у навчальному середовищі

    %

Додаток И

Рівень навчальної мотивації

    %

    %%%

Додаток К

Рівень сформованості загально навчальних умінь та навичок

  %

   


Додаток М

З досвіду роботи з відеоматеріалами на уроках німецької мови

Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дозволяє створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко ввірвалися в усі сфери нашого життя. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх, у першу чергу, в освіті.

Оволодіти комунікативною компетенцією на іноземній мові, не знаходячись в країні, мова якої вивчається, досить складна справа. Тому  важливим завданням для вчителя є створення реальних та уявних ситуацій спілкування на уроці іноземної мови, використовуючи для цього різні методи та прийоми роботи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти та інше). Поряд з цим вчитель повинен дати учням наочне уявлення про життя, традиції, мовні реалії інших країн. З цією метою використовуються навчальні відеофільми, що сприяє реалізації найважливішої вимоги комунікативної методики  «зробити процес оволодіння мовою оволодінням живою іншомовною дійсністю...»

Використання відеозаписів на уроках сприяє індивідуалізації навчання та розвитку вмотивованості мовленнєвої діяльності учнів. Під час використання відеофільмів на уроках іноземної мови розвиваються два види мотивації: само мотивація (цікавий сам фільм) та мотивація (учень розуміє мову, яку вивчає ). Це приносить задоволення та надає віри у свої сили та бажання до подальшого удосконалення.

У роботі з відео, як і в роботі з будь-яким текстовим матеріалом, виділяють три основних етапи: дотекстовий, текстовий та післятекстовий.

На дотекстовому етапі вчитель мотивує учнів, робить їх активними учасниками процесу навчання, знімає труднощі сприйняття тексту. Текстовий етап забезпечує подальший розвиток мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції учнів з урахуванням їх реальних можливостей спілкування.

Метою післятекстового етапу є використання вихідного тексту в якості опори для розвитку продуктивних вмінь в усному та писемному мовленні. Перші два етапи спрямовані на розвиток та контроль рівня сформованості рецептивних навичок, післятекстовий етап використовується як засіб розвитку комплексних комунікативних навичок.

На даному етапі роботи з відео доцільним є використання проектної роботи, яка пов’язана зі створенням схожих відеосюжетів самостійно (відеоекскурсії містом, школою, розповідь про свою родину, хобі, про квартиру та кімнату)

Робота над відеопроектами починається з першого уроку вивчення теми. Спочатку обговорюються з учнями їх назви, потім – основні завдання і план роботи. Також проводиться підготовча мовна робота з тем відеосюжетів, виконуються тренувальні вправи. Останній урок – показ та захист відеоматеріалів.

Створення власних відеороликів сприяє не лише формуванню комунікативної компетенції учнів, а й розвиткові творчої роботи, позитивної мотивації і є засобом виховання впевненості у собі.

Література

1. Активні методи навчання у викладанні іноземної мови: Посібник для викладачів іноземних мов вузів / Під ред. Бельтюковой.- Томськ: У Томського ун-та,1999.- 158с.

2. Ариян М.А. Варіанти  ситуативних ролей для середньої школи // Іноземні мови в школі.-1986.-№6.-С.17-20

3. Бондар С.О., Висоцька Л.Л., Гавриленко Н.П. Творчий пошук (за ред.К.І.Онищенко).-К.: Рад.школа,1982.-72с.

4. Бочарова Л.Н.  Ігри на уроках  англійської мови на початковій і середній ступіні  навчання //  Іноземні  мови в школі.- 1996.- № 3. – С.50-55

5. Бутз М. Робота в групах: Вибрані статті.-Варшава,1994.-20с.

6. Виготський Л.С.  Педагогічна психологія.- М.: Педагогіка,1991.-480с.

7. Вишневський О.І.  Робота в парах на уроках  англійської мови: Посібник для вчителя: (4-5- ті кл.).- К.: Радянська школа, 1987.- 143с.

8. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці  іноземної  мови: Посібник для вчителів.- К.: Радянська школа,1989.- 224с.

9. Гапонова С.В.  Сучасні методи  викладання іноземних мов за рубежем ( англ. мова) //  Іноземні мови.- 1998.- № 1.-C.24-31

10. Гаркуша В.В. Формування  навичок спілкування і комунікативних здібностей у процесі особистісно-орієнтованого  навчання  усного іноземного мовлення. Автореферат.- НДІ  психології України -К.,1992

11. Глечиків В.И.  Ігри на заняттях  англійською мовою //  Іноземні мови в школі.-  1993- № 2.- С.26-28

12. Денисенко М.  Принципи комунікативно- орієнтованого навчання: ( На прикладі вивчення  англійської  мови ) // English.- 2002.- № 25.-С. 37

13. Єрмоленко Л.П.  Комунікативний  підхід до навчання  англійської  мови в  середній школі // Іноземні мови.- 2002.- № 3.-     C.10-11

14. Житник Б. Основи сучасного навчання.Вкладка // Завуч.-2002.-№1.-С.1-8

15. Заремская С.И., Слободчиков А.А.  Розвиток ініціативної мови учнів (на матеріалі  англ. мови). Книга для  вчителя.-М.:Освіта,1983.-127с.

16. Ларіна Э.  Ігрова вправа  як ефективний  засіб  навчання іноземної  мови  в школі //  Учитель.- 2001.- № 3 C.45

17. Лобанова В.  Рольова гра  на заняттях з  англійської  мови. // Рідна школа.- 2002.- №10.- С.51-52

18. Медведєва О.И. Творчість  учителя  на  уроках  англійської  мови. – М.,1992.-C.102

19. Методика викладання іноземних мов у  середніх  навчальних  закладах:Підручник/Кол.авторів під керівн.С.Ю.Ніколаєвої.- К.:Ленвіт,2002.- 328с.

20. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М.  Сучасні підходи до викладання іноземних  мов //  Іноземні  мови.- 2002.- № 1.-C.39-46

21. Носаченко І. Системний підхід  до використання рольових  ігор у  навчанні // Неперервна професійна освіта: Теорія і практика.-2002.-№2.-С.107-111

22. Сиденко А. Ігровий підхід у навчанні // Народна  освіта.-2000.-№8.-С.134

23. Цетлин В.С. Реальні ситуації  спілкування  на  уроці // Іноземні мови  в школі.- 2000.-№ 3.- С.24-26

24. Андриевская В.В. Возрастные особенности учебной деятельности старшеклассников на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе, 1987. – № 6.

25. Бедарев Г.К. Организаторам весёлого досуга - М.:Сов. Россия, 1979 – 225 с.

26. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М.:Просвещение, 1991. – 356 с.

27. Газман О.С. Роль игры в формировании личности школьника // Совет. педагогика, 1982. – № 9

28. Гез Н.И. и др. Методика обучения иностр. языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1982. – 372 с.

29. Маркова А.П. и др. Формирование мотивации учения. - М.:Просвещение, 1990. – 265 с.

30. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе.- М.: Просвещение, 1989. – 284 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51443. Выбор модели методом шаговой регрессии 33 KB
  Составить множество регрессоров, включив в него факторы, квадраты факторов и их взаимные произведения Проверить условие Fk1k2 Fpk1k2 выполнение которого свидетельствует о целесообразности произведенного усложнения модели что обусловило существенное увеличение точности аппроксимации моделью исходных данных.
51444. Выделение тренда и прогнозирование временного ряда в EXCEL 44 KB
  В поле диаграммы вызвать контекстное меню для элемента Ряд данных выбрать команду Добавить линию тренда. В окне Линия тренда выбрать линейный вид тренда. На вкладке Параметры исправить название линии тренда и отметить: Показать уравнение тренда; Добавить коэффициент аппроксимации.
51445. Оценка надежности прогноза по МНК 68 KB
  Для прогноза временного ряда использовать два уравнения тренда со степенью полинома : 1 и со степенью полинома : . Для оценки надежности прогноза для трех точек по двум моделям 1 и 2 использовать встроенную функцию ТЕНДЕНЦИЯY X 3_прогнозных_ значения константа. Рассчитать квадраты невязок для трех точек прогноза на всех этапах.
51446. Сглаживание временных рядов с помощью скользящего интервала. Применение статистики Дарбина-Уотсона 76.5 KB
  Значение тренда в средней точке СИ равно средневзвешенному значению точек исходного ряда: 1 где весовые коэффициенты. Для степени полинома весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты для сглаживания p=2. NN q Sum Весовые коэффициенты...
51447. Маркетинг. Социально-экономические основы маркетинга 60.94 KB
  Выражаются в товарах, способных удовлетворить нужду тем способом, который присущ данному укладу общества. Для удовлетворения потребностей, производители предпринимают целенаправленные действия, стимулирующие действия обладать товаром, таким образом производитель может способствовать формированию потребности, но не может создать нужду, т.к она уже существует.
51448. Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів. Методичні вказівки 44 KB
  Мета роботи: закріплення знань про принципи дії однофазних однополуперіодних схем випрямлення, розрахунок, моделювання та дослідження часових діаграмм. Теоретичні відомості Випрямлячем називається статичний перетворювач електричної енергії змінного струму в постійний струм. Перетворювач являє собою електричний агрегат, силова частина якого складається в загальному випадку, з наступних основних вузлів
51449. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИМИНЕНИЕМ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 3.01 MB
  В курсовом проекте предлагается спроектировать ЛВС организации с применением структурированной кабельной системы. Назначение проектируемой ЛВС – обеспечение возможности информационного обмена между рабочими станциями организации.
51450. Понятие государства и права 459.76 KB
  Государство- основное орудие политической власти в классовом обществе. В более широком смысле под Г. понимают политическую форму организации жизни общества, которая складывается как результат возникновения и деятельности публичной власти — особой управляющей системы, руководящей основными сферами общественной жизни и опирающейся в случае необходимости на силу принуждения.