52840

Впровадження елементів проектного навчання у роботі з автентичною художньою літературою на уроках англійської мови в старшій школі

Научная статья

Педагогика и дидактика

Маючи вищу педагогічну освіту методичний та педагогічний досвіт роботи з учнями автор ставить завдання пошуку нових ефективних шляхів навчання комунікативної компетенції які б були достатніми для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах та розвитку творчої ініціативи здібностей пізнавальних інтересів учнів. Групове та колективне розвязування навчальних завдань стимулює пізнавальну та творчу діяльність учнів. Робота з віршованими текстами формує творчі здібності критичне та логічне мислення сприяє виявленню в...

Украинкский

2014-03-27

111 KB

2 чел.

                                                         Анотація

  

                    Валява Л. О.

Впровадження елементів проектного навчання у роботі з автентичною художньою літературою на уроках англійської мови в старшій школі. – 2008

 

Маючи вищу педагогічну освіту, методичний та педагогічний досвіт роботи з учнями, автор ставить завдання пошуку нових ефективних шляхів навчання комунікативної компетенції, які б були достатніми для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах та розвитку творчої ініціативи, здібностей, пізнавальних інтересів учнів.

Провідна педагогічна ідея розвиток комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови засобами методу проектів на базі автентичних художніх текстів.

У даній роботі розглядається використання методу проектів у роботі з автентичними художніми текстами на уроках англійської мови у старших класах. Автором цього досвіду пропоновані інформаційно-аналітичний та творчо-пошуковий проекти, описано етапи роботи над текстом, розроблена індивідуальна карта контролю та самооцінки учня, яка дозволяє коригувати мовні та мовленнєві уміння і навички.

Групове та колективне розв’язування навчальних завдань стимулює пізнавальну та творчу діяльність учнів. Працюючи у проекті, учень відчуває, що вся система роботи орієнтована на нього і його особистість. Зміст проекту у роботі з автентичним художнім текстом  базується не на вивченні навчальних тем, а на обговоренні актуальних проблем, які поставлені письменником перед читачем. Робота з віршованими текстами формує творчі здібності, критичне та логічне мислення, сприяє виявленню в учнів поетичних здібностей.

Таким чином, організація роботи з розвитку творчих здібностей учнів стимулює розвиток комунікативних здібностей, забезпечує гармонійне поєднання різних видів мовленнєвої діяльності, допомагає всім учням працювати дружно і ділитися своїм вмінням і досвідом.

Робота адресована широкому колу лінгвістів, науковим працівникам, вчителям – практикам.                 


                                                    Зміст

Вступ………………………………………………………………………………...3

Розділ І     Проектна технологія в процесі вивчення іноземної мови………….5

Розділ ІІ     Комунікативні аспекти роботи з автентичними художніми текстами  на базі   проектної технології навчання…………………………………………...9

Результативність роботи…………………………………………………………..16

Висновки……………………………………………………………………………17

Список використаної літератури………………………………………………......18

Додатки……………………………………………………………………………


 
                                        Вступ                                                 

Розвиток системи освіти в Україні, її вихід на європейський рівень неможливий без підвищення уваги до викладання іноземних мов, володіння однією з яких є неодмінним критерієм інтеграції України в європейське та світове співтовариство. Національна доктрина розвитку освіти України наголошує на важливості опановування іноземної мови, як засобу комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних навичок і умінь.

У зв’язку з поширенням економічних, наукових, культурних та інших контактів із зарубіжними країнами, вчителі іноземних мов України зараз перебувають у пошуках нових методик викладання, потреби в саморозвитку та інноваційній діяльності, які б дозволили значно підвищити рівень знань учнів. Саме тому я в своїй роботі велике значення надаю проектній технологій навчання учнів англійської мови.

 Актуальність даної теми полягає у впровадженні елементів проектного навчання в роботі з автентичним художнім текстом та розвиток творчої ініціативи, здібностей, пізнавальних інтересів шляхом використання різноманітних засобів та прийомів роботи на уроках англійської мови.

 Перспективність 

Технологія проектів визначила перспективи подальшої роботи, висунула нові питання, над якими слід працювати, а саме:

 •  чи доцільне використання елементів методу проектів у роботі з автентичним художнім текстом;
 •  проблема підготовки учнів до дослідницької роботи, пошуку, аналізу  та синтезу;
 •  контроль діяльності учнів та критерії оцінювання.
 •  форми діагностики засвоєння знань.


Теоретичне обґрунтування теми

Проблема використання методу досить широко розкрита в науково-методичній літературі. Нею займаються провідні педагоги, філософи з метою знайти засоби та шляхи розвитку активного  самостійного мислення дитини. Саме тому американські педагоги Дж. Дьюі, Кілпатрик та інші звернулися до творчої сумісної діяльності дітей під час вирішення однієї загальної проблеми. Дослідженням проблем проектного методу навчання займаються науковці педагогічних вузів, аспіранти та вчителі-практики Л. В. Зазуліна, С. Ю. Ніколаєва, Л. Беркун, О. М. Цимбал, О. І. Вишневський, Л. Лернер

Провідна педагогічна ідея - розвиток комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови засобами проектної технології на базі автентичної художньої літератури.

 Технологія діяльності

Формуванню освіченої творчої особистості, забезпеченню пріоритетності розвитку людини сприяють:

 •  використання інноваційних методів проектної технології та інноваційних прийомів в особистісно зорієнтованому навчанні;
 •  впровадження елементів методу проектів у роботі з автентичною художньою літературою;
 •  використання нових типів проектів, а саме: інформаційно-аналітичного та дослідницько-творчого;
 •  організація індивідуальної, парної, групової та колективної роботи;
 •  створення проблемних ситуацій, введення елемента новизни, несподіванок;
 •  впровадження проектної методики, індивідуальної картки контролю та самооцінки, рейтингової системи;
 •  використання різноманітних методів і прийомів, налаштування учнів на роботу і на підтримку дисципліни, необхідної для роботи класу;
 •  використання ігрових моментів, нестандартних форм організації навчально-виховного процесу.


Розділ 1 Проектна технологія в процесі вивчення іноземних мов

У державному стандарті зазначено, що вся система шкільної освіти в галузі іноземних мов має виробляти в учнів уміння іншомовного спілкування. Основною метою навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах є розвиток в учнів уміння використовувати мову як інструмент у діалозі культури і цивілізацій сучасного світу. Ця мета передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності.

Великим досягненням сучасної системи освіти є право вчителя іноземної мови на вільний вибір засобів навчання, адже не можна досягти головної мети, використовуючи тільки один підручник. Нові соціально-політичні умови  підготовлюють грунт для поступового переходу до взаємозалежної роботи в колективі, від накопичення знань до успішного їх застосування. Потреба в колективних формах і методах роботи зростає. Доведено, що колективне розв’язування навчальних задач стимулює пізнавальну та творчу діяльність. Сприяють цьому елементи співробітництва, взаємодопомоги, усвідомлення спільної мети. Мета повсякденної роботи в школі – допомога учням із різними потенційними задатками оволодіти предметом. Саме в проектній методиці навчання неодмінно поєднується самостійна думка учнів з роботою всього колективу без участі вчителя, але під його керівництвом. Ось чому я працюю над темою “Впровадження елементів проектного навчання у роботі з автентичною художньою літературою  на уроках англійської мови  в старшій школі”. Протягом декількох років я використовую на уроках англійської мови різнорівневі книжки для читання видавництва «Айріс Прес», Оскар Уайльд ”Fairy Tales”, “The Magician” С. Мoем, “Short Stories”, Конан Дойль, “Seven-day magic” Едвард Ігер і збірки оповідань письменників. Великою цінністю творів є їх автентичність. Вважаю доцільним використання автентичних художніх текстів. Навіть уривки текстів художніх творів допомагають вирішувати деякі проблеми, пов’язанні з літературною та лінгвістичною освітою школярів. Доцільно буде поєднати читання літературних текстів з опрацюванням коментарів літературознавчого та лінгвокраїнознавчого характеру. Учням дається можливість самим конструювати зміст спілкування, розв’язувати проблеми, які тісно пов’язані зі змістом автентичного художнього тексту і поєднати з активною усною практикою. Ось чому метод проектів є важливим на всіх етапах роботи з автентичним текстом.

Засобами іноземної мови можна і треба розвивати навички творчого мислення дітей. Творче мислення є інструментом розвитку мовленнєвих знань, умінь і навичок. Коли учні працюють з будь-яким автентичним художнім текстом, вони вчаться мислити, давати аналіз соціальним подіям, аналізувати вчинки героїв, тренувати інтелектуальні здібності, не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички учні використовують для розвитку творчого потенціалу, чим більше займаються і вміють, тим легше створювати власні проекти. Існують різні типи проектних технологій: проекти – вправи, інформаційні, дослідницькі, пошукові, ігрові та рольові. Я пропоную розглянути змішаний – інформаційно-аналітичний проект. Новизна цього проекту базується на етапах роботи з автентичним художнім текстом.   

 1.  Дотекстовий етап

Вибір автентичного художнього тексту, обговорення змісту, характеру проекту, проблемної теми, пошук матеріалу, пов'язаний із біографією автора і його творчим шляхом; пошук додаткового матеріалу (прислів’я, приказки, крилаті вислови, вірші), які пов’язані з проблемною темою, розподіл класу на групи.

 1.  Текстовий етап

Читання твору або уривку, пошук незнайомих слів, формування невідомих граматичних правил, накопичення країнознавчого матеріалу.

 1.  Контроль розуміння прочитаного                                                      

          Виявлення глибини розуміння учнями тексту, усвідомлення функції образності, виразності, визначення авторської позиції, розкриття соціальної суті персонажів.

 1.  Творчий етап

Він складається із критичного та аналітичного розуміння тексту, орієнтація учнів на аналіз, відбір, конструювання нових зразків, перегрупування, пошук аргументації, вміння творчого переосмислення.

 1.  Презентація та розв’язування теми з опорою на автентичний художній текст.
 2.  Створення учнями оригінального художнього тексту (листа, вірша, оповідання).
 3.  Підбиття підсумків

Здійснюється на базі індивідуальної картки контролю та самооцінки учнів, яка дозволяє коригувати мовні та мовленеві уміння та навички. Позиція споживача культури змінюється позицію творця культурних цінностей.

Навчаючи учнів англійської мови, я використовую віршований переклад поетичних творів англійських та американських поетів. Цей аспект роботи виявився благодатним грунтом для підвищення інтересу учнів до оволодіння іноземною мовою та розвитку творчих літературних здібностей. Вірші вводять дітей в світ прекрасного. Робота з літературним перекладом невеликих за обсягом віршів сприяє вияву поетичних дарувань, розвиває логічне та аналітичне мислення, поглиблює знання з мови. Цей проект отримав назву творчо-пошукового.

Етапи роботи над поетичним твором

 1.   Дотекстовий етап

Вибір вірша, пошук біографії автора поезії (групова форма роботи).

 1.  Текстовий етап

Прозовий переклад вірша. Ця робота здійснюється разом, обговорюємо, доповнюючи один одного (колективна форма роботи).

 1.  Стилістичний розбір поетичного твору                                                    

 Визначення його теми, ідеї та художніх засобів, які використовує автор(колективна форма роботи).

 1.   Творчий етап

 Тут не тільки треба знати мову, відчувати її, а й потрібне творче натхнення, щоб надати перекладу віршовану форму, яка може бути різною.

Підбираючи необхідні слова, потрібно перш за все перебувати у прямому контакті з автором (індивідуальна форма роботи).

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що основною роботою з автентичним художнім матеріалом є не стільки запам’ятовування інформації, скільки активна участь учнів в оволодінні знаннями, у формуванні в них здатності до самостійної діяльності, розвитку інтелектуальних, пізнавальних здібностей, емоцій, почуттів.


     
Розділ II Комунікативні аспекти роботи з автентичним художнім матеріалом на базі проектної технології навчання.

Готуючись до уроків англійської мови, я ретельно продумую кожний етап уроку, в центрі діяльності якого є учень і вчитель.З метою забезпечення  високої позитивної мотивації учнів та стійкого інтересу до знань, я намагаюсь вчити легко, цікаво, з любов’ю і великим терпінням. На мою думку, урок не може існувати без сучасних інноваційних технологій. Тому пропоную розглянути, як я впроваджую елементи методу проектів у роботі з автентичними  художніми текстами  на уроках англійської мови. Доречно пригадати, що проект – це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси дитини. Суть проектної методики полягає в тому, щоб стимулювати інтерес учнів до певних проблем, спонукаючи до оволодіння певними знаннями через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування одержаних знань. Працюючи в проекті, учень відчуває, що вся система роботи орієнтована на нього і його особистість, тому його діяльність базується на особистому досвіді, інтересах і схильностях. Зміст проекту у роботі з автентичним художнім текстом базується не на вивченні навчальних тем, готових текстів, а на обговорені актуальних проблем, які поставлені письменником перед читачем в тому чи іншому художньому тексті.

Розглянемо проект діяльності учнів 11 класу за темою “Дружба – одна із найвищих людських цінностей ”.(Додаток 1)

Дотекстовий етап роботи над проектом розпочався з вибору автентичного художнього тексту О. Уайльда “The Devoted Friend”. Обговорили зміст, характер проекту та проблемної теми. Відбувся розподіл класу на групи. Учні шукали матеріал, який був пов'язаний із життям та творчим шляхом О. Уайльда. Інші учні підбирали до теми прислів’я та приказки.

 1.  A frend is need is a friend indeed.
 2.  Friends are thiefs of time.
 3.  Friendship cannot stand always on one side                                                    
 4.  Friend to all is a friend to none.
 5.  Friends may meet but mountains.

До цього проекту увійшли такі афоризми.

 1.  True friendship is never screen.

                                                     (Marie de Rabutin Chantal)

 1.  The more we love our friends, the less we flatter.

                                                      (Moliere)

 1.  Never trust a friend who deserts you at a pinch.

                                                      (Aesop)

 1.  Be show in choosing a friend, slower in changing.

                                                      (B Franklin)

Про дружбу були підібрані вірші.

                                           Friendship.

Among the most human values

The friendship takes the toppest place

Because we cannot probably imagine

The life without any friends.

And during our young years

We try to get acquainted with

Our neighbours, children, adults,

And even different animals and pest.

But in every life of every person

There was, is and will be the best friend,

Who comes to help without any reason

And is always ready to understand.

So, keep your friendship and please don’t quarrel

Because the life is only one                                                         

And if yon lose your real friendship,

It will be hard to find a new one

                                                             (Helen Demidenko,11 form

                                 from Chernigive )

Сюжет даного оповідання був проілюстрований учнями. (Додаток 2)

Під час роботи з художнім текстом учнів шукали незнайомі слова, знайомилися з граматичними правилами, удосконалювали лінгвістичні компетенції шляхом виконання вправ такого типу:

 •  знайти в тексті наступні словосполучення;
 •  знайти  англійські еквіваленти;
 •  використати слова або словосполучення із таблиці, яка призначена для заповнення пропусків;
 •  замінити виділені слова синонімами із таблиці.

З метою удосконалення граматичних навичок учні виконували такі вправи:

 •  поставити питання за зразком;
 •  вибрати необхідну форму дієслова;
 •  заповнити пропуски необхідними прийменниками.

Контроль розуміння учнями тексту здійснювався виконанням таких завдань:

 •  дати відповіді на запитання;
 •  встановити правильний порядок речень у  тексті;
 •  закінчити речення;
 •  зробити вірний вибір;
 •  вірні та невірні ствердження.

Протягом усього цього часу проектної діяльності я  допомагала учням у пошуку інформації, випуску стінної газети.  Презентація та захист проекту проходили у формі “круглого столу”. Учні виступали, ставили запитання, активно давали відповіді, розкривали соціальну суть персонажів Мірошника та Ганса в оповіданні О. Уайльда “The Devoted 

                                                                                                                         

Friend”, обговорювали поняття “дружба, товариство”, аналізували взаємовідносини героїв. Ганс був щедрий, добрий, відданий, він заради друга пожертвував власним життям.

Р1: What kind of person was Hans?

Р2:How many Friends Hans have and who was his best friend?

Р3:What are the Miller’s ideas about friendship?

Р4:What are Han’s ideas about friendship and friend?

Були поставлені дискусійні завдання.

Т: Agree or disagree with the Miller’s ideas about friendship.

Т: Prove that Hans was a devoted friend.

Найбільший резонанс викликало питання про актуальність оповідання О. Уайльда “The Devoted friend” в нашому сучасному суспільстві. Працюючи над художнім текстом, учні аналізували, синтезували, творче переосмислювали, шукали аргументи для підтвердження своїх точок зору.

Пропонований мною змішаний інформаційно-аналітичний проект, дозволив учням проявити творчі здібності, активізував мовленнєву компетенцію, автоматизував дії учнів у діалогічному та монологічному мовленні.

Оскільки матеріал був взятий з додаткових джерел, то цю інформацію учні слухали із захватом. Адже тема присвячена цінностям життя є актуальною у сьогоденні.

Після обговорення оповідання, їм запропоновано виконати творчу роботу такого плану:

 •  Написати листа автору, твір або критичну статтю, намалювати малюнок за текстом оповідань. (Додаток 3)

І тільки після того приступили до обговорення і підведення підсумків виконання проекту. Користування індивідуальними картками контролю та самооцінки у роботі з автентичними художніми текстами дало можливість учням побачити рівень своїх досягнень із мовної та мовленнєвої компетенції, визначити межу комунікативних навичок, які треба тренувати та                                                                                  корегувати.(Додаток 4)

Все це дало мені можливість проаналізувати позитивні та негативні сторони роботи над проектом. Залучення учнів до самоконтролю і самооцінки допомагає їм оволодіти власним навчанням, розвиває почуття власної відповідальності за цей процес та самовдосконалення. На сучасному етапі розвитку суспільства формування творчих здібностей, критичного мислення та аналіз прочитаного є майже головним в навчанні. Ось чому другий змішаний творчо-пошуковий проект є засобом розвитку творчих здібностей, сприяє виявленню в учнів поетичних здібностей та їх вдосконалення.

Виконуючи всі етапи роботи над текстом вірша, хочеться зупинитися над індивідуальною творчою роботою учня-старшокласника. Звичайно, переклади учнів не можуть змагатися з професійними перекладами, але в них є своя свіжість, неповторність. Юним перекладачам вдається зрозуміти настрій поета, по-своєму передати його.

Приклад перекладу одного вірша Дозвілля.

                                        Yeasure

What is this life, full of care,

We have no time to stand and stair!

 No time to stand beneath the boughs

And stare as long as sheep and cows.

No time to see, when woods we pass,

Where squirrels hide their neits in grass.

No time to see, in brood daylight,

Streams full of stars, like skies at night.

No time to turn at Beauty’s glance,

And watch her feet, how they can dance

                      No time to wait till her mouth can                                                      

                      Enrich that smile her eyes began

       A poor life this   is, full of care,

       We have no time to stand and stare

                                                    W.H.Davis

                                      Досуг        

                      Разве это жизнь полна забот,

                      Если нет времени на отдых от забот.

                        

                       Нет времени стоять в тени ветвей

                        И пристально смотреть между бровей.

                        

                        Нет времени бродить в лесу,

                        Нет времени увидеть белку и лису.

          

                        Нет времени смотреть в разгаре дня,

                        Подобно небу звездному сияния ручья.

                        

                         Нет времени любоваться сверканьем красоты

                         И наблюдать полет фантазий, желаний и мечты.

         

                         Нет времени ждать, пока ее краса,

                         Обогатит улыбкою глаза.

                         

                          Жизнь бедняка всегда полна забот,

                          Нет времени стоять, смотреть как жизнь идет.

                                                                            Н. Белоногова (ученица 10 класса)

Знайомство з поезією зможе надихнути учнів на власну творчість в межах певної теми або написання вірша.(Додаток 5)

    

Поєднання процесу навчання іноземної мови з почуттями, досвідом, інтересами, емоціями та життям учнів, забезпечення єдності інтелектуального та емоційного компонентів для цілісного розвитку особистості є   необхідними складниками якісної перебудови у технології навчання.

У своїй практиці я органічно поєдную урок, домашню і позакласну роботу, яка забезпечує ефективне формування комунікативних навичок і вмінь, сприяє розвитку в учнів самостійності,  комунікативно-пізнавальної й суспільної активності.

У зв’язку з глобалізацією і розвитком науково-технічної сфери тільки творча, всебічно розвинена особистість є конкурентноздатною на сучасному ринку праці.


Результативність

Підбиваючи підсумки роботи над досвідом, вважаю важливим те, що учні навчилися самі оцінювати себе, свою діяльність, свої мовленнєві здібності, результати, бачити перспективи подальшого вдосконалення в пізнанні іноземної мови. Розроблена індивідуальна картка контролю і самооцінки дозволяє коригувати комунікативні вміння, навички та побачити рівень своїх знань. Все це дозволяє вчителю проаналізувати позитивні та негативні сторони роботи з автентичним художнім матеріалом.

За результатом стартового, проміжного та підсумкового моніторингу можна зробити висновок, що учні стали краще читати і розуміти зміст прочитаного на 20%; більш грамотно користуватися граматичними структурами та явищами  - на 12%. Аналіз державної підсумкової атестації показав, що учні успішно справилися з усним мовленням, читанням та письмом. Щорічно учні є учасниками і призерами районної олімпіади. Завдяки проектній технології  підвищився рівень знань, розкрилися творчі здібності учнів. Діти беруть участь у науково-дослідницькій діяльності по лінії МАН. Випускники працюють вчителями англійської мови, а на даний момент троє випускників навчаються на факультеті іноземної філології. Серед них майбутні вчителі та перекладачі.


Висновки

Досвід  роботи над технологією методики проекту впродовж чотирьох років дозволяє провести аналіз і дати відповідь на запитання, як ця технологія впливає на навчання іноземної мови.

У роботі над текстом учень робить свій внесок у його реалізацію. Завдяки методу проектів учні вчаться вести дискусію, слухати та чути співрозмовників,  лаконічно викладати думки,  доходити спільної думки.

Внаслідок проведених досліджень можна стверджувати, що завдяки проектним технологіям учні отримують належний рівень знань для вирішення певних проблем, набувають досвіду практичного застосування навичок, вмінь. Іншими словами вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвиваючих завдань. Розвиваються пізнавальні навички учнів, формуються вміння самостійно висловлювати свої думки,  орієнтуватися в інформаційному просторі; активно розвивається практичне та логічне мислення, сфера комунікацій  

Використовуючи інформаційно-аналітичний та творчо-пошуковий  проекти, я дійшла висновку, що ця технологія є величезним стимулом для пізнання та дослідження автентичної художньої літератури, розвитку пізнавальних інтересів та творчої діяльності. Ці типи проектів дозволяють підвищувати інтерес до предмета, завдяки чому можна досягти більш якісного та ефективного навчання.

Таким чином, у зв’язку з глобалізацією і розвитком науково-технічної сфери, тільки творча, всебічно розвинена особистість є конкурентноздатною на сучасному ринку праці.   


                           
Список використаної літератури

 1.  Національна доктрина розвитку освіти в XVI  столітті.– К.: Шкільний світ.-  2004 с.
 2.  Анікєєва І. П. Розвиток творчих здібностей  учнів на уроках іноземної мови // Англійська мова і література. – 2008. - № 24. – с. 9 – 13
 3.  Вишневський О. І. Діяльність учнів  на уроці  іноземної  мови. – К.: Рад. школа. –  1989.- с. 105
 4.  Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти. Науково - педагогічний посібник. – Хмельницький; Кам’янець – Подільський: Абетка – Нова, 2004
 5.  Корнієнко О. М. Сучасні педагогічні технології // Англійська мова і література. – 2008. - № 28. – с.9-12
 6.  Лернер П. Проектування  –  основний  вид пізнавальної діяльності школярів // Завуч. – 2003. - №7
 7.  Моримонська Л. Робота з автентичним художнім текстом  // English. – 2002. - №16.- с. 13 – 14
 8.  Панова Л. С. Обучение иностранному языку в школе. К.: Рад. школа.- 1989. – с. 140
 9.  Пассов  Е. И. Коммуникативный метод обучения. – М., Просвещение.- 1991. – с. 222
 10.   Рапопорт  И. А., Турий Г. А. Самостійна робота з іноземної мови учнів в старших класах.- К.: Рад. школа.- 1979. – с.  102
 11.   Рогова Г. В., Верещагина И. К. Методика обучения английскому языку  в средней школе. – М.: Просвещение. – 1989. -  с.222
 12.   Скалкин В. И. Обучение диалогической речи. – К.: Рад. школа.- 1989. – с. 153
 13.   Скляренко  Н.К., Онищенко Е. И., Захарова С.Л. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе. Пособие для учителей. Изд. 1.– К.: Освіта.-1998. – с. 215
 14.   Синельникова В.Г. Комунікативні аспекти роботи з автентичним художнім  матеріалом  // Англійська мова і література. - 2006. - № 7. – с. 9-11
 15.   Черненко О. Проектна технологія  в процесі вивчення іноземних мов // Англійська мова і література.– 2006. - №12. – с. 9
 16.  Чуйко С.В. Проектна методика навчання // Англійська мова  і література.– 2004. - № 31. – с.9 -11


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20589. Заснування організації українських націоналістів ОУН. Розкол в ОУН. А.Мельник, С.Бандера 28 KB
  Заснування організації українських націоналістів ОУН. Розкол в ОУН. Не здійснилися та й не могли здійснитись сподівання ОУН на допомогу гітлерівської Німеччини у відновленні української державності. Спроба українських патріотів з числа членів ОУН проголосити ЗО червня 1941 р.
20590. Українське питання в міжнародних стосунках напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа і українські землі. Похід червоної армії в західну Україну 36.5 KB
  Українське питання в міжнародних стосунках напередодні Другої світової війни. Це робило українське питання клубком серйозних суперечностей а українську карту серйозним козирем у дипломатичній грі. Українське питання у вузькому розумінні це питання про місце і роль українського чинника у внутрішньому житті держав до складу яких входили українські землі у широкому це питання про умови і механізм возз'єднання українських земель та створення власної української державності. Напередодні Другої світової війни чітко визначилися три групи...
20591. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. Радянський партизанський рух у більшовицьке підпілля 55 KB
  Майже по 200 тис. осіб знищили гітлерівці в Янівському Станіславському Львівському Рівненському Проскурівському і Славутському майже по 100 тис. У Миколаєві в двох таборах Шталаг № 364 та Дулаг № 162 знищено ЗО тис. У Дарницьких таборах загинуло понад 130 тис.
20592. Український національно-визвольний рух в роки Другої світової війни. ОУН і УПА 29.5 KB
  ОУН і УПА. На початку війни Організація українських націоналістів ОУН виступила проти Москви у союзі з німцями. ОУН планувала використати ці частини для утворення в майбутньому національної армії а німці мали намір використовувати їх для каральних акцій спрямованих передусім проти поляків і євреїв. На проголошення незалежної Української держави німці не погодилися: український уряд було розігнано а деяких його діячів заарештовано що поглибило розкол в ОУН на два крила.
20593. Физические процессы в вакууме 414 KB
  При перемещении твердого тела со скоростью vn за счет передачи количества движения молекулам газа возникает сила внутреннего трения. Коэффициент пропорциональности называем коэффициентом динамической вязкости а отношение коэффициентом кинематической вязкости плотность газа. Во всех случаях увеличивается при росте температуры газа. Таким образом сила тения в области высокого вакуума пропорциональна молекулярной концентрации или давлению газа.
20594. Скорость сорбции 304 KB
  Если то скорость сорбции можно найти из исходного уравнения: Первое слагаемое в левой части уравнения представляет собой скорость конденсации газа на поверхности покрытой мономолекулярным слоем. В металлах зависимость растворимости от давления и температуры имеет вид: где n число атомов в молекуле газа энергия активации при растворении газа; постоянный коэффициент. Растворимость газа в металлах пропорциональна диссоциированию газа. Для двухатомных молекул это равносильно пропорциональности корню квадратному из давления газа над...
20595. Молекулярная откачка 195 KB
  Молекулы газа находящиеся в канале соударяются с движущейся поверхностью получая приращение количества движения в направлении насоса предварительного разрежения. Дифференциальное уравнение течения газа через канал постоянного поперечного сечения в установившемся режиме к=const можно записать в виде разности прямого и обратного потоков: где проводимость канала с неподвижными сторонами; длина канала или . Для имеет максимальное значение а при имеет место набольшее значение коэффициента компрессии: В связи с тем что...
20596. Ионно-сорбционная откачка 361.5 KB
  Этот способ удаления газа получил название ионной откачки. Максимальная удельная геометрическая быстрота ионной откачки может быть определена по формуле: где μ коэффициент внедрения ионов удельная частота бомбардировки плотность ионного тока q электрический заряд; n молекулярная концентрация газа. Сорбционная активность этих пленок используется для хемосорбционной откачки. Поглощение инертных газов пленками практически не происходит что требует для их удаления применения вспомогательных средств откачки наиболее удобными...
20597. Электрические явления в вакууме 272.5 KB
  Вид элемента системы Вязкостный режим Молекулярный режим Круглое отверстие диаметром dм Отверстие произвольной формы площадью Ам2 Трубопровод диаметром d длиной l Трубопровод прямоугольного сечения авм Трубопровод с равносторонним треугольным сечением асторона м Трубопровод эллиптического сечения абольшая в малая оси м Труборовод диаметром d с коаксиально расположенным стержнем диаметром dг м а в 1 2 5 10 100   23 37 47 50 53 53  11 12 13 14 Электрические явления в вакууме Прохождение электрического тока...