52862

Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів у контексті викликів сьогодення

Научная статья

Педагогика и дидактика

Велику роль у цьому відіграють навчальні ігри. Їх використання підвищує інтерес дітей до навчання, сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на уроці та розвитку активності учнів, а також дозволяє сконцентрувати увагу на головному – опануванні мовленнєвими навичками

Украинкский

2014-03-27

90 KB

6 чел.

   Формування ключових та предметних компетентностей      молодших школярів у контексті викликів сьогодення.  

З досвіду роботи І.О. Саламатіної, вчителя англійської мови вищої категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 м.Бердянська Запорізької обл..

    «Вивчити іноземну мову - означає стати вдвічі багатшим ”,- писав О.І.Герцен. Здавна знання іноземних мов високо цінувалося в житті суспільства. Володіння кіль-кома мовами розширює кругозір, підвищує ефективність інтелектуальної праці, збага-чує духовний світ людини, поглиблює знання рідної мови. Мова людини - складова її діяльності.

     У сучасних соціально-економічних умовах усе більшого значення набуває дос-конале володіння іноземною мовою. Вивченню мов відводиться все більше програм-ного навчального часу. Особлива увага приділяється навчанню іноземній мові шко-лярів у початкових класах.  

     Ми, учителі іноземної мови, постійно шукаємо резерви підвищення якості й ефективності навчання іноземній мові. Щоб підтримати інтерес дитини до свого предмету, ми намагаємося зрозуміти, які форми роботи чи види діяльності можуть захопити учнів. Найголовніша наша задача – досягти того, щоб не зникав пізнавальний інтерес.

     Велику роль у цьому відіграють навчальні ігри. Їх використання підвищує інтерес дітей до навчання, сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на уроці та розвитку активності учнів, а також дозволяє сконцентрувати увагу на головному – опануванні мовленнєвими навичками, тобто сформувати одну з ключових компе-тентностей сучасної особистості.

     Що таке гра? Спочатку спробуємо відповісти на це запитання вустами самих уч-нів. На думку молодших підлітків, гра - це: «радість, відпочинок, інтерес», «…це ціка-ве й веселе заняття». Протягом усього підліткового періоду вона сприймається й усві-домлюється школярами, як цікаве, яскраве, необхідне для їхнього повнокровного жит-тя заняття.

     О.С. Макаренко писав: «У дитячому віці гра - це норма, і дитина повинна завжди грати, навіть коли робить серйозну справу. У дитини є пристрасть до гри й потреба її задовольняти. Треба не тільки дати їй час пограти, але треба просочити грою все її життя»

          Гра - особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних і розумо-вих сил. Вона завжди припускає ухвалення рішення - як слід себе повести, що сказати, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність граючих. А якщо дитина буде при цьому говорити іноземною мовою? Чи не таяться тут багаті навчальні можливості? Діти, однак, над цим не замислюються, для них гра, насамперед, захоплююче заняття. У грі всі рівні. Вона під силу навіть слабким учням. Більше того, слабкий з мовної підготовки учень може стати першим у грі, використо-вуючи свою спритність та кмітливість. Почуття рівності, атмосфера захопленості й радості, відчуття посильності завдань - все це дає можливість учням перебороти не-зручність, яка заважає вільно вживати в розмові слова чужої мови, і позитивно позна-чається на результатах навчання. Непомітно засвоюється мовний матеріал, а разом із цим виникає почуття задоволення - «виявляється, я вже можу говорити нарівні з усіма»

      На думку М.Ф. Строніна, гра на уроці англійської мови - це ситуативно-варіативна вправа, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах максимально наближених до реального спілкування із властивими йому ознаками: емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю мовного впливу. Тобто, у ході гри в учнів формуються предметні компетентності з іноземної мови: вимовні, лексичні, граматичні навички. 

     Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань:

-створенню психологічної готовності дітей до мовного спілкування;

-забезпеченню природної необхідності багаторазового повторення ними мовного ма-теріалу;·

-тренуванню учнів у виборі потрібного мовного варіанта, що є підготовкою до ситу-ативної спонтанності мови взагалі.

 Мета гри:

1) Розвиток зорової та слухової пам’яті;

2) Розвиток уяви;

3) Розвиток творчого мислення;

4) Відпрацювання навичок спілкування у навчально-ігровій діяльності.

    Під час проведення гри розвивається здоровєзберігаюча компетентність. Надання дітям можливості багато рухатись не тільки співпадає з потребою віку, але й суттєво прискорює процес засвоєння іноземної мови. Адже фізична активність, за досліджен-нями фізіологів, тісно пов'язана з мовленнєвою. Водночас вона дозволяє дітям «скинути» зайву енергію, накопичення якої під час уроку дається взнаки як порушенням дисципліни, так і вадами фізичного розвитку учнів молодшого шкільного віку. Під час проведення фізкультхвилинок з римовками, я досягаю подвійної мети: невеликий перепочинок та запам’ятовування нових слів, що сприяє розвитку лексичної компетентності.

   Наприклад:

Зарядка “Can you?

Can you hop like a rabbit? Hop! Hop!

Can you jump like a frog? Jump! Jump!

Can you walk like a duck? Walk! Walk!

Can you run like a dog? Run! Run!

Can you fly like a bird? Fly! Fly!

Can you swim like a fish? Swim! Swim!

Зарядка-пісня

Make your right hand clap, clap, clap!

Make your left hand clap, clap, clap!

Turn around -1,2,3. It is easy- you can see.

        Make your right foot step, step, step

         Make your left foot step, step, step

         Turn around -1,2,3. It is easy- you can see

Finger plays

Two little black birds        (вказівні пальці)

Sitting on a hill

One named Jack

And one named Jill.

-How do you do,Jack?

- How do you do, Jill?        (кивають)

-Fly away, Jack!

-Fly away, Jill!                    (руки за спину)

-Come back, Jack!

-Come back, Jill!                 (повертаються)

    На уроках намагаюся реалізувати наступність викладання мови й застосовувати прийоми зіставлення двох мов, захоплювати дітей різноманітними іграми, що сти-мулюють мовну діяльність учнів, використовувати співвіднесення слухових і мовно-рухливих слідів слова із зоровим образом предмета, з уявленнями. Завдяки цьому прослідковується висока результативність навчальної діяльності учнів. Нижче представ-лені деякі "знахідки" в цьому напрямку, які я впроваджую у своїй роботі.

  Наприклад, під час вивчення наступного вірша, який супроводжується рухами, відпра-цьовуються звуки, лексичні одиниці з теми «Зовнішність» та прийменник in the middle of.( розвиток семантичної, фонологічної  та граматичної компетентностей) (Переклад С. Маршака.)

  There was a little girl

And she has a little curl

Right in the middle of her forehead.

When she was good, she was very, very good.

When she was bad she was horrid

Жила на свете девочка с пушистою косой,

Прекрасна, как принцесса, была она собой.

Но лишь тогда, когда была она прекрасна и мила!

Когда ж вертелась, как юла, и слезы просто так лила, тогда она, тогда он

Была ужасно как страшна!  

(Переклад С. Маршака.)

 

     Під час розвитку фонетичних навичок і тренування правильної вимови та арти-куляції, виконуючи фонетичні вправи, учні готуються до слухового сприйняття пев-них звуків, слів, словосполучень.. Ці вправи стають першою ланкою в розвитку функціональної компетентності.

     Наприклад:

     Sound [w]

Why do you cry,Willy,

Why do you cry?

Why, Willy, Why, Willy,

Why, Willy, Why?

From Wimbledon to Wombledon is 15 miles

From Wombledon to Wimbledon is 15 miles

From Wimbledon to Wombledon

From Wombledon to Wimbledon

From Wimbledon to Wombledon is 15 miles

     Під час  формування лексичної компетентності бажано кожне нове слово пов'язувати з конкретним образом. Такий підхід зумовлений особливістю мислення молодших школярів: у малих дітей воно конкретне. Тому я впроваджую вивчення, наприклад, такої частини мови, як прийменники за допомогою рухів.

Тема "Прийменник місця".

1)Даємо команду "Take а penсil/a pen/a ruler/etc...". Put it on the hand! Under the hand! Above the hand! In front of the hand, etc...".

Виконуємо разом швидко, весело, і, як результат-через 5 хвилин учні засвоюють до 10 одиниць цієї частини мови.

2) Учні стають один за одним чи в коло й називають своє місцезнаходження: "I am in front of Mike, behind Pete, between Mike and Pete. etc..." або виконують команду вчителя: "Mike behind Peter! Peter in front of Nick!"

   Фізична активність загострює всі види пам'яті: тактильну, рухову, зорову, образну й слухову. Дитина ніколи не переплутає дієслова run, jump, sit, fly, якщо при цьому біга-тиме, стрибатиме або "літатиме". Фізична активність на уроці не тільки дозволяє зробити процес багатократного повторення й заучування навчального матеріалу більш цікавим і різноманітним, але й просто допомагає зняти напругу, дати можливість зайвий раз встати із-за парти, що так необхідно маленьким учням.

      Іноземну мову, як і рідну, дитина запам'ятовує у два способи: прямим – безпосе-реднім зіставленням значення та звучання слова з предметом (явищем, дією) реальної дійсності, що його цим словом названо, та непрямим – через здогадку про значення слів та словосполучень на основі базових знань.

Приклади

Тема: Знайомство

„Гра з м'ячем". 

Учні стають у коло. Учитель кидає м'яч одному з учнів і запитує: „What is your name? (Як тебе звати?). Учень, котрий отримав м'яча, відповідає: „My name is..." (Мене звати...) і кидає м'яч іншому учневі, запитуючи: „What is your name?" (Як тебе звати?). Вивчення лексичної конструкції: His name is... (Його ім'я...). Her name is.... (ім'я...) також можливо проводити за допомогою такої гри

Тема: Учень та його оточення

Гра „Познайом мене зі своїми друзями".

Учні стають у коло. Кожен повинен відрекомендувати сусіда праворуч і ліворуч: „His name is...". (Його ім'я....). „Her name is...". (її ім'я...).

 Гра „Вгадай задуманий предмет". Учень виходить із класу. Діти задумують предмет. Учень входить і запитує: „Is it a book?" (Це книга?). Клас хором відповідає: „Yes (no). It's (not) a book" (так або ні). Учню дозволяють поставити не більше трьох запитань. Якщо після третього запитання він не вгадав предмет, діти називають його хором.

Гра „Світлофор". Учитель називає предмети, які учні звичайно кладуть у портфель, коли йдуть до школи. Якщо це відповідає дійсності, учні показують зелений колір „світлофора", якщо ні, то червоний. Гра проводиться англійською мовою в швидкому темпі.

Тема: Осінь. Пори року

Гра «Відгадай». Учням за описом учителя пропонується відгадати, про яку пору року йдеться. Подібні завдання розвивають у молодших школярів навички аудіювання.

It is a bea-utiful season. (Це красива пора року). It is white. (Вона біла). The weather is cold. (Погода холодна). The sky is often dark and grey. (Небо часто темне й сіре). It is cloudy. (Хмарно). What season is it? (Яка це пора року?).

Тема: Свійські й дикі тварини

Гра..Екскурсія до зоопарку". Половина класу - „екскурсоводи", друга половина - „відвідувачі зоопарку". „Екскурсовод" розповідає англійською мовою все про твари-ну, не згадуючи тільки, де тварина мешкає. Мета „відвідувача зоопарку" дізнатися про місце помешкання тварини через запитання: „Where does the... live?". (Де...живе?).

Тема: Професії

Гра «.Вгадай". Один із учнів стає обличчям до дошки. Учитель демонструє учням кар-тинку із зображенням на ній людини певної професії. Учитель каже: „This is a man / а women". (Це чоловік / жінка). Учень вгадує: „Is he a doctor?". (Він лікар?). „Is he a wo-rker?". (Він робітник?). „Is he a clerk?". (Він службовець?). Якщо, почувши три загаль-них питання, він не відгадав, то має поставити запитання: „What is he?". (Хто ж він за професією?).

Тема "Погода".

Ми часто, як справжні англійці, починаємо нашу бесіду з обговорення погоди.

Допомогти дітям запам'ятати необхідну лексику можна, супроводжуючи мову нас-тупними рухами:

It's sunny. Руками показуємо велике, кругле сонце.

It's cloudy. "Малюємо" руками над головою хмари.

It's windy. Розмахуємо руками з одного боку в інший, зображаючи вітер.

It's rainy. Різко "струшуємо" краплі дощику з рук.

It's snowy. Поволі, хвилеподібно опускаємо руки зверху вниз, зображаючи падаючий сніг.

It's wet. "Тьопаємо" калюжами, різко піднімаючи ноги.

It's cold. "Щулимося" від холоду.

It's hot. Обмахуємося "під час сильної жари".

      Діти із задоволенням "показують" погоду, навіть не помічаючи, що вивчають до-сить складну лексику.

Тема "Моє тіло".

Допомогти запам'ятати частини тіла можуть наступні команди:

touch your nose (eyes, ears, etc...)

point at your nose (eyes, ears, etc...)

wash your nose (eyes, ears, etc...)

rub your nose/shake your hands/nod your head, etc.

Тема "Ігри та спорт".

Вивчити назви деяких ігор і видів спорту можна за допомогою рухів, супроводжую-чих мову, використовуючи стандартні структури:

I can...

I like to...

I want to...

I'd like to...

 ліпимо сніговика - "I can make а snowman". "Малюємо" фігуру сніговика в повітрі;

катаємося на лижах - "I can ski". Піднімаємо руки вгору і "відштовхуємося палицями" на слово ski;

катаємося на санках - "I want to sledge". Піднімаємо праву руку високо вгору і "скачу-ємося з гори" вниз;

 катаємося на ковзанах - "I like to skate". "Ковзаємо" по підлозі ногами;

підіймаємося на високу гору - "I can climb".

ліпимо сніжки - "I like to play snowballs". "Ліпимо сніжок" руками й кидаємо його.-Можна порахувати "кинуті сніжки";

гойдалки - "I can ride on а see-saw". Стаємо в пари боком або обличчям один до одного, беремося за руки, сідаємо й встаємо по черзі - "See-saw, up and down, I can see London town". "Їдемо" в різні міста і "повертаємося" додому;

карусель - "We like to ride on а merry-go-round and round and round and round". Встаємо в коло, руки зчеплені в центрі, рухаємося по колу вліво, вправо;

колесо огляду - "I like to ride on а big wheel". У праву руку беремо іграшкового звіра або ляльку. Рука поволі описує коло. При цьому можна вимовляти "I can see /my housе/my school."

Тема "Тварини".

"Перетворюємося" на різних тварин за допомогою "чарівних" слів: "I want to be а bird/I am а bird. I can fly like а bird. Let's fly!". Щоб "перетворитися" назад в людину, треба сказати "I don't want to be а bird/I am not а bird".

 Тема "Зовнішність".

Запам'ятати слова з цієї теми допоможуть наступні рухи:

I am tall. Вимовляємо фразу і піднімаємо руки високо вгору.

I am short. Сідаємо навпочипки.

I am fat. Широко розставляємо руки в сторони.

I am thin. Руки складаємо докупи.

I am young. Весело підстрибуємо.

I am old. «горбимося», як діди.

      Ці команди можна виконувати, рухаючись по колу й на ходу змінюючи рухи.

  Незамінним помічником у відпрацюванні всіляких граматичних форм і структур служить м'яч. 

Наприклад, відпрацьовуємо закінчення множини. Учитель кидає м'яча і називає слова в однині, учень відкидає м'яча і відповідає в множині.

Особисті займенники. Кидаємо м'яч "Я", у відповідь - "I" (або навпаки).

Питальна форма "to be". Кидаємо - "I'am", у відповідь "Am I".

Допоміжні дієслова "do/does". Кидаємо - "I", у відповідь "Do". Кидаємо - "He", у відповідь "Does"

Питальна форма. Кидаємо - "He runs", відповідь "Does he run?".

 Короткі відповіді. "Do you....?" - "Yes, I do". "Сan you....?" - "No, I can't".

    Працюємо швидко, по колу. Коли форма відпрацьована, можна пограти в гру на вибування.

    Відпрацьовувати подібним способом можна будь-які теми. Діти вчаться швидко реагувати на поставлені питання.

Гра "Кроки" допомагає побудувати розповідь на будь-яку тему.

 Учень робить крок, якщо він вірно відповів на поставлене питання. Виграє той, хто зробив більшу кількість кроків.

"Крокувати" можна в парі. Один говорить про себе, інший крокує поряд, розповіда-ючи про партнера.

Наприклад, "I am Mike" - "He is Mike" "I am seven" - "He is seven" etc.

     Подібні способи допомагають весело й активно вивчати мову з маленькими дітьми, а результати виявляються дуже ефективними.


Висновки

    Таким чином, можна стверджувати, що гра є засобом, який гарантує позитивний емоційний стан, підвищує працездатність і зацікавленість педагогів і учнів. Впровадження ігрових ситуацій на уроці англійської мови допомагає учням молод-ших класів подолати несміливість; повірити в себе, у свої сили; вивчити нову лексику; мовні конструкції; розвиває кмітливість; дає можливість уникнути перевантажень; сприяє підвищенню пізнавальної активності й розвитку ключових і предметних компетентностей

    Ігрова діяльність – явище поліфункціональне. У навчальному процесі з іноземної мови вона може виконувати такі функції:

 -навчальну,

 -мотиваційно-збуджувальну,

· -орієнтуючу,

 -компенсаторну,

· -виховну.

     Навчальну функцію - оскільки вона виступає як особлива вправа, метою якої є оволодіння ключовими та предметними компетентностями.

    Реалізує мотиваційно-збуджувальну функцію, тому що вона приводить у дію механізми мотивації. Як модель міжособистісного спілкування, вона викликає потребу в ньому, стимулюючи інтерес учнів до участі в іншомовному спілкуванні.

     Орієнтуюча функція виявляється в тому, що гра орієнтує учнів на планування власної мовленнєвої поведінки й передбачення дій співрозмовника, розвиває вміння оцінювати вчинки (свої та інших).

    Компенсаторна функція означає, що гра дає змогу розв'язувати протиріччя, що ви-никають між потребою учня виконати мовленнєву дію й неможливістю здійснити операції, які ця дія вимагає. Завдяки розширенню контексту діяльності учнів врахо-вується їх прагнення виглядати дорослими, задовольняються не здійснені раніше бажання.

      Виховна функція реалізується завдяки тому, що через гру забезпечується усебіч-ний вплив на учнів. Відповідно - ігрова діяльність є провідним містком в методиці викладання іноземної мови й сприяє формуванню позитивних якостей особистості, активної життєвої позиції учня в колективі та суспільстві.

В. О. Сухомлинський неодноразово висловлював думку про те, що кожна дитина по-своєму талановита. Тільки вона цього не знає, і не кожний учитель це знає. Тому в дитині необхідно розкрити „родзинку". Необхідно знайти вид роботи, в якому вона була б корифеєм, створювати навколо неї певне середовище і, спираючись на пози-тивне, розвивати особистість дитини.

   Саме це, на мою думку, й можна реалізувати, використовуючи в освітньому процесі різноманітні навчальні ігри такого типу.


Література:

1.Стронин М.Ф. Навчальні ігри на уроці англійської мови:( З досвіду роботи).: Посібник для вчителя.- М.: Освіта, 1981.- 111с.)

2.Камінська Н. Ігрові моменти на уроках англійської мови. Тернопіль.Видавництво «Підручники і посібники».,2008.-80с.

3.Абрамова Н.А. Enjoy your English. Ростов-на Дону. Феникс.2006.-128с.

4.Опойкова О.І. Москальова А.С. Англійська мова від 3 до 10 років. МП «Автограф». Ялта.1994.-170с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12446. Основные методы восстановления операционной системы 39.71 KB
  Лабораторная работа Тема: Основные методы восстановления операционной системы Цель: Научиться производить резервное архивирование и восстановление операционной системы. Ход выполнения работы: Теоретические сведения. Резервное копирование Многие про...
12447. Создание резервных копий 144.33 KB
  Лабораторная работа № 9 Тема: Создание резервных копий. Цель: научиться выполнять архивирование данных и пользоваться службой восстановления системы.Средства для выполнения работы: аппаратные: компьютер с установленной ОС Windows XP. программные: приложения ВМ: ...
12448. Сжатие информации 34.38 KB
  Лабораторная работа № Тема: Сжатие информации. Цель. Целью лабораторной работы является получение навыков работы с архиваторами RAR ARJ и ZIP и ознакомление с основными алгоритмами сжатия информации. Методические указания по выполнению лабораторной работы. Арх
12449. Поиск информации в сети Интернет 30.74 KB
  Лабораторнопрактическая работа Тема: Поиск информации в сети Интернет Цель работы: Научиться использовать поисковые службы Интернет и поисковые серверы WWW для поиска необходимой информации. Изучить типы поисковых серверов язык запросов поискового сервера и т
12450. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью антивирусных программ 250.78 KB
  Лабораторная работа Тема: Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с помощью антивирусных программ Цель работы: научиться устанавливать настраивать антивирусные программы. Теоретические сведения. Антивирусные программы это программы о...
12451. Анализ деятельности ОАО «Альфа-Банк» 734.5 KB
  Рассмотрим анализ сильных и слабых сторон организации ОАО «Альфа-Банк». В целом влияние внешней среды носит негативный характер. Наибольшую возможность предоставляют конкурентные и рыночные факторы. Самыми сильными сторонами рассматриваемой организации – финансы и менеджмент. Самые слабые стороны – кадры и маркетинг.
12452. Техніко-технологічна база ТОВ “Флеш” 485 KB
  Поглиблене опрацювання теоретично-методологічних засад щодо оцінки техніко-технологічного рівня підприємства і виробничої потужності; розгляд сучасних напрямків розвитку техніко-технологічної бази промислових підприємств та методології оцінки ефективності техніко-технологічних нововведень; надання стислої характеристики об»єкту дослідження та діагностика його виробничо-господарської діяльності і фінансового стану...
12453. Размещение информации на ресурсах локальной сети 18.17 KB
  Лабораторная работа Тема: Размещение информации на ресурсах локальной сети Цель работы: Познакомиться с работой в локальной сети. Научиться размещать информацию на ресурсах локальной сети. Научиться предоставлять доступ к информационным ресурсам своего компьютера...
12454. ИЗМЕРЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ТОНКОЙ ЛИНЗЫ 431.34 KB
  Лабораторная работа № 3 ИЗМЕРЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ТОНКОЙ ЛИНЗЫ Введение. Многие оптические явления можно рассматривать на основе представлений о свете как о совокупности световых лучей линий вдоль которых распространяется световая энергия. В оптически о